Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

Cetinjsko

tužilaštvo formiralo jepred-

met naosnovudostavljenih

spisaOsnovnog tužilaštvau

Podgorici protivAmfilohja

(Rista)Radovića zbogkri-

vičnogdjelapovredaugleda

naroda,manjinskihnaroda i

drugihnacionalnihzajedni-

ca, saopšteno jePobjedi iz

ove institucije.

- Postupak je u izviđaju – re-

kao je Pobjedi tužilac Duško

Milanović.

Osnovno državno tužilaštvo u

Podgorici predmet formiran

protiv Radovića, poglavara

Srpske crkve u Crnoj Gori, po

krivičnoj prijavi Crnogorskog

pokreta, dostavilo jekolegama

na Cetinju u novembru prošle

godine, proglasivši se nenad-

ležnim za postupanje u ovom

slučaju.

Pobjedi je objašnjeno da je

predmet predat Cetinjanima

jer jeRadović „riječi predstav-

ljene krivičnom prijavom sa-

opštiotokomsluženjaliturgije

uCetinjskommanastiru“.

Crnogorski pokret krivičnu

prijavu protiv Radovića pod-

nio je u septembru prošle go-

dine, zbog govora mržnje, na-

vodeći da je „Risto Ćirov

Radović, u monaštvu Amfilo-

hije, svojim izjavama na litur-

gijama u Crmnici i Cetinjsko-

me manastiru, 17, 19. i 21.

septembra, počinio krivično

djelo povrede ugleda naroda,

manjinskih naroda i drugih

manjinskihzajednica, iz člana

199 Krivičnog zakonika Crne

Gore u sticaju s krivičnimdje-

lom izazivanja nacionalne, ra-

sne i vjerske mržnje iz člana

370KZ-a“.

Radović jenaovimskupovima

povezivaoCrnogorcesvolovi-

ma koji su, navodi se u prijavi

Crnogorskog pokreta, „sino-

nim za maloumnost i mental-

nu zaostalost, namjerno naru-

šivši uglednacionalnog imena

Crnogorac, tako da pomen cr-

nogorskoga imena poprima

izrugujući oblik, kompromi-

tujući cijelu jednunacijuu ze-

mlji i vani“.

Radović je „istovremeno Cr-

nogorce katoličke i islamske

vjeroispovijesti i ateiste, kao

pripadnike crnogorskoga na-

roda, izložio poruzi i uvreda-

ma, zato što kao muslimani i

ateisti nijesukršteni nitimiro-

pomazani, odnosno kao kato-

lici i pravoslavci nijesu kršteni

i miropomazani u Beograd-

skoj patrijaršiji“.

- Izjavomuvezi vraćanjakrsta

na podgoričkoj Sat kuli, uvri-

jedio je muslimane i tursku

državu, s namjerom da posije

śeme razdora između podgo-

ričkih muslimana i pravosla-

vaca i tako počinio još jedno

krivičnodjelo izazivanja naci-

onalne, rasne i vjerske mržnje

iz člana 370 KZ Crne Gore –

navodi su u prijavi Crnogor-

skog pokreta.

Crnogorska javnost, instituci-

je i nadležni državni organi

ostaju nijemi na ispade Rado-

vića, iako on svaki javni istup

koristi da kroz govor mržnje,

uvrede i klevete karakteriše

crnogorsku naciju, ali i ma-

njinske narode unašoj zemlji.

K.K.

Risto Ćirov Radović, umonaštvuAm lohije, svojim

izjavama na liturgijama u Crmnici i Cetinjskomemanastiru,

17, 19. i 21. septembra, počinio je krivično djelo povrede

ugleda naroda, manjinskih naroda i drugihmanjinskih

zajednica, iz člana 199 Krivičnog zakonika – piše u prijavi

Radovićevgovor

mržnje i dalje je

u fazi izviđaja

PODGORICA

Barskapo-

licija trebadapokrenepo-

stupak i utvrdi odgovor-

nost jednog ili više

policajacakoji su senečo-

vječnoponašali prošle go-

dineprilikomprivođenja

jednoggrađaninakada su

upotrijebili prekomjernu

fizičku silu i nanijelimu 15

tjelesnihpovreda, navela je

umišljenjuzamjenicaom-

budsmanaZdenkaPopović.

INCIDENT

Ona je pokrenula ovaj postu-

pakpovodompritužbi građa-

nina da sumu ugrožena ljud-

s ka prava i s l obode u

incidentuuBaruprošlegodi-

ne, jer sumu, kako je ispričao

ombudsmanu, policajciprili-

kom saobraćjne kontrole u

više navrata zadavali teške

udarce. Popović je tokom

istražnog postupka zatražila

izjašnjenje barske policije

odakle su, međutim, odbacili

optužbe da su policajci u

ovom slučaju prekršili prava

građanina. Saopštili su da je

tačnoda jesaobraćajnapoli-

cija zaustavila te večeri au-

tomobil u kojem je građa-

nin koji se žalio na njih bio

sa još jednim momkom.

Nakon obavljene provje-

re, kako su ispričali, sa-

znali su da se radi o bezbjed-

nosno interesantnim licima,

odnosno da je riječ o pripad-

nicima jedne organizovane

kriminalnegrupeuBaru.Če

-

kali suzatodolazakinterven-

tne policije da oni obave de-

taljnuprovjeru. Tada je, kako

kažu, momak koji se žalio

ombudsmanu počeo da ih

vrijeđa zbog čega su ga smje-

stili u policijsko vozilo kojim

sukrenuli u službeneprosto-

rije.

- U jednom trenutku, ničim

izazvan, on jepočeodaudara

zatvorenom šakomu predje-

lu glave policijskog službeni-

ka koji se nalazio na mjestu

izavozačanakončegagahva-

ta za okovratnik službene

uniforme i pokušava da ga

uguši... Potomje izašao iz vo-

zila i pobjegao, ali su ga poli-

cajci stigli i lišili slobo-

de uz upotrebu sredstava

prinude–kazalisuizpolicije.

Zamjenica ombudsmana,

međutim, smatra da policija

u izjašnjenju nije dala uvjer-

ljive dokaze kojim bi oprav-

dala silu koja je primijenjena

prema podnosiocu pritužbe,

jer je on već bio pod kontro-

lom službenika policije. Ona

je zato u preporuci zatražila

od barske policije da preispi-

ta taj stav.

PREPORUKE

- I pored toga što je podnosi-

lac pritužbe jake fizičke gra-

đe i moglo bi se prihvatiti da

je pružao aktivan otpor, om-

budsmanzapažadasugapri-

vodila tri pripadnika inter-

ventne grupe što, takođe,

ukazu-

je da se

r a d i o

službenicima dobre fizičke

građe koji su spremni i obu-

čeni za vještoobavljanje ova-

kvih intervencija, bez pri-

mjene prekomjerne fizičke

sile - napisala jePopović.

Umišljenju je, takođe, istakla

da je podnosioca pritužbe

Osnovni sud u Baru 27. sep-

tembra prošle godine osudio

na pola godine zbog ovog na-

pada na dvojicu policijca i da

je on „odležao“ tukaznu.

Popović je, takođe, zatražila

od barske policije da ubudu-

će policajci sačinjavaju poje-

dinačne službene zabilješke,

sajasnoopisanimdogađajem

i svihpreduzetih radnji.

- Policija treba da obezbijedi

dosljedno poštovanje nacio-

nalnih propisa, potvrđenih

međunarodnihugovora i op-

šteprihvaćenih pravila me-

đunarodnog prava, koji se

odnose na primjenu policij-

skih ovlašćenja – napisala je

Popović.

UpravapolicijeuBarudužna

jeu rokuod30danadaodgo-

vori zamjenici ombudsmana

da li će poštovati sve prepo-

ruke.

N.

Đ.

PODGORICA

Četiri nevla-

dineorganizacijeCRNVO,

CGO, IA i CEMI saopštile su

jučeda je reakcijaSkupštine

uvezi sa rješenjemOsnov-

nog sudaoodređivanjupri-

vremenemjere, kojomse

parlamentunalažedauroku

odosamdanaGoranaĐuro-

vićavrati namjestočlanaSa-

vjetaRTCG, dookončanja

sudskogpostupka, ,,skanda-

lozna i dapredstavljaotvo-

reni napadvladajućepartije

napravosudneorganeudr-

žavi“.

Oni su apelovali na vijeće

Osnovnogsudadaistrajeupri-

mjeni zakona, da se odupre

pritiscima i da sačuva svoj in-

tegritet braneći odluku svog

sudije, a posebno u svijetlu

značaja koje nepristrasno,

kvalitetno i efikasno pravosu-

đe ima u kontekstu izgradnje

vladavinepravakako je toapo-

strofirano i u Strategiji EU za

Zapadni Balkan.

Skupština je, u zvaničnom sa-

opštenju, konstatovala da je

Osnovni sud ovim ,,poku-

šaodaobesmisliUstavom

Crne Gore utvrđenu

podjelu vlasti na iz-

vršnu, zakonodav-

nu i sudsku i na

ovaj način po-

kuša urušava-

nje pravnog

sistemadrža-

ve“.

- Posebno su

zabrinjava-

jući komen-

tari poslanice DPS-a Marte

Sćepanović, partijskepovjere-

nice za sprovođenje i odbranu

nezakonitihodlukaSkupštine,

koje se odnose na smjenu ne-

podobnih članova Savjeta

RTCG. Njene tvrdnje da je

Osnovni sud preko noći po-

staonadležanzaodlukeSkup-

štine, te da taj sud ne može da

odlučuje o odlukama Skupšti-

ne, kao i daOsnovni sudpo pr-

vi put odlučuje o odlukama

SkupštineCrneGoresunetač-

ne – navodi se u zajedničkom

saopštenju.

Marta Šćepanović bi, kako

ističu, prva kao predsjednica

Zakonodavnog odbora, kao i

skupštinska većina morali

znati da osimUstavom i zako-

nima propisane mogućnosti

ocjene zakonitosti odluka

Skup š t i ne od

strane redov-

nog, osnovnog

suda postoji

već i takva

praksa.

Sl.R.

Zamjenica ombudsmana utvrdila kršenje ljudskih prava u incidentu u Baru

Policajci se

nečovječno

ponašali

Saopštenje CRNVO, CGO, IA i CEMI-ja

Skupština

urušavapravni

sistemCrneGore

GoranĐurović

Bar

Cetinjsko tužilaštvo formiralo predmet u slučaju

poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori

Am lohijeRadović