Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Magazin

RIJEKA

-Nakonpetnaestgo-

dinanamuzičkoj sceni, hrvat-

ski bendDubiozaKolektiv

predstavila jesvojprvidoku-

mentarni film.

- Film je jednimdijelomdirek-

tnovezanzanastajanje i snima-

nje novog albuma koji se zove

,,Pjesmicezadjecuiodrasle“,pa

je nekako bilo logičnoda se film

zove ,,Film za djecu i odrasle“.

Za sve one koji su mlađi od 12

godina, želimo reći da film ne

spada pod roditeljsku pažnju,

tako da ga mogu slobodno gle-

dati. I podva, tri puta akohoće -

izjavili su u svom stilu članovi

Dubioze.

Osimdokumentarnih snimaka

rada u studiju, donosi i biograf-

ske arhivske snimke članova

Dubioze,izkojihsesaznajeika-

ko je sama Dubioza nastala, ka-

ko su se članovi sadašnje posta-

ve spojili, kao i kako su putevi

počeli da im se prepliću i prije

službenognastankabenda.

Pored prikazivanja nastanka

benda i faze stvaranja posljed-

njeg albuma, filmom se željelo

pokazati i kako Dubioza kolek-

tiv funkcioniše, kao i kompletan

sistemnjihovog rada koji je ba-

zirannaprincipu ,,uradi sam“.

Režiju filma potpisuje Midhat

Mujkić, montažer, fotograf i re-

ditelj koji je radio na filmovima

„10 minuta“ i „Belvedere“

Ahmeda Imamovića, „Sevdah

za Karima“ Jasmina Durakovi-

ća,tenafilmovimaPjeraŽalicei

SrđanaVuletića.

LOSANĐELES

- Paralelno

sapremijeromdugoočeki-

vanog filmom ,,Pedeset ni-

jansi: Oslobođen“, objavlje-

na je imuzika izpopularne

romanse, a jednanumera

posebno sedopala ljubitelji-

maove franšize.

Poredbrojnih izvođačakoji su

pjevaliufilmu,najvećupažnju

privukao je glavni glumac

DžejmiDornankojijeotpevao

hit Pola Makartnija ,,Maybe

I’mAmazed“.

Glumac u filmu ovu pjesmu iz

1970. godine izvodi svirajući

na klaviruuplaninskoj kući.

–Snimali smo scenuukući ka-

nadske pjevačice SareMekla-

kan koja nam je izvela nekoli-

ko svojih pjesama. Svi su bili

oduševljeninjenimnastupom.

Kad je završila svi su plakali, a

ondasurekli da jerednamene

–rekao jeDornankrozsmehu

intervjuu za ITV Lorraine i

dodao:

– Morao sam da im kažem da

svi napuste prostoriju.

Ipak, premamišljenju brojnih

kritičara i korisnika društve-

nih mreža, popularni zavod-

nikpokazao jekakoporedglu-

mačkog vlada i vještinama

pjevačkog zanata.

,,Pedeset nijansi – Oslobođe-

ni“ treći jenastavakadaptacije

svjetskog bestselera E.L.

Džejms u kome se Džejmi

DornaniDakotaDžonsonvra-

ćaju kao Kristijan Grej i Ana-

stazija Stil.

Prethodni filmovi iz 2015. i

2017. godinezaradili suvišeod

950miliona dolara.

LOSANĐELES

-Glumac

DžimKeri izbrisao jeFejsbuk

profil jersmatradakompani-

janeradidovoljnonazaustav-

ljanjustranihuplitanjauame-

ričke izbore.Vijestdaplanira

da izbrišeprofilnaovojdruš-

tvenojmreži glumac jeobja-

vionaTviteru.

Kerijenapisaodaćeprofilizbri-

satizbogzabrinutostidajekom-

panija profitirala od ruskog

uplitanjau izbore2016. godine i

još uvijek ne radi dovoljno da to

zaustavi.

-Apelujemnasvedrugeinvesti-

tore koji brinu za našu buduć-

nost da učine isto - napisao je

glumac.

Procjenjuje se da je 150miliona

Amerikanaca vidjelo ruske de-

zinformacije na Fejsbuku i In-

stagramuuvrijemeizbora2016.

godine.

Keri nije objavio koliko dionica

posjeduje u Fejsbuku, a njegov

profil je izbrisanusrijedu.

- Amerika je dugo uživala geo-

grafsku prednost u svijetu, sa

okeanimakojiještite.Društveni

mediji su sada stvorili kiberne-

tičkemostoveprekokojihprela-

zeoni koji neradeunašeminte-

resu, a mi to dopuštamo.

Nijedan zid nas neće zaštiti od

toga - kazao jeKeri zaCNBC.

DABLIN

- Američki reper Ken-

drik Lamar, koji je nagrađen

Gremi nagradom i kojeg je ma-

gazin Tajm svrstao među 100

najuticajnijih ljudi u svijetu,

održao je nevjerovatan koncert

3Areni uDablinu.

LamarjeprviputgostovaouDa-

blinu 2013. godine, nakon svog

drugog albuma ,,Good Kid,

m.A.A.dCity“.Uprepunojareni,

na vrhuncu svoje slave, pred ir-

skompublikomproslaviouspjeh

svogčetvrtogalbuma ,,Damn“.

Uz uobičajene pjesme sa svojih

albuma, Kendrik Lamar je na

svojoj turneji pred evropskom

publikomupriličio i nevjerovat-

ne performanse, pa i kratke fil-

move snimljene isključivo za

turneju.

- Čast mi je da nastupam pred

ovakvom publikom - rekao je

Lamar. Nažalost, Rijana i Bono

senisupojavilinakoncertu,iako

su imali saradnju na posljed-

njemalbumuLamara.

BEOGRAD

- PoppjevačicaMarijaŠerifovićprethodnihdana

jenavišeoddesetak lokacija snimala spot zanovupesmu

,,Ljubav“, čija sepremijeraočekujepočetkommarta, saznaju

Novosti.

Neke od posljednjih kadrova, evrovizijska pobednica, koja sjutra

putuje na prvu američku turneju, snimala je ispred beogradske

,,Štark arene“. Zanimljivo je to da u visokobudžetnom spotu, u

kojemsepojavljujuprofesionalni glumci i veliki broj statista,Ma-

rija glumi samu sebe.

Priča se vrti okopopularnepjevačice, koja je zbogposlovnihoba-

vezaiputovanjačestoodvojenaodporodiceiprijatelja,inerijetko

usamljena.

Marija Šerifović u novomspotu glumi sebe

Premijeraumartu

Dubiozakolektiv

predstavila svoj prvi

dokumentarni film

DžimKeri izbrisao

Fejsbukprofil

KendrikLamar

promovisao

albumuEvropi

Džejmi Dornanotpjevao

hit PolaMakartnija

Džejmi Dornan

DžimKeri

MarijaŠerifović

Hana

Ferguson

Model

Američki model

Hana Ferguson

slikala se za

časopis Sports

ilustrejtid