Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 10. februar 2018.

Sprovesti reforme

do2023, akoželite

uEU2025.

PODGORICA

Komesar za

evropsku susjedskupoliti-

ku i pregovoreoproširenju

JohanesHanpredstavio je

jučeucrnogorskomparla-

mentuStrategijuprošire-

nja zaZapadni Balkan.

PredčlanovimaOdbora za

evropske integracije iOd-

bora zameđunarodneod-

nose i iseljenike, Vlade,

NVOsektorom,Han jeka-

zaodaCrnaGora ima isto-

rijskuprilikudabudućnost

zemlje čvrstoveže zaEU.

UkolikoCrnaGora želi da

se todesi do2025, reforme

morajubiti sprovedeneveć

2023, jasno jeporučioHan.

Strategija koju je predstavio,

prema njegovim riječima,

definišeput kakobiCrnaGo-

ra štoprije došla doEU.

- Država sada ima jedinstve-

nupriliku.Ovaperspektivaje

izuzetnoambiciozna, ali daje

mogućnost društvu da priti-

sne Vladu kako bi reforme

bileostvarene štoprije, ocije-

nio je evropski komesar. Ka-

zao je da je velika odgovor-

nostnacrnogorskimliderima

koji moraju preuzeti odgo-

vornost da bi svi zadaci bili

ispunjeni.

-Mi smopopločali put kaEU,

a sada je na Crnoj Gori da taj

put pređe.Dabi seovaj ambi-

ciozni scenario pretočio u

javnost mora se djelovati od-

mah-poručio jeHanuSkup-

štini.

REGATA, ANEKONVOJ

Evropski komesar je istakao

da je Crna Gora pouzdan re-

gionalni akter.

- Ovo je regata, a ne konvoj.

Ko je prvi, treba da dobije

mjesto u EU, istakao je Han,

navodeći da je proces pristu-

panja zasnovan na individu-

alnimzaslugama.

Poslanici partijakoječineve-

ćinu u parlamentu, ali i dio

opozicije, imali su pitanja za

Hana.

Poslanik Demokratskog

fronta Branko Radulović pi-

tao je da li će EU posvetiti

opoziciji isto onoliko vreme-

na i zalaganja, koliko je po-

svetila DPS-u. Slaven Radu-

nović iz istog saveza tražio je

odHanamišljenje o tome što

Evropski komesar je još

jednompozvao opozi-

ciju da svoje političko

djelovanje nastavi u par-

lamentu.

- Ja jednostavno apelu-

jemna to da se povede

razgovor o teškim tema-

ma, ali da se on odvija

u Skupštini. Za to svi

snose odgovornost.

Naročito ste odgo-

vorni prema svojim

biračima, birači

su oni koji donose

odluke. Ne treba

gubiti vrijeme. Želim

da apelujem, da poku-

šamda uvjerimpolitič-

ke stranke da učestvuju

na tomputu ka Evropi,

a to znači povratak u

parlament. To ne znači

da treba da se izrazi

saglasnost sa Vladom, ali

taj cilj može da se ostvari

ako svako odigra svoju

ulogu - rekao je Han.

Odgovarajući na pitanja

koliko je Brisel spreman

da ide daleko u odbrani

javnog servisa od politič-

kog uticaja komesar Han

je rekao da su sloboda

izražavanja i sloboda

medija neke od ključnih

vrijednosti Evropske

unije.

- Shvatio samda su

potrebna izvjesna pobolj-

šanja i da je to dio pro-

cesa razvoja društva da

se na neki način uhvati u

koštac sa tim izazovima

i traženim standardima -

zaključio je Han.

Han

opoziciji:

Vratiteseu

parlament

Premijer Duško Marković kazao je da se

Crna Gora već ponaša kao članica EU u

mnogim aspektima.

- Solidarni smo u pogledu vanjske i

bezbjednosne politike, što pokazuje

našu opredijeljenost i prihvatanje

evropskih vrijednosti - naveo je Marko-

vić na konferenciji za medije sa evrop-

skim komesarom JohanesomHanom.

Navodi i da su dosadašnji rezultati Crne

Gore na putu ka u EU odraz političke

volje i društvenog konsenzusa za spro-

vođenjem sveobuhvatnih reformi u

svimoblastima.

- Crna Gora i crnogorska Vlada ne lutaju

između više opcija. Opredijeljeni smo za

evropske vrijednosti i evropsku integra-

ciju - poručio je Marković.

Marković:

Rezultatiodrazpolitičkevolje

su direktor ASK i premijer

DuškoMarkovićurodbinskim

vezama. Predraga Bulatovića

zanimalo je zašto „EU inern-

tnim stavompodržava progon

DF-a“.

Nezavisni poslanikAleksandar

Damjanović je pitao - ako arbi-

tražni sud odluči da Prevlaka

budecrnogorska, koji sumeha-

nizmiEvropskekomisijedana-

loži članici EU da ne blokira tu

odluku, odnosno da to ne bude

razlog za beskonačno odlaga-

nje prijema naše zemlje uEU.

ODGOVORI I POHVALA

Hanjekazaodapozdravljapo-

vratak dijela opozicije u Skup-

štinu.

- Pozdravljam činjenicu da se

bar dio opozicije vratio u

Skupštinu. Želim da se vrate

svi, jer politička debata treba

da bude ovdje. To ne znači od-

stupanje od vaših stavova već

samopolje zadebate - kazao je

Han.

Govoreći ograničnimsporovi-

ma on je naglasio da EU neće

prihvatiti nove države članice

koje imaju otvorena pitanja sa

susjedima.

- Situacija nije uvijek jedno-

stavna. Imateotvorenopitanje

sa članicomEU. Kako godmo-

žemo da vam pomognemo,

spremni smo da to učinimo,

rješenje moramo naći - dodao

je evropski komesar.

Direktorica CGO Daliborka

UljarevićpitalajeHanadapro-

komentariše stav predstavnika

vladajuće strukture da neće

poštovatiodluke

suda idaće tako

narušitinezavi-

snost Javnog

servisa.

- Štose tičepita-

nja Javnog servi-

sa to je ozbiljno

pitanje, ne samo u

Crnoj Gori. Nijesam

upoznat da u bilo kojoj

zemlji imamo stoprocen-

tno savršen sistem, ali je od

presudnog značaja da se ga-

rantuje da novinari i urednici

budunezavisni - kazao jeHan.

Govoreći o poštovanju sud-

skih odluka, on je rekao da je

obaveza da se prihvati i ispo-

štuje presuda.

- Ako je najviši sud u zemlji

presudio, tomora da se poštu-

je, bez obzira da li se slažete sa

tim ili ne, to je jedna od osnov-

nih evropskih vrijednosti - ka-

zao jeHan.

AMBICIOZNO,

ALI DOSTIŽNO

Predsjednik Odbora za među-

narodne odnose i iseljenike

AndrijaNikolićkazao jeda jeu

Strategiji navedeno da je član-

stvo do 2025. ambiciozan cilj,

ali, da je Crna Gora stavljala

ispred sebe uvijek ambiciozne

ciljeve i ispunjavala ih.

- Siguran samda će Crna Gora

isuniti svoje obaveze i prije ro-

ka navedenog u strategiji. To

nam je državni prioritet - ka-

zao jeNikolić.

Ministar vanjskih poslova Sr-

đan Darmanović kazao je da

Strategija ima poseban značaj,

kako za Crnu Goru, tako i za

regionZapadnogBalkana.

- Po prvi put se potvrđuje stav

EUdaproširenjeostajezasno-

vano na individualnim zaslu-

gama. Davanjem konkretnih

smjernica Strategija šalje ja-

snu poruku državama da ima-

ju istorijsku priliku - naveo je

Darmanović.

BEZNAKNADNIH

USLOVA

Hanjejučerazgovaraoisapre-

mijerom Duškom Markovi-

ćem, a na pres konferenciji na-

kon sastanka kazao je da je

naša zemlja sada najnapredni-

ja u EU integracijama, te da je

na nama da taj status zadrži-

Evropski komesar za proširenje Johanes Han u Crnoj Gori

predstavio Strategiju proširenja EU: Jasna poruka za našu zemlju

Mi smo

popločali put ka EU,

a sada je na Crnoj Gori

da taj put pređe. Da bi se

ovaj ambiciozni scenario

pretočio u javnost, mora

se djelovati odmah -

poručio je Han u

Skupštini

mo. Evropski komesar poru-

čio je da neće biti naknadnih

uslova za članstvo naše ze-

mlje uEU.

- Jasno smo rekli šta očeku-

jemo odCrneGore –da rea-

lizujete reforme i zadržite

liderskupozicijukaEU. De-

mokratija i vladavina prava

su ključne vrijednosti. Oče-

kujemposvećenost vladavi-

ni prava, medijskim slobo-

dama. SDT i Agencija za

borbu protiv korupcije da

budu nezavisni. Mi nećemo

dodavati naknadne uslove,

niti eliminisati postojeće za

članstvo - rekao jeHan.

J.ĐURIŠIĆ

JohanesHan

uparlamentu

DuškoMarković

i JohanesHan