Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

CrnomGorom

BAR

-Saciljemdagrađane

Baraupoznasaneistraženimi

nepoznatimljepotamanate-

ritoriji opštine,Turističkaor-

ganizacijaBar jeuGaleriji

,,VelimirA.Leković“organi-

zovala izložbufotografijape-

ćinaBabatuša,Grbočica, Spila

useluTrnovouCrmnici i Spi-

ljenaskali odJameuVeljoj

Gorani.TOBar jezaovugodi-

nuplanirala finansijskasred-

stvazaprvufazunjihovog

uređenja.

Prof. dr Predrag Đurović je u

obraćanju posjetiocima galerije

naveo da ovaj posao nije radio

sam, teda jeuzveliku logističku

podršku direktorice Nede Iva-

nović i njenog tima uspio da sa-

činielaboratiunjemu,nanajbo-

lji način, prikaže idejnorješenje

zavalorizacijučetiri pećine.

Direktorica Turističke organi-

zacije Bar je saopštila da će ova

turistička atrakcija biti pravo

otkriće, kako za lokalno stanov-

ništvo, tako i za turiste i istraži-

vačepećina. Ideja za valorizaci-

ju ovog projekta ponikla je iz

nagradne igre „Otkrijte nam

skrivenoinepoznatoblago“,ko-

ju TO Bar organizuje već dvije

godine zaredom. Osman Gr-

gurević je osvojio drugomjesto

sa temom„Spilja na skali od Ja-

me u Veljoj Gorani“, i na taj na-

čindao podstrek za istraživanje

ostalihpećina u barskoj opštini.

Takođe, iskoristila je priliku da

najavi koje sve projekte Turi-

stička organizacija Bar planira

da realizujeu2018. godini.

PotpredsjednikopštineBarDu-

šanRaičevićčestitaojeTuristič-

koj organizaciji Bar na još jed-

nomturističkomproizvodukoji

vrlouspješnootvara 2018. godi-

nu, saželjomda takonastavi.

- Prošle godine uspostavlja-

njem panoramske rute „Izme-

đu dvije čarobne obale“ pove-

zali ste zapad i istok naše

opštine, adanas većpovezujete

isjeverijug,asposebnimzado-

voljstvomželimdaistaknemda

ste povezali i Mrkojeviće i Cr-

mnicu - kazao je Raičević na

otvaranju izložbe.

V.K.V.

Turistička organizacija Bar promoviše nedovoljno istražena područja

Četiri pećinekaoatrakcija

Bravure

takmičara

naStaroj banji

Turnir u piciginu na Praznikumimoze

HERCEGNOVI

–Drugi tur-

nirupiciginuuokviruPra-

znikamimozeodržan je ju-

čenaplaži Starabanja. U

plićaku, na svega 12 stepeni,

koliko je iznosila tempera-

turamora, snage jeodmje-

rilodeset ekipa: ,,Batovi“,

,,Debeli a srećni“, „Zelenič-

ke igre“, „PiciginGOT“,

„Zelenikamix“, „Leteće ža-

be“, „GomilaArsenal“, „Ze-

lenika“, „Hahao“ i „Kara-

ča“.

TEŠKOZAŽIRI

Organizatori 49. Praznika mi-

moze, opština Herceg Novi,

JUK Herceg fest i Turistička

organizacija Herceg Novi, na

valu prošlogodišnjih odličnih

utisakaiorganizatoraiučesni-

ka, uvrstili su picigin i ove go-

dine kao dio glavnog progra-

ma.

Žiri, u kome su bili Slobodan

Bobo Popović, Nenad Neno

Konjević i Nikola Nino Lepe-

tić,imaojetežakzadatakdaod

piciginašakoji susenadmetali

skačući za loptomodluči ko je

izveo najatraktivniji potez,

imao najdužu seriju udaraca i

koja ekipa je pokazala kolek-

tivnu igru kao glavnu odliku

picigina. Sudije su bili Stevan

Koprivica iNebojšaMandić iz

hercegnovskog NVO „Pici-

gin“, koji su 2011. godine na

splitskimBačvicamauzelitro-

fej Jadrana.

Ukupno najbolje ocijenjena

ekipa na turnirubila je „Debe-

li asrećni“ izZelenike, plaketu

zanajatraktivnijuekipuzaslu-

žio je tim „Zeleničke igre“, a

najatraktivniji potez napravio

je Uroš Živanović iz ekipe

,,Debeli a srećni“.

- Svih deset ekipa su pokazali

zaista dobar picigin, mnogo

dobrih poteza, ali prije svega

svi supravili superatmosferu i

zabavili gledaoce. Tako da je

stvarno teško bilo naći prve

među jednakima – poručili su

članovi žirija.

Jedinstvena ocjena je da tur-

nirupiciginumorapostatitra-

dicija u okviru Praznika mi-

mo z e , j e r j e p o k a z a o

opravdanost reaktivacije ove

autentične i simpatične igre i

njenog uvrštavanja u glavni

program februarske manife-

stacije.

DRUŽENJE

Jedan od najpoznatijih picigi-

naša u hercegnovskoj opštini

Zoran Pestorić, kapiten ekipe

„Zeleničke igre“, kazao je da

sjajnuatmosferu,igru,odličan

provod i druženje nije mogao

da ugrozi hladan februarski

dan.

- To je ono što picigin nosi sa

sobom. Mi smo učestvovali i

prošle godine i učestvovaće-

mo i svake sljedeće, baremna-

rednih 57 godina, a za više ne

moguda garantujem-kazao je

Pestorić.

Igor Živanović je prvi put

igrao picigin na Prazniku mi-

moze, a kako je poručio, pam-

tiće ovaj dan ne po hladnoći

već prelijepom iskustvu i dru-

ženju.

- Mi u Zelenici imamo dosta

ljudi koji igraju picigin i bore

se da ova predivna igra ne iz-

gubi svoj šmek i da nastavi da

živi i kod nas bude što popu-

larnija –kazao jeŽivanović.

Igru picigin na Staroj banji

muzički je obojio ansambl

„Stari kapetan“.

Picigin je preko 90 godina sta-

ra igra nastala u Splitu, a u

HercegNovomse igradužeod

šest decenija. Ujednoj ekipi je

pet igračakojinastojeda lopti-

cu drže što duže u vazduhu i

dasvetouljepšajuatraktivnim

potezima.

Ž.KONTIĆ

Autentična igrapostaje tradicijaPraznikamimoze

Otkrićezamještane, turiste i istraživače

Pećinski ukrasi

Detalj sa izložbe

Atrakcijeuplićaku

Prkosili hladnoj vodi