Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

Socijalističkenarodnepartije

Vladimir Jokovićkazao je ju-

čena sjednici Glavnogodbo-

ra svoje strankeda ćeSNP

podržati zajedničkogkandi-

dataopozicijenapredsjed-

ničkimizborima, saznajePo-

bjeda.

Joković,je,prematvrdnjamavi-

šeizvora,nasjedniciGOgovorio

o dosadašnjim pregovorima sa

potencijalnim kandidatima i

izrazio očekivanje da će opozi-

cijapostići konsenzus.

- Milka Tadić-Mijović je bila

iznenađenaponudomopozicije

i još se nije izjasnila, dok sa An-

drijomJovićevićemjošnikonije

razgovarao - citirao je izvor Po-

bjedeJokovićeve riječi.

Prema saznanjima Pobjede, u

dijelu opozicije koji podržava

Jovićevićevu kandidaturu vje-

ruju da bi on trebalo da saopšti

da li želi ući u predsjedničku tr-

ku.

- Sve će biti poznato u nared-

nih par dana, a danas je novi

sastanak građanske opozicije

na kojem će pregovarački ti-

movi saopštiti šta su do sada

postigli - rekao je izvor Pobje-

de.

Dio članova Glavnog odbora je

kao potencijalnog predsjednič-

kog kandidata predložio bivšeg

predsjednika CANU Momira

Đurovića,aliseotomprijedlogu

nijeglasalo.

Izbor ostatka opozicije željno

iščekujuDemokrate koje suna-

javile da će blanko podržati za-

jedničkogkandidataopozicije.

-Uslučajuda se tone desi, real-

no je očekivati da Demokrate,

aliiSNPiSDPimajusvogkandi-

data - zaključio jenaš izvor.

N.Z.

PODGORICA

- Što se tiče

Crne Gore postoji razlog za

nezadovoljstvo jer je to drža-

va koja je najduže u procesu

pregovora i najviše je napra-

vila u regionu. Iako je Joha-

nesHankazaodaEUzagova-

ra princip regate, vezati Crnu

Goru sa Srbijom nije korek-

tno - kaže u intervjuuPobjedi

evropski poslanik Tonino Pi-

cula. Ističedanebi bilodobro

da ta doza nezadovoljstva

omete Podgoricu u reforma-

ma budući da možda može

uspjehompregovora omogu-

ćiti reviziju ovog plana - kaže

Picula, koji je ujedno i vođa

Delegacije Evropskog parla-

menta za odnose sa BiH i Ko-

sovom.

POBJEDA:

Kakokomenta-

rišeteusvojenuStrategiju

proširenja s obziromda ču-

jemo tvrdnjeda je tou stva-

ri našminkanaSolunska

agenda i da jeCrnaGora

najgoreprošla?

PICULA:

Dokument je prav-

ljen dva po dva, Crna Gora i

Srbija,Makedonija iAlbanija,

BiH i Kosovo. Tačno je da Cr-

naGoraiSrbijapregovaraju,a

neke zemlje nemaju ni status

kandidata, ove dvije u sredini

nemaju ni datum početka

pregovora. I tačno je da je to

dokument koji je razočarao

sve pomalo. Zagovornici koji

ne žele proširenje tvrde da se

previše obećalopogotovo rok

do 2025.godine, jer smatraju

da je svaka zemlja Zapadnog

Balkana daleko od ulaska. Tu

stoji i ono pitanje da ukoliko

se ne dogode reforme u borbi

protiv korupcije i organizo-

vanog kriminala neće biti ni

napretka.

S druge strane, zemlje koje

pregovaraju kao Crna Gora,

koja je otvorila 30 poglavlja,

nemože biti zadovoljna ovim

vremenskimokviromjer je to

prebačeno u budućnost za

Junkerovog nasljednika i tu

se rađa frustracija, jer sada

EU nije u stanju primiti pri-

došlice, dokvećina zemalja iz

regionanijeu stanjuda savla-

daono što seodnjihopravda-

noočekujeuperioduodosam

godina. Što se tiče CrneGore,

postoji razlog za nezadovolj-

stvo jer je to država koja je

najduže u procesu i najviše je

napravila. JohanesHan jeka-

zao da EU zagovara princip

regate,alivezatiCrnuGorusa

Srbijom nije korektno. Ali,

Beograd ima očito na svojoj

straniuticajnečlanice,amora

musedatiEUperspektivaka-

kone bi podlegaodrugimuti-

cajima. Sa tim se treba znati

nositi. Ne bi bilo dobro da ta

doza nezadovoljstva omete

Podgoricu u reformama bu-

dući da dobro pregovara i

možda može uspjehom pre-

govora omogućiti reviziju

ovog plana.

POBJEDA:

Kakonekoko

nećebiti na čeluEvropske

komisijepiše strategijuza

narednudeceniju i utvrđuje

datumulaska članica?

PICULA:

Razumijem to ne-

zadovoljstvo jer su to moje

frustracije iz 2002, 2003. ili

2004. Ali ima načelo umeđu-

narodnompravukojekažeda

obaveze obavezuju onoga ko

PODGORICA

- Za finansi-

ranjepolitičkihpartijaove

godine izdržavnogbudžeta

biće izdvojeno5.980.000eu-

ra, saopšteno je izAgencije

za sprečavanjekorupcije.

PremapodacimaASK,Demo-

kratska partija socijalista od

državedobiće2,3milionaeura

za rad partije u svim crnogor-

skim opštinama, od čega za

rad na državnom nivou

1.605.554 eura.

Demokratski front, koji se

pred kraj prošle godine vratio

u parlament, prihodovaće od

države 940.385 eura. Od toga

će za rad poslanika i njihovih

klubova otići 849.999 eura.

Kad su u pitanju partije koje

bojkotuju parlament, njima

sljeduje 1.164.812 od čega će

Socijaldemokratska partija

dobiti 337.666 eura, od čega

262.345 za rad na državnom

nivou.

Demokrate će u ovoj godini

dobiti 554.517 eura, od čega za

poslanike koji bojkotuju

430.246 eura. Koaliciji Ključ

koju čine Demos, SNP i Ura

biće isplaćeno472.221 euro.

Socijaldemokrate Ivana Braj-

ovića će u2018. iz budžeta do-

biti 178.394 eura. Bošnjačka

stranka, manjinski koalicioni

partner DPS, za rad partije u

ovoj godini prihodovaće

472.221 euro.

Nakon izvršenognadzora, od-

nosno provjere na internet

PODGORICA

Crnogorska

javnost i građaniuminulihne-

štovišeodgodinudana imali

suprilikudavidesvesamode-

struktivne fazecrnogorske

opozicije–poručio jeposlanik

Demokratskepartijesocijali-

stauSkupštiniCrneGoreMi-

hajloAnđušić.

- Očigledno, opozicione partije

su pogrešno razumjele da hi-

perprodukcija besmislenih sa-

opštenja, na dnevnom nivou,

možedanadomjestinapuštanje

skupštinskihklupa.Uvjereni da

su građani Crne Gore kratkog

pamćenja, opozicionari iz dana

udanupadajuukomunikacione

zamke koje sami sebi postavlja-

ju, demantujući semeđusobno i

plasirajući populističke poruke

kojesemijenjajuzavisnoodpri-

like. Od osnovne potrebe da se

javnosti saopšte važne činjeni-

ce, crnogorska opozicija je to

pretvorila u svoj jedini način

djelovanja, podižući svakod-

nevnozaglušujućubukuizama-

gljujući stvarnost u kojoj se na-

laze -naveo jeusaopštenju.

Anđušić navodi da, kako kaže,

ovaj samodestruktivni karavan

nastavlja da ih koštamilionima

eura.

- Podsjetiću, od konstituisanja

26. saziva crnogorskog parla-

menta,tacifranastavljaneumo-

ljivo da raste. Do današnjeg da-

n a , ov a v r s t a n e r a d a i

neodgovornosti koštala je gra-

đane više od tri miliona eura!

Prema nedavnim podacima

Skupštinezaprethodnugodinu,

plate bojkotaša težile su oko

800.000eura.Kadanaovustav-

ku dodamo iznose naknada po-

slaničkim klubovima i ostale

lične troškove opozicionih po-

slanika iskorišćene u sve, samo

ne u svrhu svog posla, onda do-

lazimodoove zaista fantastične

cifre koja nastavlja da raste iz

dana u dan. Ironično, komple-

tan ovaj karavan prvenstveno

brinu troškovi stimulansa onih

koji su za svo to vrijeme nado-

knađivalinjihovneradineodgo-

vornost - naveo je on u saopšte-

nju.

R.P.

Glavni odbor SNP-a juče raspravljao o potencijalnimpredsjedničkim

kandidatima, Vladimir Joković govorio o dosadašnjimpregovorima

Sa Jovićevićemnikonije

razgovarao, Tadić-Mijović

se jošne izjašnjava

Dio članova Glavnog odbora je kao potencijalnog

predsjedničkog kandidata predložio bivšeg predsjednika CANU

Momira Đurovića, ali se o tomprijedlogu nije glasalo

Evropski poslanik Tonino Picula

CrnaGora ima

dabudenezad

Strategijompr

Han je kazao da EU zagovara princip regate, ali vezati

Crnu Goru sa Srbijomnije korektno. Beograd ima očito

na svojoj strani uticajne članice, amoramu se dati EU

perspektiva kako ne bi podlegao drugimuticajima.

Sa timse treba znati nositi. Ne bi bilo dobro da ta doza

nezadovoljstva omete Podgoricu u reformama budući

da dobro pregovara i moždamože uspjehomomogućiti

reviziju ovog plana - kaže Picula

Nemožete nadvladati

jednupercepcijuo

Srbiji koja već dugo

vremena postoji u

Evropskoj uniji - što

si veći problem, to si

značajniji. Ima ona

stara izreka da je „ma-

jstor onaj koji vlastite

slabosti pretvara u

vrlinu“

Poruka poslanika Demokratske partije socijalista opoziciji

Anđušić: Samodestruktivni

karavan trošimilioneodgrađana

Partijamakoje

bojkotuju

biće isplaćeno

1.164.812eura

Za nansiranje stranaka u 2018. opredijeljeno skoro šest miliona eura

MihajloAnđušić

SkupštinaCrneGore

Glavni odbor Socijalističke narod-

ne partije odbio je da u dnevni

red jučerašnje sjednice uvrsti

odluku o preduzimanju neop-

hodnihmjera za očuvanje

jedinstva SNP-a koju je pred-

ložila Snežana Jonica,

pa je četrdesetak

članova ovog par-

tijskog tijela, pred-

vođeni Jonicom i

SrđanomMilićem,

napustilo sjednicu.

Odlukom, koja nije

uvrštena u dnevni

red, predlaže se da

se van snage stavi

odluka kojom je SNP raspustio

sve opštinske odbore, te da pred-

sjednici opštinskih odbora do 22.

februara sazovu nove sjednice.

U odluci koju je predložila Jonica

navodi se da je očuvanje jedin-

stva SNP-a prioritetni cilj i zadatak

kojem treba da se posveti pred-

sjednik partije i svi članovi GO.

Jonica je napuštajući sjednicu

optužila Jokovića da „sve radi da

razbije SNP“.

- Danas su pale maske. Aktuel-

nom rukovodstvu ne treba jedin-

stvo SNP, nego da mi odemo iz

SNP. E, to gledati neće - zaključila

je Jonica.

JonicaiMilićnapustilisjednicu

Sa sjedniceGlavnogodboraSNP-a

Snežana Jonica

INTERVJU