Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

Predsjednik Vlade Duško Marković nije tražio smjenuministra zdravl-

ja Kenana Hrapovića - saznaje Pobjeda.

Na Fejsbuk stranici Sindikata doktora medicine objavljena je informacija da je zbog

,,loših rezultata“ ministra Hrapovića, njegovu smjenu tražio premijer Marković.

Na ovoj Fejsbuk stranici navode da je, prema Izvještaju o realizaciji programa

rada Vlade za 2017. godinu, Ministarstvo zdravlja imalo najslabiji učinak u

Vladi.

Navodi se da Sindikat doktora medicine nezvanično saznaje da je zbog

loših rezultata premijer Marković tražio ostavkuministra Hrapovića koji

je istu ponudio u zamjenu za ambasadorskomjesto.

- Niko nije tražio ostavku, niti je ministar nudio ostavku u zamjenu za

ambasadorskomjesto – kazao je Pobjedin izvor.

Sl. R.

PODGORICA

Premapoda-

cimaCentralnebanke, oba-

vezna rezervabanakana

kraju januara je iznosila je

237,1milioneura.

Odukupnog iznosa na računi-

maobaveznerezervebanakau

zemlji, kako prenosi Antena

M,izdvojenoje52,2odsto,ana

računima CBCG u inostran-

stvu47,8 odsto.

Prosječno stanje ukupnih de-

pozita banaka u decembru,

koji čine osnovicu za obračun

obavezne rezerve, bilo je 3,2

milijarde eura. Od ukupnog

nivoadepozitanaonepoviđe-

nju odnosi se 61,3 odsto, a na

oročene 38,7 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile

su obaveznu rezervu na osno-

vu odluke CBCG. Tom odlu-

kom je uspostavljen sistem

obračuna obavezne rezerve

primjenom stope od 7,5 odsto

na dio osnovice koju čine de-

poziti po viđenju i depoziti

ugovoreni sa ročnošću do jed-

ne godine i stope od 6,5 odsto

na dio osnovice koju čine de-

poziti ugovoreni sa ročnošću

preko jedne godine.

Nadepoziteugovorene sa roč-

nošću preko jedne godine koji

imaju klauzulu o mogućnosti

razročenja u roku kraćem od

jedne godine primjenjuje se

stopa od 7,5 odsto.

Odluka se primjenjuje od 1.

aprilaprošle godine, aprvo iz-

vještavanje u skladu sa tom

odlukom banke su bile dužne

daobavljajuod 18. aprila.

Sl.R.

PODGORICA

Potpred-

sjednikSkupštine i pred-

sjednikNacionalnog sa-

vjetaAlbanacauCrnoj

Gori GenciNimanbeguza-

tražio jeodpredsjednika

Višeg sudaBorisaSavića

da spriječi vrijeđanjeAl-

banaca tokomsudskogpo-

stupkakoji seu tomsudu

vodi zapokušaj državnog

udarauCrnoj Gori 16. ok-

tobra

2016.

Tokom

cijelog

s u d -

s k o g

procesa, kako je naveo, uče-

snici svih strana postupka,

optuženi, svjedoci, ali i ad-

vokati, pa čak i sutkinja Su-

zanaMugoša, upotrebljava-

ju riječi „Šiptar, šiptarsko...“

- Ove riječi su za nas Alban-

ce uvredljive i potcjenjivač-

ke, a sud bi samim svojim

bićem i aktivnostima treba-

lo da zaštiti dignitetet svih i

da ne dozvoli upotrebu rije-

či koje bi na bilo koji način

bile u suprotnosti sa Usta-

vom i zakonima Crne Gore.

ZatozahtijevamodVas, gos-

podine predsjedniče, da

spriječite upotrebu istih, jer

se na taj način vrijeđa jedan

narod, koji sa ovim postup-

komočitonema nikakve ve-

ze – naveo je Nimanbegu u

pismu.

Onjezatražiodaseprotes-

tno pismo proslijedi i su-

dijiMugoši, koja, kako ka-

že, ,,ne samo da dozvoljava

upotrebu tih riječi, već iste i

diktira u zapisnik“.

Sl.R.

Premijernije tražiosmjenu

ministraHrapovića

i

Potpredsjednik Skupštine uputio protestno

pismo predsjedniku Višeg suda

Nimanbegu:

Daprestane

vrijeđanje

Albanaca

Podaci Centralne banke

DuškoMarković

KenanHrapović

Obavezna rezerva

banaka237miliona

Genci Nimanbegu

ZAGREB/PODGORICA

Zagre-

bački Jutarnji list pišeonovoj bal-

kanskoj ruti kojomse ilegalnimi-

granti pokušavajudomoći Zapadne

Europe.

Ruta prelazi prekoCrneGo-

re, BiHiHrvatske.

– Iako se o toj ruti u javnosti malo go-

vori, ona je sve aktivnija i odnosi sve

više ljudskih života – navodi se u re-

portaži lista, prenosi AntenaM.

Hrvatske vlasti migrante koji u tu ze-

mlju uđu iz sjeverozapadne Bosne

smatraju pojedinačnim slučajevima

ilegalnihprelazakadržavnegranice,u

Slovenijimisle da bi semoglo govoriti

o novom kraku takozvane balkanske

rute, doksuuBiHsigurnida je tonova

ruta koju nazivaju „južna migrantska

ruta“.

KRETANJE

Ona izGrčke skreće prema Albaniji, a

izCrneGore, prekomjestaNudo, ula-

ziuAranđelovoiTrebinje,uHercego-

vini. Migranti zatimpreko BiH, otvo-

reno javnim prevozom, autobusima i

taksijima putuju do Velike Kladuše,

neštomanje uBihać.

Taj koridor kroz Hrvatsku ide kroz

Karlovačku županiju, do slovenačke

granice koja je udaljena svega oko 70

kilometara. U Sloveniju, na područje

Belekrajine,odnosnoČrnomelja,ula-

ze preko rijekeKupe.

Jutarnji list konstatuje da, bez obzira

na to kako ga nazivali, činjenice govo-

redajetonovipravackojimseZapada

pokušavaju domoći nevoljnici iz bli-

skoistočnih, azijskih i afričkih zema-

lja - sasvevećimudjelomgrađanaKo-

sova. Lani su ihuBiHevidentirali oko

800, sedam puta više u odnosu na

prethodnu godinu.

NAJMANJE SIRIJACA

Tek svaki dvanaesti među njima je Si-

rijac, a prednjače Afrikanci (Alžir i

Maroko), tePakistanci i Avganistanci.

SamouKarlovačkojžupanijisuprošle

godine uhvatili 202migranta (u dvije

godine broj se učetvorostručio), a u

januaruove godine 21.

Broj osoba koje prolaze Hrvatskom

zasigurno je višestruko veći od poli-

cijskih statistika i to iz najmanje dva

razloga, konstatuje se u tekstu.

Prvo, postoji određen broj koji nikad

ne evidentira nijedna od tri zemlje, a

drugo, ako BiH i Slovenija barataju

brojkama koje su pet puta veće, jasno

je da se sa njimamora računati i uHr-

vatskoj. Razlika je samo u tome što

kroz Hrvatsku putuju noću i mnogo

opreznije, danju se skrivaju, a sve

zbog straha od hrvatske policije, pa je

u skladu s tim i manji broj evidentira-

nih.

Topotvrđujuiinformacijeslovenačke

policije. Na području policijske upra-

veČrnomeljpolicajcisuprošlegodine

evidentirali svega šest slučajeva u ko-

jima je preko Kupe ilegalno ušlo 14

migranata. Samou januaru i prvoj ne-

djelji februaraove godine evidentirali

su22 slučaja i čak 112migranata.

TRAGIČNI SLUČAJEVI

Jutarnji list navodi desetine slučajeva

ukojimasumještaniviđaligrupekako

prolaze poljima i šumama, te prova-

ljuju u vikendice tražeći zaklon od zi-

me i policije. Baremdva slučaja zavr-

šila su tragično.

Sve se to događa u zimskimmjeseci-

ma, nepovoljnima za takvu vrstu pu-

tovanja. S obziromna to, ali i na infor-

macije iz Velike Kladuše gdje su,

uglavnompo privatnimobjektima i u

dvije džamije, smještene desetinemi-

granata, a novi pristižu svakodnevno,

Hrvatskubiuskoromogaozapljusnu-

ti pravi migrantski talas, zaključuje

zagrebački dnevnik.

R.P.

Jutarnji list piše o novimpravcima kojimsemigranti pokušavaju domoći Zapadne Evrope

Novabalkanska izbjeglička

ruta ide i prekoCrneGore

ILUSTRACIJA