Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 10. februar 2018.

Vlada objavila zaključak sa sjednice od 11. januara o imenovanju

Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Razriješili Zorana

Đurišićazbog

nesavjesnog rada

PODGORICA

Vlada je juče u

dokumentima sa sjednice održane

11. januara ove godine objavila

zaključak o razrješenju prije iste-

ka mandata kompletnog Savjeta

Agencije za civilno vazduhoplov-

stvo u kojem je pet članova.

U dokumentu se navodi da je član

Savjeta Zoran Đurišić razriješen

,,zbog nesavjesnog obavljanja

poslova člana Savjeta, koji je

takvimponašanjem i radomdoveo

u pitanje rad Agencije“. Predsjed-

nik Savjeta Časlav Vešović i članovi

Marija Blagojević, mr Predrag

Mitrović, Munib Ličina su zbog

toga morali da podnesu ostavke.

U odbrazloženju, koje je potpisala

generalna sekretarka Vladine

komisije Nataša Pešić, se navodi da

je vladina komisija za kadrovska i

administrativna pitanja razriješila

Savjet na osnovu Zakona o vazduš-

nom saobraćaju - član 11, tačke 1, 3 i

4. U tom članu se kaže da se člano-

vi i predsjednik razrješavaju zbog

ostavke, ako poslove obavljaju

suprotno zakonu, nestručno i nesa-

vjesno, odnosno svojim radom

i ponašanjemdovode u pitanje

ugled i rad Agencije.

Vlada je na toj istoj sjednici 11. janu-

ara imenovala novi Savjet Agencije

za civilno vazduhoplovstvo u kom

je predsjednik Vojin Vlahović, a čla-

novi Zoran Radonjić, Nikola Gegaj,

Esad Šainović i Abidin Musić.

Podsjetimo da je Đurišić, koji jedini

nije podnio ostavku nego je razri-

ješen zbog nesavjesnog obavljanja

poslova, u Savjet izabran 2016, rei-

zabran 15. septembra prošle godi-

ne, a smijenjen početkom januara

ove godine. Đurišić je prethodno

bio na čelu Montenegroerlajnza

devet mandata, s timda je deveti

dobio 2011. Dvije godine kasnije je

smijenjen.

M.P.M.

UVladinomdokumentu se navodi da je član Savjeta Zoran

Đurišić razriješen jer je nesavjesnimobavljanjemposlova

člana Savjeta doveo u pitanje rad Agencije

NTO: Promocija

turističke ponude

u Bakuu

Čarter

jednom

sedmično

PODGORICA

Nacionalna

turistička organizacija pred-

stavila je u Bakuu turističku

ponudu Crne Gore za predsto-

jeću sezonu pred 300 pred-

stavnika

turističkih agencija, poslovnih

partnera i medija, saopšteno

je iz NTO.

Na promociji su bili i direktori

turističkih organizacija Budve i

Kotora i Flaj Montenegra.

Iz NTO su kazali da svojim

programom za ljeto Paša

travel, kao jedan od najvećih

turoperatora iz Azerbejdžana,

u posebnim katalozima o

Crnoj Gori nudi aranžmane sa

kapacitetima uglavnomduž

primorja. U odnosu na prošlu

godinu, kako su naveli, novina

je i uspostavljanje direktnog

čarter leta sa tog tržišta i to

jednom sedmično na relaciji

Baku – Tivat - Baku od 5. jula

do 13. septembra.

N.K.

USD

1.22730

JPY 133.59000

GBP 0.88740

CHF

1.15000

AUD

1.57210

Kursna lista

Guverner i izvršni direktori banaka o trošku obrade kredita

Tvrdedadvaputane

naplaćujunaknadu

PODGORICA

Centralna

bankanema saznanjada je

bilodvostrukogobračuna

troškovaobradekredita, ka-

zao je guverner drRadoje

Žugićnovinarimanakon sa-

stanka sadirektorimabana-

kanakojemse raspravljaloo

stanjuubankarskomsekto-

ru.

I predsjednik Udruženja ba-

naka i direktor Hipotekarne

banke Esad Zaimović tvrdi da

ne naplaćuju ovu naknadu

jednom kao posebnu, a drugi

put kroz efektivnukamatu.

-Uefektivnukamatnustopuje

ukalkulisana ova naknada, ali

je tosamoknjigovodstveni na-

činizražavanja,štoneznačida

je klijent dva puta platio - re-

kao je Zaimović i potcrtao da

banke imaju uporište u Zako-

nu o potrošačkim kreditima i

Zakonu o obligacionim odno-

sima, ali i u evropskoj direkti-

vi, da prilikom odobravanja

kredita naplaćuju ovu nakna-

du.

DILEMA

Ova je tema aktuelizovana na-

kon odluke Apelacionog suda

u Srbiji da banka nema pravo

da naplaćuje trošak obrade

kredita ipresudedaseklijentu

vrati novac. Provizije za obra-

dukreditakodnašihbanakase

kreću od jedan do dva odsto

visine zajma i odbijaju se od

Do sada je restrukturirano 21,6miliona eura

kredita, od čega 20,5 miliona pravnih lica i

milion eura građana - kazao je direkor sekto-

ra za kontrolu banaka u CBCG Dejan Vujačić.

Rukovodstvo CBCG i bankari juče su dogo-

vorili da iniciraju produžetak važenja Zakona

o sporazumnom inansijskom restrukturira-

nju dugova za još godinu. Ocijenili su da je

stanje u bankarskom sektoru unaprijeđeno

u odnosu na godinu ranije.

- Depoziti su povećani 13,6 odsto, što potvr-

đuje povratak povjerenja u bankarski sistem.

Krediti su povećani 11,8 odsto, nekvalitetni

su pali na 7,29 odsto, a efektivne kamatne

stope su na istorijskomminimumu od 6,81

odsto – kazao je guverner.

Restrukturirano21,6milionaeurakredita

ukupne sume kredita prije

isplate klijentu.

- U efektivnoj kamatnoj stopi

obuhvaćeni su svi troškovi

odobravanja kredita. Da mi

znamo, nije bilo dvostrukog

obračuna naknade - naveo je

Žugić i dodao da je nesporno

da sve banke u prethodnom

periodu imaju pad efektivne

kamatne stope.

- Možda je dilema je li realan

procentualni trošak, ali je to

pravo banaka. One to rade

transparentno uključivši taj

trošak u efektivnu kamatnu

stopukojaimatrendpada-na-

veo je Žugić i ocijenio da po-

stoji dobar trend u troškov-

nom aspektu odobravanja

kredita, kao i pojačana sigur-

nost i stabilnost sistema.

- CBCG u ovoj fazi ne bi ništa

preduzimala to tom pitanju,

jer nemamo sudsku praksu u

Crnoj Gori ni ugrožavanje sta-

bilnosti finansijskog sistema

krozovaj segment troškaefek-

tivne kamatne stope. Ako se to

desi, reagovaćemo - kazao je

Žugić.

KOMENTARI

Predsjednik Udruženja bana-

ka Esad Zaimović je kazao da

,,nije siguran da li će zbog tek-

stova objavljenih u medijima

ili špekulacija u javnosti sma-

njivati tarife“.

-Natuodlukumoguuticatisa-

mo promjene uslova na trži-

štu. Može se diskutovati oko

visine, ili o tome da li naknada

trebadabude izraženauapso-

lutnom ili procentualnom

iznosu, ali to je druga tema -

kazaojeZaimovićinaglasioda

sve banke postupaju po crno-

gorskimzakonima.

- Sve druge špekulacije i pisa-

nja nekih advokata ne dopri-

nose vraćanju povjerenja u

bankarski sektor. Bankarski

ombudsman je nespretnom

izjavom(datoj Pobjedi) da po-

stoje mišljenja da banke dva

puta obračunavaju naknadu

doveo javnost dijelomu zabu-

nu–kazaojeZaimović idodao

da banke pogađaju komentari

da klijentima uzimaju nešto

zaštanemajuzakonskogosno-

va.Pozvaojeklijentedanepri-

hvataju eventualne sugestije

nekih advokata koji bi kritika-

ma naknada u bankama mož-

da sebi htjeli da stvore posao i

da ihklijenti angažuju, jer nije

siguran kakav će biti ishod

eventualnog postupka. Odgo-

varajući na pitanje da li banka

ima povećan trošak prilikom

obrade iste vrste kredita od

deset hiljada i hiljadu eura, on

je kazaoda je to tehničkopita-

nje.

-Akosekrediti razlikujusamo

u iznosu nema povećanog

troška.Svakabankajeovlašće-

na da donosi svoje tarife i pri-

lagodi ihvrsti klijenta, kreditu

i tržištu. Klijenti prilikompot-

pisivanja ugovora prihvataju

te tarife. Postoje krediti kod

kojih nema tog troška, a neki

zahtijevaju pojačano angažo-

vanje zaposlenih u banci - ka-

zao jeZaimović.

M.P.M.

Možda je dilema je

li realanprocentu-

alni trošak za obradu

kredita, ali je to pravo

banaka - kažeRadoje

Žugić

Sastanak direktora regionalnih teretnih

željezničkih preduzeća u Portorožu

Saradnjomdo

boljeg saobraćaja

PODGORICA

Svrha okupljanja teretnih željezničkih operatera iz

regiona je povećanje saradnje između preduzeća u cilju obezbje-

đenja kvalitetnije usluge i povećanje obima prevoza, saopšteno je

iz Montekarga. U Portorožu su se, na poziv Slovenačkih željeznica

za teretni saobraćaj, sastali direktori teretnih željezničkih operate-

ra iz regiona.

- To je veliki korak ka poboljšanju regionalne saradnje. Operateri

su istakli značaj upoznavanja svojih vlada da eventualno preis-

pitajumogućnost uvođenja odgovarajućih inansijskih i drugih

mjera, kako bi se ostvario ravnopravan ekonomski položaj sa

ostalim vidovima saobraćaja - kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su direktori željezničkih teretnih operatera potpisali

memorandumo saradnji.

S. P.

Podrškaproizvođačima

PODGORICA

Ministarstvo

poljoprivrede pozvalo je zain-

teresovane da se do 1. decem-

bra prijave na javni poziv za

podrškuuvođenju,sertifikaci-

jiiresertifikacijisistemakvali-

teta i bezbjednosti hrane.

- Cilj je nadoknada dijela troš-

kovazauvođenje, sertifikaciju

i resertifikaciju sistema kvali-

teta i bezbjednosti hrane, kao

štosuISOstandardi,GLOBAL

GAP, BRC, IFS, FSSC 22000,

GOST – R, HALAL, KOSHER

- navodi se u saopštenjuMini-

starstva.

Maksimalna vrijednost pro-

jektamožeiznositi8.000eura,

a maksimalno učešće budžet-

skih sredstava polovina uku-

pnih troškova, odnosno 4.000

eura. Korisnici mogu biti fir-

mekoje sebaveproizvodnjom

i prometomhrane.

S. P.

ZoranĐurišić

SasastankauCentralnojbanci

Dogovor uKranju