Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 10. februar 2018.

Hronika

Crnogorska policija spriječila krvavi obračun

organizovanih kriminalnih grupa

BAR

-

Francuskomdržavlja-

ninuBrajanuDisku, koji je 29.

januaraušaouCrnuGoru sa

EdinomMuratovićem, bli-

skomprijateljuAlanaKoža-

ra, otkazan jeboravak i za-

branjenulazakunašuzemlju,

zbog sumnjedabimogaobiti

angažovanzaubistvou inte-

resunekeodorganizovanih

kriminalnihgrupa.

To je saopšteno izUprave poli-

cije, pojašnjavajući da je do to-

ga došlo zbog „nacionalne be-

zbjednosti i javnog poretka jer

je ustanovljeno da postoji mo-

gućnost da bi navedeno lice

moglo biti potencijalni izvrši-

lackrivičnihdjelaprotivživota

i tijela za interes neke od orga-

nizovanihkriminalnihgrupa.“

- Radi o licu koje je u Francu-

skoj evidentirano za sedam

krivičnih djelameđu kojima je

i saučesništvouubistvu–poja-

snili su iz policije.

Disko je u Baru boravio kod

Edina Muratovića (23), crno-

gorskog državljanina koji je

prijateljsapripadničkomorga-

nizovanom kriminalnom gru-

pomizBaraAlanaKožara.

Samo dan nakon što je stigao u

Crnu Goru, ovog francuskog

državljaninakontrolisala jeIn-

terventna grupa Centra be-

zbjednosti Bar dok je bio u

društvu sa EdinomMuratovi-

ćem.

SaDiskomsuslužbeniciGrupe

za krvne i seksualne delikte

obavili informativni razgovor

naokolnostinjegovogdolaskai

boravka u Crnu Goru, u kojem

je on kazao da je sa Muratovi-

ćemdošao u posjetu u našu dr-

žavu.PoštojeMuratovićblizak

prijatelj sa visokorangiranim

pripadnikom organizovane

kriminalnegrupeizBaraAlana

Kožara, a budući daMuratović

živi u Francuskoj, obojica su

provjereni putemNCB Inter-

pol Podgorica.

- Provjerama koje su izvršene

ustanovljeno je da su Disko i

Muratović ušli u našu državu

prekojednogodgraničnihpre-

laza, 29. januara. Ustanovljeno

je da je Disko prijavio boravak

kodporodiceE.M.uBaru–na-

vodi se u saopštenju.

Provjerama NCB Interpol

PodgoricaslužbeniciCBBarsu

7. februara obaviješteni da je

Disko u Francuskoj evidenti-

ran za sedam krivičnih djela,

počinjenih od 2008. do 2016.

godine, među kojima je i kri-

vično djelo saučesništvo u ubi-

stvu.

- On je od novembra 2016. do

februara2017. godinebioupri-

tvoru u zatvoru u Francuskoj

koji je u nadležnosti Tribunala

visoke instance u Orleanu. Ta-

kođe, B.D. je izrečena mjera

francuskog suda kojommu je

zabranjeno da napušta Fran-

cusku do 10. marta 2019. godi-

ne, a o čemu službenici naše

policijenijesuprethodno imali

saznanjajerseovamjeranalazi

u nacionalnim pravosudnim

bazamaFrancuskeiinformaci-

jaotomenijebiladostupnapu-

temkanalameđunarodnepoli-

cijske saradnje – pojašnjeno je

iz policije.

Dodaje se da s obzirom da je

Disko bezbjednosno intere-

santno lice, a evidentno je da u

Crnu Goru nije došao turistič-

ki, te da je zapaženo da je to-

komboravkauBarubioudruš-

tvu pripadnika organizovanih

kriminalnih grupa iz Bara i

Budve, službeniciUpravepoli-

cije su bezbjednosnomprocje-

nom ustanovili da postoji mo-

gućnost da bi mogao biti

potencijalni izvršilackrivičnih

djela protiv života i tijela za in-

teres neke od organizovanih

kriminalnihgrupa.

- Stoga su službenici Stanice

granične bezbjednosti Bar, 7.

februara donijeli rješenje ko-

jim je, shodno članu 34 stav 1

tačka2ZakonaostrancimaCr-

ne Gore, otkazan boravak B. D.

koji je prijavio do 90 dana, te

kojim rješenjemmu je zabra-

njen ulazak u Crnu Goru na-

rednih godinu dana. Takođe,

rješenjem je navedeno da je B.

D. dužandanapustiCrnuGoru

8. februara, te je on našu drža-

vu napustio navedenog dana –

saopšteno je.

A.G.

Francuski državljanin

protjeranzbog sumnjeda

jeangažovanzaubistvo

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Svjedok tvrdi da nije istinit iska

Velimirović: P

samrekaosa

PODGORICA

-MirkoVeli-

mirović juče jeupodgorič-

komVišemsudukazaoda

nije istinita izjava, od janu-

raprošle godine, ukojoj je

tvrdioda je cijeli slučaj po-

kušaja terorističkognapa-

danadan izborauCrnoj

Gori konstrukcijaSpecijal-

nog tužilaštva, ,,u svrhuko-

ja je samo tomorganuzna-

na“.

- Ova izjava nije tačna. Istinu

iznosim sada kao i prvi put

kada samse našao pred ovim

sudom.Nikomenijenatjerao

da potpišemovu izjavu samo

sam htio da se malo spasim

od ljudi iz mog okruženja –

pojasnio jeVelimirović.

Svjedok je u prvom navratu

kazao da se ne sjeća izjave za

koju ga je pitao branilac Mi-

lana Kneževića, advokat Du-

šanRadosavljević.

Međutim, nakon što mu je

advokatRadosavljevićproči-

tao sadržaj izjave, Velimiro-

vić se prisjetio.

IzjAvA

-Ovaizjavajetrebaladabude

ufioci advokatakojemsamje

dao, a ne kod ovog advokata

(misli na Radisavljevića) –

kazao jeVelimirović.

Onjeispričaodanakonsuđe-

nja i uslovne kazne na koju je

osuđen u podgoričkom Vi-

šem sudu ljudi u Zubinom

potoku su počeli da ga izbje-

gavaju.

- Imao sam do tada autoritet

kodnaroda, a kad samse vra-

tio vidio sam da me izbjega-

vaju i ponižavaju jer samne-

što uradio. Rusi su prijtili da

ćedameubiju i ljudi supoče-

li da me izbjegavaju – poja-

snio je svjedok.

Kako bi se zaštitio i ublažio

situaciju u kojoj se našao Ve-

limirović jetražioodadvoka-

ta da ga preko svojih veza

malo spasi.

- Advokatu sam rekao da

ublaži te stvari zbog straha.

Čovjek sam i imamstrah. Sa-

mo monstrum nema strah a

janijesammonstrum–kazao

jeVelimirović.

U iskazu koji je Mirko Veli-

mirović dao u sudu uNovom

Pazaru, 16. januara 2017. go-

dine,tvrdidajepotpisaougo-

vor o priznanju krivice samo

zato što je ,,ucijenjen slobo-

domljudi“ koje je ličnoanga-

žovao, njih ukupno 17 iz Zu-

binogPotoka idrugihkrajeva

Srbije.

On je tadanaveo i da ljudi ko-

je je on angažovao nijesu

imali nikakvo ,,sredstvo ko-

jimbi nekomogaobitimakar

i lakše povrijeđen“.

- Nakon prijema presude od

7. decembra 2016. godine i

Specijalno državno tužilaštvo

(SDT) juče je neposredno

prije početka suđenja kri-

vičnom vijeću Višeg suda

kojimpredsjedava sutkinja

Suzana Mugoša dostavilo

125.500 eura koje su oduzete

od svjedoka saradnika Saše

Sinđelića.

Srpsko specijalno tružilaštvo

je po zamolnici kolega iz

Crne Gore dostavilo glavnom

specijalnom tužiocu Milivoju

Katniću novac koji je oduzet

od Sinđelića nakon njegove

predaje agentima BIA-e 20.

oktobra 2016. godine.

Advokat Dušan Radosavljević

juče je zaustavio sutkinju

Mugošu u pokušaju da otvori

kovertu sa novcem jer kako

je kazao dostavljeni dokaz bi

mogao da se „kontaminira

i tako uskrati mogućnost

novog DNK vještačenja.

On je pojasnio da u spisima

predmeta se nalazi izvještaj

BIA-e da je DNK analiza novca

rađena ali ne i rezultati vješta-

čenja.

Sutkinja Mugoša je uz uva-

žavanje sugestije advokata

Radosavljevića ipak otvorila

kovertu kako bi se sudsko

vijeće uvjerilo da se u unu-

trašnjosti nalazi novac, pri

tomne dodirujući novčanice.

Novac je predat službenicima

Višeg suda na čuvanje.

Srpskotužilaštvodostavilo125.500eura

Velimirovićdolazi na suđenje

pažljivog čitanja iste, shvatio

samda samodstraneSpecijal-

nog tužilaštva na određeni na-

čin zloupotrijebljen, u svrhu

kojajesamotomorganuznana

– navodi se u Velimirovićevoj

izjavi.

Svjedok je juče odgovarajući

na pitanja advokata Radosav-

ljevića istakao da nakon što je

prošlo neko vrijeme siguran je

da je izdaonekoprije njega.

Dodao je da i dalje strahuje za

svoju i bezbjednost svoje po-

rodice.

- Sinđelić je ovdje kazao da je

Rus od njega tražio da se Paja

ubije. Zar to nije dovoljno za

strah–kazao je on.

Ipak je zaključio da kako pro-

cesodmičeda se saznalodosta

istine i da ga nije strah kao ra-

nije.

-Lakšemijealistrahidaljepo-

stoji –kazao je svjedok.

UloGA

Velimirović je juče odgovara-

jući na pitanja o detaljima pri-

premanja organizcije protesta

u Podgorici ponovio da je nje-

gov zadatak bio da samo kupi

oružje i da ga donese u Crnu

Goru. Pošto je plan nasilnih

protesta objelodanio crnogor-

skim vlastima, Velimirović se

vratio na Kosovo i po nalogu

specijalnog tužioca nastavio

da ispunjava zadatke koje je

dobio odSinđelića.

Istakao je da mu glavni speci-

jalni tužilac nije dao novac za

kupovinuoružja.

Uslijedilojepitanjezaštojeba-

ciou jezerooružjekoje jepret-

hodnoplatio.

- Rekli su mi da uradim tako.

To nijesu moje pare. Meni je

bilobitnodauradimkakomi je

bilo rečeno - naglasio je on.

Svjedok je ispričao da se prili-

kom boravka u Podgorici slo-

bodno kretao i komunicirao

jer je prethodno u Tužilaštvu

objelodanio cijelu akciju pla-

niranu za 16. oktobar.

- Nešto sam jeo po gradu, pro-

šetao se da ne bihmožda vidio

nekog od mojih. Nijesam do-

bio instrukcije od Tužilaštva

tad.Rekli sumidaćemovidjeti

šta dalje kada se čujem sa Ni-

kolom– ispričao je svjedok.

Optužnica protiv Nikšićanina zbog falsifikovanja

Lažnimnovčanicama

platiopiće i kupiocigarete

PODGORICA

–Osnovno

državno tužilaštvouNikši-

ćupodiglo jeoptužnicupro-

tivR. N. zbogproduženog

krivičnogdjela falsifikova-

njenovca.

Kako se navodi u optužnici,

onjeuugostiteljskomobjektu

„Prive“ u Ulici narodnih he-

roja, inakiosku„Arka“uUlici

Vuka Mićunovića, stavio u

opticaj lažan novac, po jednu

novčanicu u apoenima od po

100 eura.

-Novčanicenijesubileauten-

tične, nijesu posjedovale pla-

snirani vodeni znak i zaštitnu

nit. U prvom navratu je nov-

čan i cu s e r i j skog bro j a

S35765421538predao radnici

K. M. u lokalu „Prive“ kako bi

platio račun za piće, dok je

drugi putnovčanicuserijskog

broja S35765424359 dao na

trafici„Arka“kadajekupovao

cigarete. Optužnica je potvr-

đena 19. januara.

M.L.

Oduzetadvapištolja,

municija i kokain

PODGORICA

Službenici

CBPodgorica i PJPsu, prek-

juče, obavljajući pojačanu

kontrolubezbjednosno inte-

resantnihosobanapodručju

Podgorice, izvršili racijuu

ugostiteljskomobjektu

„Čirs“uuliciNjegoševoj.

Kako je saopšteno iz policije,

prilikom pregleda D. D. (39),

pronađen je pištolj TT M57

kalibra7,62milimetra,uilegal-

nomposjedu.

- Daljim pregledom u objektu

policijski službenici su pro-

našli odbačeni pištolj marke

,,češka zbrojevka“ sa okvirom

u kojem je bilo šest metaka,

dok su pregledom G. Đ. (43)

policijski službenici pronašli i

oduze l i dva pakovan j a

praškaste materije bijele boje

za koju se sumnja da je opojna

droga kokain – navodi se u

saopštenju.

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac koji je naložio da

se D. D. uhapsi i da mu se pri-

vede uz krivčnu prijavu zbog

postojanja osnovane sumnje

dajepočiniokrivičnodjelone-

dozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

- U vezi daljih zakonskih po-

stupanja prema G. Đ. kod

kojegjepronađenamaterijaza

koju se sumnja da je opojna

droga kokain, nadležni tužilac

će se naknadno izjasniti – sa-

opšteno je iz policije.

OdbačenipištoljposlatjeuFo-

renzički centrar radi vještače-

nja, kako bi se utvrdilo porije-

klo i vlasništvo.

A.G.

Racija u lokalu „Čirs“ u Njegoševoj ulici u Podgorici

Centar bezbjednosti Bar

ARHIVAPOBJEDE