Previous Page  46 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 48 Next Page
Page Background

Nedjelja, 11. februar 2018.

14

Arena

Igre na sreću

Nedjelja, 11. februar 2018.

Lutrija Crne Gore

14

Arena

07: 00 Jutarnji prog ram - už ivo

10 : 00 Hrana kao l ijek - premijerno

10 : 45 Ljepote i legende Crne Gore

1 1 : 00 Obl ač ić - repr i za

1 1 : 30 Kućn i ljubimci - premijerno

1 2 : 00 Spor t ske v ijes t i – už ivo

1 2 : 30 Humor i st ička ser ija - repr i za

1 3 : 00 Dogod i lo se … - premijerno

1 3 : 1 5 Muz i ka - fol k

14 : 00 Ot ium - repr i za

14 : 45 Druga s t rana spor ta

14 : 55 Kol ač ić sudbi ne - premijerno

1 5 : 00 L iv i ng room – premijerno

1 5 : 45 Serv i sne i nformacije

16 : 00 Kol až - premijerno

16 : 30 Podgor icom - repr i za

17: 00 Raskovn i k - repr i za

18 : 00 Z ivot na manji nsk i nač i n

Opš t i na Peć

18 : 30 Dogod i lo se… - repr i za

18 : 45 Ljepote i legende Crne Gore

19 : 00 Ak tuel no

19 : 30 Nedjeljom spor t - premijerno

20 : 00 Humor i s t ička ser ija

20 : 30 I ntermeco

20 : 45 Druga s t rana spor ta – repr i za

20 : 55 Kol ač ić sudbi ne - repr i za

2 1 : 00 Grad koji vol im – premijerno

22 : 00 F i lm - premijerno

00 : 00 Ak tuel no – repr i za

Nedjel ja

Reklamirajte Vašu djelatnost na audio vizuelnom

display-u koji se nalazi na jednom od najprometnijih

mjesta u Podgorici, na adresi Rimski trg, zgrada

Poslovni centar Kruševac. Za više informacija o načinu

i uslovima predstavljanja Vaše djelatnosti na display-u,

kao i na ostalim sredstvima javnog oglašavanja koje

pružaLutrijaCrneGore, kontaktirajtemarketingslužbu

na broj telefona 020 234 201 ili putem e-mail adrese:

[email protected]

.

PROMOVIŠITE VAŠU DJELATNOST

DISPLAY

LUTRIJE

CRNEGORE