Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 12. februar 2018.

Ministarstvo kulture

Telegram

saučešća

povodom

smrti

Glogovca

Predstavljen

projekat

restauracije

Dvorca

kraljaNikole

uNikšiću

CETINJE

Povodom

smrti dramskog umjetnika

Nebojše Glogovca, mini-

star kulture Aleksandar

Bogdanović uputio je tele-

gram saučešća Vladanu

Vukosavljeviću, ministru

kulture i informisanja

Republike Srbije. U tele-

gramu se, između ostalog,

navodi:

„Duboko žalimo zbog

preranog odlaska Nebojše

Glogovca, čovjeka velikog

srca i umjetnika posebne

stvaralačke izražajnosti.

Nemjerljiv je gubitak

za Nebojšinu porodicu,

kulturu Republike Srbije

i cijeli region. Izgubio je i

crnogorski sektor kultu-

re cijenjenog prijatelja,

kolegu i saradnika, koji će

živjeti u našim sjećanjima

kroz uloge koje su ostale

paradigma glumačke

izvrsnosti. MolimVas da

izraze našeg iskrenog sau-

češća prenesete porodici

Nebojše Glogovca.”

R. K.

CETINJE

Ministar kulture

Aleksandar Bogdanović i

pomoćnik direktora Centra za

konzervaciju i arheologiju Želj-

ko Kalezić razgovarali su juče

o realizaciji konzervatorskog

projekta sanacije i restauracije

Dvorca kralja Nikole u Nikšiću,

na kojemove godine radi

Centar.

Kalezić je upoznaoministra

Bogdanovića sa dinamikim

realizacije i rekao da struč-

njaci Centra za konzevaciju i

arheologiju od januara rade

na izradi konzervatorskog

projekta za sanaciju i restau-

raciju Dvorca kralja Nikole. On

je naveo i da se očekuje da u

naredna dva mjeseca bude

gotov projekat.

Ministar Bogdanović je istakao

važnost što hitnije realizacije

ovog projekta, uzimajući u

obzir značaj koji ovo kulturno

dobro ima za kulturu i istoriju

Nikšića i cijele Crne Gore. Kako

je naveo, Ministarstvo kulture

i opština Nikšić prepoznali

su potrebu sanacije i rekon-

strukcije Dvorca kralja Nikole i

de inisali ga kao jednu od prio-

ritenih aktivnosti u opštini.

Centar za konzervaciju i arhe-

ologiju će u ovoj fazi sprovesti

konzervatorska istraživanja,

konzervatorsko snimanje kul-

turnog dobra i izraditi konzer-

vatorski projekat, nakon čega

se može početi sa sanacijom i

restauracijomovog kulturnog

dobra.

Dvorac kralja Nikole u Nikšiću

izgrađen je 1900. godine, u

neorenesansnom stilu, po

projektu Josipa Slade. Danas

su u zgradi Dvorca smještene

institucije kulture Nikšića.

R. K.

Tribina „Značaj poezije Tešana Podrugovića“ održana u JU „Zahumlje“ u Nikšiću

Genijehomerovskogkaraktera

NIKŠIĆ

Onarodnojmudro-

sti, homerovskompripovije-

danju i legendarnimepskim

pjesmamaTešanaPodrugo-

vića izGolijena tribini koja

jepreksinoćodržanauJU

„Zahumlje“ govorili suprof.

drNovakKilibarda, drLjilja-

naPajović-Dujović i asistent

napredmetuUsmenaknji-

ževnost, Fakulteta za crno-

gorski jezik i književnost,

AleksandarČogurić.

NEIZBRISIVTRAG

Prema riječimaKilibarde, ka-

da su Sloveni došli na Balkan,

od VII do IX vijjeka, tada se

nijesuumnogomedešavalipi-

sani tragovi. Ipak, taj narodni

poklič usmenog pripovijeda-

nja, uticao je na italijanskog

etnografa i putopisca Alberta

Fortisa, koji je 1774. godine

zapisao „Hasanaginicu“.

Kasnije je i Gete prevodi na

italijanski i njemački i ona

imauticajanatadašnjusvijest

moderne Evrope i na samog

Getea, a u to vrijeme se, kaže

Kilibarda,prirodnopostavlja-

lo pitanje otkud to da jedan

narod niže od Save i Dunava

pjeva kaoHomer.

Kako je naglasio, homerskog

odnosa ima ne samo u kaziva-

nju stihova koje je Karadžić

zapisivao od Tešana Podrugo-

vića,većiStarcaMilijeidrugih

pjesnika i pripovjedača tog

vremena, koji su pomagali Cr-

noj Gori da se pozicionira kao

multietnička država.

-Čovjek o kome govorimo, Te-

šan Podrugović, saopštio je 25

pjesama, to je nešto preko

6.220 stihova, gdje je doStarca

Milije nedostižan vrhunac na-

še kulture. Naime, kada bismo

sada nekoliko sati govorili o

sadržini njegovih pjesama, na

prvo bismo mjesto istakli je-

dan homerski odnos prema

neprijatelju – ocijenio je Kili-

barda.

Upitao je potom šta znači ho-

merski odnos.

-Ko čita Ilijadu i Odiseju prvi

put, a ne zna da je Homer sta-

rogrčki pjesnik ili trojanski,

bogami će zaključiti da je tro-

janski, jer je Hektor Trojanski

savršeniji od Ahileja Starogrč-

kog junaka, a Tešan Podrugo-

vić, jedan nepismeni genije,

kao npr. u pjesmi gdje opisuje

Turkinju djevojku, moralnom

ljepotomuzvišenijuodKosov-

ke, ušao je u suštinu ljubavi,

morala, vjere. Pa zato, ako je

neki stvaralac, rođenna terito-

riji današnje opštine Nikšić,

zaslužio da ima spomenik,

istaknutu ulicu, onda je to Te-

šan Podrugović - naglasio je

Kilibarda.

ČOVJEKSLOBODE

Kakosečulonatribini,tajviso-

ki i stasit čovjek, hajduk, čo-

vjek slobode, znao je oko 100

pjesama, dvije narodne pripo-

vjetkeimisliojedokjetogovo-

rio. Tešan je kazivao stihove i

rečenice, kaodačitapripovjet-

ku, učemu seogledalanjegova

prirodna oštroumnost i dar

narodnog pripovjedača, jer je

umio stilski da izdvoji najza-

hvalnijevarijante,kojejeugra-

đivaou temeljeusmenepoezi-

je i proze.

On je ovaplotio životnost smi-

ješnog, kao univerzalnu, mno-

goznačnuidugotrajnumateri-

ju, a to se moglo vidjeti u

pripovijetci „Međedović“.

-TešanPodrugovićjepripovje-

dačku visprenost izgradio ti-

me što nije pripovijedao smi-

ješno, nije karikirao, već je

vidio smiješno. Izvori komič-

nog su u perspektivama koje

pripovjedač zauzima, što je

najosobenije umjetničko stva-

ralaštvo. Bio jeprvi i jedinime-

đu sviju Vukovih pjesnika i

pripovijedača, a pjesme je ka-

zivaokaodasuizknjige-kaza-

la je LjiljanaPajović-Dujović.

Aleksandar Čogurić je istakao

da su stvaralaštva Tešana Po-

drugovića, StarcaMilije i Avda

Međedovića,urasponuod200

godina, dala krvotok Crne Go-

re,pasunjihovepjesmedoprle

do najznačajnijih duhovnih

tačaka civilizacije, kao što su

Beč, Harvard, Sorbona. To su,

kakokaže, znali daprepoznaju

najznačajniji umovi tog vre-

mena, tako što su davali teorij-

sku i strukturalnuperspektivu

usmenog predanja, koje je po-

čelo sa starogrčkimHomerom

i njegovim dalekim srodnici-

mapokazivanju, TešanomPo-

drugovićem, StarcomMilijom

i AvdomMeđedovićem.

Moderator večeri bio je dram-

ski umjetnikMiroNikolić.

Organizatori tribine su Fakul-

tet za crnogorski jezik i knji-

ževnostCetinje,Književniklub

„Poenta poetika“, JU „Zahu-

mlje“ i JU Narodna biblioteka

„Njegoš“ Nikšić, u okviru fe-

bruarskog repertoara „Nikšić-

ka kulturna scena 2018“.

M.R.

TribinaposvećenaTešanuPodrugovićuuNikšiću

Izložba „Pobunamornara u Boki Kotorskoj 1918 2018“ otvorena juče u Kotoru

Znameniti

biljegnaše

prošlosti

KOTOR

Izložba „Pobuna

mornarauBokiKotorskoj

1918-2018“ otvorena je juče

u IstorijskomarhivuuKoto-

ru. Postavku jeorganizovao

Pomorskimuzej CrneGore i

Istorijski arhivKotor, u

okviruoblježavanja jubileja

-100godinaodpobunemor-

narauBoki.

Izložbu je otvorio ministar

kulture Aleksandar Bogdano-

vić, a pored njega govorili su

direktor Pomorskog muzeja

Andro Radulović, načelnica

Odsjeka Istorijski arhiv Kotor

Snežana Pejović i admiral Bo-

keljske mornarice

prof.dr

An-

tunSbutega.

OČUVANOSJEĆANJE

-Pobuna mornara, čiju stogo-

dišnjicu obilježavamo i ovom

izložbom, kao znamenit biljeg

našeprošlosti,sadanašnjetač-

ke gledišta jeste neraskidiva

nit onoga štomožemo nazvati

kanonom naše slobodarske

tradicije, što počiva na broj-

nimprimjerima hrabrosti, pa-

triotizma i otpora. Zbog toga,

Admiral Bokeljske mornarice

prof.dr

Antun

Sbutega na otvaranju izložbe govorio je o svo-

jimnajranijim sjećanjima na priče učesnika u

ovomdogađaju.

-Don Niko Luković, blizak rođak naše porodice,

prčanjski župnik, mecena i pisac, bio je svjedok

pobune. On je kaomladi sveštenik biomobi-

lisan kao vojni kapelan austrougarske vojske

i imao je dužnost da provede zadnji dan sa

mornarima osuđenimna smrt, Františekom

Rašom, AntonomGrabarom, MatomBrniče-

vićem i Jerkom Šišgorićem, da ih ispovijedi i

duhovno pripremi za smrt i prati na strijeljaje.

Posebno sume tada impresionirali detalji sa

strijeljanja kada je njihova krv poprskala sve-

šteničko ruho Don Nika – ispričao je Sbutega.

Sjećanjanasvjedokepobune

ovomprilikomželimda odam

posebno priznanje onima koji

su, bez obzira na nerijetko

problematične istorijskeokol-

nosti, uspjeli da sačuvaju Bo-

keljsku mornaricu i sjećanje

na Pobunumornara, a naroči-

to na njene strijeljanje vođe -

Františeka Raša, Antona Gra-

bara, Jerka Šišgorića i Mata

Brničevića – kazao jeministar

Bogdanović.

Prema njegovim riječima, još

jednom treba naglasiti da po-

stoji dosta istorijskih podata-

ka idokazaoPobunimornara i

njihovomstradanju, omjestu i

ulozi ovog događaja u Prvom

svjetskomratu i kasnijeusvim

borbamaza slobodu i domovi-

nu.

-Zato sam siguran da će vri-

jedni naučni i stručni pregao-

ci, koji se bave ovom temati-

kom, istraživati i objavljivati

rezultate svoga rada i da-

lje.Tonijesamopukabri-

ga o faktografiji, već

predstavlja i bitan pro-

ces njene ugradnje u

naše duhovne i identi-

tetske temelje. Moramo

znati da će ti temelji biti

trajni samo ako čuvamo

sjećanja, kako ona iz svog

najužegokruženjatakoiona

sa cijelog prostora Crne Gore,

prostora suživota kulturnih,

etničkih i konfesionalnih ra-

zličitosti -istakao je ministar

Bogdanović.

ZNAČAJANPEČAT

Direktor Pomorskog muzeja

Andro Radulović podsjetio je

da se ove godine obilježava

100. godišnjica događaja koji

je ostavio značajan pečat na

buduća politička i društvena

dešavanja na širempodručju.

-Ovaj veliki događaj, o kome

su pisane knjige i snimani fil-

movi oduvijek jebiozanimlji-

va tema za istoričare i ostao je

do danas aktuelan za ponov-

no preispitivanje svih onih

činjenica na osnovu kojih su

napisana brojna istoriograf-

ska djela.Tematika postavke

izložbe vraća nas u vrijeme

velikih i burnih previranja,

vrijemeukojemje sazrijevala

ideja najvećeg čovjekovog

ostvarenja - slobode, za koju

se ljudskimživotima plaćala i

njena najveća cijena – kazao

jeRadulović.

Postavku je predstavila načel-

nicaodsjekaIstorijskogarhiva

Kotor Suzana Pejović, koja se

detaljnije osvrnula na njen

koncept i sadržaj.

-Izložbe ovog tipa uvijek

predstavljaju pokušaj

kulturnihposlenikakoji

brinu o kulturnom na-

sljeđu, davjerno, doku-

mentovano,širokojjav-

nostidočarajuznačajne

događaje iz prolosti. Mi

koji radimoovajodgovo-

ran posao uvijek imamo

na umu da nas poznavanje

prošlosti uči kako da gradimo

sadašnjost i kako da se bolje

pripremimo za budućnost.

Arhivska dokumenta i muzej-

ski predmeti, kao opipljiva

svjedočanstva o prošlosti, uz

sveostalo,trebadanaspodsje-

te, nauče, da istorijski događa-

ju nijesu crno-bijeli, već da u

svakomodnjihpostoji ono što

je između – naglasila je Pejo-

vić.

Uokviruobilježavanja100go-

dinaodpobunemornarauBo-

ki Kotorskoj ministar Bogda-

novićjeprijeotvaranjaizložbe

prisustvovao polaganju vije-

nacana spomenik strijeljanim

mornarima u Škaljarima, na

kojem je konzervatorske ra-

dove sproveo Centar za kon-

zervaciju i arheologiju Crne

Gore.

R.M.

Pobunamornara, čiju stogodišnjicu obilježavamo i ovom

izložbom, sa današnje tačke gledišta jeste neraskidiva nit

onoga štomožemo nazvati kanonomnaše slobodarske

tradicije, što počiva na brojnimprimjerima hrabrosti,

patriotizma i otpora – kazao jeministar Bogdanović

Saotvaranja

izložbeuKotoru