Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 13. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

BojanMata-

nović izPodgoricepriznao

je jučeuOsnovnomsududa

je 21. decembraprošle godi-

nenapaoosnovnogdržav-

nog tužiocaNikoluBoričića

uholuhotela ,,Hilton“.

On je pred sudijomNenadom

Vujanovićem tvrdio da je sve

uradio izstraha i kakobi seza-

štitio, navodeći da je ponaša-

nje tužioca ,,sramotno za dr-

žavu“.

Optuženi Matanović ispričao

je da nije znao da je Boričića

tužilac, te i da ga je „sve vrije-

me gledaoprovokativno“.

RASPRAVAOTAKSIJU

- Više puta je zavlačio ruku is-

pod sakoa. Mislio sam da je

kriminalac i da je naoružan.

Žao mi je što se ovo desilo, ali

sve sam uradio iz straha - ka-

zao jeMatanović.

Kako je ispričao, sporne veče-

ri je pozvao taksi u koji je utr-

čaoBoričić.

- Rekao sam mu da nije pro-

blemda uzme vozilo ako žuri,

ali da se ponaša nekorektno.

Nakon toga mi je odgovorio

,,Bježi tamo“ i ja sam se vratio

uhotel-ispričaojeMatanović.

On je juče tvrdio i da ga je Bo-

ričić gledao dok je bio u taksi

vozilu, zavlačeći ponovo ruku

ispodsakoakaoda imaoružje.

- Tužilac se vratio u hotel i ja

sam ga, misleći da je naoru-

žan, pitao u holu hotela u če-

mu je problem, a on mi je re-

kao ,,Vozi, majmune“ - dodao

jeMatanović.

Nakon toga, kako jekazao, na-

srnuo je na njega iz straha.

S druge strane tužilac Nikola

Boričić bio je kategoričan da

ga je optuženi bez povoda na-

pao i da nije bilo nikakve sva-

đe, te i da ga je napala nepo-

znata osoba.

- Matanovića samprvi put vi-

dio u holu hotela kada me na-

pao.Nijesmoprije toga razgo-

varali u holu hotela, a ni u

taksiju - dodao jeBoričić.

SNIMAK

NakonsaslušanjaMatanovića

i Boričića, juče je odgledan i

video-snimak spornog doga-

đaja. Na snimku se vidi kako

optuženi sa još jednim muš-

karcem prilazi taksi vozilu u

koje je za njima ušao Boričić.

Vidjelo se i kako se optuženi i

njegovprijateljobraćajuBori-

čiću, nakon čega odlaze u ho-

tel. Nedugo zatim tužilac je

još bio u taksiju kada se optu-

ženi vraća, otvara vrata od vo-

zila i ponovo mu nešto saop-

štava. Matanović mu se

obratio, a Boričić se okrenuo

prema njemu. Nakon toga vi-

djelo se kako optuženi udara

Boričića.

Tužilac Boričić je, nakon od-

gledanih video-snimaka, pi-

tao optuženog da li ga je neko

poslaodaganapadne, našta je

Matanovićodgovorioda je „to

glupopitanje“.

- Nije me niko poslao, a nije-

sam ni znao da si tužilac - ka-

zao jeMatanović.

M.L.

UOsnovnomsudu počelo suđenje optuženomza napad na Nikolu Boričića

Matanovićpriznaoda je

iz strahanapao tužioca

BAR

Policija je nakon pre-

tresa stana Baranina S. M. (35)

oduzela oružje u ilegalnom

posjedu i podnijela prijavu.

Od osumnjičenog je 10. febru-

ara zaplijenjena lovačka puška,

šest metaka i oružni list izdat

na ime druge osobe koji više

nije validan.

Baraninu se na teret stavlja

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

C. H.

Oduzetooružje

Prijava protiv Baranina

Pronađena

lovačka

puška i

municija

CETINJE

Cetinjska policija

je u dvije odvojene akcije

uhapsila B. N. iz Danilovgrada

(31) koji je potraživan zbog

krivičnog djela lažno prijav-

ljivanje, dok je od V. Đ. (21)

zaplijenjena marihuana. U

akciji su privremeno oduzeta i

tri vozila radi provjere.

Kako se navodi u saopštenju

policije, na osnovu opera-

tivnih saznanja, 10. februara

kontrolisano je vozilo „jugo“

u kojem su se nalazile četiri

osobe.

Od V. Đ. je zaplijenjena pvc

kesa u kojoj je bila marihuana.

Takođe, cetinjska policija je od

tri bezbjednosno interesantne

osobe oduzela tri vozila, dok

su kod dvije osobe pronađene

dvije metalne palice na izvla-

čenje.

Kad je u pitanju bezbjednost

saobraćaja, kontrolisane su 33

bezbjednosno interesantne

osobe od kojih je 11 sankcioni-

sano zbog prekršaja.

C. H.

CETINJE:

Uhapšen

Danilovgrađanin

Tražen

zbog lažnog

prijavljivanja

PODGORICA

Suđenjeop-

tuženima zaubistvoĐorđa

Borete i slučajne žrtveDraga-

naZečevića juče jeuVišem

suduuPodgorici nastavljeno

saslušanjemsvjedoka, koji su

bili kategorični danemogu

prepoznati osumnjičenekoji

suučestvovali u tomzločinu.

BoretaiZečevićubijenisu7.de

-

cembra 2016. godine u lokalu

„Trofej“ uBečićima. Za njihovo

ubistvo optuženi su srpski dr-

žavljanin Miljan Bulatović i

Vladimir Šmanja iz Banjaluke,

dok su crnogorskim vlastima

nedostupni Budvanin Vasilije

Rafailović, koji je označen kao

organizator kriminalne grupe, i

članovi RatkoVušović iz Budve

i Bjelopoljac IvanCicmil koji su

ubjekstvu.

Svjedoci Tanja Čupić i njen su-

prug Dragan ispričali su da su

vidjeli dva muškarca u blizini

svoje kuće i da su tada posum-

njali da su lopovi, međutim, ka-

ko objašnjavaju, naknadno su

saznali da su upravo oni bili

umiješani u likvidaciju Borete i

Zečevića.

ISKAZI

- Čula sam buku i glasove, moj

muž jebionaposluiuznemirila

sam se. Na našem posjedu sam

vidjela dva muškarca sa crnim

kapuljačama i kišobranima. Ni-

jesam čula šta pričaju, upalila

samsvjetloirazbježalisuse.Po-

tom je došao moj muž, a oni su

se ubrzo vratili i sreli su se sa

njim–kazala je svjedokinjaČu-

pić.

Dodala jedanebimogladapre-

poznamomke jer su bili maski-

rani a bila je i noć.

Njen suprug izneo je istu verzi-

judogađaja,dodajućidaje,kada

su se sreli, upitao mladiće „Šta

to radite“ a oni su ćutali. Nakon

toga, prema riječima svjedoka,

jedan je potrčao prema „Avali“

dok je drugi krenuo ka njemu.

- Uhvatio se za pojas, ja sam

imaopalicusasobom.Kad jevi-

dio, onda je počeo i on da bježi.

Mi smo pozvali policiju koja je

navelikomparkinguprekoputa

kuće pronašla motor za koji se

ispostavilo da je ukraden. Dva

danapotomsaznaosamodpoli-

cije da je pronađena i zolja u

motoru - ispričao jeČupić.

On je ponovio da ne bi mogao

prepoznati ko je te noći bio

isprednjihove kuće.

Tužilac Saša Čađenović sudu je

predao i izvještaj vještačenja o

daljini pucanja koji je stigao iz

Forenzičkog centra.

Suđenje se nastavlja 19. februa-

ra, pred sutkinjom Biljanom

Uskoković, kada će iskaz dati

svjedoci Vasilije Ojdanić, Ivo

Stanišić i DuškoProdanović.

PLANIRANALIKVIDACIJA

Prema navodima optužnice,

Rafailović i Bulatović označeni

su kao organizatori kriminalne

grupe koja je likvidiralaBoretu,

dok je kao slučajna žrtva stra-

dao Zečević. Tom prilikom ra-

njenjeivlasniklokalaIvoStani-

šić. Kao članovi ove kriminalne

organizacije koji su, prema sta-

vu istražitelja, pomogli izvrše-

nje ovog zločina označeni su

Vušović, Cicmil i Šmanja.

Rafailović i Vušović se terete da

sudirektniizvršiociubistvaBo-

rete i Zečevića.

Kako se navodi u optužnici, Ra-

failovićjepremaBoreti,Staniši-

ću ali i ostalim gostima lokala

„Trofej“ ispalio više hitaca iz

automatske puške sa motora

kojimje upravljaoVušović.

Likvidacija je, kako se navodi u

aktima Tužilaštva, planirana

pola godine.

Kako je prema planu sve bilo

obezbijeđenoza likvidacijuBo-

rete, Vušović i Rafailović su 7.

decembra izgaražeuzelimotor

i oružje, nakončega suseuputi-

li prema lokalu „Trofej“ u Beči-

ćima gdje jeBoreta ispijaokafu.

- Vušović je uzeomotocikl, dok

jeRafailović automatskupušku

zavio umaterijal kako bi je pri-

krio–navodi se uoptužnici.

Pošto su ostvarili naum, ubice

suvratilemotorugaražu,dokje

puškuizkoje jepočinjenzločin,

kako se navodi u aktu Tužilaš-

tva, Rafailović ponio sa sobom.

M.L.

Nastavljeno suđenje za ubistvo Đorđa Borete i slučajne žrtve Dragana Zečevića

Neprepoznajuosobekoje

suučestvovaleuzločinu

Maja Raičević, kćerka ubi-

jenog Dragana Zečevića,

kazala je da je njen otac bio

pošten čovjek, bez ikakvih

kon likata, a da je informa-

cije o njegovomubistvu

saznala iz medija.

- Nismo znali ni da li je umro

na licumjesta. Doktorica

Dragana Čukić nam je rekla

da je pogođen sa šest pro-

jektila i da je nastupila smrt.

Osjećamda smo isključeni

iz postupka, kao da nikog

nije briga za smrt mog oca,

a ne vjerujemni da je čak

poznavao osobe koje se

pominju u ovompostupku –

rekla je Raičević.

Raičević:

Kaoda

nikoganije

brigazasmrt

mogoca

Samjestaubistva

Privođenje jednogodokrivljenih

PODGORICA

- Kotoranin A. B. (26)

priveden je na saslušanje jer je 9.

februara u Donjoj Gorici u njego-

vom vozilu pronađeno 130 grama

marihuane.

Podgorička policija je zaustavila

„pežo 307“ za čijimupravljačem je

bio A. B. Pretresom vozila prona-

đena je kesa u kojoj je bila marihu-

ana. Osumnjičenom se stavlja na

teret da je počinio krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih droga.

C.H.

Kontrolisan Kotoranin u podgoričkomnaselju Donja Gorica

Uvozilu imao 130

gramamarihuane

Osnovni sud