Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima po

nekoliko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30

sati Bojovići.

Berane:

od 9 do 14:30 sati

DV Zaostro kratko, Zaostro,

Crvljevine, Lukavica, Štitari,

Bubanje i Rujišta.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Potoci i Gimnazija.

Cetinje:

od 7:30 do 17:30

sati Donji Kraj, Lješev Stup,

Prediš, Pejovići, Proseni Do,

Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab,

Zaljut, Bata, Jasen, Musta

Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji

Do; od 08 do 12 sati Dubovik;

od 10 do 14 sati: Belveder-

ska, Islandska, Vučedolska i

Petrovgradska.

HercegNovi:

od 11:30 do

14:30 sati povremeni prekidi

na području naselja Topla 1,

Topla 2 i Topla 3; od 15 do 16

sati: Meljine, Poda i potrošači

u okolini tvrđave Španjola;

od 8 do 18 sati Marka Cara,

M. Pavlovića, M. Vojinovića,

Njegoševa, H. Stjepana, Kralja

Tvrtka, L. Matkovića, S. Kova-

čevića, Trg Maršala Tita, Bela-

vista, X hercegovačke, Sima

Matavulja, Kumbor, ispod

Olimpije – zbog ugradnje

novih brojila.

Kolašin:

od 9 do 14 sati

Međuriječje i Migalovica.

Kotor:

od 9 do 11 sati Kavač

(dio potrošača oko tunela);

od 10 do 11 sati Sveti Stasije

(iznad prodavnice); od 10 do

13 sati Stoliv (kod Rumskog

odmarališta).

Mojkovac:

od 10 do 11 sati

Uloševina.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati

Mijalovica, Dolinice, Koseni-

ca, Nange, Ulica Slobodana

Dragaševića i naselje Dolovi;

od 10 do 11 sati DomKulture,

Gradska garaža, Zgrada sa

CKB bankom i Trg 13 jul.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

Grahovo.

I. T.

NIKŠIĆ

–Put odVraćenovi-

ćadoPetrovićadugdevet ki-

lometarabiće završendo lje-

ta, pa ćeNikšić i ostali

crnogorski gradovi biti po-

vezanimodernomsaobra-

ćajnicomsaBilećom–kazao

je jučedirektorDirekcije za

saobraćaj SavoParača.

On je sa predsjednikomopšti-

ne VeselinomGrbovićem i di-

rektoromnikšićkogVodovoda

Velizarom Vojinovićem obi-

šao gradilište u Vraćenovići-

ma.

DOKUMENTA

Parača je podsjetio da je lani

završena rekonstrukcija tri ki-

lometra puta od Vraćenovića

do granice saBiH.

- Radove izvodi podgorička

firma ,,Tehnoput“, a investici-

ja je vrijedna oko 3.700.000

eura. Put nije zatvoren za sao-

braćaj, a vjerujemo da će biti

završen u potpunosti do po-

četka ljetnje sezone - kazao je

Parača.

On je kazao da pripremaju

projektnu dokumentaciju za

modernizaciju magistralnog

putaodVilusadoKusidaudu-

žini od 17kilometara.Novac je

obezbijeđen, očekuje da na-

rednogmjesecabude raspisan

tender za izvođača radova.

Čelnik Direkcije za saobraćaj

podsjeća da su ušli u procedu-

ruobezbjeđenjanovca i zano-

vi put od Nikšića ka Cetinju

krozČevo.

Predsjednik opštine Veselin

Grbović zadovoljan je kako se

radovi odvijaju.

- Ovdje se radovi privode kra-

ju, odVilusadoTrubjele jeveć

izvršena rekonstrukcija, sad

ćeseraditi daljekaKusidama i

ondaćemomoćidakažemoda

su svi putevi ka Nikšiću odlič-

ni, tim prije što je najavljeno i

povezivanje sa Cetinjem. Sta-

ra Crna Gora zaslužujemode-

ran regionalni put koji će po-

vezati sva sela izmeđuNikšića

i prijestonice - rekao je Grbo-

vić.

REZERVOARI

Duž novoprojektovane sao-

braćajnice, istovremeno se i

gradi vodovod. Direktor Vo-

dovoda Velizar Vojinović isti-

čedaseradiovrlozahtjevnom

projektu, ali zadovoljan je di-

namikomizvođenja radova.

- Završili smo polaganje cijevi

oko Petrovića i samo fali da

obezbijedimonapajanjepum-

pnih postrojenja električnom

energijom. Vodovod je dug

oko devet kilometara, završili

smo dvije trećine, što znači da

će uskoro stići voda u oko 90

domaćinstavanaVraćenovići-

ma i zaseocima. Samo prva fa-

za sekundarne i primarne

mreže, duge oko 17 kilometa-

ra, koštala je oko 360.000 eura

- kazo jeVojinović.

Predsjednik opštine Veselin

Grbović smatra vrlo važnim

što su radove na proširenju

puta iskoristili za izgradnju

vodovoda. On kaže da bi voda

do sredinemaja trebala da po-

tekne i uVraćenovićima.

-Neophodno je uraditi još dva

rezervoara, jer je velika visin-

ska razlika između Petrovića i

ovog kraja. Ovo je ravno pod-

vigu, i brojni zaseoci dobiće

vodu–kazao jeGrbović.

Radi se i u ostalim krajevima

Nikšića.

- Za očekivati je da 1. marta

ozvaničimo i početak radova

za rješavanje problema snab-

dijevanjavodomuDragovolji-

ćima, a planirali smo i da se

pozabavimoprojektomnajpo-

voljnijeg rješenja za Viluse.

Uskoro bi trebali da počnemo

istražne radove u Riječanima

kako bi ovo važno pitanje rije-

šili i za žiteljeVelimlja, a sve to

zajednički radimo s Ministar-

stvom poljoprivrede i rural-

nograzvoja -kazao jeGrbović.

R. PEROŠEVIĆ

KOLAŠIN

-Volonteri Crvenogkrsta juče supočeli raspodjelu

pomoći koju jeobezbijedilaporodicaGlendžo izNjemačke.

Obišli suugroženadomaćinstvaugradskomi prigradskom

području, anarednihdanapomoć ćedistribuirati u selima.

U paketu hrane nalazi se 25 kilograma brašna, četiri kilograma

tjestenina, dva kilograma pasulja, četiri litra ulja, po kilogram

šećera i pirinča. U higijenskom paketu su detrdžent za pranje

veša, tečnost za pranje posuđa, šampon ...

Porodica Glendžo obezbijedila je 2.000 higijenskih i prehram-

benih paketa koje će preko Crvenog krsta ove sedmice dobiti

najugroženiji građani širomCrneGore.

Dr.D.

NIKŠIĆ

–Proizvođači nijesudovoljno in-

formisani oproceduri registracijeporo-

dičnihgazdinstava, ali ni okoristimakoje

moguda imajuod toga - ocijenjeno jena

skupukoji jeodržanna tu temu.

BiljanaStanišić izMinistarstvapoljoprivrede

i ruralnog razvoja kazala je da se kroz Agro-

budžet nude velika sredstva i pod povoljnim

uslovima, ali da je neophodan korak registra-

cija gazdinstva.

- Građani za njih mogu da konkurišu po jav-

nimpozivima, a sve informacije mogu dobiti

u savjetodavnim kancelarijama – kazala je

ona.

Skupu su prisustvovali predstavnici bankar-

skog sektora, Investiciono-razvojnog fonda,

Zavoda za zapošljavanje, turističkih organi-

zacija i poljoprivrednih gazdinstava. Vinarija

Dabović je jedno od rijetkih registrovanih

gazdinstava iz Nikšića. O prednostima regi-

stracije govorila jeAdrijanaDabović.

- Pri registraciji smo imali podršku opštine

Nikšić, Ministarstva turizma i ruralnog ra-

zvoja, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarne poslove, a sve kako bi nas upu-

tili na potrebnu papirologiju, ali i savjetima

kakodauredimonašeobjekteuvinariji.Preko

javnihpoziva i konkursa obezbijedili smo de-

gustacionu salu, a podrume smo proširili i

obezbijedili. Na kraju smo ostvarili i saradnju

sa turističkim agencijama. Zapravo, kada ste

registrovani svi vasozbiljnijeshvatajunatrži-

štu, a topodrazumijeva i dagarantujetezabe-

zbjednost svojih proizvoda – objasnila je Da-

bovićpozitivnestraneregistracijegazdinstva.

Svi objekti u kojima se obavlja prerada, proi-

zvodnja ili distribucija hranemoraju da budu

prijavljeniUpravi zabezbjednosthrane, vete-

rinu i fitosanitarneposlove, dok suprocedure

u registraciji objekata različite. LjiljanaMilo-

vanović kazala je da procedure zavise od tipa

djelatnosti koja se obavlja unutar objekta.

-Svepotrebneinformacijeistaknutesunasaj-

tu Uprave. Prema uredbi koja se odnosi na

gazdinstva, a da bi ispunili početni uslov za

registraciju, proizvodi moraju da potiču od

domaćihživotinja ibiljaka–dodala jeMilova-

nović.

S.D.

HERCEGNOVI

– Na dionici

glavne saobraćajnice kroz

Igalo od hotela ,,Palmon bej“

do Omladinskog parka počeli

su pripremni radovi za sanaciju

trotoara. Vrijednost radova

je 90.000 eura, a obuhvataju

novo betoniranje, odnosno

podnu rasvjetu, kao i stubiće

kojimbi se sprečavalo parkira-

nje vozila. Tokompripreme gra-

dilišta biće izmješteni kontejne-

ri i autobusko stajalište. Radove

će izvoditi irma ,,Temko“ a rok

za završetak je 75 dana. Proje-

kat sanacije trotoara završen je

u avgustu prošle godine. Agen-

cija za izgradnju i razvoj izradila

je projektnu dokumentaciju,

dok je Turistička organizacija

inansirala projekat. Trotoar se

nalazi uz samu saobraćajnicu

koja predstavlja vezu između

dvije faze Instituta „Dr Simo

Milošević“ i povezuje velike

smještajne kapacitete, Instituta,

hotela ,,Palmon bej“ i ,,Lajthaus“

sa ostatkomnaselja.

Ž. K.

Nikšić:

Rukovodstvo opštine i Direkcija za saobraćaj obišli gradilište na Vraćenovićima

Put i vodovod

završićedo ljeta

Izgradnja puta koštaće oko 3,7

miliona eura. Završene su dvije

trećine vodovoda sa kojeg će se

snabdijevati oko 90 domaćinstava

na Vraćenovićima i zaseocima

ZAHTJEVANPOSAO:

Detalj sagradilišta

ZADOVOLJNIDINAMIKOMIZVOĐENJARADOVA:

JučenaVraćenovićima

Bolji uslovi

zaživot

Predsjednik MZ Vraćeno-

vići Filip Šekarić kaže da

u tom kraju ima oko 500

stanovnika.

- Dosta je ljudi napustilo

selo, ali ovi poduhvati su

razlog da se mnogi vrate

i ožive svoja gazdinstva.

U najmanju ruku biće

zaustavljena migracija, a

nama će život ovdje biti

mnogo lagodniji. Dobi-

jamo novi magistralni

put, a ovo je najkraća

putna veza Crne Gore sa

istočnomHercegovinom,

ali dobijamo i vodovod.

Suvišno je govo-

riti koliko

to znači za

oživaljvanje

ovog kraja

– rekao je

Šekarić.

FilipŠekarić

Nikšić:

Održan skup o prednostima pokretanjamalih porodičnih biznisa

Podrškudobijajusamo

registrovanagazdinstva

Akcija Crvenog krsta u Kolašinu

Dijelepaketeporodice

Glendžo izNjemačke

ODHRANEDOŠAMPONA:

Volonteri obilazegrađane

CEDIS

Dio Cetinja

bez struje

deset sati

Herceg Novi

Urediće

trotoare

u Igalu