Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

- LideriDe-

mokratskog frontaAndrija

Mandić iMilanKnežević ju-

če suudaljeni iz sudniceVi-

šeg sudauPodgorici dokra-

jadokaznogpostupka zbog

vrijeđanja i narušavanja au-

toriteta i dostojanstva suda.

Odluku je donijelo vijeće ko-

jim predsjedava sutkinja Su-

zana Mugoša nakon što su

Mandić i Knežević izrekli

uvrede na njen i račun suda.

Mandiću i Kneževiću se sudi

zbogučešćauorganizacijipri-

premanja terorističkog napa-

da na Skupštinu Crne Gore na

danparlamentarnih izbora 16.

okrtobra prošle godine.

Incidentu je prethodio za-

htjevglavnogspecijalnogtuži-

oca Milivoja Katnića sudu da

opomeneoptuženogMandića

jer mu je, kako tvrdi, opsovao

majku.

Uvrede

Mandić je kazaoda tonije tač-

no, a sutkinjaMugoša da to vi-

jeće nije čulo.

- Nisamopsovaomajku tužio-

cu, nego samrekao da svjedok

(MirkoVelimirović)sasvojom

izjavom radi to, jer će u Srbiji

zaovo što jenagovoren, daod-

govara - objasnio jeMandić.

Sutkinja je ukazala Mandiću

da nije sa klupe smio da priča

sabilokimi zatražiladapreci-

zno kaže šta je izrekao.

-Vrlosampreciznorekaoda je

to svjedok uradio – kazao je

Mandić a sutkinja ga je preki-

nula pitanjem ,,šta da je svje-

dokuradio, ne čujem?“.

Izrevoltiran time što je preki-

nut dodatnim pitanjem koje

mu jeMugoša postavila,Man-

dić joj je kazao da sa njim ne

može takoda se razgovara.

- Ne možete tako sa mnom da

razgovarate, ko da ste mi ra-

zredna. Sram vas bilo. Rekao

sam šta sam rekao i sram vas

bilo za takvo ponašanje – ka-

zao jeMandić.

Nakon što je sutkinjaMugoša

donijela rješenje kojim se

Mandićudaljava iz sudnicedo

kraja dokaznog postupka,

Knežević ju je upitao ,,zašto

ovo radite“.

-Viditedavamjeprocesotišao

u jezero. Udaljavate nas jer vi-

ditedavamje svepošlou jeze-

ro ovog lažova (pokazuje na

Katnića).Vama jesaduintere-

su da nas isključite iz doka-

znog postupka jer ste prosuli

ovaj proces zajedno sa ovim

čovjekominjegovimsvjedoci-

ma. Izigravateovdjenekakvog

razrednog starješinu, bre, li-

derima Demokratskog fronta.

To nikome neće pasti na pa-

met u Crnoj Gori. To treba da

znate –kazao jeKnežević.

Sutkinja Mugoša je donijela

rješenje kojim se i Knežević

udaljava iz sudnice do kraja

dokaznog postupka.

Knežević je prokomentarisao

„dajetobiociljsudakakosene

bi čula istina“.

- Umjesto da uhapsite ovoga

što je svjedoka nagoniona kri-

vično djelo, vi nas udaljavate –

kazao jeKnežević.

Prilikom izlaska iz sudnice,

Knežević se obratio i glavnom

specijalnom tužiocu Katniću:

,,Sram te bilo. Stojim ti na ras-

polaganju, druga kuća od že-

ljezničke stanice“.

I nakon što jeKnežević otišao,

usudnici semogločuti kakose

u hodniku suda glasno ra-

spravljao sa policijskim obe-

zbjeđenjem.

KUpovinaorUžja

Prije incidenta sa liderima

DF-a, svjedok Mirko Velimi-

rović je odgovarajući na pita-

nja Tužilaštva i odbrane ispri-

čao da nakon što mu je

Aleksandar Saša Sinđelić na-

ložio da nabavi automatsko

oružje za proteste u Podgrici

odlučio da slučaj prijavi crno-

gorskimvlastima.

-Želiosamdapomognemdase

ne unese oružje u Crnu Goru i

da ne izgine narod tako što ću

otkriti plan. Očekivao sam i da

ćesemenipomoći,daćemesa-

čuvati. E oni to nijesu uradili.

Mogli su da urade mnogo dru-

gačije.Mislio samda imkažem

ali da se ne zna da sam izdao,

kako svi govore u ovom po-

stupku–kazao jeVelimirović.

Svjedok navodi da su mu iz

Tužilaštvakazalidaćebitipod

nadzorom ali da nijesu obja-

snili kakvimnadzorom.

- Rekli sumi da ću biti praćen.

Ni kasnijenijesamobaviješten

da sam imao fizičku pratnju.

Od Tužilaštva sam dobio in-

strukcijuda imse javljamuko-

liko je nešto bitno – naveo je

on.

Po instrukcijama crnogorskih

tužilaca, Velimirović tvrdi da

se vratio na Kosovo gdje je od

Fadilja 13. oktobra za 25.000

eura kupio 50 polovnih auto-

matskihpušaka imuniciju.

- Sa Fadiljom sam se našao u

13.30 u Mokroj Gori ali ne u

planini gdje smo se sreli prvi

put već na asfaltnomputu. Na

sastanak sam došao sam, sa

pikapom.Onjedošaosanižim

mercedesovimkombijem.Ka-

da smo se sreli, udaljili smo se

na 100metaraodputa, ušumu

i tu smo pretovarili oružje.

Municija je bila spakovana u

dva drvena sanduka – 1.200

komada u jednom i isto tolik u

drugom sanduku. U pet bije-

lih, platnenih džakova bilo je

spakovano 50 pušaka – ispri-

čao jeVelimirović.

Navodi da je nakon pretovara

oružja Fadilju isplatio 25.000

eura, nakon čega je otišao u

Zubin potok a potom na jeze-

ro.

- Do jezera sam došao preko

sela Rezala, jer se sa te strane

mozeprići blizu jezeru. Parki-

rao sam „pik ap“ pored vode i

pretovariooružjeučamac.Ni-

je bilo ljudi u okolini. Sedam

puta sam išao od vozila do

čamca. Na 300 do 500metara

od brane bacio sam oružje u

vodu, a municiju sam prosuo

iz sanduka – kazao je Velimi-

rović.

Pojasnio jedasandukenijeba-

cioujezerojersubilioddrveta

i nebi potonuli.Navodi da ih je

bacio u neku od jama između

jezera i selaRezala.

Velimirović je istakaodabaca-

nje oružja u jezero nije doku-

mentaovao jer crnogorsko tu-

žilaštvotoodnjeganijetražilo.

- Nismo razgovarali o tome da

se tookooružja dokumentuje.

Mislio samda me iz Tužilštva

prate zato ništa nisam snimao

ni slikao–pojasnio je svjedok.

Velimirović je potom ponovo

otišao u Crnu Goru kako bi

predstaviodajepreniokuplje-

no oružje u Podgoricu i uskla-

dištio ga u već ranije iznaj-

mljenoj kući.

Uslijedio je zahtjev Sinđelića

da se oružje slika, što je svje-

dok kazaoTužilaštvu.

-Nesjećamsekoliko jebilosa-

ti kada smo otišli u tu kuću

gdje je bilo oružje, ali da mi se

čini da je prošlo dva, tri sata.

Tužilaštvo je našlo tu kuću i

sve sredilo oko toga. Nijesam

znao ljude koji su sa mnom

pošlidokućekaoničijajekuća

–pojasnio jeVelimirović.

On je kuću opisao kao veću, sa

velikom garažom i ogradom.

Naveo je da osim što je kuća

bila namijenjena za skladište-

nje oružja planirano je u njoj i

da se boravi.

-Slikaosamoružjemojimmo-

bilnim telefonom i napravio

šest, sedam fotografija. Puške

su bile u nekom sanduku, kao

od frižidera. Tu nije postojala

municija, okviri su bili izdvo-

jeni –objasnio je on.

Nakontoga,kakotvrdi,višeni-

je dolaziou tukuću.

poligraf

Iako je saradnjaVelimirovića i

Tužilaštva bila već u poodma-

kloj fazi, uslijedio je neobičan

prijedlog glavnog specijalnog

tužioca.

- Iz Tužilaštva sumi kazali da

mi sve vjerujuali da bi bilodo-

bro dame i poligrafski testira-

ju. To ispitivanje je trajalo sat i

pododva. Samoje jednaosoba

ispitivala – ispričao je Velimi-

rović.

Iakomu nije decidno saopšte-

noda li jeprošaopoligraf iline,

Velimirović navodi da su ljudi

iz Tužilaštva nakon testiranja

osjetnopromijeniliodnospre-

ma njemu.

- Do tada mi nijesu vjerovali.

Bilo je sve pod nekom dozom

sumnje.Kadajezavršenopoli-

grafsko testiranje bilo je dru-

gačije ponašanje i od strane

tužilaca i ljudi koji su bili tu.

Pokazalisumipovjerenje-po-

jasnio jeVelimirović.

Po njegovom svjedočenju, na-

rednog dana morao je da se

vrati u Srbiju kako bi preuzeo

opremu i prenio je uCrnuGo-

ru. URaškoj se vidio sa Sinđe-

lićem, koji, prema njegovim

tvrdnjama, nije znao da je cr-

nogorskim tužiocima otkrio

cijeli plan. Suđenje se nastav-

lja danas.

B.roBoviĆ

Lideri DF-a udaljeni iz sudnice do

kraja dokaznog postupka

Mandić i Kneževićopet

vrijeđali sutkinju i tužioca

Velimirović sene sjeća

da li je rekaoDikićuza

specijalni telefon

Svjedok Mirko Velimirović juče je kazao da je bivši koman-

dant srpske žandarmerije Bratislav Dikić djelovao iznenađe-

no kada mu je ispred tržnog centra Delta siti kazao da mu

je Sinđelić poručio da je na protestu trebao da organizuje

ljude koji su došli iz Srbije.

- Kada sam to saopštio Dikiću onmi je rekao: ,,Pa on je lud“.

Bio je začuđen i takome je gledao – kazao je Velimirović.

Velimirović nije mogao sa sigurnošću da ustvrdi da je prili-

kompredaje telefona Dikiću, saopštio da se radi o specijal-

nom telefonu.

Istakao je da je Dikuću kazao da će ga Sinđelić zvati i sve mu

objasniti.

Velimirović je naveo i da je od Dikića tražio da ga prebaci

do kuće jer nema prevoz ali i da mu pokaže kuću u kojoj se

nalazi „rakija“.

Svjedok tvrdi da je Dikiću rekao da u kući treba da vidi raki-

ju, a da zbog žene koja je bila u njegovomdruštvu nije htio

da priča otvorenije.

- Nijesam znao da li Dikić zna ili ne zna oko toga ali zbog te

žene nijesam smio da pričamo tome. Te noći, Dikiću nije-

sampominjao oružje – kazao je Velimirović.

Pokušaoda

pobjegne

policiji

Mirko Velimirović juče

nije sporio da je prilikom

hapšenja pokušao da

bježi.

Odgovarajući na pitanje

advokata Vasa Bečano-

vića zašto je bježao kada

je u tom trenutku sara-

đivao sa crnogorskom

policijomVelimirović je

kazao da nije znao šta se

dešava jer su bili opkolje-

ni civilnim automobilima.

- Oko nas su bila civilna

auta i nijesam znao ko

je to, zato sambježao -

pojasnio je Velimirović.

INCIDENTINASUĐENJU

ZAPOKUŠAJTERORIZMA

Kneževićprijeti sutkinji