Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 11. februar 2018.

Kultura

PODGORICA

UKIC-u

„BudoTomović“početkom

martabićeorganizovana

Radionicakreativnogpisa-

nja zamlade autore (prven-

stveno srednjoškolce i stu-

dente) kojućevoditi

dramski pisacVaskoRaiče-

vić.

Radionica će trajati tri mjese-

ca, a rad sa mentorom podra-

zumijeva i pripremuzajednič-

ke knjige, koja će po završetku

kursa biti objavljena u izdanju

KIC-a. Projekat je organizo-

van u okviru informativno-

edukativnog programa KIC-a

ibesplatanje.Brojpolaznikaje

ograničen, rok za prijavljiva-

nje je 15. februar, a starosna

granica je 30godina.

Sa VaskomRaičevićem razgo-

varali smoo tome kakvi sukri-

terijumi za odabir polaznika,

šta sve mogu da očekuju pisci

početnici, šta im najčešće sa-

vjetuje i u čemu se krije najve-

ći značaj radionica kreativnog

pisanja...

POBJEDA:

Šta očekuje nove

polaznike i kako mogu da se

priključeRadionici?

RAIČEVIĆ:

Očekuju ih, na-

dam se zanimljivi, razgovori o

književnosti uz kontinuiran

rad na njihovim idejama i

moždavećzapočetimknjižev-

nim tekstovima. Priključiti se

mogu tako što će poslati CV,

motivaciono pismo i jedan

svoj rad na: [email protected]

gmail.com.

POBJEDA:

Broj učesnika je

ograničen, što znači da inte-

resovanja, ipak, ima. Štamla-

de ljude najčešće dovodi do

radionica ovakvog tipa? Ka-

kvi su Vaši kriterijumi za

odabir polaznika?

RAIČEVIĆ:

To je kružok sa-

stavljen od mladih ljudi koji

dijele strast prema književno-

sti. Vjerujem da je atraktivna

mogućnost dau takvomambi-

jentu pročitate svoje radove i

dobijete prve reakcije na to,

moglobi se reći prvuvrstukri-

tike za svoj rad, pri čemu je to

bezazlena kritika, bez javne

oštrice, nakon koje lakše

usmjeravate kasnije pisanje.

POBJEDA:

Koje ste ciljeve,

prijesvega,predsebeposta-

vili pokrećući Radionicu

kreativnog pisanja? Šta

vašu Radionicu izdvaja od

nekihdrugih?

RAIČEVIĆ:

Jedanodključnih

ciljeva koje moramo postići je

da nakon ovog procesa lakše

razdvajamobitnoodnebitnog,

kako u samom pisanju tako i

kod čitanja drugih književnih

djela. Ponekadmi se čini da je

to suština svakog savladava-

nja vještine pisanja.

Ono štomoju radi-

onicu izdvaja od

drugih je isto što

izdvaja i moje

tekstove (kao i

bilo čije) od dru-

gih: ono što je for-

miralo moj po-

gled na život i

književnost odre-

đuje i moj pristup

pisanju, pa i vođenje

ovakvih radionica.

Neki drugi pi-

sac (tj. mentor na radionica-

ma)išaobistazamaliteraturei

životnog iskustvakoji sunjega

formirali, dakle, drugačiji iz-

bor literarnih uzora, drugačiji

estetski afiniteti itd. Pretpo-

stavljamda radionice sa razli-

čitimmentorimanikadnemo-

gubiti iste.

POBJEDA:

Šta sve pola-

znici mogu da oče-

kuju tokom, a šta

kad završe Ra-

dionicu? Prati-

te li dalje nji-

hov razvojni

put, tj. makar

onih najta-

lentovanijih?

R A I Č E

VIĆ:

Ovaj put imamodovoljno

vremena da prođemo kroz ra-

zličite etape rada na tekstovi-

ma, nemoramo se samo baviti

preoblikovanjem onoga što je

većnapisano.Nakonzavršetka

Radionice očekujem da će nj-

hova rečenica biti sigurnija,

oslobođenanekihpočetničkih

slabosti, i da će njihovo sveu-

kupno shvatanje književnosti

biti za nijansu zrelije. Uvijek

pratim kasniji razvojni put

onih koji nastave sa pisanjem.

To je sasvim prirodna rado-

znalost – upoznali ste nečije

početke i sada pratite kako se

todalje razvija.

POBJEDA:

Šta kažete pola-

znicima - gdje (i u čemu) da

traže inspiraciju?

RAIČEVIĆ:

Postoje stvari ko-

je vas iritiraju, misli koje vas

opsijedaju, pitanja na koja ne-

mate odgovor, potraga za smi-

slom koja vas muči - svakod-

nevna smješa doživljaja koja

stvaraju neku vrstu pritiska -

tu je vaša inspriracija. Ne po-

stojirecept,ainspiracijanalazi

vas. Priče same pronalaze pis-

ce koji treba da ih ispričaju.

POBJEDA:

Pisacserađailito

postaje?

RAIČEVIĆ:

Nevjerujemda se

nešto rađa kao takvo. Čini mi

se da neke okolnosti u djetinj-

stvu formirajunaškarakter, pa

samim tim i senzibilitet (i po-

trebu) za bavljenje pisanjem.

POBJEDA:

Utomkontekstu,

kako i koliko radionice krea-

tivnog pisanja mogu da po-

mognupiscuunastajanju?

RAIČEVIĆ:

Mislim da mu u

krajnjemslučajumogudonije-

timalorelaksiranijiodnospre-

ma pisanju, zahvaljujući isku-

stvukrozkojećeproći.Trebalo

bi i da mu suzi mogućnosti za

određenuvrstugrešakakojese

javljajuuprocesupisanja.

POBJEDA:

Šta je veći izazov

u pisanju - valjano ispričati

priču ili izboriti se sa sobomi

ne dopustiti da na papir ode

baš sve? Ili je izazovneštosa-

svimtreće?

RAIČEVIĆ:

Potraga za ideal-

nom formom je uvijek najveći

izazov u pisanju. Iz toga proi-

zilazi i bezbroj drugih pitanja:

odnos prema ličnom, autobio-

grafskom, mogućnosti i ogra-

ničenja jezika kojim se služi-

mo (ideja je uvijek raskošnija

od jezika u koji je moramo

upakovati), razna druga estet-

ska i etička pitanja.

POBJEDA:

Nije mala stvar

kada je već ostvareni autor

spreman da šansu pruži tu-

đoj nadarenosti. Ovo je treća

Radionica kreativnog pisa-

njakojućetevoditi. Kakva su

vaša prethodna iskustva i je-

su li neki pređašnji učesnici

već krenuli književnim sta-

zama?

RAIČEVIĆ:

Da, neki već ima-

ju objavljene tekstove u ra-

znim časopisima, a među nji-

ma ima i onih koji su dobili

neke književne nagrade. Za

mene je to takođe proces uče-

nja, jer imam priliku da sa-

znam mnogo toga na osnovu

iskustva tih novih generacija,

njihovog pogleda na svijet, i

uvijek iznova preispitam i ne-

ke svoje stavove. Kao njiho-

vommentoru, malomi je nez-

godno da izdvajam bilo koga.

Uostalom, njihovi tekstovi će

ihizdvojiti.Prepustimotovre-

menu.

R.MUČALICA

SUSRETI:

Dramski pisac Vasko Raičević o Radionici kreativnog pisanja u KIC-u

POBJEDA:

Nije lako iznijeti lični unutrašnji svijet na „svje-

tlost“, stoga su nevolje pisaca početnika nerijetko sasvim

neknjiževne prirode: strah, nedostatak samopouzdanja,

obeshrabrenost... Šta je vaš prvi savjet polaznicima

Radionice?

RAIČEVIĆ:

Tačno je da nije lako, pisanje je uvijek

i neka vrsta borbe sa samim sobom. Ali, sumnja

u to što radite pratiće vas do kraja života,

taj strah je zapravo vaš prvi kritičar i nije

to samo odlika početnika. Naprotiv,

pretjerana samouvjerenost može

vambiti veći neprijatelj. Upravo

je moj prvi savjet da se polazi

od ličnog doživljaja, detalja

koji ima veze sa našim sva-

kodnevnim iskustvom, koji

onda možemo preoblikovati

u univerzalni simbol, a ne od

nekakvih apstraktnih ideja.

Strahjeprvikritičar

CETINJE

UMinistarstvukulture

juče jeuprličenaprezentacijapro-

jekta „Bedem360“, koji ima za cilj

pozicioniranjeNikšićakaocjelogo-

dišnje turističkedestinacije, kroz

korišćenjekulturno-istorijskogpo-

tencijala tvrđaveOnogošt.

Prepoznajući značaj Onogošta, jednog

odsimbolagrada i vrijednogdijelakul-

turne i istorijskebaštineNikšića iCrne

Gore, tim „Bedem 360“ kreirao je pro-

jekat koji bi u okviru tri segmenta -

adaptacija, revitalizacija i privođenje

namjeni,pozicioniraotvrđavukaokul-

turni i turistički centarNikšića.

ISPUNJENPROSTOR

Kako su istakli autori projekta, na taj

način,prostortvrđavepostaćekoristan

prostor, ispunjen raznovrsnimkultur-

no-umjetničkim programima i prila-

gođen turističkomtržištu.

-Tvrđava Onogošt, adaptirana i oboga-

ćenasadržajimaprilagođenimposjetio-

cima i njihovim potrebama, imaće je-

dinstvenu turističku ponudu i prostor

za produkciju raznovrsnih kulturnih

sardžaja-naglasilisuizkreativnogtima.

Osimaktivnostinapripremiobjektaza

namjenu, autori projekta su na preze-

natcijipredstaviliiplanzasprovođenje

arheoloških i konzervatorskih radova,

kako bi se, u skladu sa Zakonom, ade-

kvatno zaštitile sve vrijednosti ovog

kulturnog dobra.

VELIKAŠANSA

Prezentaciji je prisustvovao ministar

kultureAleksandar Bogdanović. On je

ocijenio da je ovaj projekat velika šan-

sa za ukupnu valorizaciju tvrđave

Onogošt, ali i unapređenje kulturnih i

turističkih potencijala Nikšća i cijele

Crne Gore. Ministar je istakao da je

projekat u saglasnosti sa jednom od

prioritetnih aktivnosti u radu Mini-

starstvakulture, a to jevalorizacijapo-

tencijala naše kulturne baštine. Mini-

star Bogdanović je naveo i da će

Ministarstvo kulture razmotriti sve

modele

za saradnju i finansijsku podršku

ovomprojektucijeneći njegovkvalitet

i značaj.

Zaključeno je da je u realizaciju pro-

jekta neophodno uključiti i međuna-

rodne partnere, evropske fondove i

druge organizacije koje mogu pružiti

finansijskupodršku.

Prezentaciji projekta prisustvovali su

predstavniciMinistarstvakulture,Mi-

nistarstva održivog razvoja i turizma i

JUMuzeji i galerijeNikšić.

R.K.

KOTOR

Izložba „Pobuna

mornara u Boki Kotorskoj 1918-

2018“ biće otvorena danas u

12.30 sati u Istorijskom arhivu

Kotor, na Trgu sv. Tripuna. Izlož-

bu će otvoriti uministar kulture

Aleksandar Bogdanović.

Poredministra Bogdanovića na

svečanosti će govoriti i direktor

Pomorskogmuzeja u Kotoru

Andro Radulović, načelnica

Istorijskog arhiva Kotor mr Sne-

žana Pejović i admiral Bokeljske

mornarice,

prof.dr

. Antun Sbu-

tega.

Izložbu organizuju Pomor-

ski muzej Crne Gore i Istorijski

arhiv Kotor, u okviru oblježa-

vanja 100 godina od pobune

mornara u Boki Kotorskoj.

Umuzičkomdijellu programma

nastupiće duo lauta Angela

Mijušković i Andrea Živković.

R. K.

Kotor:

Izložba

„Pobuna

mornara

uBoki“

Projekat „Bedem360“ predstavljen juče uMinistarstvu kulture na Cetinju

Kulturnipotencijali

tvrđaveOnogošt

Prezentacijaprojekta jučeuMinistarstvukulture

Recept

nepostoji,

inspiracija

nalazi vas

Potraga za

idealnom formom

najveći je izazov

u pisanju. Iz toga

proizilazi i bezbroj

drugih pitanja

kao što su odnos

prema ličnom,

mogućnosti i

ograničenja jezika

kojimse služimo,

jer ideja je uvijek

raskošnija od jezika

u koji jemoramo

upakovati...