Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Subota, 10. februar 2018.

Supružnici iz Kotora oboljeli odmorbila stabilnog zdravstvenog stanja

Ubolnici ostaju jošnekolikodana

PODGORICA

Bračniparkojijeukotor-

sku bolnicu smješten zbog obolijevanja

od malih boginja stabilnog je zdravstve-

nog stanja.

Kako je za Radio Skalu kazala infektolog

utoj bolnici drLjiljanaKnežević, očekuje

senjihovobrzootpuštanjeukolikonebu-

de nekihvanrednihkomplikacija.

Ona je saopštila da se na Infektivnom

odjeljenju pridržavaju svih preporuka

upućenih od Instituta za javno zdravlje i

Ministarstva zdravlja.

- Radi se o protokolu kako se ponašati u

smisluhospitalizacije i kakoodrađivati te-

stiranje laboratorijski sumnjivih slučaje-

va.Medicinskoosobljekotorskebolnice je

u stalnoj komunikaciji sa Institutom za

javno zdravlje i svaku novu preporuku u

potpunosti poštuju–kazala jeKnežević.

Do sada su u Crnoj Gori registrovana tri

slučaja morbila i svi pacijenti su stigli iz

Srbije. Prvi slučaj zabilježen je kod četr-

naestomjesečne djevojčice koja je sa po-

rodicomdošlauposjeturodbini uPodgo-

rici. Supružnici sa primorja boravili su

prošlogmjeseca uBeogradu.

Kako je u četvrtak saopšteno iz Instituta,

muž (49 godina) nije vakcinisan jer su

MMRvakcinepočeleod1971.godine,dok

za ženu (45 godina) ne postoji zdravstve-

ni karton koji bi potvrdio da je primila

vakcinu.

EpidemiologdoktorBegićporučiojetada

da nemamjesta panici, te da se očekivalo

da će se pojaviti novi slučajevi obolijeva-

nja odmalihboginja.

Sl.R.

OpštabolnicauKotoru

Komisija za kontrolu kvaliteta Kliničkog centra ispitala slučaj zbrinjavanja dječaka P. J.

Ljekari nijesumogli

prepoznati nasilje

Oglasila se i Uprava policije odakle su potvrdili da je 6. januara njihov

službenik, koji je komšija osumnjičenog za ubistvo djeteta, sa njimdovezao

mališana u bolnicu 6. januara, ali pošto su se ljekari izjasnili da povrede

nijesu iz nasilja policajac nije imao osnova da slučaj prijavi kolegama

PODGORICA

LjekariKli-

ničkog centrakoji supočet-

komjanuaraove godinedva

danabrinuli ohospitalizova-

noj bebi, koja jenepunmje-

seckasnije, 4. februara, pre-

tučenado smrti, tadanijesu

mogli zaključiti, naosnovu

kliničke slike, da jedijete žr-

tvanasilja, zaključila jeKo-

misija zakontrolukvaliteta

pružanja zdravstvenihuslu-

gauKC-u.

Saopštenjem se juče oglasila i

Uprava policije, odakle su po-

tvrdili da je 6. januara njihov

službenik, koji je komšija

osumnjičenog za ubistvo dje-

teta, sa njimdovezaomališana

u bolnicu 6. januara, ali pošto

su se ljekari izjasnili da povre-

de nijesu iz nasilja policajac

nije imao osnova da slučaj pri-

javi kolegama.

UBISTVO

Petnaestomjesečni P. J. u ne-

djelju jedovezenupodgoričku

Službuhitnepomoćisavidnim

povredama po tijelu, u nesvje-

snom stanju, odakle je odmah

upućen u Klinički centar. Lje-

kari su uspjeli da reanimiraju

mališana, ali je on izgubio bit-

ku za život i sjutradan podle-

gao povredama. Ispostavilo se

da ga je mjesecima tukao, a 4.

januara i na smrt pretukao,

Nermin Šišić koji je živio sa

njegovom majkom Jelenom

Jovović. Oboje su uhapšeni –

on pod sumnjom za ubistvo, a

ona zbog zanemarivanja poro-

dičnih obaveza. Negiraju kri-

vična djela koja su imstavljena

na teret.

Komšije uhapšenog para sada

novinarima pričaju kako se iz

tog stana stalno čuoplač djete-

ta, te lupnjava i galama. Policiji

nikadanijestiglanijednaprija-

va građana protiv Šišića ili Jo-

vović.

Pošto je dijete ubijeno, anoni-

mna prijava dostavljena je ne-

vladinoj organizacijiCentar za

ženskapravaukojojjedetaljno

opisano da je mališan, možda,

mogao biti i spašen, da je 6. ja-

nuara, kada je sa povredomna

glavi dovezen u dječiju bolni-

cu, konstatovano da je ta po-

vreda iz nasilja.

Ispostavilo se da je mališana

tada, sa Šišićem u bolnicu do-

vezao njihov komšija, polica-

jac, koji takođe ništa nije po-

sumnjao.

U jučerašnjem saopštenju Kli-

ničkog centra naglašeno je da

je komisija analizirala medi-

cinsku dokumentaciju pokoj-

nog dječaka i razmatrala

usmenaizjašnjenjaljekarakoji

su pregledali dijete 6. januara.

Ustanovilisudasupovredeod-

govarale opisu nastanka kako

su ispričali ,,pratioci koji su ga

doveli na pregled“.

Šišić je tada doktorima ispri-

čaoda jedijetepalosakreveta i

tako se povrijedilo.

- Nakon uvida u ljekarske iz-

vještajeipojašnjenjadobijenih

od ordinirajućih ljekara, Ko-

misija je zaključila da prilikom

prijema i tretmana P. J. u Kli-

ničkom centru su preduzete

sve radnje u vidupregleda i ra-

diološkedijagnostike, dokse iz

kliničke slike nije moglo za-

ključiti da ima elemenata nasi-

ljanadpacijentom–saopšteno

je iz ove ustanove.

POLICAJAC

IzUpravepolicijejučesusaop-

štilidajepolicajacR.S,komšija

dječakove majke Jelene Jovo-

vić, koja ježivjelauvanbračnoj

zajednici sa Šišićem, postupao

savjesno 6. januara kada je sa

Šišićem dovezao mališana u

bolnicu.

-Nijeznaoda jepovredanače-

lukojujedijeteimalonastalaiz

nasilja,nitisumuljekarinakon

što je prevezao dijete i potom

ostao u Dječjoj bolnici dok je

trajao pregled djeteta, rekli da

se radi o nasilnoj povredi –

istakli suu saopštenju.

Naveli su da je policajac, koji

živi u istoj ulici preko puta ku-

će ukojoj je živjela ova porodi-

ca,dovezaotadaubolnicuoču-

ha i dječaka. Policajac je, kako

su precizirali, učinio to nakon

što je prolazeći pored njihove

kuće zapazio da dječak, koji je

bio sa očuhom, ima hematom

načelu.Kada jepitaoŠišićaka-

ko se dijete povrijedilo, ovaj

mu je odgovorio da je pao pre-

ko ogradice i udario glavom u

parket. Očuh mu je ispričao i

da ga nijesu vodili u bolnicu,

jer nemajuprevoz.

- R. S. se zatimponudio da ih

preveze svojim vozilom u

Dječiju bolnicu radi medi-

cinskogpregleda–saopšteno

je iz policije.

Ponovili su da u tommomentu

policajacnijemogaodaznaka-

ko je nastala povreda na čelu

djeteta, niti je ,,on stručno lice

kojemožeda kvalifikujeuzrok

hematomakojijedijeteimalo“.

Ponudio se, kako su naveli, da

prevezedijetedobolniceizhu-

manih razloga, odnosno kako

bi mu se ukazala pomoć zbog

povrede.

- Policijski službenik je ostao u

Dječijoj bolnici dok jeobavljan

pregled djeteta, a nakon izvr-

šenogpregledaljekarimunije-

sukazali, niti ukazivali na toda

je povreda nastala nasilnim

putem.Sobziromnatodaništa

nije ukazivalo na sumnju da se

radionasilju,R.S.nijeimaoos-

novadadogađajprijavipoliciji.

Ovaj događaj tada nije prijavio

ni Klinički centar – zaključili

suu saopštenju.

PRIJAVA

Centru bezbjednosti Podgori-

ca, naglasili su, u periodu od 1.

janura domomenta kad je pet-

naestomjesečno dijete pri-

mljeno u bolnicu 4. februara,

nije prijavljivano da je dijete

žrtva nasilja.

- Prva prijava koju je policija

dobila u slučaju nasilja nad

maloljetnimpetnaestomjeseč-

nimdjetetombilaje4.februara

od Zavoda za hitnu medicin-

skupomoć-danakadajedjete-

tu ukazanamedicinska pomoć

usljedpovredasavidljivimtra-

govima nasilja od kojih je sju-

tradan dijete preminulo – sa-

opšteno je iz policije.

Preliminarni nalazi obdukcije

potvrdili su da je dijete ubije-

no.NalazjejučedostavljenTu-

žilaštvu, a iz te institucije se

nijesu oglašavali o uzrocima

smrti, odnosno o povredama

koje je obducent konstatovao

na dječakovomtijelu.

Državljanin Bosne i Hercego-

vineNerminŠišić osumnjičen

je za ubistvo dječaka, a prema

dosadašnjim saznanjima in-

spektora, zlostavljao ga je i ra-

nije. To je pred istražiteljima

potvrdila i dječakova majka,

koja je saopštila da je Šišić

mjesecima tukao njenog sina,

kad god bimu zasmetao bebin

plač. I ona je u pritvoru, a na

teret joj sestavljakrivičnodje-

lo kršenje porodičnih obave-

za. Šišić je pred istražiteljima

negirao krivičnodjelo.

N.ĐURĐEVAC

Policijski službenik je

ostaouDječijoj bolnici

dok je obavljanpregled

djeteta, a nakon

izvršenog pregleda

ljekarimunijesu kazali,

niti ukazivali na toda

je povreda nastala

nasilnimputem

Iz Kliničkog centra juče je Portalu RTCG saopšteno da je funk-

cionisanje ove ustanove jasno de inisano u svim segmen-

tima, pa samim tim i u slučajevima kada ljekari osnovano

posumnjaju da je nad osobom koja je zatražila medicinsku

pomoć učinjeno nasilje. Istakli su da laička javnost i određene

NVO često iznose neopravdane i bez čvrstih dokaza optužbe

na rad njihovog osoblja. Pojasnili su da kada dijete ili odrasla

osoba zatraži medicinsku pomoć, ljekari svu pažnju usmje-

ravaju na zdravstveno stanje povrijeđenog. Ukoliko ljekar

posumnja da se radi o nasilju, odmah obavještava policiju, sa

kojom, kako kažu, ta ustanova ima odličnu saradnju.

- Postoje povrede za koje se na osnovu kliničke slike paci-

jenta ne može sumnjati da su zadobijene u nasilju – saopštili

su iz Kliničkog.

Laičkajavnost iznosi

neosnovaneoptužbe

NerminŠišićosumnjičenzaubistvodječaka,majkamališana Jelena Jovović zazanemarivanje

Klinički centar