Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

-Na evidenciji

Zavoda za zapošljavanjeCr-

neGore, premapodacimaod

5. februara, nalazi se48.511

nezaposlenih, odčega suviše

od60odsto ili 28.480žene.

Stopanezaposlenosti iznosi

20,91 odsto.

- Bez posla je 6.897 visokoško-

laca,međukojimasu274magi-

stra i 11 doktora nauka - kazala

je za CdMZorica Sredanović,

načelnicaOdjeljenjazaodnose

s javnošću i međunarodnu sa-

radnjuuZavoduzazapošljava-

njeCrneGore.

Najtraženija zanimanjapopo-

sljednjimpodacima supravni-

ci i ekonomisti.

- I pored činjenice da su iska-

zane potrebe poslodavaca naj-

veće upravo za ovim zanima-

njima, u ponudi je najviše

nezaposlenih diplomiranih

pravnika i ekonomista. Zani-

mljivo je da se značajan broj

mladih, godinama unazad,

opredjeljuje za školovanje u

ovim područjima rada - kaže

ona.

Na pitanje koje programe rea-

lizujeZavodzazapošljavanjeu

cilju smanjenja nezaposleno-

sti, Sredanović ističe da usta-

ljenim i novim programima i

mjerama aktivne politike za-

pošljavanja, Zavod planira da

obuhvati između 3.500 i 4.000

nezaposlenih sa evidencije.

- Poslije duže vremena budžet

nacionalne službe zapošljava-

nja je povećan, tako da je na

raspolaganju 4,6 miliona eura

za programe APZ-a, polamili-

ona za kreditno otvaranje no-

vihradnihmjestaišestmiliona

za profesionalnu rehabilitaci-

ju i zapošljavanje lica sa invali-

ditetom, odkojihće trimiliona

dokraja godinebiti usmjereno

za grant šeme - poručuje ona.

Premanjenimriječima, već je

počela procedura za realiza-

ciju programa javnih radova,

osposobljavanja i obrazova-

nja odraslih u koje će biti

uključeno oko 2.000 nezapo-

slenih.

- Od novih programa izdvaja-

mo one namijenjene ženama,

bivšim korisnicama naknada

za majke, programe obuke za

deficitarna zanimanja, prije

svega u turizmu i ugostitelj-

stvu. Krajni cilj svih programa

i mjera je zapošljavanje. Već

bilježimo, od početka godine,

blagi pad nezaposlenosti, a u

narednom periodu, posebno

od polovine aprila, očekujemo

značajnije smanjenje togbroja

- navodi Sredanović.

Govorećiopolemicikojasevo-

di zbog oglasa koje objavljuje

Zavod, a koji traju jedan dan,

Sredanović jezaCdMpotvrdi-

la da Zavod za zapošljavanje

Crne Gore objavljivanjem ta-

kvih oglasa ne krši ni jedan

propis.

- Trajanje oglasa zavisi isklju-

čivoodvoljeposlodavca izpri-

vatnog sektora, kome zakon

dozvoljavadautvrdirokzaslo-

bodnu radnu poziciju. Preci-

znije, Zakonom o zapošljava-

nju i ostvarivanju prava iz

osiguranja od nezaposlenosti

poslodavac je obavezan da Za-

vodu, radi praćenja kretanja

na tržištu rada, prijavi slobod-

na radnamjesta - poručuje na-

ša sagovornica.

R.P.

PODGORICA

-Crnogorski

fondza solidarnu stambenu

izgradnju (CFSSI) jeupret-

hodneneštovišeoddvijede-

cenije izgradiooko2.100

stambenih jedinica, saopštio

jepomoćnik izvršnogdirek-

toraFonda IgorRadunović.

On tvrdi da je izgradnjom

ovih stanovaostvarenaušte-

daod43miliona eurauod-

nosuna tržišnucijenu.

SOCIJALNI PROGRAM

- Ako bi se računalo učešće po-

slodavaca, ušteđeno je više od

50 miliona eura u odnosu na

tržišne cijene, tako da se može

zaključiti da je odrađen jedan

vrlo kvalitetan socijalni pro-

gramusmjerenkazaposlenima

i penzionerima koji na tržištu

nijesumogli kupiti stan - kazao

jeRadunovićPobjedi.

Prema njegovim riječima,

prosječna cijena metra kva-

dratnog stana CFSSI je 650

eura.

- U ovom trenutku Fond gradi

stambene objekte u Petrovcu,

Meljinama, Žabljaku, dok se

očekuje početak izgradnje

objekta u Podgorici za potrebe

zaposlenih u sudstvu. U Pljev-

ljima se očekuje izgradnja

zgrade za potrebe Udruženja

penzionera, a u pripremi je

projekat za izgradnjuobjektau

Rožajama za potrebe rješava-

nja stambenihpitanjazaposle-

nih u lokalnoj upravi, držav-

nim organima i Udruženja

penzionera - rekao je Raduno-

vić.

CFSSI osnovan je 1996. godi-

ne, dok je2008. transformisan

u tročlano društo sa ograniče-

nomodgovornošću,čijisuvla-

snici Vlada, Savez sindikata i

Unija poslodavaca.

-OsnovniciljCFSSIjerealiza-

cija izgradnje stanova solidar-

nosti po povlašćenim uslovi-

ma u saradnji sa lokalnim

upravama - objasnio je Radu-

nović.

On je dodao da je CFSSI druš-

tvokojesesamostalnofinansi-

ra od sredstava svojih ulagača

(ulagači su pravna lica sa teri-

torije Crne Gore) i kreditnih

sredstava domaćih i stranih

kreditnih institucija.

USLOVI

- Uglavnom sredstva Fondu

uplaćuju poslodavci, ali i iz-

vjestan broj sindikalnih orga-

nizacija. Između ostalih i Sin-

dikat Uprave carina, Sindikat

Pivare Trebjesa, Sindikat

Uprave policije, Sindikalna

organizacijaAgencije zanaci-

onalnu bezbjednost, Sindikat

Ministarstva unutrašnjih po-

slova i druge sindikalne orga-

nizacije - naveo jeRadunović.

Prema njegovimriječima, nije

obavezno niti opredjeljujuće

biti član sindikata za ostvari-

vanjepravanakupovinu stana

kod Fonda, pod uslovomda je

poslodavac koji ustupa pravo

na kupovinuulagač Fonda.

- Nakon izgradnje objekta sta-

novi se raspodjeljuju zaintere-

sovanimulagačima s timšto se

uplaćenasredstvauračunavaju

u kupoprodajnu cijenu licima

koje ulagač odredi kao nosioce

prava na kupovinu, tako da

krajnja već benificirana cijena

za lica koja rješavaju stambeno

pitanje preko Fonda bude

umanjena za još prosječno 20

odsto - naglasio jeRadunović.

Onjenaveodaopštineuvećem

broju slučajeva besplatno daju

zemljište na kojemFond pravi

zgrade i nenaplaćujunaknadu

za komunalno opremanje.

- Ali ima i slučajeva gdje Fond

kupuje zemljište i plaća na-

knaduzakomunalnooprema-

nje - istakao jeRadunović.

Prema njegovim riječima,

sudski sporovi u vezi sa stano-

vima Fonda, a od kojih je veći-

na okončana, vode se zbog

kašnjenja upredaji stambenih

objekata.

- To se dešava zbog kašnjenja

izvođača radova u završetku i

predaji objekta i zbog nesavje-

snogpostupanjakupacakojese

odnosi na neplaćanje ugovore-

ne kupoprodajne cijene. Fond

jetakođepokrenuosudskespo-

rove za naknadu štete i očekuje

pozitivno rješavanje tih sporo-

va jer je u svemu postupao sa-

vjesno i u roku - zaključio je

Radunović.

S.POPOVIĆ

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju najavljuje nove projetke

Zadvijedecenije radnicima

ponudili 2.100stanova

Bezposla 11 doktoranauka i 274magistra

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazi se 48.511 nezaposlenih

Prosječna cijenametra kvadratnog

stana CFSSI je 650 eura. Uglavnom

sredstva Fondu uplaćuju poslodavci,

ali i izvjestan broj sindikalnih

organizacija. Nije obavezno niti

opredjeljujuće biti član sindikata

za ostvarivanje prava na kupovinu

stana kod Fonda, pod uslovomda

je poslodavac koji ustupa

pravo na kupovinu

ulagač Fonda, naveo je

pomoćnik izvršnog

direktora CFSSI-a Igor

Radunović

Uovomtrenutku

Fond gradi stambene

objekte uPetrovcu,

Meljinama, Žabljaku,

dok se očekuje

početak izgradnje

objekta uPodgorici za

potrebe zaposlenihu

sudstvu

Prema njegovim

riječima, sud-

ski sporovi uvezi sa

stanovima Fonda,

a od kojih je većina

okončana, vode se

zbog kašnjenja u

predaji stambenih

objekata

Trajanje oglasa

zavisi isključivo od

volje poslodavca

iz privatnog

sektora, kome zakon

dozvoljava da

utvrdi rok za slobodnu

radnupoziciju. Pre-

ciznije, Zakonomo

zapošljavanju i

ostvarivanjuprava iz

osiguranja od

nezaposlenosti

poslodavac je

obavezanda Zavodu,

radi praćenja kretanja

na tržištu rada, prijavi

slobodna radnamjesta

ZgradaCrnogorskog fondaza solidarnustambenu izgradnju

ZgradaZavoda za zapošljavanje