Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 10. februar 2018.

Hronika

koji je dao u NovomPazaru

dsudom

o istinu

Svjedok Mirko Velimirović juče je ustvrdio da nije znao ko

su organizatori planiranih protesta u Podgrici na dan parla-

mentarnih izbora.

- Nijesamnikad rekao da ja znamda je DF organizator prote-

sta. Tomi je Sinđelić rekao. Meni je samo rekao Sinđelić ,,To

su ovi gore iz opozicije“ Kada sampitao ,,koji“ onmi je kazao

,,Iz DF-a“ – pojasnio je svjedok.

Svjedok:Sinđelićmi je

rekaodajeDForganizator

Dodaojedajecrnogorskimtu-

žiocimaobjasnioda imaspeci-

jalni telefon preko kojeg ko-

municira sa Sinđelićem.

Na zahtjev advokata Radosav-

ljevića preslušan je i pokušaj

Velimirovićadaprekospecijal-

ne aplikacije pozove Sinđelića

a koju jeTužilaštvo snimilo.

Velimirović je kazao da u tre-

nutku kada je pokušao da po-

zove Sinđelića pored njega su

bili tužioci Milivoje Katnić i

SašaČađenović.

Istakao je da nijesu oni od nje-

ga tražili da pozove Sinđelića

već da je toučiniona svoju ini-

cijativu.

-SašuSinđelićasaminačemo-

rao da pozovem zbog dogovo-

ra oko susreta sa Nikolom i

specijalnog telefona koji sam

trebao da mu predam – poja-

snio je on.

Osimspecijalnog telefona, Ve-

limirović navodi da je koristio

svoj privatni telefon kako bi se

čuo sa ljudima koji su iz Srbije

došli uCrnuGoru.

- Ovim drugim telefonom ne

znamnajboljeda se služim, jer

ima„tačskrin“.Onjebionami-

jenjen samo za Sinđelića – po-

jasnio je on.

U pauzi između saslušanja u

TužilaštvuVelimirović navodi

da se po Podgorici šetao do

„glavnogmosta“ i „po gradu“.

U tomperiodu uspio je da do-

đenaželjezničkustanicu i vidi

se sa grupom koja je završila

na optuženičkoj klupi u pod-

goričkomsudu.

Rekao je i da nikoga iz Speci-

jalnog tužilaštva nije obavije-

stio da će ići da da novac ljudi-

ma koji tamo čekaju. Ispričao

je da se na željezničkoj stanici

susreo sa četvoročlanom gru-

pom.

- Jedno od njih je bila Branka

Milić. Ali ja samnajviše pri-

čao sa Draganom jer sam

njeganajvišeznao–kazaoje

on.

Odgovarajući na pitanje ad-

vokata Jugoslava Krpovića,

Velimirović je kazao da za

njegovuklijentkinjuBranku

Milić ne može da kaže ni

jednu lošu riječ.

- Znam je kao poštenu i če-

stitu ženu. Viđao sam je na

skupovima i ništa loše o njoj

nijesamčuo–kazao je on.

Velimirović je tvrdiodaniko

od ljudi koji suizSrbijedošli

u Podgoricu nije znao za

oružje.

Navodi danijeznaodaćebi-

ti uhapšen i da je Tužilaštvo

isplaniralo da i njemu stavi

lisice na ruke kasno uveče

15. oktobra 2016. godine.

Advokata Radosavljevića je

zanimalo zašto je za Velimi-

rovićem raspisana potjerni-

ca kako je to u jednom raz-

govo r u s aop š t i o Sa š i

Sinđeliću.

Poredmogućnosti da ne od-

govori na ovo pitanje Veli-

mirović je odlučio da poja-

s n i odb r a n i z a š t o j e

Sinđelićukazaodamu jebio

zabranjen ulazak na Koso-

vo.

- KohaDitore je objavila ne-

ku moju sliku u četničkoj

uniformi. Oni su napisali da

je to paravojna formacija,

što nije bilo tačno. Radilo se

o Udruženju za očuvanje

srpske tradicije i nošnje. Ni-

jesam bio na potjernici. Ni-

jesam želio da idem na Ko-

sovoiztihrazloga.Sinđeliću

su na skupu u Brnjaku po-

tjernicupokazali ti ljudi koji

su bili uz mene na skupu u

Brnjaku - pojasnio je on.

B. ROBOVIĆ

Suđenje optuženima za ubistvo starice Gordane Dašić i prebijanje njenog supruga Vuka

U akciji podgoričke policije pretresene četiri lokacije, uhapšene dvije osobe

Zaplijenjeno

14kilograma

skanka i heroin

BIJELOPOLJE

–MarkoŠoš-

kić (24) izPlava, jedanodop-

tuženihzaubistvo starice

GordaneDašić (84) izBrezo-

jevicekodPlava i brutalnog

prebijanjanjenog supruga

VukaDašića rekao jeda se

protiviozločinukoji sedogo-

dio31.majauBrezojevicama,

ali sudiji VukomiruBoškovi-

ćunijemogaodaobjasni za-

štonijenapustiokuću, kada je

čuoda ćeAleksandarKonatar

(33) na smrt da ihpretuče.

Pred vijećemvišeg suda juče je

nastavljeno suđenje Bjelopolj-

cu Aleksandru Konataru (33) i

Marku Šoškiću (24) iz Plava,

optuženima za ubistvo starice

GordaneDašić i prebijanjanje-

nog suprugaVukaDašića.

Šoškić je kazao da mu je Kona-

tar,sakojimsedogovoriodamu

pokaže kuću koju treba da

opljačka, tek na ulazu kuće re-

kao da će da povrijede starce,

čemu se onprotivio.

-Konatarmijekazaodamutre-

baju pare jer je dužan, da će

uzeti novac od staraca ili će ih

ubiti, na šta sammu kazao: ,,Ti

nećešnikogubiti,nitijahoćutu

bruku u selo“ - ispričao je Šoš-

kić.

Šoškić je dalje ispričao da je

Konatar prvo prišao starici,

udario je pesnicom u glavu, a

potomprešaoudrugusobukod

starca i počeo i njega da udara.

- Baba je počela da krvari i vri-

šti, a onmi je iz druge sobe do-

vikivao da joj stavim ruke na

usta. Tada me baba uhvatila

rukama zamoje ruke i povukla

pa sam pao na pod. Konatar je

tada ušao kod nas i rekao da

idem kod dede da vidim da li

diše – ispričao je Šoškić.

Naveo je da je vidio Konatara

kako udara babu pesnicama u

glavu.

PODGORICA

Udvije ak-

cijeuPodgorici prekjuče je

zaplijenjenooko 14kilogra-

ma skanka i oko 15grama

heroina i uhapšene sudvije

osobe, čime jeprekinut la-

nackrijumčarenjadroge.

Kako se navodi u saopštenju

policije, prekjučesupretrese-

ne četiri lokacije koje koriste

M. K, M. Đ, S. M. i Z. P, svi na-

stanjeni uPodgorici.

Pretresom kuće i drugih pro-

storija albanskog državljani-

naM.Đ. (31), natavanuspava-

će sobe pronađen je džak u

kojem se nalazilo 13 pakova-

nja skanka, mase oko 14 kilo-

grama.

Osumnjičleni M. Đ. je uhap-

šen i uz krivičnu prijavu je

privedendržavnomtužiocuu

Višemdržavnom tužilaštvu u

Podgorici, zbog osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

Skank je upućenuForenzički

centar radi vještačenja. - Kri-

minalistička obrada upućuje

na sumnju da se M. Đ. bavio

nabavkom i stavljanjem u

p r ome t o p o j n e d r o g e

marihuane tipa skank koju je

nabavljaouvećimkoličinama

i držao sakrivenu u svojoj

kući, radi daljeg stavljanja u

p r o m e t n a p o d r u č j u

Pretresom stana i prostorija koje koristi M.K, službenici CB

Podgorica su u spavaćoj sobi pronašli predmete za izvršenje

provalnih krađa. U torbi je bilo više pari rukavica, više potkapa

tzv. fantomki crne boje, veći šrafciger, pajser, biber sprej, elek-

tro šoker i baterijska lampa.

Takođe kod M. K. su pronađena i uz potvrdu oduzeta dva para

registarskih oznaka od kojih su jedne plastificirane – lažne,

kao i više saobraćanih dozvola za putnička vozila. Iz policije su

saopštili da je u toku provjera pronađenih predmeta.

Utorbikriofantomke,elektro

šoker, lažneregistarskeoznake

Podgorice i šire–saopšteno je

iz policije.

Druga akcija je izvedena istog

dana u večernjim časovima

kada su službenici CB Podgo-

rica –Odjeljenja bezbjednosti

kriminalističkepolicijeuUlici

Krivična prijava protiv jedne osobe

Pronađenooružje,

municija i droga

PODGORICA

- Službenici

Centrabezbjednosti Pod-

goricaprekjuče supronašli

oružje,municiju i kokain i

uhapsili jednuosobuzbog

sumnjeda jepočinilakri-

vičnodjelonedozvoljno

držanjeoružja i eksploziv-

nihmaterija, dokće se tuži-

lac zaposjedovanjekokai-

nanaknadno izjasniti.

Kako se navodi u saopštenju

policije, službenici CB Pod-

gorica su, 8. februara oko

14:30časova, unaseljuKonik

kontrolisali vozilo „seat“ ce-

tinjskih registarskih oznaka,

kojimjeupravljaoA.M. (28),

dok su se u vozilu nalazili Ž.

J. (29) i I. I. (19).

Pregledom lica i vozila, poli-

cajci su pronašli pištolj u ile-

galnomposjedumarke,,češka

zbrojevka“ kalibra 6,35 mili-

metra sa okvirom u kojem se

nalazilo pet komada metaka

istog kalibra i 189 komada pi-

štoljskemunicije.

A.G.

MitraBakićakontrolisaliM.Š.

(30) i pronašli pvc pakovanje

sa oko 15 grama heroina.

Kodnjegasutakođepronađe-

ni i 10 tableta ksalola i novac

za koji se sumnja da je stečen

prodajomdroge.

U društvu sa M. Š. bio je J. J.

(32)kojijetakođekontrolisan.

M.Š.jeuhapšeniprivedendr-

žavnom tužiocu u Višem dr-

žavnomtužilaštvu uPodgori-

ci, zbog osnovane sumnje da

je počinio krivično djelo neo-

vlašćena proizvodnja, drža-

nje i stavljanje upromet opoj-

nihdroga.

Heroin je upućen u Forenzič-

ki centar radi vještačenja.

Policija jesaopštilasumnjuda

se M. Š. bavio nabavkom

heroina koji je prodavao na

ulici.

A.G.

ILUSTRACIJA

- Tražio je od mene da mu do-

dam nešto da joj zatvori usta.

Dodao sammu krpu i on joj je

staviouusta. Tada samvidioda

joj teče krv iz nosa - kazao je

Šoškić.

On je kazao da je vidio starca

kako se pomjera i rekao: ,,Aco,

trči eno ti ga đed“.

- On je tada pošao i udario ga

palicom. Baba je nekako skinu-

la krpu i rekla mi “ Neka sine“.

U tom trenutku mi je njena

pljuvačka ostala po licu i meni

se smučilo, pa sam prišao kod

sudopere da se umijem– rekao

jeŠoškić. Kako jekazao, nagla-

vi je imao fantomku, koja se u

tom trenutku bila skinula do

pola lica. Gledao je Konatara

dok udaraDašić i vidio da joj je

ispala krpa iz usta, kao i zubi.

Konatarmu je tražiodamupo-

mogne da vežu Dašić i ponovo

joj ugurao krpuuusta.

- Babu sam polio sokom koji

sampio, kako bih provjerio je li

živa, jermi se bilo smučilo. Aco

me pitao šta radim i naredio da

tražim novac po kući i da prvo

odem do regala u babinoj sobi.

Baba nije bila živa – kazao je

Šoškić.

Ispričao je da je nakon 10 - 15

minuta vidiodaDašić ne diše.

- Acu sam rekao ajde, vidiš đed

niježiv,mukami je. Tada jeKo-

natar prišao, legao na djeda i

udario ga dva tri puta pitajući

gdje su pare. Opet je otišao da

traži novac i rekao da čuvam

đeda. Ja sam stavio preklopni

dio kreveta na djeda. Rekao

samKonataru ,,ubio si djeda ja

idem“ –kazao je Šoškić.

Tvrdi damu jeKonatar prijetio

da ćemunjegovbrat „koji je još

luđi od njega, ubiti porodicu“

akogaoda. Šoškićjeispričaoda

jeKonatara sačekao zajedno sa

Kneževićem29.majatedaimje

tom prilikom ispričao da je

opljačkao nekog Rusa i oteo

80.000 eura, od čega je kupio

stanmajci.

- Bio samu Baru gdjemi je pri-

jatelj Božo tražio da jednom

njegovomprijatelju u Brezoje-

vice pokažem dvije kuće koje

treba da se opljačkaju. Božov

prijatelj David, sa kojim sam

ugovorio sastanak sa Konata-

rom, ispričao mi je da Konatar

ima iskustvaupljačkama i da je

lud - kazao je Šoškić.

Knežević je kazao da nije kriv

za djelo koje mu se stavlja na

teret.

On je ispričaoda je odbiopoziv

Šoškića da krene sa njima u

pljačku. Ispričao jedadoksuse

svatrojicakretalipremaseluda

su i Šoškić i Konatar pričali šta

susvepljačkali teda jeŠoškić je

ispričao da je krao bakar i

opljačkaonekukuću.

- Ujutro me saslušala policija i

kazali sudasedesilapljačka, ali

ne i da je starica mrtva. Tek

uveče, kada sume drugi put sa-

slušali, čim sam saznao da je

starica mrtva ja sam im rekao

imena Šoškića i Konatara - ka-

zao jeKnežević.

V.Šb

.

Vuko Dašić je kazao da je na njega, dok je ležao na desnom

kuku, sjeo Konatar, te da je diktirao Šoškiću šta da radi i šta

da donosi.

- Obojica su zajedno izvršavali ovo djelo nad nama. Prvo su

mi zamotali usta, pa oči, pokušali su da me udave, ali nisu

mogli sa tim ,,namkama“ koje su donijeli iz štale. Četiri sumi

vezali po glavi, a petu na vilicu, da ne mogu da govorim. Bio

samu komi oko 2 i po sata, i oni sume ostavili mrtvog kad su

pošli. Moju suprugu su ubili momentalno - kazao je starac.

Dašić:Obojicaoptuženih

učestvovalauzločinu

Šoškić tvrdi da seprotivio

ubistvu, ali je saKonatarom

mučiobračni parDašić

SaprivođenjaoptuženogŠoškića