Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Dobroveče.

Policija,molimVašadoku-

menta. Ovo je redovnapro-

cedura legitimacije i provje-

re građana.

- EvoVamlična karta, ali neću

da se fotografišem jer, koliko

vidim, sa Vama su novinari.

Znamo i mi naša prava, pa ne-

ćemo da izlazimo po novina-

ma.

Rukovodilac Jedinice krimi-

nalističke policije za suzbija-

njekrađa i teškihkrađauCen-

tru bezbjednosti Podgorica

Predrag Jokić i mlađi policij-

ski inspektoruCB-uVladimir

Mijović ljubazno mu pojaš-

njavaju da je u pitanju sarad-

njamedija ipolicije idaPobje-

da pravi reportažu o radu

njihove jedinice.

Jokić pojašnjava da je tokom

dvadesetogodišnje karijere u

policiji bilo mnogo zanimlji-

vih situacija.

- Tokom smjene rade najma-

njepodva inspektorakoji obi-

laze teren, slušaju radio vezu i

kada se prijavi neki događaj

idu na lice mjesta i preduzi-

maju dalje mjere i radnje me-

đukojima je i vršenje uviđaja.

Priču namprekida poziv pre-

ko radio veze, javlja se polica-

jac izDežurne službe.

AKCIJA

-ULjubljanskojulicidogodilo

se razbojništvo, sve ekipe ne-

ka se upute tamo. Upao je

muškarac,maskiraniprijeteći

pištoljem odnio više od 200

eura – obavještava dežurni

policajac.

Putem radio veze javljaju se

drugi inspektori koji su na te-

renu. Uključene su sve dežur-

ne patrole. Pretražuje se svaki

dio gdje bi se mogao sakriti.

Ovaj put razbojnik je uspio da

umakne, što ne znači da neće

biti identifikovan i uhvaćen.

Nastavljamo. Jokićpričadasu

uprošlojgodiniimalipuneru-

ke posla.

- U periodu od 1. 10. do 31. 12.

2017. godine ukupno je regi-

strovano 333 krivična djela

krađa i teška krađa od kojih je

rasvijetljeno 277 krivičnih

djela, štoprocentualno iznosi

83%. Od 333 ova krivična dje-

la, registrovano je 263 krivič-

nih djela teška krađa od kojih

je rasvijetljeno209 ili procen-

tualno 77,4% i 70 krivičnih

djela krađa, od kojih je rasvi-

jetljeno 68 ili procentualno

97%. Imali smo maloljetnika

koji jeosumnjičenda jeprošle

godine počinio 50 krivčnih

djela teška krađa. U 26 sluča-

jevaprotivnjeganijemoglada

sepodnesekrivičnaprijavajer

jeuvrijeme vršenja tihkrivič-

nihdjelabiokrivičnoneodgo-

voran zbog uzrasta ispod 14

godina - objašnjava Jokić.

Kažedasupočetkom2017.go

-

dine uhapsili grupu koja je

osumnjičena da je počinila 31

krivično djelo, i touPodgorici

26 a pet uUlcinju.

Inspektori nas vode u obila-

zak grada kako bi se upoznali

sačimesesvesusrijećutokom

jedne smjene.

Ponovo se uključuje radio ve-

za. Dežurni policajac obavje-

štavada seuputimokanaselju

Konik i iskontrolišemo taj dio

grada. Uputili smo se tamo.

Zaustavljamo se kod grupe

momaka. Inspektor Mijović

uzima dokumenta i putemra-

dio veze provjerava lica.

- Nijesmo ništa uradili, evo

Vam dokumenta, a možemo

da se slikamo za novine pa da

budemo na naslovnoj – kaže

na njemačkom jeziku jedan

odnjih.

ISKUSTVO

Jokić usput priča da je tokom

rada imaomnogozanimljivih,

ali i problematičnih situacija.

Ali, kako kaže, dugogodišnje

iskustvo ga je naučilo kako sa

svima da se izbori.

- Imali smo krađu sefa u ko-

jemjebilo25.000eura.Među-

tim, ubrzo je osumnjičeni

uhapšen operativnim radom

policije. Svakodnevno predu-

zimamo mjere i radnje, a pra-

vimo i tzv. zasjede. Prošle go-

dine smo u tim zasjedama

uhapsili devet osoba i podni-

jete su prijave protiv njih za

više krivičnih djela - ističe Jo-

kić.

Obilazimocentargrada, Jokić

namusputpričadaimgrađani

čestopomognuurasvjetljava-

nju krivičnih djela, na čemu

imje policija zahvalna.

- Ovim putem i apelujemo na

građane kada primijete nekog

u vršenju krivičnih djela da to

prijave Dežurnoj službi, a sve

se tomože uraditi i anonimno

–objašnjava Jokić.

Dok smo obilazili naselja u

Podgorici, zaoko su inspekto-

rima zapala dvojica mladića

na Starom aerodromu. Zau-

stavili smo se kako bi ih legiti-

misali. Sve je bilo u redu jer se

mladići nijesu potraživali niti

je postojala sumnja da posje-

dujunedozvoljenepredmete i

supstance.

Vraćamo se do Centra be-

zbjednostiPodgorica. Inspek-

tori sepozdravljaju sa ekipom

Pobjede, uz osmijeh i riječi:

,,Vidimo se drugom prilikom,

bili ste namsrećne ruke, imali

smomirnunoć“.

M.LAZAREVIĆ

PODGORICA

- Ronioci

Regionalnog ronilačkog

centra Bijela i juče su bezu-

spješno nastavili potragu za

vozačemV. V. koji je, kako

se sumnja, 7. februara sle-

tio automobilomna obalu

Morače na magistralnom

putu Podgorica – Cetinje u

blizini restorana „Internacio-

nal“, piše portal CdM.

- Ni danas nema rezulta-

ta. Vidljivost je vrlo loša,

a rijeka i dalje nabujala i

veoma brza, tako da oteža-

va pretragu. Naredna dva

dana ćemo napraviti pauzu

očekujući da se rijeka malo

izbistri - saopštio je direktor

Regionalnog ronilačkog

centra Bijela.

Nezgoda se dogodila kada

se vozač ,, iata bravo“ kre-

taomagistralnimputem

Podgorica – Cetinje i iz sada

neutvrđenih razloga sletio

sa puta u blizini restorana

„Internacional“.

C. H.

Pretraživali teren, odvozačani traga

Pet dana od saobraćajne nesreća na putu Podgorica –Cetinje

NALICUMJESTA:

Ekipa Pobjede sa dežurnim inspektorima za suzbijanje krađa i teških krađa

Jokić pojašnjava da je

2016. godine bilo ukupno

247 krađa i teških krađa,

od kojih je operativnim

radom rasvijetljeno 185,

što je procentualno 75

odsto, a što predstavlja

veoma dobar rezultat

kada su imovinski delikti u

pitanju.

- Od zaduženih krivičnih

djela teških krađa je bilo

173 od kojih je rasvijetljeno

116, a od prijavljenih 74

krađe, riješeno je 69 –

objašnjava Jokić.

- On navodi da je 2017.

godine Osnovnomdržav-

nom tužilaštvu u Podgo-

rici podnijet 101 posebni

izvještaj kao dopuna kri-

vičnih prijava prethodno

podnijetih po nepoznatim

počiniocima protiv 130

osoba od kojih je 78

povratnika u izvršenju kri-

vičnih djela, dok su u upo-

rednom periodu tokom

2016. godine podnijeta 94

posebna izvještaja protiv

113 osoba od kojih je bilo

58 povratnika.

Podaci

CDM

Bili stenam

srećne ruke,

imali smo

mirnunoć

Evo vam lična karta, ali neću da se

fotogra šem jer, koliko vidim, sa vama

su novinari. Znamo i mi naša prava,

rekao je jedan od naših sugrađana

Apelujemona

građane kada primi-

jete nekog uvršenju

krivičnihdjela da

to prijaveDežurnoj

službi, a sve se to

može uraditi i anon-

imno – kazao je Jokić

PODGORICA

–SuđenjeMarkuMitroviću, koji jeoptužen

da je 26. septembra 2015. godinenaPaštrovačkoj gori ubio

JovaJovanovića, nastavlja sedanas predVišimsudom.

Proces vodi sudijaPredragTabaš.

Mitrović je na ranijempretresu kazao da psihički ne može više

da izdrži pritvor i suđenje. On je ranije negiraoubistvo.

Prema navodima optužnice, on se tereti da je 26. septembra

2015. godinenaPaštrovačkoj goriuvozilu ,,renosenik“umišljaj-

noubio Jovanovića ispalivši šestmetaka unjega.

Mitrović je uhapšenunaseljuPodličak.

M.L.

MarkoMitrović

danaspredsudom

Nastavak suđenja optuženomza ubistvo

Viši sud

Obavezna legitimacijagrađana

Predrag Jokić

InspektorMijovićna radnomzadatku

I.BOŽOVIĆ