Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Horoskop



Đotiš bioritam(12. 2 -

Piše: Mladen LUBURA

Da biste mogli pratiti ovu

kolumnu poznatog ved-

skog astrologa Mladena

Lubure, neophodno je da

znate sideralnu poziciju

Mjeseca! Samo tako ćete

imati korektan rezultat

navedenih tranzita, te istin-

sku dobrobit od navedenih

informacija. Preciznu kalku-

lacijumjesečevog znaka i

mjesečeve nakšatre može-

te lako dobiti na ovoj adresi

ukoliko unesete podatke

rođenja: www.soulmate-

stars.com/vedic-signs/

calculate-your-vedic-sign,

ili ako preuzmete besplatan

đotiš programna www.

vedicastrologer.org/jh

Za ukupan rezultat nije

dovoljno posmatrati samo

planetarne tranzite, već

i periode/podperiode

kroz koje prolazimo, kao i

podjelne karte (speci ična

područja života), što je vrlo

individualno, različito od

osobe do osobe.

Mjesec je u fazi zamrače-

nja u srijedu od 20:16 do

četvrtka u 20:05, te nije

preporučljivo započinjati

ništa značajno. Pripaziti u

komunikaciji sa drugima jer

su ljudi vrlo osjetljivi tokom

ovakve Mjesečeve mijene.

Granice realnosti su granice naših saznanja. Širenjemnaših saznanja pomjeraju

granice realnosti. Postoji samo dinamična realnost - Ivan Tabaković (1898 1977)

HOROSKOPPOBJEDE:

Astrološki tranziti u svjetlu vedske astrologije

zicijau tranzitupanajboljedanepoči-

njete ništa značajno. Pazite šta jedete i

pijete.Izbjegavajtekonfrontacijejerse

stvari ovih dana lako mogu zakompli-

kovati. Prisutan je gubitak energije i

resursa. Ovaj tranzit se završava u če-

tvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su relativno nepovoljni dani. Ge-

neralno pripaziti na međuljudske od-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Mogućasuneplaniranaputovanja.Da-

ni ispunjeni brigom.

NEDJELJA

Poteškoće lako rješavate. Imaćete po-

dršku ili razumijevanje osobe od auto-

riteta ili od strane države. Imatehariz-

mu i napredak po pitanju statusa.

Odlično vrijeme i za provesti lijepe

trenutke sa svojimvoljenima.

Mjesec u Raku

PONEDJELJAK

Pojavljujuseposlovneprilike,finansij-

ska situacija se popravlja, kompeten-

tnost jenavisokomnivou, akonkuren-

cija je pritom slaba. Imate zdravlje i

vitalnost. Uživaćete u kontaktima sa

zanimljivimosobama.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imati uspjeha u kontaktima sa nadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocije su vrlo snažne te je moguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetskaprocjena je izvanredna.Naro-

čito jepovoljnozabliskost sa intimnim

partnerom. Ovaj tranzit se završava u

četvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su nepovoljni dani zaVas. Aktuel-

na je jednaodnajgorihMjesečevihpo-

zicijau tranzitupanajboljedanepoči-

njete ništa značajno. Pazite šta jedete i

pijete.Izbjegavajtekonfrontacijejerse

stvari ovih dana lako mogu zakompli-

kovati. Prisutan je gubitak energije i

resursa.

NEDJELJA

Generalno pripaziti na međuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Dan ispunjenbrigom.

Mjesec u Lavu

PONEDJELJAK

Postoji opasnost da budete pogrešno

Mjesec u Ovnu

PONEDJELJAK

Generalno pripaziti na međuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Dan ispunjenbrigom.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobe od autoriteta ili od strane drža-

ve. Imate harizmu i napredak po pita-

njustatusa.Odličnovrijemeizaprove-

sti lijepe trenutke sa svojimvoljenima.

Ovaj tranzit se završava u četvrtak u

16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate do-

bro zdravlje, energičnost, užitak u

komforu i dobromdruštvu. Korisnoza

novapoznanstva i generalnozadruže-

nje,putovanja,komunikaciju,novepo-

četkekaoizauspješanzavršetakstarih

poslova. Takođe je veoma povoljno za

finansije i planiranje.

NEDJELJA

Izbjegavajte sukobe, naročito sa bli-

žnjima i autoritetima. Konkurencija je

trenutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je uglav-

nom za duhovnost, odlazak u hram,

davanje...

Mjesec u Biku

PONEDJELJAK

Aktuelnajejednaodnajgorihmjeseče-

vihpozicijautranzitupanajboljedane

počinjete ništa značajno. Pazite šta je-

dete i pijete. Izbjegavajte konfrontaci-

je jer se stvari lakomogu zakompliko-

vati. Prisutan je gubitak energije i

resursa.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su relativno nepovoljni dani. Ge-

neralno pripaziti na međuljudske od-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Mogućasuneplaniranaputovanja.Da-

ni ispunjeni brigom. Ovaj tranzit se

završava u četvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobe od autoriteta ili od strane drža-

ve. Imate harizmu i napredak po pita-

njustatusa.Odličnovrijemeizaprove-

sti lijepe trenutke sa svojimvoljenima.

NEDJELJA

Imatedobrozdravlje,energičnost,uži-

takukomforu i dobromdruštvu. Kori-

sno za nova poznanstva i generalno za

druženje, putovanja, komunikaciju,

nove početke kao i za uspješan završe-

tak starihposlova.

Mjesec u Blizancima

PONEDJELJAK

Uživaćete u dobrim odnosima, kvali-

tetnoj ishrani, imati uspjeha u kontak-

timasanadređenima,moždaiputovati

negdje. Emocije su vrlo snažne te je

moguća i napetost, nemir. Naročito je

povoljno za bliskost sa intimnim par-

tnerom.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su nepovoljni dani zaVas. Aktuel-

na je jednaodnajgorihMjesečevihpo-

dauraditenavrijeme.Možebiti poteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou. Čuvajte se gubitaka.

NEDJELJA

Postoji opasnost da budete pogrešno

shvaćeni ili da budete poniženi. Dijete

može imati problema sa zdravljem ili

manjak energije. Pripaziti na stomak.

Nizak kvalitet življenja i neusklađe-

nost sa okolinom.

Mjesec u Strijelcu

PONEDJELJAK

Uživaćeteu sopstvenoj snazi, životno-

sti i oštrom intelektu. Tranzit je naro-

čito povoljan za partnerske odnose.

Porodično okruženje je stabilno. Ovo

je pravo vrijeme za kraća putovanja,

nove početke i poduhvate.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima dru-

gih. Ne ulaziti u porodične rasprave.

Čuvati novce. Pripaziti na zdravlje,

posebno na vid. Previše je prepreka.

Pokušajte biti istrajniji, ali imati na

umu da ovo nijesu dani za megdan.

Ovaj tranzit se završava u četvrtak u

16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni što

je odlično za intimne odnose. Novac

može da dođe iz više izvora. Lijepo ste

obučeni, imate energiju, inicijativu i

odvažnost. Pravo vrijeme za unapre-

đenje odnosa.

NEDJELJA

Prisutan je nemir, napetost, dosta iza-

zova. Postoje pritisci od strane nadre-

đenih ili previše obaveza koje ne stiže-

te da uradite na vrijeme. Može biti

poteškoća sa ukućanima. Zdravlje i

energija nijesuna visokomnivou.

Mjesec u Jarcu

PONEDJELJAK

Izbjegavajte sukobe, naročito sa bli-

žnjima i autoritetima. Konkurencija je

trenutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je uglav-

nom za duhovnost, odlazak u hram,

davanje...

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo sudani kadaVamtoliko togapola-

zi za rukom. Uživaćete u sopstvenoj

snazi, životnosti i oštrom intelektu.

Tranzit je naročito povoljan za par-

tnerske odnose. Porodično okruženje

jestabilno.Ovojepravovrijemezakra-

ća putovanja, nove početke i poduhva-

te.Ovaj tranzit sezavršavaučetvrtaku

16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima dru-

gih. Ne ulaziti u porodične rasprave.

Čuvati novce. Pripaziti na zdravlje,

posebno na vid. Previše je prepreka.

Pokušajte biti istrajniji, ali imati na

umuda ovonijesudani zamegdan.

NEDJELJA

Imaćete višak energije i bićete naroči-

to privlačni što je odlično za intimne

tetnoj ishrani, imati uspjeha u kontak-

tima sanadređenima,možda i putova-

ti negdje. Emocije su vrlo snažne te je

moguća i napetost. Naročito je povolj-

no za bliskost sa intimnimpartnerom.

Mjesec uVagi

PONEDJELJAK

Imaćete višak energije i bićete naroči-

to privlačni što je odlično za intimne

odnose. Novac može da dođe iz više

izvora. Lijepo steobučeni, imate ener-

giju, inicijativu i odvažnost. Pravo vri-

jeme za unapređenje odnosa.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVR

TAK

Ovosunepovoljnidani.Prisutanjene-

mir, napetost, dosta mentalnih izazo-

va. Postoje pritisci od strane nadređe-

nih ili previše obaveza koje ne stižete

dauraditenavrijeme.Možebitipoteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou. Čuvajte se gubitaka. Ovaj tran-

zit se završava u četvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Nenaročitopovoljni dani. Postoji opa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

da budeteponiženi. Dijetemože imati

problema sa zdravljem ili manjak

energije. Pripaziti na stomak. Čuvati

sepreviše troškova.Nizakkvalitet živ-

ljenja i neusklađenost sa okolinom.

NEDJELJA

Pojavljujuseposlovneprilike,finansij-

ska situacija se popravlja, kompeten-

tnostjenavisokomnivou,akonkuren-

cija je pritom slaba. Imate zdravlje i

vitalnost. Uživaćete u kontaktima sa

zanimljivimosobama.

Mjesec u Škorpiji

PONEDJELJAK

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične raspra-

ve. Čuvati novce. Pripaziti na zdravlje,

posebnona vid. Previše je prepreka.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni što

je odlično za intimne odnose. Novac

može da dođe iz više izvora. Lijepo ste

obučeni, imate energiju, inicijativu i

odvažnost. Pravo vrijeme za unapre-

đenje odnosa. Ovaj tranzit se završava

u četvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovosunepovoljnidani.Prisutanjene-

mir, napetost, dosta mentalnih izazo-

va. Postoje pritisci od strane nadređe-

nih ili previše obaveza koje ne stižete

shvaćeni ili da budete poniženi. Dijete

može imati problema sa zdravljem ili

manjak energije. Pripaziti na stomak.

Nizak kvalitet življenja i neusklađe-

nost sa okolinom.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Ovo su povoljni dani zaVas. Pojavljuju

seposlovneprilike, finansijskasituaci-

ja se popravlja, kompetentnost je na

visokom nivou, a konkurencija je pri-

tom slaba. Imate zdravlje i vitalnost.

Uživaćete u kontaktima sa zanimlji-

vimosobama. Pokušajte izbjeći preve-

liketroškove.Ovajtranzitsezavršavau

četvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imati uspjeha u kontaktima sa nadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocije su vrlo snažne te je moguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetskaprocjena je izvanredna.Naro-

čito jepovoljnozabliskost sa intimnim

partnerom.

NEDJELJA

Aktuelna je jedna od najgorihMjese-

čevihpozicijau tranzitupanajboljeda

ne počinjete ništa značajno. Pazite šta

jedete i pijete. Izbjegavajte konfronta-

cije jer se stvari lako mogu zakompli-

kovati. Prisutan je gubitak energije i

resursa.

Mjesec u Djevici

PONEDJELJAK

Prisutan je nemir, napetost, dosta

mentalnih izazova. Postoje pritisci od

strane nadređenih ili previše obaveza

koje ne stižete da uradite na vrijeme.

Može biti poteškoća sa ukućanima.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou.

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Nenaročitopovoljni dani. Postoji opa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

da budete poniženi. Dijetemože imati

problema sa zdravljem ili manjak

energije.Pripazitinastomak.Čuvatise

previše troškova. Nizak kvalitet življe-

nja i neusklađenost sa okolinom. Ovaj

tranzit se završava u četvrtaku 16:09.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani zaVas. Pojavljuju

seposlovneprilike, finansijskasituaci-

ja se popravlja, kompetentnost je na

visokom nivou, a konkurencija je pri-

tom slaba. Imate zdravlje i vitalnost.

Uživaćete u kontaktima sa zanimlji-

vimosobama. Pokušajte izbjeći preve-

like troškove.

NEDJELJA

Uživaćete u dobrim odnosima, kvali-