Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 10. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

-Nakonkon-

sultacija saEvropskomko-

misijomi njihoveocjeneda

jenacrt pregovaračkepozi-

cije zapoglavlje 27 zadovo-

ljavajući i pošto jeučetvrtak

Vladausvojilaovaj doku-

ment on je istogdanado-

stavljenEvropskoj komisiji,

predsjedavajućoj SavjetaEU

– stalnompredstavništvu

Bugarske i Generalnomse-

kretarijatuSavjetaEU- ka-

zala jePobjedi šeficaprego-

varačke grupe zapoglavlje

27 IvanaVojinović.

Ona je istakla da je ovim zao-

kružena značajna faza u pro-

cesu evropskih integracija u

poglavlju 27, koje je jedno od

najtežih.

-PozitivnojetoštojeCrnaGo-

ra ovaj zadatak završila u vri-

jeme usvajanja Strategije

EvropskekomisijezaZapadni

Balkan, koja je predstavljena

6. februara u Strazburu i koja

već označava pozitivan mo-

menat u pregovorima o proši-

renju.Upregovaračkojpozici-

ju za poglavlje 27 - životna

sredina i klimatske promjene

izražen je stav naše države da

prihvatamo pravnu tekovinu

EU u toj oblasti i opisane su

aktivnosti koje ćemo realizo-

vati kako bi dostigli standarde

iz poglavlja 27 - kazala je Voji-

nović.

Važno je i to, ističe naša sago-

vornica, što jeEvropskakomi-

sija već počela pripremu za-

jedničke pozicije za poglavlje

27kojaćepredstavljatiosnovu

za diskusiju sa državama čla-

nicama, te da su spremni da je

predstave Savjetu u okviru še-

stomjesečnog bugarskog

predsjedavanja koje ima am-

biciozan kalendar u pogledu

politike proširenja.

- Ovim snažnim progresom

koji je naša zemlja napravila

vezano za pregovaračku pozi-

cijuzapoglavlje 27 stvoreni su

uslovi da Crna Gora uđe u još

aktivnijidijalogsaEvropskom

komisijom i da shodno priori-

tetimapostepenonastavljamo

da rješavamootvorenapitanja

u ovoj oblasti - naglasila jeVo-

jinovič.

Ministar evropskih poslova

Andrija Pejović kazao je u če-

tvrtak da se nada da će Crna

Gora za vrijeme bugarskog

predsjedavanja EU otvoriti

poglavlje 27, odnosno do kraja

juna što je, kako je istakao, sa-

da u rukama država članica.

N. K.

PODGORICA

–Osnovni

suduPodgorici privreme-

nommjeromkojomjenalo-

žioSkupštini dauSavjet

RTCGvrati GoranaĐurovi-

ćapokušao jedaobesmisli

Ustavomutvrđenupodjelu

vlasti na izvršnu, zakono-

davnu i sudsku i naovaj na-

činpokušaourušavanje

pravnog sistemadržave–

poručili su izove institucije.

Iz Skupštine su poručili da je

odluka o razrješenjučlana Sa-

vjetaRTCGzakonita,donijeta

u plenumu glasanjem i objav-

ljena uSlužbenomlistu.

-Ovaodluka, kaoiostaleodlu-

ke Skupštine o imenovanju i

razrješenju, ne mogu biti

predmet preispitivanja pred

redovnim sudom. Kada bi se

prihvatilo ovo tumačenje

Osnovnog suda u Podgorici,

tada bi sve odluke o izboru i

razrješenju javnih funkcione-

radonijetenaplenumu, glasa-

njem poslanika u Skupštini,

mogle biti poništene –upozo-

rili suoni.

Stoga je juče, kakosusaopštili,

u zakonom predviđenom ro-

ku, zaštitnik imovinsko-prav-

nih interesa, kao zakonski za-

stupnik države i Skupštine u

ovompostupkupodnioprigo-

vor na rješenje Osnovnog su-

da uPodgorici.

PRIGOVOR

Uprigovoru, koji jedostavljen

i medijima, navodi se, pored

ostalog, da je sud pogrešno

utvrdio činjenično stanje, po-

grešnoprimijeniomaterijalno

pravo te bitno povrijedio

odredbe parničnog postupka.

Uobrazloženjuprigovorakoji

je poslat Vijeću Osnovnog su-

da piše da bi se desio „pravni

haos“ ako bi se odluka tog su-

da prihvatila.

-Ukolikobiseprihvatilorezo-

novanje suda da odluke o iz-

boruirazrješenjujavnihfunk-

cionera donijete na plenumu,

glasanjem poslanika u Skup-

štini, mogu biti poništene od

PODGORICA

–Građanska

alijansapredložila jeZorana

Vujičića zakandidatanevla-

dinihorganizacija izoblasti

medijauSavjetuAgencije za

elektronskemedije.

Kakosmonezvaničnosaznali,

Vujičića podržava sedam or-

ganizacija civilnog društva.

Ukoliko bi ga Skupština iza-

brala, on bi na tommjestu za-

mijenio Darka Ivanovića, koji

je krajemprošle godine razri-

ješen jer je prekršio Zakon o

PODGORICA

-Nacionalna

organizacija za rijetkebole-

sti nizomaktivnosti prvi put

ćepodržati kampanjupovo-

domDana rijetkihbolesti

koji seobilježava 28. februa-

ra.

Započetaksu,kakojesaopšte-

no iz ove organizacije, putem

medija i društvenihmrežapo-

zvali građane da daju dopri-

nos kampanji tako što će osli-

kati svoje lice i poslati

fotografije od kojih će biti na-

pravljena izložba pod nazi-

vom„CrnaGora i rijetke bole-

sti na putuuEU“.

Oni podsjećaju da je u istraži-

vanju rijetkih bolesti posti-

gnut veliki napredak, dijelom

zahvaljujući radu zagovorni-

ka zajednice pacijenata sa ri-

jetkimbolestima.

-Međutim, ostaječinjenicada

ima više od 6.000 rijetkih bo-

lesti, oko 30miliona ljudi koji

žive sa rijetkim bolestima u

Evropi i 300 miliona širom

svijeta. Tako da rijetke bolesti

i nijesu uopšte rijetke. Podrži-

te zajednicu rijetkih bolesti

pokazujući svoju rijetkost. Uz

vašu pomoć, možemo podići

svijest i povećati podršku za

istraživanje–poručilisuizna-

cionalne organizacije.

Sl. R.

PODGORICA

- Služba zašti-

te glavnoggrada je tokomja-

nura imalaukupno81. inter-

venciju, odčega49puta

zbogpožara, saopšteno je iz

PGBiroa.

- Prevezli su četiri kamiona

vode, a ostalih 28 intervencija

seodnosilonapranjeulica, sa-

obraćajne akcidente, dežur-

stvanasportskimdogađajima,

otvaranjestanova i liftova–pi-

še u saopštenju.

Služba je, kako se dodaje, ima-

la i prezentacije o zaštiti od

požara u Osnovnoj školi

„MaksimGorki“, a počeli su i

implementaciju sistema me-

nadžmentakvalitetomQMSu

skladu sa zahtjevima standar-

da ISSO9001:2015.

Kako su kazali iz PG Biroa,

Služba je uručila i dvije dona-

cije u opremi kolegama iz Gu-

sinja i Dobrovoljnomvatroga-

snomdruštvuBijela.

Vatrogasci glavnog grada su,

kako se navodi, u januaru do-

bili zaštitnu opremu renomi-

ranogproizvođačaTEXPORT.

-Opremauviduzaštitnihpan-

talona i jakni štiti vatrogasce

odvisokihtemperatura iomo-

gućava bezbjedan i udoban

rad na skoro svim vrstama in-

tervencija –piše u saopštenju.

Navodi se da su spasioci Služ-

be opremljeni i zaštitnim čiz-

mama sa posebnimmehaniz-

mom zatezanja i načinom

podešavanja na nozi, što omo-

gućava maksimalnu zaštitu i

rad u svim uslovima u kojima

se vatrogascimogunaći.

-Upravaglavnoggrada,imaju-

ći uviduznačaj i uloguSlužbe,

konstantno ulaže u nabavku

opreme za njene potrebe, jer

ona ima najveću odgovornost

kada su u pitanju situacije u

kojima je neophodno sačuvati

građane i njihovu imovinu od

svih oblika vanrednih i ne-

predvidivih situacija i okolno-

sti –navodi se u saopštenju.

Umandatu ove uprave su, ka-

ko se navodi, obezbijeđena

dvanovaspecijalizovanavozi-

la renomiranih njemačkih

proizvođača, vrijedna oko po-

la miliona eura, čime je mo-

dernizovanvozni park.

- Prošle godine je izvršena na-

bavka zaštitnih odijela za spa-

silačke intervencije i specijal-

nih čizmi za spasioce, a

donacijom njemačke organi-

zacijezameđunarodnusarad-

nju (GIZ), cjelokupni sastav

jedinice opremljen je opre-

momza poplave, čime je u ve-

likoj mjeri podignut nivo

opremljenosti i efikasnosti -

naveli su izPGBiroa.

R. D.

Osnovni sud

dauruši prav

Ukoliko bi

se prihvatila

ovakva odluka

suda, upozorili

su u prigovoru,

ušli bi u pravni

haos, jer bi se na

isti način pred

sudovimamogle

preispitivati i

odluke o izboru

članova Vlade,

premijera i

drugih javnih

funkcionera koje

bira Skupština

strane redovnih sudova, onda

bi ušli u pravni haos, jer bi se

na isti način pred sudovima

mogle preispitivati i odluke o

izboru članova Vlade, premi-

jeraidrugihjavnihfunkcione-

ra koje bira Skupština, a ovo

imajući u vidu čl. 82 Ustava

Crne Gore - piše u dokumen-

tu.

Ističe se da bi preispitivanje

odluka Skupštine pred redov-

nim sudovima bilo miješanje

jedne grane vlasti u autono-

mna ovlašćenja druge grane

vlasti.

- Đurović nije pobijao prav-

nim ljekovima rješenje Agen-

cije za sprečavanje korupcije

što znači da je učinio nespor-

nimkršenje odredbi Zakona o

sprečavanju korupcije. Time

je priznao da eventualno ne-

ma proceduralnih grešaka u

postupku donošenja odluke

čije poništenje traži, što bi

eventualno mogao biti osnov

za preispitivanje pred Uprav-

nim sudom - navedno je u

obrazloženjuprigovora.

POJEDINAČNI INTERESI

Skupština traži od Vijeća da

usvoji ovaj prigovor, ali i da

obaveže Đurovića da nado-

knadi troškove postupka. Za-

htijeva se i da Vijeće odbije

prijedlog za određivanje pri-

vremene mjere, da ukune rje-

šenje i vrati ga sudunaponov-

no odlučivanje.

I poslanica Demokratske par-

tije socijalista i članica Admi-

nistrativnog odbora Marta

Šćepanović reagovala je juče

naodlukuOsnovnogsudaisti-

čući da taj sud nemože da od-

lučuje o odlukama Skupštine.

- U narednom periodu mogu

se očekivati tužbe za poništaj

odluka Skupštine o imenova-

nju i razrješenjupredsjednika

i članova Vlade, sudija Ustav-

nog suda, Vrhovnog državnog

tužioca, guvernera Centralne

banke i određivanje privre-

menihmjerapotakvimtužba-

Skupština uložila prigovor na privremenumjeru u slučaju Gorana

GoranĐurović

Administrativnomodboru stigla kandidatura

Vujičić predložen za člana Savjeta AEM

ZoranVujičić

sprečavanjukorupcije.

Administrativniodborjeuslu-

čaju Ivanovića utvrdio da je

prekršiočlanove 11 i 13Zakona

o sprečavanju korupcije jer je,

kako su naveli, istovremeno sa

javnom funkcijom u Savjetu

Agencije za elektronskemedi-

je, obavljao i funkciju ovlašće-

nog zastupnika u privrednom

društvu Agencija media „N-

gage“, čiji je ujedno i osnivač.

Ivanović se zbog ovakve odlu-

ke žalio Ustavnom sudu i pro-

ces je u toku.

K.J.

Počela kampanja povodomDana rijetkih bolesti

Prikupljaju fotografije saoslikanimlicem

IvanaVojinović

Pregovaračka pozicija u evropskim institucijama

Značajankorakna

putu integracija

Službazaštiteu januaru

imala81 intervenciju

ILUSTRACIJA