Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Evropska

unija trebada slijedi pri-

mjerNATO-a i snažnije

afirmišepolitikuproširenja

nagrađujući onekoji sunaj-

višeodmakli naputu

evropske integracije–oci-

jenio jepredsjednikSkup-

štine IvanBrajovićna sa-

stancima sa američkim

senatoromBenomKardi-

nomi izvršnimpotpred-

sjednikomAtlantskog sa-

vjetaDejmonomVilsonom.

Brajović je, kako je saopšteno

iz parlamenta, poručio da je

članstvoCrneGore uNATO-

u najveći uspjeh naše zemlje

na vanjskopolitičkom planu,

kojištitiijačasvetekovinere-

ferenduma o nezavisnosti, i

od presudnog je značaja za

stabilnost i bezbjednost nje-

nihgrađana.

Kako je navedeno u saopšte-

nju, tokom razgovora je po-

Predsjednik parlamenta razgovarao sa američkim

senatorom i potpredsjednikomAtlantskog savjeta

Brajović:

Unija da

slijedi primjer

NATO-auproširenju

Brajović je saopštio da ne isključuje mogućnost miješanja

Rusije u predsjedničke izbore u Crnoj Gori i ove godine, no

dodaje da će to biti malo teže jer je Crna Gora sada članica

NATO.

– Postoji jedna značajna razlika u odnosu na ranije izbore, mi

smo 5. juna 2017. postali članica NATO. Mislimda nije realno

da se neko usudi da takav pokušaj napravi – rekao je Brajo-

vić. No, smatra on, moguće je da će biti određenih pokušaja

i pritisaka.

– Napominjem, međutim, da smomi spremni i Skupština

Crne Gore je napravila značajan doprinos jer smo krajem

prošle godine sve preporuke sproveli i ugradili ih u naše

izborno zakonodavstvo. Očekujemda ćemo imati mirne,

korektne i demokratske izbore – saopštio je Brajović za Glas

Amerike.

Kako je dodao, i OEBS i Parlamentarna skupština Savjeta

Evrope pozitivno su odgovorili i odredili svoje ekipe da prate

izbore u Crnoj Gori.

NeisključujemiješanjeRusije

upredsjedničkeizbore

sebnoistaknutodajeneophod-

no značajno povećati obim

američkih investicija u našoj

zemlji.

Senator Kardin predstavio je

Izvještaj Komiteta za vanjske

posloveSenatakojisetičePuti-

novog asimetričnog napada na

demokratijuuRusiji i Evropi, a

u kojem je pažnja posvećena i

Crnoj Gori.

– Istaknuto je zadovoljstvo

reformama koje Crna Gora

sprovodi i naglašeno je da

naša zemlja od svoje nezavi-

snosti vodi konzistentnu

politiku posvećenu evroa-

tlantskim vrijednostima i

ujedinjenoj Evropi, što je

potrebno stalno naglašavati i

nagraditi – navedeno je u

saopštenju.

Izvršni potpredsjednik

Atlantskog savjeta Dejmon

Vilsonjekazaodasmatraizu-

zetno značajnim prisustvo

predsjednika crnogorskog

parlamenta na nacionalnom

molitvenomdoručku, jer Cr-

naGora ina tajnačinpokazu-

je svoj odnos prema američ-

kimsaveznicima.

– U najboljem interesu obje

države jeste njegovanje traj-

nog savezništva – kazao je

Vislon i u tomkontekstu po-

zdravio spremnost Crne Go-

redanastavi dabude stabilan

i pouzdanpartner.

U sklopu 66. nacionalnog

molitvenog doručka pred-

sjednik Skupštine obratio se

na skupu koji je bio posvećen

zemljama Jugoistočne Evro-

pe,uorganizacijikongresme-

naRobertaAderholta.

Zahvaljujući na pomoći koju

suSADpružileCrnoj Gori na

putu do članstva u NATO,

Brajović je iskazao spre-

mnost naše zemlje da u duhu

dobrosusjedskih odnosa i

prijateljske saradnje pomo-

gne svim državama Zapad-

nog Balkana i prenese svoja

iskustvaizprocesaevropskei

evroatlantske integracije.

Sl.R.

PODGORICA

- Zemlja

kandidat za članstvou

Evropskoj uniji trebada

budeocijenjenaprema

sopstvenimuspjesima i za-

laganjima, i na tomputune

trebada čekaonukoja jeu

tomprocesubilamanje

uspješna, kazala jeurazgo-

voruzaPobjeduministar-

ka za evropskeposlove i

poslanicaDonjegdoma

ParlamentaRepublike Ir-

skeHelenMekenti.

Komentarišući Strategiju

proširenja, pod nazivom

„Vjerodostojna perspektiva

Ministarka evropskih poslova i poslanica Donjeg doma parla

UEUprema

sopstvenim

rezultatima

proširenja za Zapadni Bal-

kan“ kao i način pristupanja

EU,Mekenti kažeda svakaze-

mljaimasvoj,različitiintegra-

cioniputkojijevodidoEUine

mora to da bude u grupi sa

drugim zemljama koje pre-

tendujuda postanu članice.

- Ovakav stav bih željela da vi-

dimiutojstrategiji.Odtogaće

direktno zavisiti i pristupni

proces, ali vjerujem da svaku

zemlju treba vrednovati pre-

ma onome što je postigla i ako

je jedna zemlja spremna prije

druge, tone treba da usporava

njen put - rekla je Mekenti u

razgovoru zaPobjedu.

Crna Gora i Srbija su, dodaje,

napredovale u tom procesu

pristupanja Uniji, ali su tu i

druge zemljeBalkana.

- Bitno je da dijele evropske

vrijednosti demokratije i vla-

davine prava. Važno je držati

dijalogotvorenim-ocijenilaje

ona.

Govoreći o izazovima sa koji-

masesuočavajuzemljekandi-

dati, Mekenti kaže da se veći-

na država sa ovih prostora

susreće sa istimizazovima.

- Ali sa druge strane postoje

uslovi koji se moraju zadovo-

PODGORICA

–Predsjednik

GrađanskogpokretaUra

DritanAbazović smatrada

su svi potencijalni kandidati

zapredsjednikakredibilni,

tedavjerujeukompromis i

,,pronalaženje zajedničkog,

najboljeg rješenjana radost

svihgrađanaCrneGore“.

– Značaj opozicione pobjede

na predsjedničkim izborima

prevazilazi sve partikularne

partijske interese, a odnosi

među opozicionimpartijama

su daleko bolji nego što se to

predstavlja. DPS se boji našeg

zajedničkog kandidata, pa su

zato, po naloguUdbe, ,,spava-

či“ bezuspješno pokušali da

naprave razdor u opozicio-

nimredovima – kazao jeAba-

zović.

On je reagovao na jučerašnje

navode da ,,dijelu građanske

opozicije ne bi bio prihvatljiv

nestranački kandidat kojeg bi

predložioDF“.

Abazović ukazuje da nije bilo

nikakvih uslovljavanja već da

su sve opozicione partije ima-

le korektanpristupudosadaš-

njem radu i da je „pronalaže-

nje najboljeg opozicionog

kandidataibudućegpredsjed-

Predsjednik Ure ocijenio da su svi potencijalni kandidati za pr

Senator Kardin predstavio je Izvještaj Komiteta

za vanjske poslove Senata koji se tiče Putinovog

asimetričnog napada na demokratiju u Rusiji i Evropi,

a u kojem je pažnja posvećena i Crnoj Gori

Abazović:

„Spa

danaprave raz

nikaCrneGorenajvažnijicilj“.

–Kandidatitrebadasudovolj-

no kredibilni i kvalitetni, a ta-

kvi bez sumnje jesu svi koji su

u toku ovih pregovora dolazili

u opticaj. Ostajem veliki opti-

mistada ćevrlobrzoopozicija

definisati odluku o zajednič-

kom kandidatu, koji će, bez

sumnje, biti vrednosna i poli-

tička gromada za sve potenci-

jalne kandidate kriminalne

Demokratske partije socijali-

sta - kazao jeAbazović.

Sl.R.

DritanAbazović

Sa sastankaBrajovića i Kardina

IvanBrajović i

DejmonVilson

HelenMekenti