Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 10. februar 2018.

U fokusu

PODGORICA/VAŠINGTON

Pregledomizvještajadi-

plomatsko-konzularnih

predstavništavaSADuviše

evropskihdržavauočava se

da jeRusijavrlo suptilno

koristilametode crnepro-

pagandekroz tradicional-

nemedije i društvenemre-

že, finansiralapojedine

nevladineorganizacijeda

lobirajuza ,,rusku stvar“ ali

i plaćalaneke istaknute

partijske i društvene akti-

visteda ,,šire anti-EUi anti-

NATOpriče“.

Američki analitičarinabraja-

ju i opisuju brojne načine na

koji jeMoskvapomagala - lo-

gistički i finansijski - pojedi-

ne grupe u Njemačkoj, Au-

striji i Francuskoj da putuju

na konferencije koje je ruska

vlast održavala na Krimu i u

Dombasu,svesaciljemdaza-

padni aktivisti ,,čvrsto brane

ruskupolitiku“.

No, umnogimizvještajima iz

Praga, Stokholma, Ankare,

Berlina ili Rima govori se o

širenju negativnih vijesti i

ocjena, uglavnomkrozmedi-

je ali i posredstvom nevladi-

nog sektorakoji jebiona ,,ru-

skoj listi za plaćanje“.

RADZAKREMLJ

Riječ je o razgranatoj šemi

instituta,organizacijakojesu

ufunkcijipolitikekojuperso-

nifikujeVladimir Putin.

Ujednomodjeljkunaslovlje-

nom,uslobodnijemprevodu,

,,Nevladine organizacije i

tink-tenk koje rade za Kre-

mlj“ („Pro-Kremlin NGOs

andThinkTanks“)raspravlja

seoulozi organizacije ,,Istra-

živačkamrežaKavkaza“(Ca-

ucasus Research Network)

koju, kako smatraju Ameri-

kanci, finansira

Moskva – u ,,šire-

nju anti-EU i anti-

NATO priča“ u či-

t av om r e g i o n u

ambasade SAD u Njemačkoj,

navodi se da je Rusija izgradi-

la veze sa partijomAlternati-

va za Njemačku (AfD), ostva-

rujućibliskevezeizmeđuAfD

i mladih snaga uRusiji. Navo-

de i da je možda obezbijedila

finansiranje ove partije.

-Uizvještajimasenavodidaje

Rusija platila mladim lideri-

ma AfD dolazak na konferen-

cije na Krimu i Donbasu, gdje

su strogo zagovarali rusku

spoljnupolitiku.

Proruske tink-tank organiza-

cije u Njemačkoj, takođe su

obezbijedileKremljuda utiče

na javnomnjenje.

Neka djelovanja i ni-

jesu bila tako uočlji-

va, kaouČeškoj.

Američka ambasa-

da u Pragu izvje-

štava da brojni sa-

govornici „širom

Češke iz civilnog

sektora, akade-

mije i vlade sa-

glasni su da je

uticaj lažnih

vijesti i

dez i n-

forma-

cija izRusi-

je umjeren“, ali

se konstatuje i

Outicajuraznihpro-ruskihor-

ganizacija izvještavali su za-

padni mediji, što je revnosno

prenošeno u dokumentima

američkih ambasada.

Tako jeu jednomtekstucitiran

Dojče Vele koji je izvještavao

kako je Berlin „lansirao Insti-

tut za istraživanje civilnog di-

jaloga (DOC), čiji je osnivač

Vladimir Jakunjin“. Osnivač

Instituta je, kako se otkriva,

Putinov dugogodšnji stručni

savjetnikidirektorruskeželje-

znice, koji je biona spiskuonih

kojisubilipodsankcijamaSAD

nakon ruske aneksijeKrima.

PARTIJE I AKTIVISTI

Djelovalo se i na partij-

ske aktiviste. U

izvještaju

da je u porastu, naročito u kri-

znim slučajevima, kao u sluča-

jumigranstke krize.

- Šema uticaja se ogleda kroz

onlajnsadržajeakoriste sečeš-

ki državljani koji imaju proru-

ske političke stavove –

konstatuju iz američke

ambasade uPragu.

Dok većina zemalja,

koje su pod ruskim

„napadima“, poku-

šavadaprikrijepri-

sustvo Moskve,

ima i onih koje

rade suprotno i

pružaju otpor

ruskom uplita-

nju. Jedna od

n j i h j e ,

proizilazi

iz izvještaja, Estonija koja ima

„nultu tolernaciju“ na ilegalne

aktvinosti ruskih obavještaja-

ca.

POSLJEDICE

Kompilacija diplomatskih

američkih izvještaja koji

obiluju podacima razotkriva

obrise zakulisne međunarod-

ne bitke između Rusije i za-

padnih država. I pokazuje da

Putinova Rusija zna da odgo-

vori na političke izazove SAD i

njihovih saveznika.

Očito je, takođe, da jeuvrijeme

administracije Baraka Obame

data sugestija (čitaj: instrukci-

ja) ambasadama SAD da po-

VAŠINGTONSKI PAPIRI

Kako su američke ambasade izvještavale o uticaju Rusije na

politička dešavanja u Crnoj Gori i nekimevropskimzemljama (3)

KadMoskva

plaća ,,prijatelje“

U desetak izvještaja američkih amba-

sada pominju se brojne nevladine

organizacije koje, pod krinkom stručnih

analiza, suštinski rade za interese vlasti

u Moskvi.

Takvi su, recimo, „Istraživačka mreža

Kavkaza“ koju, prema ocjenama Ame-

rikanaca, direktno inansira Moskva.

Neke institute, kao na primjer Institut za

istraživanje civilnog dijaloga, kojeg

je osnovao Vladimir Jakunjin, su

produžene ruke Putinove politi-

ke. Slične je namjene Institut za

Rusiju i Euroaziju…

A neke su organizacije, poput

Fonda za javnu diplomatiju,

kojim rukovodi Aleksadar Gor-

čakov, direktno osnovane

odlukomVlade Rusije.

Prema informaci-

jama sa zva-

ničnog sajta

Fonda za javnu diplomatiju, osnovan je

prije osamgodina, 2. februara, uredbom

tadašnjeg predsjednika Dmitrija Medve-

deva.

U američkim izvještajima se na više mje-

sta pominje i Institut za strateške studije,

u kojem je, kao glavni čovjek, dugo bio

prepoznat Leonid Rešetnjikov. U jednom

izvještaju ambasade SAD se

napominje kako je

,,ruski Institut za

strateške stu-

dije, na čelu s

bivšim rukovo-

diocima ruske

obavještajne

službe, bio

veoma

glasan u raspravi protiv

Švedske i Finske, povodompriče o

članstvu u NATO-u“.

Iz svega pobrojanog izvjesno je: da

bi ostvarila ključni cilj – jačanje uti-

caja u regionu Zapadnog Balkana,

Moskva je osnovala ili

pomagala osniva-

nje i kasniji rad

mnogih proru-

skihmedija i

organizacija.

Institutizapromocijuruskepolitike

sebnu pažnju obrate na razne

oblikeruskepropagandnedje-

latnosti i pokušaja miješanja u

izbore.

Zatojeposebanfokusinadeša-

vanjimauCrnoj Gori predpar-

lamentarne izbore oktobra

2016, kao i vezama Moskve i

proruskih snaga uCrnoj Gori.

Dajepojačanruskiuticajgovo-

re i neki podaci kojih nema u

izvještajimadiplomatsko-kon-

zularnihpredstavništava.

Premainformacijamaiopera-

tivnim podacima zapadnih

službi u Crnoj Gori ima više

od 20 onlajn sajtova i portala

koji direkto promovišu politi-

ku Vladimira Putina. U Srbiji

je svojevremeno uočeno više

od 100 takvih organizacija i

registrovanihmedija,uMake-

doniji tridesetak, a u Bosni

(pretežno u entitetu Republi-

ka Srpska) više od 50.

Moskva je istovremeno formi-

rala i učvrstila veze sa brojnim

partijamautompodručju, koje

svoju politiku, poput Demo-

kratskog fronta u Crnoj Gori,

baziraju na pro-Putin i anti-

NATO temeljima.

Dakle: šema je vrlo jasna, samo

što osnivanje brojnih pro-ru-

skih instituta i organizacija,

njihovo kasnije povezivanje sa

civilnim sektorom i brojnim

aktivistima - baš kao i načini

finansiranja - nijesu ruski

izum. Moskva sada samo pri-

mjenjuje ono što je Zapad, od

Vašingtona do Brisela ili Berli-

na, decenijama praktikovao u

interesnim zonama Istočne

Evrope i Balkana.

Istina, sve je tomanje suptilno

u istočnoj varijanti, kao što i

posljedice tih akcija mogu da

b u d u t e ž e

kadruskačiz-

ma krene da

utjeruje uti-

caj.

U izvještaju

ambasade SAD

uNjemačkoj

navodi se da je

Rusija platila

mladim liderima

AfD dolazak na

konferencije

na Krimu i

Donbasu, gdje

su strogo

zagovarali rusku

spoljnu politiku

Draško

ĐURANOVIĆ

IstočneEvrope.

LeonidRešetnjikov

Vladimir Jakunjin