Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Razgovor

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

PODGORICA

Građanska

peticija zaponištenje svih

nezakonitihupisaSrpske

pravoslavne crkvenadcr-

nogorskimmanastirima i

crkvama i vraćanjeuvla-

sništvodržavi Crnoj Gori

izazvala jevelikupažnju

javnosti, a sveštenikCr-

nogorskepravoslavne

crkveLavLajovićuraz-

govoruzaPobjedu ističe

da je cilj inicijativeprav-

no rješenjeovog, zadrža-

vu i građane izuzetno

važnogpitanja, ane ideo-

loškaprepucavanja.

Crnogorska pravoslavna cr-

kva odmah je podržala ovu

građanskuakciju jer, kaženaš

sagovornik, „ako Crna Gora

ne zaštiti svoje kulturno i ar-

hitektonsko nasljeđe, svoju

unikatnu duhovnu vertikalu,

tradiciju i običaje - nestaće“.

- Ovako snažna i spontana re-

akcija javnosti pokazuje više-

dimenzionalnost ovog pita-

nja. Na ličnom planu, ona

budi emocije nekih čiji su ro-

ditelji gradili te crkve svojim

novcem.Nakolektivnom, ovo

pitanje zrelo je da napokon

dođe na agendu onih koja za-

htijevaju rješavanje. Lažno je

jedinstvo ako bi se temeljilo

na falsifikatima, nezakonito-

stima i sili. Iz takvog poima-

nja jedinstva društva koje po-

drazumijeva jednoumlje i

totalitarizammi trebada izla-

zimo–kažeLajović.

Peticija, ističe on, u fokus

stavlja vrlo realne i ostvarive

ciljeve, „ne ideološke ili isto-

rijske polemične kategorije,

već zahtjev da se sve nezako-

nitosti vezane za status crno-

gorskih manastira i crkava

ponište“.

- Pravno rješenje, a ne ideo-

loška prepucavanja. Pitamo

se šta ima nelegitimnog u ta-

kvomzahtjevuda bi izazivalo

podijeljenost? Ko može biti

protiv toga da se nepravde

ispravljaju? Zato podijelje-

nost javnosti doživljavam is-

ključivo kao dobar signal

ozdravljenja svakog plurali-

stičkogdruštvakojeimasvoju

unutrašnju dinamiku i pro-

krvljenost – smatra naš sago-

vornik.

Onočekujedaćedržava imati

sluhazazahtjevgrađanadase

uradi revizija svih uknjižbi

crkvene imovine. Ako je, ka-

že,svebilopozakonu,zaštobi

Ako je svebilopo

zakonu, komebi

smetala revizija

Zbog podrške peticiji Lav Lajović

je na društvenimmrežama meta

brutalnih verbalnih napada, a dobio

je i direktnu prijetnju koju je prijavio

policiji.

- Nažalost, nijesmo još kao društvo

sazreli da vodimo dijalog i kada ne

mislimo isto. Jedanmi je iskusan

prijatelj rekao: „Lave, samo glupi ljudi

mogu tako prijetiti, ali glupi su i oni

koji takve prijetnje ne shvataju ozbilj-

no... Ne budi glup, prijavi policiji“. Što

se tiče očekivanja, ja sam i postao

sveštenik jer sam svoja očekivanja

od ljudi sveo na minimum, ali sam

zato očekivanja od Boga podigao

maksimalno. I vjerujte mi, mirniji sam

i čovječnije se osjećam tako.

Prijetnje

Peticija je inicirana iz dijas-

pore, a Lav Lajović vjeruje

da je to zato što oni jasnije

vide naš problem i zato bez

kalkulisanja djeluju uvjereni

da je ovo pitanje svih pitanja,

pitanje opstanka njihove

matične države.

- Čovjek nekadmora da se

malo odalji da bi sagledao

zidove pred kojima stoji.

To su ljudi koji vole svoju

domovinu, to je rodoljublje

bez ikakvog interesa. Ako

Crna Gora ne zaštiti svoje

kulturno i arhitektonsko

nasljeđe, svoju unikatnu

duhovnu vertikalu, tradiciju

i običaje, nestaće. Biće samo

još jedna „srpska kuća“ kao

što neki tvrde da već jesmo.

Dijaspora razumije nešto

važno, da u eri globalizacija

i integracija pitanje nacio-

nalnog identiteta za male

narode je pitanje njihovog

opstanka – naglasio je Laj-

ović.

Pitanjenacionalnogidentitetazamalenarodejepitanjeopstanka

nekobioprotivdasesprovede

kontrola. Objašnjava da po-

stoji procedura, takozvana

obnova katastra, predviđena

članom 71. Zakona o držav-

nom premjeru i katastru, pa

državni organ po službenoj

dužnosti može da sprovede

reviziju upisa ako postoji

sumnja na nezakonitosti.

- Uvjereni smo da će obnova

katastra dokazati da je tako-

zvana Mitropolija crnogor-

sko-primorska Srpske pravo-

s l avne crkve, koj a ni j e

registrovana kao vjerska za-

jednica u Crnoj Gori, tokom

80-ih i 90-ih upisana bez ika-

kvog pravnog osnova i doku-

mentacije na više od 70 odsto

objekata. Znači, tražimo sa-

moda kada seutvrdenezako-

nitosti da se svi takvi upisi

ponište. I da se imovina vrati

stvarnom vlasniku. Protiv

ovog mogu biti samo lovci u

mutnom–poručujeLajović.

Podrška političara i državni-

ka, osimnjihnekoliko, izosta-

la je, ali sagovornik Pobjede

kaže da treba biti strpljiv, da

treba sačekati, pa donositi su-

dove, „jer proces potpisivanja

peticije je faktički tekpočeo“.

-Mnogi nijesu odmah prepo-

znali i razumjeli ciljeve imalo

su prenaglili u svojimocjena-

ma. Trebalo je da malo sače-

kaju. Donekle je to i naš pro-

pust, a dijelom nastao i zbog

problema uskog medijskog

prostora za nekomercijalne

društvene akcije kao što je

ova. Mi nemamo budžet, kao

neki, za snažnu kampanju,

spotove, bilborde... Ovo je

spontana reakcija dobrona-

mjernih ljudi kojima je Crna

Gora na srcu i u tome je njena

snaga. I ako ima ikakvekoristi

od ograđivanja određenih

partija od ovog procesa je to

štosmose „pročistili“odpoli-

tičkih podmetačina i uspjeli

pokazati javnosti da izaovoga

nemaskrivenihmotivaniti da

stoji neka partija ili da je upe-

reno protiv bilo koga u ovo

vrijeme izbornih procesa –

naglasio jeLajović.

Deklarativna podrška, dodaje

on, ništa ne znači. Očekuje da

će država, pošto je uvjeren da

će biti skupljeno toliko potpi-

sada institucijenećesmjetida

taj broj zanemare, podržati

ovugrađanskuinicijativutako

što će proces revizije uknjižbi

biti otvoren.

-Ovapeticijanijeuperenaniti

protiv koga, već je isključivo

motivisana osjećajempravde

i pravičnosti i potrebe jačanja

vladavine prava i zakonitosti.

Peticija je apel građana koji

ovo pitanje smatraju presud-

nim za zaokruživanje crno-

gorskog nacionalnog identi-

teta i nezavisnosti koju smo

obnovili 2006. godine – ista-

kao jeLajović.

Crnogorska pravoslavna cr-

kva podržala je ovu građan-

sku akciju iako, naglašava naš

sagovornik, nema bilo kakve

neposredne koristi.

- Traži se vraćanje ovog kul-

turnog nasljeđa državi na

upravljanje, a ne CPC-u. Cr-

nogorska crkva je podrškom

podredila svoje partikularne

interese opštim, narodnim,

državnim. Kao što majka ne

traži ništa za sebe kada hoće

dasačuvadomi dazaštiti svo-

juđecu.Uvjerenadaonoštoje

dobro za Crnu Goru biće do-

bro i za Crnogorsku crkvu –

poručuje sveštenikCPC.

Državni organi će, uvjeren je

Lajović, reagovati kada peti-

cija bude procesuirana.

- Neki nezvanični izvori nam

govoredavećpostojeodređe-

ni sastanci u Vladi oko ovog

pitanja, da slijedi drugi krug

usaglašavanja Zakona o slo-

bodi vjeroispovijesti. Postoji i

ono obećanje Uprave za ne-

kretninedaćeformiratineza-

visnu komisiju koja bi napra-

vila određenu analizu na

ovomplanu, što bi u krajnjem

moglo dovesti do željenog re-

zultata. Lično, dane vjerujem

u Boga i da ne vjerujem u Cr-

nu Goru nikad ne bih ni po-

stao sveštenik. Možda sam

lakovjeran, ali nemam ni

trunke dileme u pogledu

uspjeha ove peticije – zaklju-

čio jeLavLajović.

K.KRSMANOVIĆ

U četvrtak je konstituisan Savjet za praće-

nje aktivnosti u vezi sa peticijom čiji je član i Lav

Lajović i on objašnjava da je cilj e ikasnije upravlja-

nje ovomdruštvenom akcijom.

- Savjet je skup istaknutih javnih ličnosti koje su svojim

imenom i djelom stali iza ciljeva peticije. Formirana su,

za početak, i četiri pododbora radi e ikasnijeg i opera-

tivnijeg rada Savjeta. Jedan će se baviti pravnimpita-

njima, sastavljen od uglednih advokata i pravnika koji će

javnosti predočavati pravne zahtjeve peticije i ukazivati

na nezakonitosti po pitanju statusa manastira, crkava i

pripadajuće impokretne imovine. Drugi će se baviti

pitanjem zaštite kulturnog nasljeđa. Treći će kreirati

i voditi komunikacionu strategiju i odnose sa

javnošću. Četvrti će koordinirati radom

aktivista na terenu koji pri-

kupljaju potpise.

Savjet

Uvjereni smo da će obnova katastra dokazati da je takozvana

Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve, koja

nije registrovana kao vjerska zajednica u Crnoj Gori, tokom80-ih i

90-ih upisana bez ikakvog pravnog osnova i dokumentacije na više

od 70 odsto objekata – kazao je Lav Lajović

Crnogorska crkva

je podrškompodre-

dila svoje parti-

kularne interese

opštim, narodnim,

državnim. Kao što

majka ne traži ništa

za sebe kada hoće

da sačuva dom i da

zaštiti svojuđecu

LavLajović

Sveštenik CPC Lav Lajović o peticiji za vraćanje crkava i manastira u vlasništvo države