Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

–Ovogodišnji

Agrobudžet je značajno fi-

nansijski izdašniji, sadržaj-

niji, obuhvatniji, a time i pra-

vedniji, sadominantnom

razvojnompolitikomi no-

vimiskorakomcrnogorske

agrarnepolitikeupribliža-

vanjuEU- ocijenio jepot-

predsjednikVlade iministar

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvojaMilutinSimović.

Gostujući u emisiji „Agrosa-

znanje“naTelevizijiCrneGo-

re, kazao je da Agrobudžet za

2018. godinu iznosi blizu 40

miliona eura.

- Značajan rast sredstava za

sektor poljoprivrede pred-

stavlja izraz brige Vlade pre-

mabrojnimdomaćinimaipre-

duzetnicima u ovoj oblasti i

nastojanja da se za razvoj po-

ljoprivrede obezbijedi što više

bespovratnih i povoljnihsred-

stava iz EU fondova - rekao je

Simović, navodi se u saopšte-

nju.

Ova sredstva će, prema njego-

vim riječima, uticati na dalji

razvoj crnogorske poljopri-

vrede,jačanjekonkurentnosti,

poboljšanje uslova života na

selu, rast standarda bezbjed-

nosti hrane, zaštitebilja i živo-

tinja i jačanje administrativ-

nihkapaciteta.

Iskorak

- Siguran sam da će u dobroj

sinergiji aktivnosti svih nas,

prvenstveno poljoprivrednih

proizvođača i prerađivača, dr-

žavnih institucija i lokalnih

samouprava realizacija Agro-

budžeta dati novi iskoraku cr-

nogorskoj poljoprivredi - po-

ručio je Simović.

Obrazlažući strukturu Agro-

budžeta, on je kazao da je po-

većanje izdvajanja za sve tri

oblasti podrške – Poljoprivre-

da,Ribarstvo iOperativnipro-

gram, koji se realizuju preko

Uprave za bezbjednost hrane,

veterinu i fitosanitarne poslo-

ve jednakovažno, ali jekaopo-

seban kvalitet izdvojio pruža-

nje mogućnosti da se što veći

broj malih poljoprivrednih

gazdinstava uključi u sistem

podrške, snažniju podršku in-

vesticijama kroz mjere rural-

nog razvoja, kao i sadržajniju

podršku za mlade poljopri-

vrednike.

Podrška

- Dobro je opredjeljenje što

podrška novim investicijama

kroz mjere ruralnog razvoja

ima primat, ali je dobra vijest

za poljoprivrednike i to što

smo opredijelili više sredstava

za direktna plaćanja, odnosno

premije. Napravili smo odre-

đene korekcije u dijelu sma-

njenjauslovazadobijanjepre-

mija sa prošlogodišnjih tri na

dva grla u govedarstvu, sa 30

na 20 grla u kozarstvu, i sma-

njili minimalnu površinu za

subvencije po hektaru u bilj-

noj proizvodnji, čime ćemo

povećati obuhvat korisnika.

To namdaje za pravo da kaže-

mo da je Agrobudžet obuhva-

tiji, a time i pravedniji, i da to

predstavljanovievropskiisko-

rak - rekao je Simović.

Na pitanje u vezi primjedbi sa

pojedinihadresaokopretjera-

ne zagledanosti uEU, Simović

je kazao da „zagledanost uEU

nije adekvatna primjedba, već

da jeEUdobar cilj kojemCrna

Gora stremi i u oblasti poljo-

privrede, ne radi postizanja

samog cilja, već da bi dostigli

standarde, povećali konku-

rentnost i omogućili crnogor-

skim proizvođačima da kori-

ste jednake benefite koje

imaju farmeri uEU“.

- U pitanju je pragmatičan od-

nos i potrebaCrneGoreu inte-

gracionom procesu. Na tom

putu prilagođavamo našu po-

ljoprivrednu politiku EU poli-

tici. I upravo u tom cilju, kako

bi poboljšali pregovaračkupo-

ziciju sa EU i imali više kori-

snika koji će koristiti sredstva

iz EU budžeta za poljoprivre-

du, a istovremeno osluškujući

poruke naših brojnih malih

farmera, smanjili smo kriteri-

jume i povećali obuhvat kori-

snika. To je, nesumnjivo, pra-

vednijiodnospremavrijednim

domaćinima i preduzetnici-

ma.Tonijeizrazsocijalnepoli-

tike.Dominantnakarakteristi-

ka Agrobudžeta je razvojna

politika, koja je skoncentrisa-

na umjerama ruralnog razvo-

ja,zakojeseizdvajanajvećidio

sredstava. Okrećemo se i ma-

lim gazdinstvima da bi i oni

podizali kapacitete, a kako bi

istovremeno ostvarili bolju

pregovaračku poziciju sa EU -

poručio je Simović.

k. J.

PODGORICA

– Zemljotres srednje jačine od četiri stepena

Rihterove skale pogodio je juče u 14.05 sati područje Plava –

saopšteno je iz Zavoda za seizmologiju.

Kako je pojašnjeno, epicentar zemljotresa registrovan je

osam kilometara sjeverozapadno od Plava, a potres je

mogao izazvati manjumaterijalnu štetu u tompodručju.

- Prema preliminarnimpodacima obrade, žarište je locirano

na dubini od devet kilometara - piše u saopštenju.

r. P.

PODGIORICA

–UPodgori-

ci je jučena elektorskoj

skupštini Srpskognacional-

nog savjetaCrneGore iza-

brano 17 članova tog tijela,

tajnimglasanjem.

Kako je saopšteno, od ukupno

87 verifikovanih, skupštini je

prisustvovalo 80 elektora.

- Članovi Srpskog nacional-

nog savjeta u trećemsazivu su

Dragomir Alorić, Đorđe Bru-

jić, Predrag Vukić, Momčilo

Vuksanović, Nebojša Vuksa-

nović, BudimirDubak,Novica

Đurić, Radisav Karadžić, Iva-

na Kruščić, Savo Marković,

Predrag Milačić, Nikola Mi-

nić, Vidosava Ostojić, Ljubo-

mir Peković, Predrag Ražna-

tović, Tatijana Raspopović i

BojanStrunjaš -precizirano je

u saopštenju.

Kako su naveli, u to tijelo po

funkciji su uključeni Goran

Kiković i Novica Stanić.

Kakonavode, ovotijeloseoba-

vezalo da jednomgodišnje or-

ganizuje skupštinu elektora

na kojoj će podnositi izvještaj

o raduuprotekloj godini.

- Srpski nacionalni savjet oba-

vezaoseda sveelektoreučlani

u vodeće srpske nacionalne

organizacije – Maticu srpsku

iz Novog Sada, Srpsku knji-

ževnu zadrugu iz Beograda i

Društvo srpskih domaćina, za

koje će ukupnu godišnju čla-

narinu obezbjeđivati Srpski

nacionalni savjet - zaključeno

je u saopštenju.

r. P.

Ovogodišnji Agrobudžet iznosi 40miliona eura, više sredstava za premije poljoprivrednika

Simović: Vlada

brineodomaćinima

i preduzetnicima

Izabrano 17članovaSrpskog

nacionalnog savjetaCrneGore

Nijebiloveće štete

Zemljotres u blizini Plava

Detalj saelektorske skupštine

MilutinSimović

PODGORICA

-Ministarstvo

zdravljadobilo jeu januaru 15

pritužbi pacijenata, anajveći

broj njihodnosio senakvalitet

zdravstvene zaštite, saopštio je

jučeDraženLjumović izDirek-

cije zakontrolu i unapređenje

kvaliteta zdravstvene zaštite re-

sornogministarstva.

- Od 1. do 31. januara ove godine

Ministarstvo zdravlja dobilo je 15

pritužbi-rekaojeLjumović,navo-

dećidasesedampritužbiodnosilo

na kvalitet zdravstvene zaštite.

On je, gostujući u Jutarnjem pro-

gramuTVCG, povodomSvjetskog

danapacijenata, rekaodasupoda-

ci iz januara ove godine na prošlo-

godišnjemnivou. Pojasnio je da se

iz godine u godinu povećava broj

pritužbi, što ukazuje da građani

znajuzazaštitnikepravapacijena-

ta.

Zaštitnica prava pacijenata u Kli-

ničkom centru Crne Gore Grana

Bubanjakazalajedasukontaktiza

zaštitu prava pacijenta uvijek do-

stupni.Onajepozvalapacijenteda

iskoriste svoje pravo ukoliko nije-

su zadovoljni zdravstvenomuslu-

gom. Bubanja je apelovala na gra-

đane da otkažu, ako već nijesu u

mogućnosti da dođu na zakazani

pregled.

Istakla jedasunaKCCGujanuaru

pristigla 74 prigovora, a da se naj-

više njihodnosilo na dužinu čeka-

nja pregleda.

Građani se, prema riječima Lju-

movića, najviše žalena radKCCG,

Doma zdravlja Podgorica i Opšte

bolnice u Baru, pojašnjavajući da

je glavni uzrok tome broj stanov-

nika koji opslužuju te zdravstvene

ustanove.

r. P.

Ministarstvo zdravlja tokom januara dobilo 15 primjedbi građana na rad zdravstvenih ustanova

Najvišepritužbi nakvalitet zdravstvenezaštite

Zgradaministarstava