Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Hronika

Uhapšen Nikšićanin zbog sumnje da je pokušao da ubije sugrađanina

Todorović izbodennožem

NIKŠIĆ

–MilanVukotić (42)

uhapšen je zbog sumnjeda jeu

subotu, dva sata izaponoći,

isprednikšićkog lokala ,,Fe-

niks“nožemranioNikšuTo-

dorovića (38).

Todorovićjeuincidentuzadobio

teške povrede opasne po život.

Povrijeđeni je nakon ranjavanja

prevezenuOpštubolnicuNikšić

gdje mu je ukazana medicinska

pomoć.

– Konstatovane su povrede u

predjelu grudnog koša i slabin-

skomdijelu. Todorović se nalazi

najediniciintenzivnenjegeitre-

nutno je stabilnih vitalnih para-

metara – kazao je Ilija Ašanin,

direktor Opšte bolnice u Nikši-

ću.

Po nalogu višeg tužioca, Vukoti-

ćusustavljenelisicenaruke,ana

teretmu se stavlja krivičnodjelo

–pokušaj ubistva.

S.D.

Na prelazu Dobrakovo u hapšen Podgoričanin zbog šverca droge

Uhladnjači krio63

kilograma skanka

BIJELOPOLJE

–MilošMi-

lačić (28) izPodgoriceuhap-

šen jeupetakna graničnom

prelazuDobrakovonakon

što jeukamionukojimje

upravljaopronađeno63ki-

lograma skanka.

Drogu su pronašli službenici

Carinske ispostave Dobrako-

vo u saradnji sa službenicima

Odsjeka zaborbuprotivdroge

i Odjeljenja granične policije

Bijelo Polje prilikom kontrole

specijalnog teretnog vozila –

hladnjače ,,volvo“ podgorič-

kih tabli.

- Prilikom detaljnog pregleda

vozila, korišćenjem specijali-

stičke opreme – CT 30-fibro-

skopa i bastera, u tovarnom

dijelu hladnjače u patosu pro-

nađenjespecijalnonapravljen

bunker takozvano „duplo

dno“. U njemu se nalazilo 59

većih pvc pakovanja sa sadr-

žajem tamnozelene boje za

kojusesumnjada jedrogama-

rihuana tipa skank ukupne te-

žine 62.845,6 grama – navodi

se u zajedničkom saopštenju

Uprave policije i Uprave cari-

ne.

O događaju je obaviješteno

Više državno tužilaštvo u Bi-

jelom Polju iz kojeg je nalože-

nodaseM.M.uhapsiiprivede

uz krivičnu prijavu zbog sum-

njedajepočiniokrivičnodjelo

neovlašćena proizvodnja, dr-

žanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

Pronađeni skank je upućen u

danilovgradski Forenzički

centar radi vještačenja.

B.R.

PODGORICA

–Dvijeosobe teško supovrijeđeneu sudaru

dva automobilakoji sedogodiooko 11 časovaumjestuSrp-

ska, naputuPodgorica–Golubovci, potvrđeno je izUprave

policije.

Kako nam je saopšteno, povrijeđene osobe su prebačene u Ur-

gentni centar.

DirektorUrgentnogNerminAbdićkazao jedasuprimljenimla-

đimuškarac i ženska osoba srednje dobi.

-Oboje imajupovredeglave.Žena je težepovrijeđena i onamora

ostati na odjeljenju neurohirurgije. Urađena je dijagnostika, ali

najvažnije je da su van životne opasnosti - kazao jeAbdić.

Saobraćaj je bio obustavljen zbog uviđaja.

B.R.

BAR

-Četvoročlanaporodi-

caStanaj izPodgorice, brač-

ni par i dvijekćerkepovrije-

đeni suuudesukoji se jučeu

14.40 sati dogodiouZaljevu,

namagistralnomputuBar –

Ulcinj.

Svi su medicinski zbrinuti u

Opštoj bolnici u Baru i van ži-

votne su opasnosti, saopštio je

dežurni hirurgMiroslav Kne-

žević.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Stanaj je upravljao vo-

zilom marke ,,audi Q5“ regi-

starskih oznaka PG-HH 502,

kada se iz za sada nepoznatih

razloga sudario sa automobi-

lom marke „mercedes“ nje-

mačkih registarskih oznaka

KRUDL 777, za čijim je uprav-

ljačem bio Denis Ličina, koji

živiuNjemačkoj, saprivreme-

nimboravkomuBaru.

Povrede glave zadobili su Lju-

bo Stanaj (51) i Marijana Sta-

naj (40), koja ima i prelomde-

snepodlaktice.Njihovekćerke

V. S. (21) i N. S. (12) zadobile su

lakše tjelesne povrede.

- Zbog daljeg dijagnostikova-

nja dvoje pacijenata sa povre-

dama glave upućeno je u Kli-

nički centar, gdje će biti

nastavljeno liječenje - kazao je

drKnežević.

U saobraćajnoj nezgodi uče-

stvovalo je i teretno vozilo za

transport betona kojim je

upravljaoEnisDuraković.

V.K.V.

Saobraćajni udes namagistralnomputu Bar –Ulcinj

Povrijeđena

četvoročlana

porodica

Sudar dva automobila u Golubovcima

Vozači zbogpovreda

zadržani ubolnici

PODGORICA

-Menad-

žmentmojkovačke fabrike

„Tara“ saopštio je jučeda su

preduzete svemjerebe-

zbjednosti, kao i svepropi-

sanemjere zaštitena radu, o

čemu su suddali i predstav-

nici inspekcijskihorgana.

Iz kompanije „Tara Aerospa-

ce“ a.d. smatraju da ,,medijska

haranga“ predstavlja ,,jedan

vid pritiska na poslodavca i

menadžment kakobi seoteža-

lodaljeposlovanjeuCrnojGo-

ri, te da bi menadžment bio

prinuđen da zatvori fabriku,

usljed čega bi veliki broj ljudi

ostao bez posla“.

- Javnost neka sudi kome bi

ovakav ishod bio u interesu,

posebno kod činjenice da smo

se tokom cijelog poslovanja u

Crnoj Gori trudili da posluje-

mo isključivo u skladu sa za-

konimadržave, tebilipartner i

državi, Vladi i sindikatu našeg

kolektiva, što očito smeta

određenim strukturama i ma-

lom broju pojedinaca - saop-

štila je kompanija.

Kako su saopštili, kompanija

će sačekati konačne odluke

nadležnih organa o uzrocima

nesrećnog događaja u kojem

su stradala dva radnika.

U prvom saopštenju nakon

tragedije koja se dogodila kra-

jem januara, iz kompanije su

porodicama stradalih uputili

saučešće, navodeći da se, po-

štujući njihovu bol, nijesu do

sada javno oglašavali.

Na to su, kako supojasnili, pri-

nuđeni jer se u dijelu medija

na,kakosmatraju,,,krajnjene-

primjeren i neprofesionalan

način zloupotrebljava tragi-

čan događaj, sa ciljem da se

zbogostvarenja ličnihiprivat-

nih interesa pojedinaca kom-

promituje kompanija“.

- Tako je, u više navrata, povo-

domovog događaja, a zloupo-

trebljavajući tragediju i bol

porodica, takozvani predsjed-

nik sindikata „Tare“ Marinko

Medojević iznosio grube nei-

stine u pogledu rada naše

kompanije, uslovima rada u

njoj, te postupanja menad-

žmenta fabrike - navode iz

„Tare“.

NavodedaMedojević,,nijeza-

poslen u kompaniji „Tara Ae-

rospace“, te da je, kako poru-

čuju, ,,politički angažovano

lice (odbornik i visoki pred-

stavnik jedne političke parti-

je), panikakonemože istupati

sa pozicije sindikalnog lide-

ra“.

R.Ć.

Menadžment fabrike „Tara“ reagovao na pisanje pojedinihmedija

Nezgoda u Podgorici

Zapaliose

automobil

uvožnji

Ulazu fabriku „Tara“

Neki žele

zatvaranje

fabrike

Droga sakrivenau

,,duplomdnu” kamiona

Samjestaudesau

mjestuSrpska

Havarisani automobil

nakonsudara

CDM

PODGORICA

– Automobil

,,pasat“ uništen je u požaru koji

ga je zahvatio u toku vožnje u

Bulevaru Šarla de Gola u Pod-

gorici. Osoba koja je upravljala

vozilomprošla je bez povreda.

- Požar je prijavljen u 11.19

časova. Rečeno je da je vatra

zahvatila vozilo koje se nala-

zilo u Bulevaru Šarla de Gola

kod podvožnjaka i Novog

duvanskog kombinata. Na lice

mjesta upućeno je vozilo sa

posadomod četiri vatrogasca

- saopšteno je iz Službe zaštite i

spašavanja.

Vatrogasci su na mjestu doga-

đaja zatekli vozilo u plamenu,

naročito prednji dio.

- Požar je ugašen u 11.32 časa. U

požaru je došlo do veće mate-

rijalne štete na automobilu

,,pasat 2“ karavan - objasnili su

iz Službe zaštite.

B. R.