Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Crnogorska rukometašica zahvalna osoblju Kliničkog centra što su joj spasili život

Naše ljekarene treba stalno

kuditi, zaslužuju i pohvale

Obilježen Dan jedinstvenog evropskog broja

Zahitanslučaj

pozovite 112

PODGORICA

Dan jedin-

stvenog evropskogbroja za

poziveuhitnimsituacijama

- 112obilježava se 11. februa-

rakakobi se skrenulapažnja

javnosti navažnost sigurno-

sti i bezbjednosti uEvropi,

kao i na značaj postojanja

ovogbrojaposredstvomko-

jeggrađanimogudobiti po-

moćurazličitimhitnimsitu-

acijama– saopšteno je iz

Ministarstvaunutrašnjih

poslova.

Kakosunaveli,ovajbrojodok-

tobra 2015. godine funkcioni-

še i u Crnoj Gori, a osimOpe-

rativno komunikacionog

centra 112uPodgorici, postoje

i centri uBijelomPolju i Baru.

-U2017.godinigrađanisupre-

poznali njegov značaj, na šta

ukazuje i broj od 103.866

ostvarenihpoziva, odčega jeu

9.485slučajevaneophodanbio

angažman raznih hitnih služ-

bi. Prošle godine je 47 turista

spašeno na ovaj način, a taj

centar radi 24 časa, sedamda-

naunedjelji,365danaugodini

i omogućavapozive i naengle-

skom, italijanskom, ruskom i

albanskom jeziku - piše u sa-

opštenju.

Centar 112 može da pomogne

tako što će angažovati i druge

službeilioperativnesnagekao

što su Vojska, Uprava pomor-

ske sigurnosti, Gorske službe

spašavanja, ronioci, lovci, ka-

jakaši i drugi.

- Centar 112 omogućava loci-

ranje poziva u hitnoj situaciji,

upotrebu avio-helikopterske

jedinice u akcijama traganja i

spašavanja kao i prevoz timo-

va koji sudjeluju u akcijama

traganja i spašavanja, vatroga-

saca, što je u nekim situacija-

ma od izuzetnog značaja - na-

vedeno je u saopštenju.

Ove godine je, kako dodaju,

Dan evropskog broja 112 za

hitne situacije obilježen pre-

zentacijom centara u Bijelom

Polju i Baru učenicima osnov-

nih škola, štampanjem letaka

sa značajnimpodacima o bro-

ju 112 i njihovom podjelom u

štampanim dnevnim listovi-

ma.

- U narednom periodu, pored

unapređenja sistema, radiće se

i napodizanjusvijesti crnogor-

skih građana o značaju ovog

brojakrozraznevidoveeduka-

cije - piše u saopštenju.

K. J.

Vlasnik kompanije „Alart centar“ reagovao zbog obustavljanja radova na kompleksu Porto Budva

Ramaj najavioda

će tužiti opštinu

PODGORICA

Razočarana zbog kritika

koje se u posljednje vrijeme, posebno

na društvenimmrežama, čuju na račun

Kliničkog centra i ljudi koji tamo rade,

rukometašica Zorica Cica Đurović, koja je

nedavno operisana u ovoj ustanovi, odlu-

čila je da javno zahvali osoblju i posebno

ljekaru prof. dr Ranku

Lazoviću, na, kako je

rekla, novoj šansi za

život, nakon kompli-

kovane, ali uspješne

operacije.

Ona je zahvalnost izra-

zila i direktorki Kliničkog Zorici Kovačević.

Ispričala je za Pobjedu da joj je uspješno

odstranjen benigni tumor iz stomaka,

koji je, kako kaže, bio veličine rukometne

lopte, a zahvatio je bio vitalne organe,

bubreg, slezinu, jetru i kičmu. Zahvaljujući

profesionalnosti dr Lazovića, kao i ostalog

osoblja sa Klinike za digestivnu hirurgiju,

Đurović je, kaže, dobila drugu šansu za

život.

- Da sambila u nekom kliničkom centru

većih evropskih gradova ne bih

možda bila živa. Bio je veliki rizik za

operaciju, da ne iskrvarimna stolu

s obziromna veličinu tumora. Sada samna

nogama, uspješno sam se oporavila i želim

da se javno zahvalimdr Lazoviću i Zorici

Kovačević - kazala je Đurović.

Đurović ističe da se uglavnom kritikuje rad

naših ljekara, ali da rijetko ko pohvali dok-

tore koji su pravi profesionalci.

- Najlakše je kritikovati, a veliki broj ljekara

itekako je profesionalan iako rade u lošim

uslovima i za nikakve pare. Smatramda se

dobri primjeri moraju pohvaliti – kazala je

Đurović i poručila građanima da imaju više

povjerenja u zdravstvo i ljekare jer su ,,naši

životi u njihovim rukama“.

l. R.

PODGORICA

Građevin-

skakompanija „Alart cen-

tar“ odbacila jeoptužbe

da sugradnjomkompleksa

PortoBudvadoveli dopu-

canjaMediteranskeulice,

avlasnik te firmeNaser

Ramaj pozvao jepredsjed-

nikaopštineBudvaDraga-

naKrapovićada imvišene

nanosi štetu svojimizjava-

maprijenego što stručnja-

ci daju svojemišljenje.

LIČNANAMJERA

-Kao investitor ispred firme

„Alart centar“ Budva CG ne

mogu, a da ne odgovorimna

nove izjave gospodina Kra-

povića jer smatram da mi je

kao investitoru pričinjeno

dovoljno štete od strane op-

štine Budva. Već nekoliko

dana ne možemo izvoditi

radove na gradilištu Porto

Budva jer je gospodin Kra-

pović izašao pred medije s

tezom da će stručnjaci pro-

cijeniti zbog čega je put

oštećen na poziciji Medite-

ranskeulice, apotompostao

samnajveći stručnjak i pro-

cijenio štetu na prvi pogled,

pa na svoju inicijativu nalo-

žio građevinskom inspekto-

ru da blokira radove bez

ikakvihrelevantnihdokazai

argumenata naše eventual-

ne krivice - rekao jeRamaj.

Kako je dodao, činjenice sa-

me govore, a građani Budve

znaju zašto put ima slijega-

nja i zašto cijeli grad pliva

kad su nepovoljni vremen-

ski uslovi i velike padavine.

- Zato štonepostoji kanal za

atmosferske vode jer je bio

preko našeg placa i sad ne

postojiunazaddvijegodinei

do dana današnjeg nije

odrađen, pa čitav taj dio gra-

da pliva, jer vode nemaju gdje

da se slivaju osim što ulaze u

pukotine puta i od toga put

propada i dolazi do slijeganja,

ne samo na potezu blizunašeg

gradilišta, već duž čitave Me-

diteranske ulice počev od TQ

Plaze pa sve do Starog grada -

pojasnio jeRamaj.

NASER, ANE LAZAR

Kako je rekao, ispred kompa-

nije „Alart centar“ smatrajuda

je „namjera lična, jer za dru-

gimobjašnjenjemnapada, od-

nosno obavještavanja javnosti

netačnim i nepotpunim in-

formacijama, drugog ra-

zloga nema osim što

je vlasnik i inve-

stitor Naser,

svihmogućih aspekata - poru-

čio jeRamaj Krapoviću.

TUŽBA

Kako je dodao, budžetom op-

štineBudvapredviđenjekanal

za taj dio grada, a već dvije go-

dine se za tone ulažu sredstva.

- I mi kao investitori trpimo

štetu kako prethodne, tako i

ove vlasti jer nam voda, koja

nema gdje da ode, vrši pritisak

na dijafragmu i zahtijeva do-

datne kako radove tako i

troškove. Prinuđeni smo da

poslije svega ovog tužimo

opštinu Budva za svu štetu

koju smo pretrpjeli od po-

četka izvođenja radova kao i

oko procedure dobijanja

građevinske dozvole, čijim

su odlaganjem za dobijanje

istevišeod 10mjeseci, neza-

konitim procedurama, pri-

činili ogromnu materijalnu

štetu našemprojektu i meni

kao investitoru lično. Anga-

žovanjemvještaka da se duž

cijele Mediteranske ulice

procijeni slijeganje puta i

nastalih pukotina doći će se

do pravog stanja problema

jer Porto Budva, koju je naj-

lakše optužiti, a znamo i

zbogčega, nijeproblem, nije

problem očigledno ni samo

građevinske struke, već i po-

litički, a i reklo bi se lične

prirode. GospodinKrapović

očigledno iako nije čovjek iz

struke, informacije i izjave

daje iz prve ruke, vođen oči-

gledno ličnim porivima jer

za strukovno i argumento-

vano nema materijala, već

sam sebe demantuje izjava-

ma da na tim područjima

prve linije mora ne treba

graditi objekte te spratnosti,

a nedavno je za još jedan ta-

kav dao saglasnost - poručio

jeRamaj.

On je u reagovanju zamolio

sve nadležne institucije da

se uključe u rješavanje na-

stalog problema kako bi se

nesmetano otvorio put za

dalje izvođenje radova.

-Jerkaoinvestitoridovoljno

trpimo štete, a gospodina

Krapovića molimo da sače-

ka izvještaje, pa da daje jav-

nostiargumentovanepodat-

ke - zaključio jeRamaj.

K. J.

a neLazar!“

- Objekti koji se grade takođe

na potezu prve linije mora, na

kojima je procentualno i vla-

sništvo pomenutog, nesmeta-

no se izvode radovi prekocije-

le godine neprekidno, iako se

pouzdano zna da štete javnim

objektima, odnosno vrtiću jer

mi isti vode koje dolaze iz tog

dijela grada svojimpumpama,

radnom snagom i svim pro-

pratnim dodatnim troškovi-

ma, štitimo interese javnog

objekta vrtića, iako znamo ra-

zlog

ugroženosti popliva-

vanja istog, pa sto-

g a m o l i m o

gradonačelni-

kadaougro-

ženosti dje-

ce brine sa

NaserRamaj

IdejnorješenjePortoBudve