Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

–Nije sveu

stanovima, imaneštou šu-

mama, livadama i pašnjaci-

ma... Sa apsolutnim, ili udje-

lomuvlasništvu, 13

crnogorskihposlanika gaz-

duje saukupno 1.038.894

metrakvadratnih šuma, kao

i najmanje 133.302kvadrata

livada i pašnjaka, proizilazi

iznjihovih imovinskihkar-

tona.

Poređenja radi, 46odstopovr-

šineCrneGore,premapodaci-

ma Monstata, je pod šumom.

Od toga 0,1 odsto je u vlasniš-

tvu 13 zastupnika naroda u

parlamentu.

ČELNICI

Lider Demokratskog fronta

AndrijaMandić, tako, imanaj-

višešume, imapo25odstovla-

sništva nad dva zemljišta sa

šumamaveličine10i 74hekta-

ra, što je ukupno 210.000 me-

tarakvadratnih. Posjeduje50i

po 25 odsto vlasništva nad tri

kućeod360, 80 i 120kvadrata.

Mandić ima udio od 50, kao i

po 25 odsto vlasništva nad tri

pomoćna objekta kvadrature

73, 120 i 100metara.

Uvlasništvunekadašnjegmi-

nistra održivog razvoja i tu-

rizma i aktuelnog potpred-

s j e d n i k a p a r l a m e n t a

Branimira Gvozdenovića je

oko 85.000 kvadrata pod šu-

mom. Dvije površine, od

79.826 i 2.865 kvadrata su is-

ključivo u njegovom vlasniš-

tvu, dok nad preostale dvije

šume, od 10.470 i 2.276 kva-

drata, dijeli vlasništvo sa 33 i

17 odsto udjela. Gvozdenović

ima i 33 odsto vlasništva nad

livadom od 11.523 kvadrata, a

posjedujeipolovinuvoćnjaka

od 967 i njive od 151 kvadrat.

Vlasnik je, takođe, stana od

68, kao i polovine kuće od 55

kvadrata.

Dvije šume od 25.831 i 32.798

metara kvadratnihposjeduje i

predsjednik Administrativ-

nog odbora i poslanik DPS-a

Luiđ Škrelja, a takođe je vla-

snik i pašnjaka od 11.854 kva-

drata.

Takođe dvije šume, od 1.203 i

376 kvadrata, ima i Mićo Or-

landić, predstavnik Socijalde-

mokrata. On je osim toga vla-

snik i četiri livade kvadrature

430, 401, 271 i 231 metar, kao i

pet njiva od 501, 432, 310, 140 i

120 kvadrata. Orlandić posje-

duje i pašnjak od 406, kao i vi-

nograd od 54 kvadrata. Vla-

snik je kuće od95 i dvorišta od

436kvadrata,ananjegovoime

upisanojei50odstovlasništva

PODGORICA

–Državni budžet jekroz

reprogramporeskogdugadokraja

prošle godineprihodovao24,24milio-

na eura - saopštili supredstavnici Pore-

skeuprave i dodali da suzadovoljni

njegovimdosadašnjimefektima.

Kako su naveli u saopštenju, kroz izvrše-

nje jednokratne uplate naplaćeno je 15,11

milionaeura,akrozuplatemjesečnihrata

9,13miliona eura.

Podsjetili su da je realizacijomZakona o

reprogramuporeskogpotraživanjapoče-

lanaplatapotraživanjačak i odonihkom-

panija koje godinama nijesu bile u mo-

gućnosti da izmire dospjele poreske

obaveze i koje se nalaze na crnoj listi po-

reskih obveznika, kao i da jemjera plaća-

nja duga u ratama predviđena Planomza

upravljanjeporeskimdugomi smjernica-

mameđunarodnih eksperata.

- Stoga smouPUzadovoljni dosadašnjim

efektima ovog zakonskog rješenja, a cije-

neći činjenicu da je vremenski okvir ot-

plate reprogramiranog duga utvrđen na

pet godina, njegovi konačni rezultati biće

utvrđeni na kraju petogodišnjeg perioda

- naveli su izPoreske uprave.

Kako su precizirali, prema planu otplate

poreskogdugaodporeskihobveznikako-

ji su u reprogramu, i kod kojih su rješenja

jošna snazi, tokomovegodinećedospjeti

zanaplatuporeski dugu iznosuodoko24

miliona eura.

- Od dinamike izmirivanja obaveza pore-

skihobveznika,tebrojaobveznikakojima

će biti donijeta rješenja zbog kašnjenja u

servisiranju dospjelih obaveza, u skladu

saodredbamazakona,zavisićerealizacija

tog iznosa - objasnili su izPoreskeuprave

agencijiMina biznis.

Poreska uprava je donijela nešto više od

600 rješenja o ukidanju rješenja o repro-

gramuporeskog duga za obveznike koji u

zakonompropisanomrokunijesu izmiri-

li jednokratnuuplatu.

- Ukupan dug ovih poreskih obveznika

iznosi oko 20miliona eura i on je donoše-

njem ukidajućih rješenja izuzet iz repro-

gramiranog duga - piše u saopštenju.

K. J.

Poreska uprava zadovoljna primjenomzakona

Kroz reprogramnaplaćeno

blizu25milionaeura

Što od nepokretne imovine imaju vršioci zakonodavne vlasti u Skupštini

Mandić imanajviše šume

Pored kuća,

djelova zgrada

i stanova, u

vlasništvu

dijela poslanika

crnogorskog

parlamenta nalazi

se više odmilion

kvadrata pod

šumom, kao i 13,3

hektara livada i

pašnjaka

Bez „krova

nad

glavom“

Stan, kuću ili bilo koji

drugi oblik nepokretne

imovine u svom vlasniš-

tvu nema 13 poslanika.

Poslanici DPS-a Mirsad

Murić, Maja Bakrač,

Željko Aprcović, Nikola

Rakočević, Sanja Pavi-

ćević, Marta Šćepanović

i Miloš Nikolić nemaju

nepokretne imovine,

a istu sudbinu dijele

i njihove kolega iz

DF-a Milan Knežević i

Demokrata Aleksa Bečić

i Boris Bogdanović.

Nepokretnu imovinu

na svoje ime nemaju ni

potpredsjednik parla-

menta i poslanik Force

Genci Nimanbegu, kao

ni poslanik Hrvatske

građanske inicijative

Adrijan Vuksanović.

nad ruiniranom pomoćnom

zgradom i 66 odsto nad trstik

močvaromdruge klase.

Srđan Milić iz Socijalističke

narodnepartijeimaudiood50

odsto vlasništva nad dvije šu-

me od 3.440 i 409 kvadrata. Sa

50 i 33 odsto vlasništva, Milić

posjeduje i dvije kuće od 131 i

544kvadrata.

Predsjednikparlamentailider

Socijaldemokrata Ivan Brajo-

vićvlasnik ješumeod40i liva-

de od 10.731 kvadrata. Posje-

duje, takođe, dva stana od 95 i

32 kvadrata, kao i kuću sa pri-

zemljem, jednim spratom i

potkrovljemod 130kvadrata.

Šumu od 1.870, pašnjak 60.167

i livadu od 170 kvadrata ima i

poslanik DPS-a Obrad Mišo

Stanišić. On je, takođe, vlasnik

stanaivikendiceod82i51kva-

drat.

Udio od 25 odsto vlasništva

nad šumom, livadom i zemlji-

štem, čija kvadratura nije pre-

cizirana, ima i Strahinja Bula-

jić iz Demokratskog fronta.

Bulajić posjeduje još jednu li-

vaduod1.000,kaoitristanaod

73, 64 i 32kvadrata. Ima37od-

sto vlasništva nad zgradomod

410, i 12 odsto nad građevin-

skim zemljištem od 450 kva-

drata.

Sa udjelom od 25 odsto, vla-

sništvo nad dvije šume sa ne-

plodnim zemljištem, od uku-

pno 6.612 i 878 kvadrata, ima i

Veljko Vasiljević iz DF-a. Vla-

snik je, takođe, stana od 60+38

kvadrata, garaže 18, kao i dva

poslovna prostora od 54 i 38

kvadrata.

VOĆE I PAŠNJACI

Miodrag Radunović iz Demo-

kratske partije socijalista u

vlasništvuimalivaduivoćnjak

od 9.529 i 5.318 kvadrata. Po-

sjeduje i dva stana površine

106 i 45 metara kvadratnih,

kao i kuću od 88 kvadrata iz-

građenu 1970. godine.

Njegov kolega iz stranke i po-

slanik Filip Vuković ima dvije

livade od 963 i 797 kvadrata, a

vlasnik je i zemljišta od 91, po-

rodične stambenezgrade 120 i

dvorišta 500kvadrata.

Slaven Radunović, predstav-

nik DF-a u parlamentu, ima

dva pašnjaka veličine 10.374 i

14.412 kvadrata, od kojih je

jednog apsolutni vlasnik, dok

za drugi dijeli udio u vlasniš-

tvu od 33 odsto. Vlasnik je tri

stana od 94, 200 i 67 kvadrata,

odkojihnadjednimimaudiou

vlasništvu od 25 odsto, dok je

preostala dva apsolutni vla-

snik. Radunović je vlasnik i

dvije garaže kvadrature od po

13metara.

Livadu od 43 kvadrata ima i

poslanica DPS-a Aleksandra

Vuković, koja jevlasnica ikuće

od 51 kvadrat.

ĐurđicaĆORIĆ

AndrijaMandić

ObradStanišić

SrđanMilić

SlavenRadunović

BranimirGvozdenović

ZgradaSkupštineCrneGore