Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 10. februar 2018.

Politika

PODGORICA

–Prijedlozi

imenapredsjedničkihkan-

didatapodnose seDržavnoj

izbornoj komisiji do26.mar-

ta, nakonprikupljenihnaj-

manje 7.932potpisa, kako

predviđaZakono izboru

predsjednikaCrneGore.

Za sada je izvjesno da će, uko-

likoprikupedovoljanbrojpot-

pisa, na predsjedničkim izbo-

rima učestvovati crnogorski

privrednikVasilijeMiličković,

profesor Dragan Hajduković,

predsjednik Stranke pravde i

pomirenja u Crnoj Gori Ha-

zbija Kalač, kao i profesor

ĐorđijeBlažić.Vlast i opozici-

ja,osimmedijskihspekulacija,

još nijesu zvanično saopštili

ko bi mogli biti njihovi pred-

sjednički kandidati.

Kandidaturu može predložiti

politička stranka ili grupa

građana, na osnovu potpisa

najmanje 1,5 odsto ukupno

upisanih birača, koji se ra-

čunaju prema podacima sa

izborakoji suprethodiliOdlu-

ci o raspisivanju izbora. Pred-

sjedničke izbore raspisao je,

shodno Ustavu, predsjendik

Skupštine Ivan Brajović za 15.

april.

Biračko pravo u Crnoj Gori,

premapodacimaMinistarstva

unutrašnjih poslova, ima

534.135 građana. U poređenju

sa parlamentarnim izborima

16. oktobra 2016. godine, broj

glasača povećao se za 5.318.

Najviše glasača je u Podgorici

– 135.770, zatim u Nikšiću

58.701, Bijelom Polju 40.561 i

Baru 38.547. Najmanje birača

je uŠavniku– 1.753.

Predsjednik Crne Gore, shod-

no Zakonu, bira se na opštim

izborima, naposredno i tajnim

glasanjem, na pet godina. Biće

izabran kandidat koji je dobio

više od polovine važećih gla-

sova birača koji su glasali. Ako

nijedan kandidat ne dobije taj

broj glasova, održava se drugi

krug izbora za 14 dana. Udru-

gomizbornomkruguučestvo-

vaćedvakandidatakoja sudo-

bila najviše glasova, a biće

izabran onaj koji dobije podr-

šku većeg broja izašlih birača.

Građani će15. aprilasedmiput

od uvođenja višepartijskog

sistema u Crnoj Gori birati

predsjednika države.

Građani su, prvi putnakonob-

nove nezavisnosti Crne Gore,

birali predsjednika države 6.

aprila2008.

godine.Na

izbori-

ma su učestvovala četiri kan-

didata. FilipVujanović, kandi-

dat DPS-a, sa 51,89 odsto

podrške, pobijedio je Andriju

Mandića, Nebojšu Medoje-

vića i Srđana Milića. Vujano-

vić je pobijedio i na predsjed-

ničkimizborima7. aprila2013.

godine, kada je dobio 161.940

glasova ili 51,21 odsto. Uizbor-

noj trci saVujanovićemučest-

vovao je nezavisni kandidat

Miodrag Lekić, koji je dobio

154.290glasova ili 48,79odsto.

I. K.

PODGORICA

-ĐorđijeBla-

žić, koji jenajaviopredsjed-

ničkukandidaturu, saopštio

je jučeda je za četiri dana

prikupio 1.000potpisapodr-

ške građana.

Onjekazaodarješenjepolitič-

ke i institucionalne krize, koja

traje godinu i po dana, vidi u

ukupnom konsenzusu, pomi-

renjuiformiranjuvladenacio-

nalnog pomirenja.

Najavio jedaćenarednihdana

početi kampanju u 23 crno-

gorske opštine.

- Dok se opozicione partije

međusobno glože, a vlast na

skandalozan način javno ob-

znanjuje potpununezaintere-

sovanost i marginalizaciju

većinske volje građana, jasno

je da se postojećimmodelom

ne može prevazići ukupna

društevena kriza - saopštio je

Blažić.

Zato, kako je rekao, kao pred-

sjednički kandidat, aprije sve-

ga „kao građanin i pedagog

zabrinut nad stanjemu zemlji

Rok za predaju predsjedničkih kandidatura 26. mart

Profesor Đorđije Blažić počeo kampanju za

eventualnu predsjedničku kandidaturu

Začetiri dana skupio

1.000potpisa

i budućnošću mladih genera-

cija“, predlaže opciju društe-

venogpomirenjaikonsenzusa

stvaranjem Vlade nacional-

nog jedinstva.

- Takva Vlada predstavljala bi

instrumentpomirenja,aliina-

čindasvi politički akteri podi-

jele odgovornosti za sudbinu

zemlje i budućnost novih ge-

neracija, rekao jeBlažić.

On je rekao da će mu, kao

predsjedniku Crne Gore, pri-

marni cilj biti „da vratim od

partija oteti ustavni suvereni-

tet onima kojima i pripada -

građankama i građanima Cr-

neGore“.

R.P.

Prema nezvaničnim informacijama

Pobjede tkz. građanska opozicija

preko vlasnika Vijesti Željka Ivanovića

nastoji obezbijediti podršku dijela

civilnog sektora za kandidaturu Milke

Tadić-Mijović.

U tu svrhu je juče organizovan sasta-

nak u jednompodgoričkom lokalu,

kojem je, osim Ivanović i Milke Tadić-

Mijović, prisustvovala i direktorka

Centra za građansko obrazovanje

Daliborka Uljarević.

U tom lokalu je u tomperiodu boravio

i predsjednik DNP-a Milan Knežević

ali on nije želio da odgovori na pitanje

Pobjede da li je imao sastanak sa Iva-

novićem i dijelom civilnog sektora.

- Nemam komentar - rekao je kratko

Knežević.

Ivanovićtraži

podrškuNVO

sektora?

Završen prvi krug pregovora o formiranju lokalne vlasti u Beranama

Bečićuprihvatljivnovimandat zaŠćekića

PODGORICA

- Pregovarač-

ki timoviDemokratskeCrne

Gore i koalicije „ZadravoBe-

rane“načelno sudogovorili

daDragoslavŠćekićbude

kandidat zapredsjednika

opštineBerane. Prema saz-

nanjimaPobjedena sas-

tankupregovaračkih timova

koji jeodržanu srijeduveče

nijebilo riječi opodjeli dru-

gih funkcija.

-Pregovori su, za sada, krenuli

dobro, jer Demokrate nijesu

imale ništa protiv da čelna

funkcijapripadneŠćekićukao

nosioculiste„ZdravoBerane“.

Za ostale funkcije ćemo da vi-

dimo jer postoji intencija da

bude dost a promj ena u

gradskoj administraciji, što je

Aleksa Bečić javno zagovarao,

rekao je izvor Pobjede koji je

dobro upućen u detalje

pregovora.

Prema saznanjima našeg lista

na sastanku je koalicija „Zdra-

vo Berane“ tražila da odnos

podjele vlasti bude po prin-

cipu7:7:4, štoDemokratenije-

suodbile.

Na lokalnim izborima u Be-

ranama koalicija ,,Zdravo Be-

rane“osvojila je 14 mandata,

Demokrate četiri, a DPS 17. U

okviru koalicije „Zdravo Be-

rane“, SNP ima šest mandata,

Nova srpska demokratija pet

mandata, PZP i DNPpo jedan.

Jedan mandat osvojila je i

Srpska stranka.

IzvorPobjede jekazaoda jena

ubrzanje pregovora uticala i

„namjera DPS-a da traže

poništenje izborananajmanje

pet biračkihmjesta“.

-OIKje takavzahtjevodbioali

tek čekamo da vidimo odluku

Državne izborne komisije,

možda čak i Ustavnog suda -

rekao je izvor Pobjede.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

DPS-u je za 18 mandat falilo

svega 80-ak glasova, pa bi

eventualnoponavljanjeizbora

na timbiračkimmjestimamo-

glo uticati na brojmandata, pa

samim tim i na formiranje

vlasti.

N.Z.

Poslanik Alternative u Skupštini Kosova Iljir Deda o Sporazumu o razgraničenju sa CrnomGorom

Demarkacijane smijebiti oborena

PODGORICA

- Jedanod

najznačajnijihpoznavalaca

kosovskihprilika, uticajni

poslanikAlternative Iljir

Deda, izjavio jeda jeoptimis-

tada će seuSkupštiniKoso-

va ratifikovati sporazumo

demarkaciji granice sCrnom

Gorom.

Deda vjeruje, kako prenosi

Portal RTCG, da će svi uSkup-

štini glasati za sporazumo de-

markaciji. Deda je prištinskim

medijimarekaodagajezamje-

nik premijera Fatmir Ljimaj

obavijestio o inicijativi da se

postigne sporazum s Crnom

Gorom i da, ukoliko budu

utvrđene greškeu sporazumu,

može da se ponovo pregovara

odemarkaciji.

- Na zahtjev zamjenika premi-

jera Fatmira Ljimaja smo se

danas službeno sreli. Informi-

saome je o svojoj inicijativi za

razgovore sa CrnomGorom, i

jasamzatodamusedaprostor

za to. Rekao mi je da je Crna

Gora spremna da pomogne

Kosovudausvojidemarkaciju.

Ako sve bude išlo kako sam in-

formisan, vjerujem da će svi u

Skupštini glasati za sporazum

odemarkaciji, kazao jeDeda.

On je naglasio da demarkacija

nikako ne smije da se obori u

Skupštini.

- Ideja je da se usvoji uz garan-

cije. Mnogo je mogućnosti da

dvije vlade daju garancije, da

se obavežu, opredijele ili bilo

štodrugo, samodademarkaci-

ja ide dalje, kazao jeDeda.

On je istakao da, ukoliko Koso-

voželi da tokomovegodinedo-

bije liberalizaciju viza za EU,

demarkacijatrebadabuderati-

fikovana tokom februara, u su-

protnom, liberalizacije neće

biti ni iduće, 2019. godine.

R.P.

Jovićević se

premišlja, za

Tadić-Mijović

se traži

konsenzus

PODGORICA

-Takozvana

građanskaopozicija iDe-

mokratski front još uvijek

sudalekooddogovoraoza-

jedničkomkandidatuza

predsjedničke izbore, sa-

znajePobjeda.

Prema nezvaničnim infor-

macijamanašeglista,zakan-

didaturuMilke Tadić-Mijo-

vić, građanska opozicija

nastoji obezbijediti podršku

i civilnog sektora u Crnoj

Gori, ali i potpuni konsenzus

unutar svih konstituenata

Demokratskog fronta. U opti-

cajusu, kaopotencijalni kandi-

dati trenutno dva imena: bivši

ministar unutrašnjih poslova

Andrija Jovićević i novinarka

MilkaTadić-Mijović.

- Jovićević se još premišlja da

li da uopšte uđe u priču oko

predsjedničkih izbora. Njega

ćemo čekati još neko vrijeme.

Za Milku Tadić-Mijović neo-

phodan je konsenzus i unutar

Demokratskog fronta da bi

mogli govoriti o zajedničkom

opozicionom kandidatu -

rekao je Pobjedi izvor iz

opozicije

Za pregov-

ore sa

Takozvana građanska opozicija i DF još daleko od

dogovora o zajedničkompredsjedničkomkandidatu

Demokratskim frontom, u

ime pet stranaka građanske

opozicije, zadužen je preds-

jednik SNP-a Vladimir

Joković koji bi o detaljima

vezanimza predsjedničke iz-

bore trebalo da obavijesti

Glavni odbor na sjednici koja

je zakazana za nedjelju.

- Joković će GO obavijestiti o

dosadašnjem toku pregovora

sa potencijalnim kandidati-

ma. Vjerujemo da ćemo tada

znati da li će opozicija uopšte

imati zajedničkog kandidata,

kaže naš izvor.

Izvor Pobjede blizak

Demokratskom frontu kaže

da je u ovom trenutku još ra-

no reći da li će opozicija ima-

ti zajedničkog kandiadata.

- Čekamo stavove pregov-

aračkihtimova,kaoimišljen-

ja potencijalnih kandidata.

Nakon toga slijedi i usaglaša-

vanje i u Demokratskom

frontu, zaključio je Pobjedin

izvor.

N.Z.

Koprikupi 7.932

potpisa,možeu trku

zapredsjednika

ĐorđijeBlažić

DragoslavŠćekić

Andrija Jovićević

MilkaTadić-Mijović

Izvor Pobjede blizak

Demokratskomfrontu

kaže da je uovom

trenutku još rano

reći da li će

opozicija imati

zajedničkog

kandidata