Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

U fokusu

PODGORICA

-Mjesna za-

jednicaPerast i nevladina

organizacijaDruštvoprija-

teljaPerastapodnijeli suMi-

nistarstvuodrživog razvoja

i turizma, odnosnoDirekto-

ratuza inspekcijskeposlove

i licenciranje inicijativuko-

jomse traži inspekcijska

kontrola gradnjehotelskog

kompleksaSmekja/Jadran

naurbanističkimparcelama

84a, 84b i 84cuzahvatuur-

banističkogprojektaGrad

Perast, opštinaKotor.

Uobrazloženju inicijative do-

stavljenePobjedi pojašnjavaju

da su kao mjesna zajednica i

NVODruštvo prijatelja grada

Perasta - u namjeri da se saču-

va autentičan arhitektonski

izraz mjesta i spriječi eventu-

alna devastacija kulturne ba-

štine - zatražili hitnu kontrolu

izgradnje hotelskog komplek-

sa. Za planirani objekat ističu

da će zbog svoje veličine u bu-

dućnosti vizuelno dominirati

panoramomovog primorskog

grada, čija istorijska cjelina

ima status kulturnog dobra.

S inicijativom, koju su podni-

jeli u petak, između ostalog će

upoznati i UNESCO.

Sumnja

-Članom91.Zakonaoplanira-

nju prostora i izgradnji obje-

kata je propisanoda investitor

gradi objekat na osnovu prija-

ve građenja i dokumentacije

propisane zakonom, a koja,

između ostalog, uključuje i

glavni projekat ovjerenu skla-

dusazakonomi izvještaj opo-

zitivnoj reviziji glavnog pro-

jekta. Građenje ovih objekata

jeupoodmakloj fazi, ana sajtu

Ministarstvaodrživog razvoja

i turizma, na spisku objekata

zakoje jeprijavljenograđenje,

nepostoji istaknutaprijava in-

vestitora – navodi se u obra-

zloženju koje potpisuje puno-

moćnik mjesne zajednice i

Društva prijatelja Perasta, ad-

vokat VeselinAnđušić.

Ističe se da navedeni podaci

izazivaju opravdanu sumnju

da investitor nezakonito gradi

objekat.

- Zato tražimo da u okviru in-

spekcijske kontrole prevas-

hodno utvrdite da li je investi-

tor navedenog objekta izvršio

prijavu građenja i da li posje-

duje svupropisanudokumen-

taciju, a posebno glavni proje-

kat i izvještaj o izvršenoj

reviziji, shodno vašim ovla-

šćenjima iz člana 200. stav 1.

alineja 1. Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata –

navodi se, između ostalog, u

inicijativi.

Takođe, subjekti koji su tražili

inspekcijsku provjeru gradnje

traže da se što hitnije postupa i

daihnadležniobavijesteorezul-

tatukontrole„naštasuobavezni

počlanu13.stavl.alineja1.Zako-

nao inspekcijskomnadzoru“.

mORT: POzakOnu

Predstavnik investitora Imo-

biliejeumedijimaranijesaop-

štio da ima sve potrebne do-

zvole i da gradnjuuPerastuna

lokaciji nekadašnje fabrike

konfekcijesprovodinaosnovu

uredne papirologije. Sa druge

strane, dvaudruženjagrađana

Perasta žalila su se Agenciji za

zaštituličnihpodatakaislobo-

danpristup informacijama jer

ih jeMinistarstvoodrživogra-

zvoja i turizma uskratilo za

tražene informacije o projek-

tnoj dokumentaciji (glavnom

arhitektonskom projektu) i

građevinskoj dozvoli, odno-

sno odobrenjuo gradnji.

Na pitanje Pobjede na osnovu

kojih, konkretno, planova i

odobrenja ili dozvola se gradi

na lokaciji Jadran Perast i na

koji način su vizure budućeg

objekta uklopljene u barokni

ambijent grada, iz Ministar-

stva održivog razvoja i turiz-

ma je navedeno da se objekat

gradi u skladu sa novimZako-

nom o planiranju prostora i

izgradnji objekatauz izvršenu

prijavu početka građenja in-

spekcijskom organu uz svu

potrebnudokumentaciju.

-Zarekonstrukcijuiizgradnju

investitor je pribavio konzer-

vatorske uslove od strane

Uprave za zaštitu kulturnih

dobara, koji su donijeti nakon

dodatne analize mogućnosti

obnove urbane matrice na

ovoj lokaciji, a koju je obavio

stručni timformiranodstrane

Ministarstva kulture.

Urbanističkimprojektomgra-

da Perasta (Sl. list CG 03/12)

predviđena je rekonstrukcija

objekta „hale“ na UP 84/c.

Spratnost objekta jeodP+2do

Po+P+2+Pk. Takođe, na mje-

stu nekadašnjeg parkinga (UP

84/a) planirana je izgradnja

dva objekta i to manji objekat

spratnosti P+1+Pk i veći obje-

kat spratnosti P+2.

Prema investicionom progra-

muibiznisplanu,uizgradnjui

rekonstrukciju biće uloženo

deset miliona eura, a hotel ka-

tegorije pet zvjezdica imaće

110 smještajnih jedinica – na-

vode izMORT-a.

I.PERIĆ

PODGORICA

- Inspekcija

Ministarstva turizma i odr-

živog razvoja zabranila je

daljugradnjuna gradilištu

PortoBudva.

Dalji radovi, kako prenosi

AntenaM,nagradilištusuza-

branjeni zbog ugroženosti

života ljudi i okolnih objeka-

ta, ana inicijativupredsjedni-

ka opštine Dragana Krapovi-

ća.

- Krapović je kazao da je Al

Art znaouštaulazi, i da jeovo

trusno područje. To što je te-

meljna jama iskopana takoda

je pokrenula okolno tlo, od-

govornost je samo izvođača -

kazao je on.

Krapović ističe da su građe-

vinski eksperti za puteve na-

redili raskopavanje Medite-

ranske ulice, istraživanje

situacije i tekondavraćanjeu

prvobitno stanje.

Kako on kaže, to je posao koji

će koštati preko 200 hiljada

eura, odnosno to je početni

iznos štetekoju jeopštini pri-

činioAl Art centar.

Krapović je negirao bilo ka-

kvumogućnost da štetusnosi

opštinski budžet.

Sl.R.

Mjesna zajednica i Društvo prijatelja grada Perasta uputili zvaničnu inicijativu državnimorganima

Tražeda inspekcijahitno

provjeri gradnjuhotela

IzMinistarstva

održivog razvoja

i turizma

prethodno je

navedeno da

se na prostoru

nekadašnje

fabrike konfekcije

„Jadran“ u

Perastu gradi

u skladu sa

novimZakonom

o planiranju

prostora i

izgradnji

objekata uz

prijavu početka

građenja

inspekcijskom

organu uz

svu potrebnu

dokumentaciju

Mjesna zajednica Perast i Društvo prijatelja grada Perasta

zatražili su od MORT-a, odnosno Direkcije za inspekcijske

poslove i licenciranje da ukoliko se nadzorom ispostavi da

je investitor hotelskog kompleksa Smekja/Jadran izradio i

revidovao glavni projekat, treba uraditi i dodatne provjere.

Prvenstveno provjeru „usaglašenosti glavnog projekta sa

idejnim rješenjemna koje je glavni državni arhitekta izdao

saglasnost rješenjembroj 101-2323/3, od 5. decembra 2017.

godine, posebno u dijelu konzervatorskih uslova“.

- Pod pretpostavkompostojanja revidovanog glavnog

projekta usaglašenog sa idejnim rješenjem, tražimo da

izvršite kontrolu da li se građenje objekta izvodi u skladu sa

revidovanimglavnimprojektom, u smislu člana 200. stav 1.

alineja 8. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,

budući da se već u ovoj fazi građenja uočava odstupanje od

konzervatorskih uslova (npr. vrši se oblaganje kamenom

bez ostavljenihmeđuprostora - tzv. fuga; grade se veliki

balkoni i tako se odstupa od autentične arhitekture Perasta

itd.) – kaže se u inicijativi.

Tvrdedasevećodstupilo

odkonzervatorskihuslova

Na pitanje kakve su kon-

kretne ingerencije Uprave

za zaštitu kulturnih dobara

u ovom slučaju i da li se

gradnja objekta na par-

kingu kompleksa Jadrana,

odnosno podizanje etaža

na takozvanoj „novoj hali“

odvija u skladu sa odo-

brenimplanovima, iz te

institucije Pobjedi je reče-

no da su dali „mišljenje iz

svoje nadležnosti u kome

je Uprava navela da su

ispoštovani parametri dati

planskimdokumentom

UP grad Perast“.

- Kao što ste upoznati, hala

bivše fabrike konfekcije

„Jadran“ se adaptira za

potrebe hotela visoke

kategorije, a opšte je

poznato da objekat hale,

nastao u 20. vijeku, nije bio

usklađen sa naslijeđenim

graditeljskim i ambijental-

nim vrijednostima Perasta.

Pomenutimmišljenjem

Uprave tretirani su i balko-

ni i navedeno je da, ima-

jući u vidu da se zgrada

rekonstruiše za potrebe

hotela, ispita mogućnost

formiranja balkona koji bi

bili izvedeni po uzoru na

autentična primijenjena

rješenja u Perastu – istakli

su iz Uprave za zaštitu kul-

turnih dobara.

Odgovarajući na pitanje

kakav stepen zaštite ima

Perast, odnosno kako se

gradnja hotela i njegova

nadgradnja uklapaju u

normative, Uprava za

zaštitu kulturnih dobara

precizira da Perast kao

kulturno-istorijska cjelina

ima status kulturnog

dobra, a i integralni je dio

Prirodnog i kulturno-isto-

rijskog područja Kotora

upisanog na Listu svjetske

baštine UNESCO.

- Nesumnjivo da je dobro

za Perast što se zgrada

bivše fabrike adaptira u

hotel sa pet zvjezdica, a da

pri tome nijesu ugrožene

kulturno-istorijske vrijed-

nosti mjesta – zaključuju iz

Uprave za zaštitu kultur-

nih dobara.

Uprava:

Nijesu

ugrožene

vrijednosti

Perasta

Inspekcija zabranila gradnju Porto Budve

Naređeno raskopavanje

Mediteranskeulice

ZvonikCrkveSvetogMarka i ,,novahala“ Jadranakoja senadograđuje

PoglednaVerige sagradilišta

Obustavljeni radovi jer jegradnjapokrenula tlo

Sanacijaćekoštati

200hiljadaeura