Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Zbogproble-

maprekomjerneupotrebe

plastične ambalaže, prven-

stvenokesa, Evropskakomi-

sijaobjavila jenedavnoStra-

tegijuoplastici, koja ima cilj

da sedo2030. svapakovanja

naEUtržištumoguponovo

koristiti ili reciklirati.

Prije toga, dopunomDirektive

94/62/EZ o ambalaži i amba-

lažnomotpadu iz 2015. godine

utvrđeni su načini usmjereni

da se smanji upotreba laganih

plastičnih kesa za nošenje, uk-

ljučujući uvođenje naknada ili

postavljanje ciljeva maksimal-

ne potrošnje na nacionalnoj

osnovi.

PRIMJENAREGULA

U skladu sa dinamikom ove

strategije Crna Gora će, potvr-

đeno je Pobjedi uMinistarstvu

održivog razvoja i turizma, sli-

jediti sveobaveze iznavedenih

direktiva, kao i najbolje prakse

razvijenih zemalja Evropske

unije.

Kako su naveli izMinistarstva

održivog razvoja i turizma, dr-

žave članice Evropske unije

moraju preduzeti mjere sma-

njenja potrošnje laganih pla-

stičnih kesa, a te mjere mogu

uključivati ciljeve smanjenja

na nacionalnoj osnovi, ograni-

čenja upotrebe ili finansijske

mjere, kao što je naplata kesa.

-Mjeremorajuuključivati jed-

nuodsljedećihopcija, amogu i

obje: definiciju maksimalne

godišnje potrošnje koja obu-

hvata 90 laganih plastičnih ke-

sa za nošenje po osobi do kraja

2019. (smanjenje od 50 odsto u

odnosu na 2010) i 40 laganih

plastičnih kesa za nošenje po

osobi do kraja 2025. (smanje-

nje od 80 odsto u odnosu na

2010) i moraju osigurati da do

Naša država će poštovati EUDirektivu 94/62/EZ o ambalaži i njenomotpadu

Sveplastičnekese

će senaplaćivati

Ministarstvo održivog razvoja i turizma navodi da će

Crna Gora slijediti sve obaveze iz direktiva o redukciji

upotrebe plastičnih kesa, kao i najbolje prakse

razvijenih zemalja Evropske unije

PODGORICA-Ministar

kultureAleksandarBogda-

novićposjetio jeAgenciju

za elektronskemedije i to-

komrazgovora zadirekto-

romteustanoveAbazom

BelimDžafićemapostrofi-

rao je značaj i ulogu institu-

cionalnenezavisnosti jav-

nihradio-difuznih servisa i

emitera, naglašavajući nji-

hovuulogu i značaj koji oni

imajuudemokratskom

društvu.

-Bogdanović jeukazaonapo-

trebu kontinuiranog harmo-

nizovanjamedijskog zakono-

davstva sa standardima i

najboljim praksama zemalja

članica EU. Izrazio je zado-

voljstvo pohvalama koje stižu

sa evropskih adresa na rad

Agencije, koja je i pokazatelj

demokratskih kapaciteta Cr-

ne Gore – saopšteno je izMi-

nistarstva kulture.

Posebanaspektrazgovorapo-

svećen je izmjenama Zakona

o medijima, planiranim za

ovu godinu. Takođe, razgova-

rano je o potrebi izmjene Za-

kona o elektronskimmediji-

maisagledavanjumogućnosti

poboljšavanja postojećih rje-

šenja.MinistarBogdanović je

pozvao Agenciju da bude ak-

tivni učesnik prilikom izmje-

nenavedenogzakonaidasvo-

jim predlozima doprinese

poboljšanju kvaliteta ovog

akta.

- Direktor Džafić je istakao

značaj dosljednog poštovanja

slobode medija. Podsjetio je

da su ključne karakteristike

demokratskogdruštva, nako-

jimatrebadaradesvidruštve-

ni akteri: slobode izražavanja,

zaštita novinara i jačanje po-

štovanja profesionalnih stan-

darda –piše u saopštenju.

Sl.R.

Statistika kaže da se više od 13 milijardi kesa daje kupcima svake

godine u svijetu, što je više od 220 kesa po stanovniku. U pro-

sjeku se koriste 12 minuta, nakon čega se bacaju, dok u prirodi

ostaju hiljadama godina, jer priroda ne može da ih razgradi.

Nedavna istraživanja pokazala su da se u tijelu životinja nalaze

najrazličitiji ostaci plastike, a da su i ljudi i životinje izloženi izu-

zetno negativnomdejstvu plastike u organizmu. Istraživači stal-

no pronalaze polumrtve životinje, koje se dave plastikom.

Organizacija ,,Envajronment Kalifornija“ iz SAD procjenjuje da

plastične kese godišnje ubiju domilionmorskih životinja. Istraži-

vanja pokazuju da plastika pluta čak i na Arktiku.

Planetazatrpanaplastikom

kraja 2018. plastične kese za

nošenje ne budu besplatne na

prodajnimmjestima - kazali su

izMORT-a.

Kako su dodali, lagane plastič-

ne kese za nošenje veliki su

izvor otpada i imaju negativan

uticaj na životnu sredinu.

- Što se tiče Crne Gore, ona će

kao zemlja kandidat slijediti

sve obaveze iz navedenih di-

rektiva, kao i najbolje prakse

razvijenih zemalja Evropske

unije. Potrebno je istaći da za-

brana upotrebe kesa nije jedna

od obavezujućih mjera iz za-

konodavstva Evropske unije -

kazali su iz MORT-a dodajući

da oni podržavaju sve akcije

čiji je cilj smanjenje potrošnje

kesa.

Kako bi edukovali građane o

ovom problemu Delegacija

Evropske unije u Crnoj Gori

sprovodi od jula 2017. godine

ekološku kampanju ,,Budi

šampion!“usaradnjisaMORT-

omiJavnimpreduzećemNaci-

onalniparkoviCrneGore,kako

bi podigli svijest javnosti o po-

trebi zaštite prirode nacional-

Ministar Aleksandar Bogdanović posjetio Agenciju za elektronskemedije

Ključnanezavisnost javnih

radio-difuznihservisa i emitera

nihparkova.

KakosuPobjedi saopštili izDe-

legacije EU, građani su veoma

pozitivno reagovali u svim op-

štinama u kojima je promovi-

sanovaj projekat.

AKCIJA

Platnenekesedijeljenesuuop-

štinama koje se nalaze u regio-

nima gdje su i nacionalni par-

kovi, čija zaštita je jedan od

prioriteta kampanje - Cetinje,

Rijeka Crnojevića, Podgorica,

Virpazar, Ostros, Golubovci,

Tuzi, Danilovgrad, Spuž, Kola-

šin, Mojkovac, Žabljak, Pljev-

lja, Plužine, Šavnik, Plav, Gusi-

nje.

-Zapotrebekampanjeproizve-

deno je7.000cegera, odkojihje

AbazBeli Dža ć i Aleksandar Bogdanović

Platnene kese dijeljene

suuopštinama koje se

nalaze u regionima gdje

su i nacionalni parkovi,

čija zaštita je jedanod

prioriteta kampanje

- Mjeremoraju

uključivati jednuod

sljedećihopcija, a

mogu i obje: de niciju

maksimalne godišnje

potrošnje koja obuhvata

90 laganihplastičnih

kesa za nošenje po

osobi do kraja 2019.

(smanjenje od 50odsto

uodnosuna 2010) i 40

laganihplastičnih kesa

za nošenje po osobi do

kraja 2025. (smanjenje

od80odstouodnosu

na 2010) imoraju

osigurati da do kraja

2018. plastične kese za

nošenje ne budube-

splatne na prodajnim

mjestima - kazali su iz

MORT-a

6.000većpodijeljeno. Projekat

se završava u februaru, a

Evropska unija nastaviće da

podržava Crnu Goru u napori-

ma da se građani informišu i

edukuju o značaju zaštite ži-

votne sredine - kazali su iz De-

legacijeEU.

N.K.

Mora i okeani preplavljeni

suplastičnimotpadom

Platneni cegeri kaoalternativa

Cilj EUsmanjiti

upotrebu

plastičnihkesa

13

milijardi kesa daje se

kupcima svake godine u

svijetu, što je više od 220

kesa po stanovniku