Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

–Ukradene,

uništene, izgubljene ilineevi-

dentiranemuzealije, neradi

raznezloupotrebe, većdece-

nijamasustvarnostNarodnog

muzejaCrneGore.Topoka-

zujubrojnidokumenti, izvje-

štaji i apeli zaposlenih, koji su

upućivanidirektorimaMuze-

ja,MUP-uiliMinistarstvu

kulture.Nato, takođe, jednim

dijelomukazujui zapisnici

Ministarstva, nakonkontrola

uNarodnommuzeju, od2004.

do2018. godine.

Narodnimuzejbiojeukatastro-

falnom stanju i tokom devede-

setih godina. Ratno okruženje,

urušavanje sistema odgovorno-

sti, neplansko zapošljavanje i

nerad pretvorili su najvažniju

instituciju kulture u ustanovu

za socijalno zbrinjavanje, u ko-

joj je, po svemu sudeći, svako

mogao da radi šta hoće. Zapu-

štene muzejske zgrade, brojni

propusti u obezbjeđenju iznu-

tra, aljkavo i neprofesionalno

vođena dokumentacija, veliki

broj neinventarisanih, zapušte-

nih, otpisanih, zagubljenih ili

ukradenih predmeta pretvorili

suovuustanovuusamoposlugu

iz koje su se sa lakoćommogle

iznositiilipozajmljivatiodređe-

nemuzealije.

Posljednji slučaj krađe u Etno-

grafskommuzeju,kadasuizme-

đu decembra 2014. i februara

2016. godine iz depoa otuđena

dvararitetnaiskupocjenapišto-

lja iz 19. vijeka, samo je jedan od

brojnih slikovitih pokazatelja

nečuvene nebrige i zapušteno-

sti.

BEZUSLOVA

Nakatastrofalnostanjeugotovo

svim muzejskim jedinicama

ukazalajeumartu1998.godinei

služba obezbjeđenja Narodnog

muzeja, od koje je MUP Crne

Gorezatražioizjašnjenje,nakon

krađe slika Vlaha Bukovca, ali i

djelavelikanasvjetskeumjetno-

stipoputPikasa,DalijailiŠagala.

Na početku izvještaja službe

obezbjeđenja,kojipotpisujuče-

tiri službenika (identitetpoznat

redakciji), navodi se da čuvari

muzeja godinama čuvaju zgra-

de bez elementarnih zakonskih

tehničkih sredstava. Za pet go-

dina, kako ističu, dobili supo je-

dan par gumenih čizama i po

jedno kišno odjelo, a devet stra-

žara za to vrijeme radi bez ade-

kvatnog rješenja o stalnomrad-

nomodnosu.

- Želimo da napomenemo da

obezbjeđujemo objekte koji ni-

kada nijesu tehnički primljeni.

Nijedan muzejski objekat ne

posjeduje alarmni sistem koji

funkcioniše (postoje instalirani

alarmi ali nikad nijesu ni radili)

– navode radnici službe obe-

zbjeđenja.

Unastavku izvještaja opisali su

sveproblemepojedinačnihmu-

zejskih objekata, ali su direktno

ukazali i namoguće zloupotre-

beuredovimamuzejskihradni-

ka i najvećihrukovodioca. Zbog

karakterističnih opisa, načina

saopštavanja i jezika, ostatak

njihovog izvještaja prenosimo

integralno, bezskraćivanja i no-

vinarske intervencije.

VLADINDOM

Uovaj objekat je smješten Isto-

rijski muzej Crne Gore, koji je

relativno dobro zaštićen sa

spoljne strane (na svakompro-

zoru i vratima su ugrađeneme-

talne rešetke, dok je sa unutraš-

njestraneobjekatzaštićensamo

utokunašegradnogvrjemena,a

to je od 15 sati do 7 sati radnim

danima i za vikendod7 sati do7

sati sljedećegdana).

Napominjemo da je u ovom

objektu smještena i administra-

cijasvihmuzejakaoidaseuovaj

objekat ulazi i izlazi bez ikakve

provjere i kontrole (kao na pija-

ci,zarazlikuštonapijacionošto

kupitemorate i da platite dok iz

muzeja u toku radnog vremena

mogu da se iznesu i slike Vlaha

Bukovca, koje ne samo da ne

plaća niko, nego ih još i dobro

proda,adazatonikoneodgova-

ra).

Moramonapomenuti da najviši

rukovodioci muzeja u bilo koje

dobadana i noći ulazeuobjekat

i dovode privatna lica u svoje

kancelarije, ne pružajući našim

čuvarimanikakvaobjašnjenja.

Usljed raznih manifestacija

unutar ovog objekta (Bijenala,

izložbi, raznih predavanja i go-

stovanja) posao čuvara ovog

objekta se toliko iskomplikuje

da on obavlja i poslove portira,

domara, a unekimsituacijama i

tehničkeslužbeisvetobezikak-

ve materijalne nadoknade (za-

dovoljnismoikadnampošte-

no zarađenu platu ispravno

obračunaju i zato smatramo

da bi gostovanje finasijske

policijebilovrlozanimljivo).

Još jedanunizunedostataka

jeitajštojeovajobjekatosvi-

jetljen samo saprednje stra-

ne. Ovonapominjemo iz tog

razloga što se iza objekta

nalazi Bogoslovija, čiji su

đaci toliko alergični na sta-

klo da su namprozori sa te

strane stalno polomljeni.

Naše jemišljenjeda straža-

re treba izmjestiti u obli-

žnju kulu Biljarde, koju

prije toga treba adekvatno

tehnički osposobiti.

BILJARDA

Ovajobjekatjenajtipčiniji

primjernebrige, zapušte-

nostiijavašlukamuzejske

administracije prema

jednom ovako značajnom

objektu,iakosustražarivišepu-

tapodnosili ižveštaj o tomenaj-

višimrukovodiocimamuzeja.

Dvorišne kapije ne funkcionišu

i u toku radnog vremena dvori-

šteovogobjekta jepretvorenou

javni wc od strane raznoraznih

prolaznika. Vrata od galerije u

prizemlju su u tako lošem sta-

njudabiihidijeteodpetgodina

moglo provaliti i ući u ovaj zna-

čajni objekat. Škurena prozori-

masutakođeuhaotičnom(alar-

mantnom) stanju, jer nijesu

nikada popravljane farbane i

podmazivane.

Sam objekat je totalno neosvi-

jetljen, ako izuzmemo stranu

koja gleda na dvorski trg, pa se

može reći da jeposaočuvara ja-

kootežančak i da jezgrada teh-

ničkiodržanija.Stražarskomje-

sto čuvara ovog objekta se

nalazi u kuli, koja se nalazi u

neposrednojblizinicrkvenaĆi-

puru, čiji krov toči i zidovi su

prepuni vlage.Vratanaovoj ku-

li su istrulila od vlage i na njima

nemabrave.

Sanitarni čvor, koji se nalazi u

ovoj kuli, nikad nije funkcioni-

sao. Struja u ovoj kuli je u ta-

kvom dobrom stanju (kad je

ima) da se čuvar i ne usuđuje

uključiti svijetlo golom rukom

već to radi kakvom suvom dr-

vom.

DVORKRALJANIKOLE

Ovojeobjekatkojijedinizasada

liči na muzejski objekat. Teh-

nički opremljeniji od svih osta-

lih objekata, uz nedostatke koji

se daju vrlo lako sanirati. Orga-

nizacija rada je zadovoljavajuća

i uz prioritetnu ugradnju alar-

mnih uređaja bio bi praktično

potpunoobezbijeđen.

Lokacija čuvara ovog objekta

nalazi se uVladinomdomu, što

nije pravo rješenje. Za lokaciju

čuvara ovog objekta adekvatno

rješenjebilabikućicakojasena-

lazi u dvorištu ovog objekta, a

koja je sada pretvorena u stam-

beniprostorbivšegradnikamu-

zeja.Rezervnavarjantaza tu lo-

kaciju bila bi prostorija na

spratu bivše srpske ambasade

(Etnografskimuzej), koja je tre-

nutnovan funkcije, ili eventual-

nokula koja senalazi napodvo-

žnjaku jer gravitira prema

Dvoru kralja Nikole, ali je prije

toga treba tehnički osposobiti.

PLAVIDVORAC

Ovo je objekat koji da nije plav

samposebipoplaviobiodmuke

i problema.

Ovo je zgrada koja je teško, ali

uspješno, uselila u svoj prostor

jednogŠagalaiDalijaalije,štoje

najžalosnije,vrlolakoostalabez

njih,bezspoljnoginasilnogula-

ska u zgradu i njene depoe. Nije

nikakvoničudokadseneznada

li objekat pripada muzejima ili

Bijenalu, kad se ne zna ko sve

posjeduje ključeve od vrata i

kancelarija, a nažalost i od de-

poa. Samo je sigurnoda stražari

ne posjeduju nikakve druge

ključeve izuzev od ulaznih vra-

ta, a rukovodstvumuzeja tonije

smetaloda ihkaodežurne kriv-

cesuspenduje i svali svukrivicu

na njih za sve svoje propuste i

nezakonisti.

U ovaj objekat je smještena

uprava i administracijaBijenala

i u toku trajanja tog Bijenala u

ovuzgraduseulaziiizlazikadje

kome milo i to danju, noću (u

dubokunoć) bez ikakveprovje-

re. Sve u svemu, stražar ovaj

objekat može čuvati samo spo-

lja,štomujeiprevashodnizada-

tak, a sve ostalo je unadležnosti

domara Bijenala i rukovodstva

muzeja.

Zbunjuje i činjenicadanavrati-

ma, na koja se izlazi u park, više

nemarešetkekojajebilapostav-

ljenja poslije jedne provale koja

se desila prije nekoliko godina

(nestaokompjuter).

ZAKLJUČAK

Opšti zaključak je, radi efika-

snog rada stražarske službe i is-

ključive spoljne zaštite objeka-

ta, stražare treba izmjestiti što

hitnijeulokacijekojesmonave-

li u prethodnom tekstu. Pošto

ovaslužbaneposjedujenijedan

telefon, što jevrloneodgovorno

i nedopustivo, smatramo da bi

minimumodpetmobilnih tele-

fonaobezbijediloboljefunkcio-

nisanjeipovezanostkakomeđu

stražarima tako i saMUP-om.

Dugi niz godina ova služba

obavlja uspješno i odgovorno

ovaj posao, što znači da namni-

kada nijedan objekat nije spolja

razbijen i poharan, pored svih

tehničkihnedostatakaimanjka-

vosti. Razumije sedamuzejene

možemo sačuvati od unutraš-

njih razbijača i lupeža iz redova

ovih muzeja, pa stoga apeluje-

mo naMUPCrneGore da ih on

štoprije identifikuje.

Poslije svega što se desilo u ovoj

ustanovi u zadnjih godinu dana

(krađe Vlaha Bukovca, Pikasa,

Šagala, Dalija, Gutuzoa i ko zna

čega sve još) niko, ama baš niko,

ne nađe za shodno da kao mo-

ralni čin ponudi makar ostavku

umjesto očigledne odgovorno-

sti raznih struktura ove ustano-

ve, nego bacaju prašinu u oči

javnommnjenjutimeštosusus-

pendovali trojcunedužnihstra-

žara i pokušavajuminimizirati

vrijednostnestaliheksponanta.

JovanNIKITOVIĆ

(nastavlja se)

Faksimil prve stranice izvještaja službeobezbjeđenja

Kako je upravi Narodnogmuzeja godinama uspijevalo da ne postupa po

preporukamaMinistarstva kulture (izvještaj službe obezbjeđenja iz 1998. godine)

POBJEDA

ISTRAŽUJE

1

Razbijači i lupeži

iz redovamuzeja

Poslije svega

što se desilo u

ovoj ustanovi u

zadnjih godinu

dana (krađe

Vlaha Bukovca,

Pikasa, Šagala,

Dalija, Gutuzoa

i ko zna čega

sve još) niko,

ama baš niko, ne

nađe za shodno

da kaomoralni

čin ponudi

makar ostavku,

nego bacaju

prašinu u oči

javnommnjenju

– navodi se u

izvještaju službe

obezbjeđenja

Narodnog

muzeja

Narednih nekoliko dana

Pobjeda će ekskluzivno

objelodaniti najzanimljivije

detalje iz obimne doku-

mentacije koja pokazuje

kako su se gorući problemi

Narodnogmuzeja godi-

nama gurali pod tepih.

Otkrićemo zašto nikad

nije bilomoguće uraditi

nijednu zakonitu reviziju u

svimmuzejskim jedinica-

ma Narodnogmuzeja, ali i

kada je i kako na takvo sta-

nje reagovalo Ministarstvo

kulture. Takođe, čitaocima

Pobjede postaće jasno da

su dvije uprave Narodnog

muzeja (od 1995. do 2017.)

godinama i sa lakoćom

izbjegavale da postupaju

po preporukama i zaključ-

cima Vlade i Ministarstva

kulture, bez snošenja bilo

kakve odgovornosti.

Takvo neodgovorno pona-

šanje ekskaliralo je tokom

projekta „Revalorizacija

kulturnih dobara Crne

Gore“, kojim je utvrđeno

da Narodnommuzeju

nedostaje 3.314 predmeta,

kao kulturno dobro upi-

sanih u Registar iz 1962.

godine. Mnogi od njih su ili

uništeni, ukradeni, otpisani,

zagubljeni ili još uvijek nee-

videntirani.

Nova uprava, na čelu sa

VjeromBorozan, poku-

šava da revizijama utvrdi

stvarno stanje u svim

muzejskim jedinicama,

dok Ministarstvo kulture u

potonjim kontrolama kon-

statuje izuzetno loše stanje

u svimoblastima muzejske

djelatnosti u Narodnom

muzeju.

U prethodnom serijalu

Pobjede, kroz 13 tekstova

pokazali smo i dokazali

kako je nestajalo pokretno

kulturno blago Crne Gore,

te na koji način su se prav-

dali odgovorni direktori i

kustosi. U slučaju Narod-

nogmuzeja, otkrili smo i

manjak više od 1.500 pred-

meta iz Njegoševogmuze-

ja, koji su uglavnomnestali

nakon 1962. godine. Novi

ciklus tekstova u Pobjedi

dodatno će rasvijetliti

pozadinu višedecenijskih

propusta i užasnog odnosa

odgovornih prema našoj

najznačajnijoj baštini.

Užasan

odnos

odgovornih

DirektoricaNarodnogmuzejaVjeraBorozan (navratima)

pokazujenovinarima i snimateljima svojukancelariju

kojaprokišnjava, unovembru2017.