Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Politika

PODGORICA

-Kadgodza-

škripi izmeđuAlekse i par-

tnera, etonove gomilebe-

smislenihrečenicakojebi,

valjda, trebalodanas potre-

su i uvjereda suDemagozi

ozbiljnaprijetnjabilokome

napolitičkoj sceni CrneGo-

re–poručujeMarkoBurić

izSlužbe za informisanje

DPS-anakonšto je liderDe-

mokrataAleksaBečićpo-

novioda ćepodržati kandi-

dataopozicijebez ikakvog

uslovljavanja.

Prema njegovim riječima,

dok se oni troše na ubjeđiva-

nje javnosti da su „glavni“ u

opoziciji, lokalne koalicije im

vise o koncu zbog sukoba sa

partnerima.

- Čudi nas da Bečićevi Dema-

gozi ne vide da su postali

predmet podsmijeha, i to ne

samo po društvenimmreža-

ma, gdje svako njihovo saop-

štenjepredstavljanovu inspi-

raciju, već i u krugovima

njihovih partnera, koji sa

stranezadovoljnogledajupo-

litičkuisvakudrugudegrada-

ciju čovjeka koji je zaista u

jednom trenutku pomislio da

je lider nečega - naveo je Bu-

rić u saopštenju.

Bečić, kako ističe, umjesto da

se ljuti na svoje partnere, on

se neopravdano žesti na De-

mokratskupartiju socijalista.

-Kaoda smomi krivi štosuga

žednogprekovodepreveli,pa

sad njegova taština i sujeta ne

mogu todaprežive. Što senas

tiče, Aleksa, dobro je da po-

stojiš, jer osim što nas zabav-

ljaš i zasmijavaš, ti si dobar

primjer kako starmalost, iz-

vještačenost,prevaraipodva-

la nikad u Crnoj Gori nijesu

prolazili - poručio jeBurić.

Sl.R.

enta Republike Irske HelenMekenti

Svaka zemlja ima svoj, različiti integracioni

put koji je vodi do EU i nemora da bude u

grupi sa drugimzemljama koje pretenduju

da postanu članice. Ako je jedna zemlja

spremna prije druge, to ne treba da usporava

njen put- kažeMekenti

Helen Mekenti kaže da Irska prati proces pristupanja Crne Gore i

pruža nampunu podršku na tomputu.

- Ovdje smo da pratimo integracioni proces. Da pokažemo našu

odlučnu podršku, ali i da naglasimo da postoje izazovi na tomputu

koji moraju biti savladani i sa kojima se suočavajumnoge zemlje kan-

didati - rekla je Mekenti.

Na pitanje koji su najveći izazovi sa kojima se Crna Gora susreće,

Mekenti kaže da su vladavina prava i borba protiv korupcije i dalje

najvažnije oblasti na kojima mora da se radi.

- Sve zemlje u ovom regionu se na neki način suočavaju sa timproble-

mima. Tu je i pitanje granica koje takođe mora biti riješeno na putu ka

EU - dodala je Mekenti.

Irskaprati ipodržavaproces

pristupanjaCrneGore

PODGORICA

–Akoopozi-

cijanapredsjedničkimizbo-

rimaostanenesinhronizo-

vana i razjedinjena, štoće se

vidjeti pokandidatimaopo-

zicionihpartija, bilokoji

kandidatDPS-amože tri-

jumfovati uprvomizbor-

nomkrugu.

Ali, ako opozicija bude stala

iza jednog kvalitetnog kandi-

data, i drugi krug je za DPS si-

gurno neizvjestan, ko god da

bude predsjednički kandidat

te partije – kaže za Pobjedu

Dragiša Janjušević, politički

analitičar.

Demokratska partija socijali-

stajošneotkrivakoćebitinjen

kandidat za predsjednika. Po-

litički direktor te partije Tar-

zanMilošević uporno ćuti na

pozive i poruke Pobjede, ali ni

drugi izvori ne saopštavajuni-

jednomoguće rješenje.

Janjušević nije želio da kaže

ko bi, po njegovommišljenju,

bionajbolji kandidatDPS-a za

predsjednika. Na pitanje da

prokomentarišemedijskespe-

kulacijedabitomoglibitiMilo

Đukanović ili Milica Pejano-

vić-Đurišić, i ko bi odnjihmo-

gao donijeti DPS-u pobjedu u

prvomili, eventualno, drugom

krugu, Janjušević je kazao da

je „pitanje dosta hipotetičko i

nezahvalno za odgovor, sa-

momčinjenicomštoneznamo

ko će biti protivkandidat iz

opozicije“.

- Možda je i sama procjena

unutar vrha DPS-a da treba

početi proces reformisanja

partije, a to će sigurno krenuti

sanovimpredsjedničkimkan-

didatomi izborima uPodgori-

ci. Uostalom, to vidimo i sa

novim izborima u opštinskim

odborima i kadrovskim pod-

mlađivanjemposlaničkogklu-

ba na prethodnim parlamen-

tarnim izborima. Đukanović

kao kandidat je svjestan činje-

nice da je trideset godina na

najvišim funkcijama i da jed-

nog dana mora početi ta tran-

zicija, kako partijska, tako i

politička – istakao je Janjuše-

vić.

On je, komentarišući izjavu li-

dera Demokrata Alekse Beči-

ća da se neće kandidovati za

predsjednika, rekao da je ona

rezultat analize i procjene, u

situaciji kada se, kako je rekao,

opozicija teško dogovara da je

bolječuvati snagui energijuza

lokalne izbore.

- Podgorica je vrlo značajan

politički izazov gdje bi dobar

rezultatznačioikvalitetnopo-

litičko pozicioniranje pred

parlamentarne izbore. Tako-

đe, procjena je da je ove pred-

sjedničke izbore možda bolje

personalno preskočiti – rekao

je Janjušević.

On je, komentarišući to što ni

vlast, ni opozicija još zvanično

ne saopštavaju ime svog pred-

sjedničkog kandidata, kazao

da je to „stvar taktiziranja“.

- Vjerovatno je stvar taktizira-

nja i odmjeravanja snaga jer

DPSželi da vidi kakoćenastu-

piti opozicija – kazao je Janju-

šević.

Prema njegovim riječima,

kampanjauočipredsjedničkih

izbora biće najkraća do sada,

sa dosta, kako je kazao, troše-

nja političke energije.

- Nakon nje su odmah izbori u

jedanaest opština, što je zani-

mljivo sa vremenske distance

od mjesec, gdje se bukvalno

predsjednički izbori neće ni

završiti, a imaćemo početu

kampanju za lokalne izbore –

rekao je Janjušević.

I.K.

Analitičar Dragiša Janjušević kaže da će na predsjedničkim izborima

pobjeda DPS-a biti sigurna ukoliko opozicija ostane razjedinjena

I vladajućapartija i

opozicija još taktiziraju

dsjednika kredibilni

ači“ pokušali

or uopoziciji

PODGORICA

- Profesorna

Fakultetupolitičkihnauka

IvanVukovićocijenio jeda je

MiloĐukanovićpopularniji

od svojepartije, tedabi ,,nje-

govakandidatura sasvimsi-

gurnopovećala šanseDPS-a

zauspjehnapredsjedničkim

izborima,možda čak i upr-

vomkrugu“.

On je za Radio Slobodna Evro-

pa rekao da je stvar procjene u

okviru vladajuće koalicije, od-

nosno vladajuće partije, da li

postoji još nekokobimogaoda

garantuje dobar izborni rezul-

tat.

Vuković objašnjava zbog čega

dvaglavnapolitičkablokauCr-

nojGori jošnijesuobjelodanila

imena predsjedničkih kandi-

data na aprilskimizborima.

– Jeste neobična situacija da

dva i po mjeseca pred pred-

sjedničke izbore mi i dalje ne

znamo ko će biti ključni igrači

u toj političkoj utakmici. S jed-

ne strane, što se tiče vladajuće

koalicije, odnosnonajvećepar-

tije, DPS, mislim da se sve vrti

oko toga da li će predsjednik

partije, bivši premijer i pred-

sjednik Crne GoreMilo Đuka-

nović prihvatiti taj politički

izazov. Imam utisak da bi on

radije tu obavezu prenio neko-

me od partijskih kolega, pod

uslovom da takav izbor može

garantovati povoljan izborni

rezultat –kazao jeVuković.

On ističe i dosta komplikovanu

situaciju u opoziciji. Vuković

kaže da su oni ,,u jednu ruku,

složni u namjeri da smijene

DPS i kad god se ukaže prilika

zatodasenapravinekakoalici-

ja, da seDPS pošalje u opozici-

junalokalnomnivou,prijesve-

ga, oni se vrlo lako dogovore

oko toga“.

- Međutim, to maskira razno-

rodne političke programe,

ideološki i da ne govorimo o

partikularnimpolitičkim inte-

resima. Dakle, govorimo o

jednom konglomeratu partija

kojenijesunužnona istimtala-

snimdužinama. Sve one imaju

neku svoju agendu, neki svoj

cilj – rekao jeVuković.

Sl.R.

ljiti kako bi zemlja postala dio

evropske porodice. Kad je u

pitanju Crna Gora, mislim da

je napravljen dobar progres i

ostvaren napredak na ovom

putu- navela jeMekenti.

Ministarka evropskih poslova

i poslanica Donjeg doma ir-

skog parlamenta smatra da je

u našoj zemlji napravljeno

mnogodobrog posla.

- Za to je najvećimdijelomza-

služna vlada, ali i građani i

NVO sektor. Primjetno je

mnogo pozitivnih promjena.

Očiglednojedadasetajtempo

i nastavlja, smatra irska mini-

starka.

Progres u Crnoj Gori se, kaže

ona, ogleda u velikom broju

otvorenih poglavlja u prego-

vorima saEU.

- Važno je da se to održi i da se

proces nastavi otvaranjem i

preostalih poglavlja, a onda

slijede izazovi njihovogzatva-

ranja. To će biti izuzetno va-

žanprocesudaljimpregovori-

ma sa Briselom - navela je

Mekenti.

Zaključuje i daEvropskaunija

želi da radi sa zemljama koje

dijele njene vrijednosti.

- Crna Gora je jedna od takvih

zemalja. Zato želim da dijeli-

mo zajedničke vrijednosti kao

što su mir i sigurnost, demo-

kratija, unapređenje ljudskih

prava, sloboda govora i slobo-

da medija, takođe. Mislim da

je tu i prekogranično pitanje,

gdje je primjetan izuzetan na-

predak, ali na čemu još treba

da se radi - zaključila je sago-

vornicaPobjede.

J.ĐURIŠIĆ

Nikola Divanović Iz Demokratske

partije socijalista reagujući na izjavu

Dritana Abazovića, saopštio je da je

crnogorska opozicija nadaleko

čuvena u regionu, ali i šire, jer niko

tako uspješno kao oni više od dvije

decenije ne opstaje na toj politički

inferiornoj poziciji.

- Dritan Abazović, jedan iz te plejade, danas je pokušao da sanira

štetu nakon nekakvih „pregovora“ koje opozicione partije vode

prekomedija ne temu ko bi, eventualno, mogao da bude njihov

zajednički predsjednički kandidat. Pošto nije imao šta da kaže, a

da zvuči pametno i razumno, riješio je da ničim izazvan spomene

našu partiju. Zna i Dritan da kandidat kojeg bude predložila najjača

stranka u državi, Demokratska partija socijalista, biće predsjednik

Crne Gore, a njegova družina će ubilježiti novih pet godina u svoju

opozicionu radnu knjižicu i steći uslov za (ne)zasluženu političku

penziju - navodi se u reagovanju koji potpisuje Nikola Divanović iz

služba za informisanje DPS-a.

Divanović:

ZnaiDritanko

ćepobijediti

Profesor FPN-a omogućimkandidatima za

predsjedničke izbore

Poruka DPS-a lideru Demokrata

Burić: AleksuBečića

partneri „preveslali“,

aon ljut nanas

Vuković:

Đukanović

popularniji

odsvoje

partije

IvanVuković

AleksaBečić

Dragiša Janjušević

Prema njegovim riječima, kampanja uoči predsjedničkih izbora biće

najkraća do sada, sa dosta trošenja političke energije