Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 10. februar 2018.

Socijalni savjet u srijedu raspravlja o povećanjuminimalne zarade

PODGORICA

Sjednica Socijalnog

savjeta zakazana je za srijedu a na

njojbitrebalodaseraspravljaopove-

ćanjuminimalne zarade sa sadašnjih

193 na 250 eura. Iz Unije poslodava-

ca, kako su Pobjedi kazali, ovo pove-

ćanjeminimalca uslovljavaju uvođe-

njemneoporezivog dijela zarade.

Šef sektora za međunarodnu sarad-

nju i projekte Unije poslodavaca

MirzaMulešković našoj redakciji je

jučekazaodaoni tražeuvođenje, od-

nosno povratak neoporezivog dijela

zarade.

-To jeuslov za razgovor opovećanju

minilalnezarade-kazaojeMuleško-

vić,alinijesaopštiokolikineoporezi-

vi dio traže.

Dodao je samo da se neoporezivi dio

u zemljama regiona kreće oko 100

eura.

Inicijativu za povećanje minimalne

zarade koja je u Crno Gori najmanja

u regionu, podnijeli suUnija slobod-

nih sindikata i Socijaldemokratska

partija. SDP je organizovala i priku-

pljanjepotpisazauvećanjeminimal-

ne zarade, koju je do juče potpisalo

4.500 građana. I izVlade su saopštili

da analizirajupovećanjeminimalca.

Nedavno su izMinistarstva finansija

saopštili da analize pokazuju da bi

povećanje ove zarade na 250 eura

poslodavceukupnokoštalo40milio-

na eura.

M.P.M.

Iz Unije

poslodavaca

nijesu

saopštili

koliki

neoporezivi

dio zarade

traže, ali

navode da

se u regionu

kreće oko

100 eura

IzMinistarstva ekonomije tvrde da su saglasne ocjene Janeza Kopača i Vlade

Zadrugi blok trebanova

studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti Deloite je ukazala

na isplativost drugog bloka, ali će se zbog

raskida ugovora sa ŠkodomPraha raditi

nova i ostale studije koje prate realizaciju

ovog projekta - navode izMinistarstva

PODGORICA

Ocjenedi-

rektoraSekretarijataEner-

getske zajedniceJanezaKo-

pačaogradnji drugogbloka

termoelektrane suupotpu-

nosti u saglasnosti sa stavom

Vlade, odnosnoMinistar-

stva ekonomije, tvrde iz tog

resora.

DETALJNEANALIZE

- Novi proizvodni objekat u

Pljevljima će se graditi nakon

detaljnih analiza i naravno,

nakonpozitivnestudijeizvod-

ljivosti - kazali su Pobjedi iz

Ministarstva ekonomije.

Kopačjeusrijedu,nasastanku

sa članovima skupštinskog

Odbora za ekonomiju, ocije-

nio da izgradnja drugog bloka

ne bi bila isplativa.

- Nema potrebe za nečim ta-

kvim i sumnjam da bi to bilo

rentabilno. Ako se nađe inve-

stitor za takvu investiciju, on-

damora napraviti računicu da

li se to isplati. Ako dokaže da

onapostoji, ondanekasegradi

- rekao je Kopač, koji smatra

da treba ekološki sanirati po-

stojeći blokTE, zakoji kažeda

,,vjerovatno može opstati na

tržištu negdje na ivici renta-

bilnosti“.

Predstavnici Ministarstva

ekonomije podsjetili su da je

studija izvodljivosti konsul-

tantske kuće Deloite, koju je

EPCGangažovalanakonizbo-

račeškekompanijeŠkodaPra-

ha za gradnju drugog bloka,

Poslodavci

tražeuvođenje

neoporezivog

dijelaplate

ukazalanaisplativostprojekta

u situacijama svih prezento-

vanih scenarija, uključujući

konzervativniji pristup i naj-

nepovoljnije varijante.

- Sve tadašnje varijante su po-

kazaleda jeprojekat isplativ. S

obziromna novonastale okol-

nostiusljedraskidaugovorasa

Škodom Praha, novo rješenje

za realizacijuovogprojekta za

koje se Vlada opredijeli, i u

skladu sa timda smjernice za

postupanje Elektroprivredi,

podrazumijevaće izradu nove

studije izvodljivosti i ostalih

studija koje prate realizaciju

ovakog projekta - naveli su

predstavniciMinistarstva.

ALTERNATIVA

EPCG je 31. januara dostavila

Ministarstvu ekonomije pri-

jedlog alternativnog rješenja

za izgradnjudrugogbloka, na-

kon što je krajem prošle godi-

ne upravljački komitet za taj

projekat, nakon instrukcija

Vlade, prekinuo saradnju sa

ŠkodomPraha.

- Ministarstvo razmatra do-

stavljena alternativna rješenja

i unajkraćemrokuće informi-

sati Vladu i javnost okonačnoj

odluci - poručeno je iz ovog

resora.

Iz EPCG je ranije saopšteno

da su sa Česima raskinuki sa-

ranju jer nijesu uspjeli da, u

skladusaugovorom,obezbije-

de kreditiranje 85 odsto inve-

sticije. Predstavnici energet-

skekompanijenaglasilisudau

potpunosti ostaju posvećeni

izgradnji drugog bloka. Ume-

đuvremenu će uložiti 40mili-

ona eura u postojeći blok, koji

bi do2021. godine trebaobiti u

potpunosti ekološki rekon-

struisan u skladu sa najstroži-

jim ekološkim standardima

EU.

EPCG je krajemprošle godine

raspisalanovitenderzaizradu

idejnog projekta ekološke re-

konstrukcijepostojećegbloka.

Ponude će biti otvorene u po-

nedjeljak.

Prvobitna idejaVladebila jeda

unarednomperiodusamoradi

drugi blokTEod250megavata

(MW), a da prvi blok bude re-

zervna varijanta. Sa rekon-

strukcijom i produžavanjem

životnog vijeka prvog bloka

omogućava se da narednih 20

godina Crna Gora ima siguran

izvor od225megavata.

Ugovor o izgradnji TEpo cije-

niod324,5milionaeurapotpi-

san je sa Škodom Praha kra-

jemseptembra 2016. godine, a

razvrgnut krajemprošle.

S. POPOVIĆ

Premijer sa predstavnicima inspekcijskih službi

Predsjednik PKCG sa ambasadoromKristijanomPošom

Pripaziti rashodnu

stranubudžeta

Mađari ulažuu turizami bankarstvo

PODGORICA

Potrebno je

dodatnopoboljšati norma-

tivne i drugepretpostavke

za efikasnuborbuprotiv si-

ve ekonomije, ocijenjeno je

na sastankupremijeraDuš-

kaMarkovića sapredstavni-

cima inspekcijskih službi.

Ocijenjeno je da je koordina-

cija inspekcijskih službi u

prošloj godini dala odlične re-

zultate.

Konstatovano je da dodatnu

pažnju treba usmjeriti na ras-

hodnu stranubudžeta.

- Prvi rezultati rada Komisije

za suzbijanje sive ekonomije

ulivaju ohrabrenje posebno

kadajeriječokontroliakcizne

robe - dodaje se u saopštenju.

Sastankusuprisustvovali pot-

predsjednici Vlade Milutin

Simović i Zoran Pažin, mini-

stri finansija, turizma i ekono-

mije Darko Radunović, Pavle

Radulović i Dragica Sekulić,

kao i predstavnici carinske,

poreske i uprave za inspekcij-

ske poslove.

M.P.M.

PODGORICA

Mađarska je

značajan spoljnotrgovinski

partnerCrneGore, a zain-

teresovana je za transfer

znanja i intenziviranjepo-

slovne saradnjeuoblasti

vodoprivrede, saopšteno je

na sastankuambasadora te

zemljeKristijanaPoše sa

predsjednikomPrivredne

komoreVlastimiromGolu-

bovićem.

Golubović je kazao da je Ma-

đarska lani bila na trećem

mjestu liste zemalja u koje

najviše izvozimo, a da suma-

đarske investicije u posljed-

njih deset godina uglavnom

bile usmjerene u turizama,

bankarstvo i telekomunikaci-

je.

Poša je kazao da je Crna Gora

zemlja u kojoj su najvećema-

đarske investicije po stanov-

niku. Podsjetio je da je Ma-

đarska aktivno podržavala

ulazak Crne Gore u NATO, te

ukazao na benefite koje je

članstvouAtlantskomsavezu

donijelo njegovoj zemlji, jer

investicije uvijek idu tamo

gdje je bezbjedno.

S.P.

Uspostavljanje

mentoring sistema za

mala i srednja preduzeća

DelegacijaMinistarstva

lokalne uprave Kosova

uMinistarstvu nansija

Produžuju

život firmama

Kontrola

zajedničkih

projekata

PODGORICA

Primjena

japanske metodologije za una-

pređenje rada i performansi

kroz programmentoringa

doprinijeće jačanju unutrašnjih

poslovnih procesa i izgradnji

ljudskog kapitala crnogorskih

preduzeća, saopštio je general-

ni direktor za transformaciju i

investicije u Ministarstvu eko-

nomije Radosav Babić.

On je na sastanku sa predstav-

nicima Japanske agencije za

međunarodnu saradnju (JICA),

sa kojom sprovode drugu fazu

mentoringa malih i srednjih

preduzeća, kazao da će na taj

način irme postati dugoročno

uspješne i konkurentne. U toku

je sprovođenje mentoringa

za 17 preduzeća izabranih na

tenderu. Lider JICA-a Takasi

Kimura naveo je da vlasnici

preduzeća treba da kreiraju

dugoročnu viziju održivog

poslovanja.

S. P.

PODGORICA

Predstavnici

Direktorata za inansiranje

i ugovaranje sredstava

EU pomoću Ministarstva

inansija primili su u posjetu

delegaciju Kontrolnog tijela

Ministarstva administracije

lokalne uprave Kosova u

okviru bilateralnog progra-

ma prekogranične sarad-

nje Crna Gora – Kosovo

2014 2020. Iz Ministarstva

inansija su saopštili da je

to bila prilika da se dogo-

vore aktivnosti za primjenu

ugovora, kao i modaliteti

saradnje tokomprimjene.

Poseban naglasak stavljen

je na podjelu odgovornosti

i fokus budućih kontrola,

kako bi se osigurala e ikasna

potrošnja raspoloživih sred-

stava.

M.P.M.

Mirza

Mulešković

Sa sastankapremijera i inspekcijskihslužbi

Sa sastankauPKCG