Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Povodi

PODGORICA

- Podgorica je

postala gradkoji bilježi po-

rast trenda zadržavanja turi-

sta, te sveveći broj gostijuko-

ji svojeodmoreprovodeu

ovomgradubeznoćenjau

drugimgradovima - kazala je

Pobjedi direktorica lokalne

TurističkeorganizacijeTa-

tjanaPopović i navelada su

počeli izraduprojekata gdje

ćedodatnounaprijediti po-

nudugrada.

Kako je ona navela, Podgorica

je grad koji nema izraženu se-

zonalnost, jednako je posjećen

tokom cijele godine, a domi-

nantni su „biznis“ turisti, te se

tako grad sve više profiliše kao

MICEdestinacija.

BRENDOVI

- S tim u vezi otvaraju se i novi

hotelivisokekategorije,sakon-

gresnim sadržajima, a sve više

su prisutni i svjetski poznati

hotelskiiugostiteljskibrendovi

- kazala jePopović.

Prema podacima Monstata, u

prvih deset mjeseci prošle go-

dinePodgoricu jeposjetilo više

od119.000turista,štopredstav-

ljapovećanjeodpreko43odsto

u odnosu na uporedni period

2016. godine. Ostvareno je više

od 215.000 noćenja, što pred-

stavlja povećanje više od41 od-

sto u odnosu na prvih deset

mjeseci 2016. godine.

- Ovo svakako jesu ohrabrujući

podaci, ali ne treba da iznena-

đuju imajući u vidu pojačane

promotivne aktivnosti kako u

regionu tako i na značajnijim

emitivnim tržištima, sve više

sadržaja u gradu, otvaranje no-

vih smještajnih kapaciteta, vi-

sokokvalitetnih i brendiranih

ugostiteljskih objekata, veliki

broj sportskih, kulturnih i turi-

stičkihmanifestacijaidogađaja

lokalnog, regionalnog i među-

narodnog karaktera koje je

glavnigradorganizovaoiliugo-

stio. Takođe, započeli smo pro-

jekat uvezivanja sa glavnim

gradovima regiona, i posljed-

nje, ali ne manje važno, uspo-

stavili smo intenziviranu sa-

radnju sa predstavnicima

turističkeprivredenašeg grada

- kažePopović.

Sticanjem statusa A kategorije,

kako ističe naša sagovornica,

potvrđeno je da je i glavni grad

turistička destinacija države

kojajeturističkiprofilisana.Ti-

me je i imidž Podgorice kao ta-

kve unaprijeđen, a turistička

ponuda sadržajnija.

- Sve to ima multiplikativan

efekat i na turiste i na lokalnu

zajednicu - poručuje Popović

naglašavajući da je prošle godi-

ne grad Podgorica nagradila

Evropska komisija za dugoroč-

no opredjeljenje za održivi tu-

rizamna prvoj zajedničkoj do-

djeli nagrada ETIS i Accesible

TourismAwards.

- Turistička organizacija Pod-

gorice u aprilu prošle godine

postala je članica NECSTOUR

(NetworkofEuropeanRegions

for a Sustainable andCompeti-

tive Tourism) - mreže evrop-

skih regija za promociju i ra-

zvoj održivog i konkurentnog

turizma destinacija. U novem-

bru su predstavnici Turističke

organizacije učestvovali na

radnom sastanku, a na poziv

NecsTour asocijacije, a u pro-

cesu smo učlanjenja u ECM -

European Cities Marketing -

naglašavaPopović.

Kako navodi, rade se i projekti

za unapređenje ponude grada.

TO Podgorice dobila je RiTour

projekat prekogranične sarad-

nje Hrvatska – Bosna i Herce-

govina – Crna Gora, a koji se fi-

nansira iz IPA fondova EU i,

kakoističePopović,većpočinje

implementacija.

PROJEKTI

- Realizacija projekta traje 30

mjeseci i sastoji se izpet radnih

paketa: turistička valorizacija

arheološkog nalazišta Duklja;

turistička valorizacija vodenih

stazauPodgorici;obukaizapo-

slenje turističkih vodiča speci-

jalizovanih za vođenje glavnim

gradom; izrada strategije turi-

stičkog razvoja Podgorice kao

glavnog grada - ovo je jedna od

najbitnijih aktivnosti u projek-

tu u pogledu značaja budućeg

turističkog razvoja Crne Gore;

nabavka i instalacija info pane-

la na dvije lokacije u Podgorici

sa turističkim sadržajemna vi-

še jezika - kazala jePopović.

Rezultatiovogprojekta,kakoje

istakla, biće vidljivi tokomi po-

slije implementacije, a očekuju

još dva projekta koji će takođe

biti vezani za valorizaciju kul-

turnog nasljeđa i digitalizaciju

turističkih lokaliteta u gradu.

- Očekuju nas aktivnosti na

unapređenju i daljemosmišlja-

vanju tradicionalnih manife-

stacija. Nekoliko godina zare-

d o m o r g a n i z u j e m o

manifestaciju „Dan krapa“, sa

ciljem promocije potencijala i

ljepotaNPSkadarsko jezero, te

tradicionalnih jela od krapa.

Organizacijom manifestacije

„Ajmo na Moraču“ željeli smo

da skrenemo pažnju na izuzet-

no značajan vodni potencijal

grada i rijeku Moraču sa nje-

nom obalom, koja je oduvijek

bilatradicionalnomjestookup-

ljanjastarijihsugrađana.Rijeka

Morača predstavlja brend na-

šeggradaiunarednomperiodu

sa pažnjom ćemo se odnositi

prematomlokalitetu,osmišlja-

vatiiunapređivatimanifestaci-

je i sadržaje - kazala jePopović.

U saradnji sa Nacionalnom tu-

rističkom organizacijomCrne

Gore,TOPodgoricepredstavlja

turističku ponudu kako u regi-

onu, tako i u Evropi, na svim

značajnijim sajmovima turiz-

ma.

Unapređenjem postojećih i

osmišljavanjemnovih aktivno-

sti radiće i dalje na privlačenju

većeg broja turista i porastu

trenda njihovog zadržavanja u

našemgradu.

N.KOVAČEVIĆ

RAZGOVOR

: Tatjana Popović, direktorica Turističke organizacije Podgorice

Glavni gradpostao

biznisdestinacija

U odnosu na 2016. godinu broj turista je povećan na 43 odsto i ostvareno

je više od 41 odsto noćenja. Uprvih deset mjeseci prošle godine

Podgoricu je posjetilo 119.000 turista - pokazuju podaci Monstata

Prema kategorizaciji ugostiteljskih objekata Ministarstva

održivog razvoja i turizma za 2017. godinu, u glavnom

gradu ukupno su registrovana 42 hotela sa 1.298 smještaj-

nih jedinica, a 2.610 ležaja, od toga sa pet zvjezdica tri hotela

sa 446 ležaja, 18 hotela sa četiri zvjezdice i 1.613 ležaja i 15

hotela sa tri zvjezdice i 425 ležaja.

- Poređenja radi, u 2014. godini bilo je 35 registrovanih obje-

kata, sa 1.018 smještajnih jedinica i 2.177 ležaja, od toga jedan

Butique hotel sa pet zvjezdica i 20 hotela (hotel, Garni hotel

i mali hotel) kategorije četiri zvjezdice. U 2011. godini imali

smo 23 registrovana objekta sa 670 smještajnih jedinica, a

1.429 ležaja, od toga devet hotela sa četiri zvjezdice, 10 sa

tri zvjezdice, dok hotela sa pet zvjezdica nije bilo - kazala je

Popović.

Podgoricaima42hotela

TatjanaPopović

Podgorica

NIKŠIĆ

–Medicinski radni-

ci srednje stručne spreme

opšteg, ginekološko-akušer-

skog i pedijatrijskog smjera

imaćeprilikuda se, preko

Centra za stručnoobrazova-

nje „ZOPT“ i firme „Vispero

Gmbh“, prijave za raduNje-

mačkoj. Timpovodomjuče

jeuNikšićuurađenaprezen-

tacijaovogprojekta, koji je

uvelikozaživiouzemljama

regiona, apoprvi put pred-

stavljen jeuCrnoj Gori

upravougradupodTrebje-

som. Proces regrutacije je

složen, apotrebno jedakan-

didati prođu i probni radu

trajanjuoddeset dana.

-Svizainteresovanitrebadase

prijave,azapočetakćemoura-

diti intervju sa kandidatima,

da bi odabrali određeni broj

koji ćemo stipendirati za uče-

nje njemačkog jezika. Potreb-

no je da kandidati dođu do B1

nivoa, a nakon toga svako od

njihimaće intervjusapotenci-

jalnimposlodavcemdabi otiš-

li na probni rad od deset dana

– kazao je Marko Zelenović,

koordinator za Balkan firme

„Vispero Gmbh“ iz Njemačke.

U procesu integracije u nje-

mačko društvo posrednici iz

firme„VisperoGmbh“pomoći

će kandidatima koji se odluče

na rad, a topodrazumijevane-

koliko koraka. Iz regiona do

sada je regrutovan veliki broj

kandidata, koji susepreselili u

Njemačku.

- Prvi korak integracije jeste

obezbjeđivanje smještaja u

Njemačkoj, drugi jeste nostri-

fikacija diplome, dok je treći

korak spajanje porodice. Ovo

je prvi put da organizujemo

nešto slično u Crnoj Gori, dok

već nekoliko godina radimo u

Bosni i Hercegovini, Srbiji i

Makedoniji – kazao je Marko

Zelenović iz firme „Vispero

Gmbh“.

Kandidati će kurs njemačkog

jezika pohađati u Centru za

stručno obrazovanje „ZOPT“.

- Posmatrajući stanje na trži-

štu rada odlučili smo se u sa-

radnji sa njemačkimpartneri-

ma da pokrenemo zajednički

projekat u cilju smanjenja ne-

zaposlenosti. Nastavićemo

prezentaciju u ostalim grado-

vimaCrneGore,asvizaintere-

sovani mogu se prijaviti do

kraja februara za prvi krug re-

grutacije – kazala je Vida Ći-

pranić iz Centra za stručno

obrazovanje „ZOPT“.

Prijave medicinskog osoblja

opšteg, ginekološko -akušer-

skog i pedijatrijskog smjera

primaju se u prostorijama

Centra za stručno obrazova-

nje „ZOPT“ radnim danima

od9do12sati ili nabroj telefo-

na 068367723.

S.D.

Prilikazamedicinske sestreda radeuNjemačkoj

UNikšiću prezentovan projekat regrutacijemedicinskog osoblja za rad u inostranstvu

ILUSTRACIJA