Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 10. februar 2018.

Društvo

ma, pa nas ne bi čudilo i odre-

đivanje privremene mjere za

slučaj odlučivanja o upotrebi

jedinica Vojske Crne Gore u

međunarodnim snagama, o

čemu takođe Skupština odlu-

čuje-upozorilajeŠćepanović.

Poslanica DPS-a u saopštenju

je istakla da je ovo prvi put u

pravosuđu Crne Gore da

Osnovni sud kao redovni od-

lučujeoodlukamaSkupštine i

„nalazi da je nadležan da štiti

pojedinačne intereseokojima

je odlučivaoparlament“.

- Osnovni sud svojim rješe-

njem uvodi novi način objav-

ljivanja odluka Skupštine u

Službenom listu i parničenje

PODGORICA

–UZavoduza

izvršenjekrivičnih sankcija

(ZIKS) i dalje seprimjenjuje

sredstvoprinude–veziva-

njementalnooboljelih, za-

timzavisnikaodopojnih

droga, ali i drugihosobau

kriznimstanjima i oni seve-

zani držeponekoliko sati.

Ovo je, između ostalog, poka-

zalo istraživanje o ostvariva-

nju prava mentalno oboljelih

lica lišenih slobode smješte-

nihuZIKS-u, a izvještaj jepri-

premio timzaštitnika ljudskih

prava i sloboda u okviru pro-

PODGORICA

–Sindikat

medijapozdravljapreporu-

keVladeupućeneVrhov-

nomdržavnomtužilaštvu i

Upravi policijekoje se tiču

preispitivanja istraga i po-

stupanjapolicajacaunerije-

šenimslučajevimanapada

nanovinare imedije, anaro-

čitoonimakojimaprijeti za-

stara.

- Tokom protekle godine smo

više puta upozoravali na mo-

gućnost uvođenja opasne

prakse da se spisak neriješe-

nih napada na novinare i me-

dije skraćuje kroz zastaru. Na

to smo upozorili i predstavni-

ke Uprave policije i vrhovnog

državnog tužioca Ivicu Stan-

kovića koji nam je, sredinom

protekle godine, obećao da će

se intenzivirati rad na tim slu-

čajevima -navedeno jeusaop-

štenju.

Smatraju da je dobro što je

Vlada odlučila da ozbiljno

shvati radKomisije koja se ba-

vi istragama slučajeva napada

na novinare i medije i da je 30

dana optimalan rok u okviru

kojeg se mogu postići određe-

ni rezultati, utvrditi i eventu-

alno ispraviti propusti koji su

navedeniuizvještajimaKomi-

sije.

K.J.

Ministar rada razgovarao sa predstavnikomMOR-a

Dostojanstven rad za sve

okušao

udržavu

Predstavnici dijela civil-

nog sektora pozdravili su

odluku Osnovnog suda

u Podgorici i očekuju da

Skupština postupi po tom

rješenju.

- To bi bio i važan korak

u procesu ispravljanja

prethodnih nezakonitih

radnji Skupštine prema

Đuroviću i zaustavljanja

urušavanja kredibiliteta

najviše zakonodavne

ustanove - istaknuto je u

zajedničkom saopštenju

Centra za razvoj nevladi-

nih organizacija, Centra

za građansko obrazova-

nje, Instituta alternativa

i Centra za monitoring i

istraživanja.

Oni smatraju da odluke

poslanika o pojedinač-

nimpravima moraju biti

predmet sudske zaštite,

jer, kako ističu, praksa

pokazuje da se poslanici u

odlučivanju o timpravima

vode isključivo partijskom

direktivom, a ne poštova-

njem zakona.

Podrška

dijela

civilnog

sektora

urovića

MartaŠćepanović

pred Osnovnim sudom protiv

odluka Skupštine, što Ustav i

zakoni Crne Gore ne poznaju

- poručila je Šćepanović.

K. J.

gramaNacionalnimehanizam

za prevenciju torture.

Istraživanje je rađenouperio-

du od 11. jula do 22. decembra

prošle godine, intervju je

obavljensaoko300zatvoreni-

ka, dok je anketiranonjih 105.

PROBLEMI

Predstavljajući rezultate iz-

vještaja, zamjenica ombud-

smana Zdenka Perović navela

je da su medicinske sestre/

tehničari prošli obuku za

obavljanje humane fiksacije,

ali da su u praksi uočeni pro-

blemi u primjeni naučenog

humanog vezivanja, a potpu-

no je, kako je istakla, izostala

opšta edukacija iz oblasti psi-

hijatrije.

- Trajanje ove mjere treba da

se mjeri minutima, a ne sati-

ma, dok jepacijentimakoji pa-

te od akutne psihoze ili teške

depresije potrebno obezbije-

diti neodložno liječenje u psi-

hijatrijskoj ustanovi - rekla je

ona.

Prema riječima Perović, zapa-

ženo je i da se psihijatrijsko li-

ječenje u Zavodu uglavnom

svodi na tretmanmedikamen-

tima,odnosnodasenesprovo-

di bilo koji vid psihoterapij-

skog tretmana, individualnog

ili grupnog, osim za zavisnike

odpsihoaktivnih supstanci.

- Primjećujemo i da je terapija

istakaoonakoja seprimjenju-

je u opštoj populaciji, pa se ne

može zaključiti da su osobe

koje borave u zatvoru u tom

pogledu u nepovoljnijem po-

ložaju–navela jePerović.

Ombudsman je Ministarstvu

pravde preporučio da u sarad-

nji sa Ministarstvom zdravlja

što prije preduzme korake ka-

ko bi zatvorenicima koji pate

od akutne psihoze ili teške de-

presije obezbijedili odgovara-

juće liječenje u bolničkim

uslovima.

Sagledavajući opštestanje, ka-

ko je navela Perović, primije-

ćeno je da je gotovo kod polo-

vinezatvorskepopulacije,480

osoba, dijagnostikovan neki

vidmentalnogoboljenjailipo-

remećaja.

- Podatak da je kapacitet Spe-

cijalne bolnice u Kotoru oko

240kreveta, dodatno ilustruje

neodložnu potrebu formira-

nja zatvorske bolnice, kako je

to i planirano strateškim do-

kumentima Ministarstva

pravde - kazala jePerović.

Ona je navela i da su u Zavodu

anagažovana dva psihijatra

koji dnevno obave i do 10 pre-

gleda, kao i da je u praksi zabi-

lježeno čekanje na psihijatrij-

ski pregled.

ČEKANJE

- U Zavodu su, u decembru

2017. godine, na mjeru obave-

znog liječenjačekala82zatvo-

renika, usljed nedovoljnih ka-

paciteta u Specijalnoj bolnici

zapsihijatrijuuKotoru-nave-

la jePerović.

Komentarišućirezultateistra-

živanja, direktor ZIKS-a Mi-

lanTomić istakao je da više ne

postojilistačekanjanapsihija-

trijski pregled u toj ustanovi,

te da je pomoć psihijatra sva-

kodnevno obezbijeđena svi-

ma.

- Psihijatrijski pregled i pro-

cjena psihičkog stanja novo-

primljenih lica se obavlja u

roku od 24 sata - kazao je To-

mić, naglasivši da je izvještaj

zaštitnika veoma koristan za

unapređenjezatvorskogsiste-

maCrneGore.

Sl.R.

Predstavljen izvještaj o poštovanju pravamentalno oboljelih koji su u ZIKS-u

Zatvorenike

i daljevezuju

Ombudsman jeMinistarstvu pravde preporučio

da u saradnji saMinistarstvomzdravlja što prije

preduzme korake kako bi zatvorenicima koji pate od

akutne psihoze ili teške depresije bilo obezbijeđeno

odgovarajuće liječenje u bolničkimuslovima

Milan Tomić je rekao da su poštujući preporuke zaštitnika

i CPT-a (Evropski komitet za prevenciju torture) početkom

januara zaposlili psihijatra.

Kao problem je istakao zapošljavanje kadra u zatvorskoj

službi zbog nedostatka interesovanja.

- Problem zapošljavanja odgovarajućeg kadra u zdravstve-

noj službi javlja se usljed nedostatka interesovanja. I pored

svih poteškoća uspjeli smo da angažujemo psihijatra. Prošle

godine raspisali smo oglas za dva doktora i nijesmo imali ni

jednog kandidata koji ispunjava uslove - naveo je Tomić.

Ljekarinijesuzainteresovani

zaposaouZIKS-u

Za specijalnu zatvorsku

bolnicu urađeno je idejno

rješenje i studija izvod-

ljivosti, a čeka se glavni

projekat.

- Rok za izgradnju bolnice

bio bi 2021, što bi značajno

rasteretilo ove opravdane

primjedbe u okviru cje-

lokupnog funkcionisanja

zdravstvenog sistema -

kazao je Milan Tomić.

On je dodao da će se bolni-

ca nalaziti u krugu ZIKS-a,

a predviđena je kapitalnim

budžetom i kroz međuna-

rodne kredite i pomoć.

- Okvirna predviđena suma

za gradnju bolnice je oko

tri miliona eura – dodao je

Tomić.

Sindikat medija pozdravio preporuke Vlade

Fokusirati se na predmete

kojima prijeti zastara

PODGORICA

–Ministar rada i socijalnog staranjaKemal

Purišić razgovarao je juče sa generalnimdirektoromkance-

larijeMeđunarodneorganizacije rada za centralnu i istočnu

EvropuMarkusomPilgrimom, izmeđuostalog, o izradi no-

vogprogramadostojanstvenog rada za 2018-2020. godinu.

Izovog resora saopšteno jeda su radionice za izradunovogpro-

grama počele prekjuče uPodgorici.

-Planjedaseunovomprogramupostignezajedničkicilj-dosto-

janstven rad za sve – saopšteno je iz ovog resora.

Pilgrim je, kako prenose, pohvalio dosadašnji radministarstva i

istakao da će saradnja sa ovommeđunarodnomorganizacijomi

unarednomperiodubiti na ,,jako visokomnivou“.

N.Đ.

ZgradaSkupštine

Uzatvorskom

kompleksu

uskoro i bolnica

Preporučenahitna

gradnjazatvorske

bolnice

Specijalna

bolnica

do2021.