Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

-CrnaGora

moradapodiže svijest gra-

đanaoznačajudoniranjaor-

gana, ocijenjeno jena sa-

stankuministra zdravlja

KenanaHrapovića sa ljeka-

rima izHrvatskeuz čijupo-

drškuse sprovodi transplan-

tacioni programunašoj

zemlji.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva zdravlja, Hrapović je za-

hvalio doktorima Željku Ka-

štelanu i Jasni Brezak na

kontinuiranoj saradnji sa cr-

nogorskim zdravstvenim si-

stemomu oblasti transplanta-

cionog programa koji se

sprovodi od septembra 2012.

godine.

-Hrapović je izraziozadovolj-

stvo obnavljanjemsporazuma

o međusobnoj saradnji na po-

dručju davanja i presađivanja

organa između Crne Gore i

Hrvatske kojim je predviđeno

da se državljani naše zemlje

mogu upisati na listu čekanja

Hrvatske za presađivanje or-

gana pri Eurotransplantu,

fondaciji koja povezuje dono-

re sa primaocima organa – pi-

še u saopštenju.

Kaštelan i Brezak, su kako se

navodi, istakli da je Crna Gora

svojim kapacitetima odgovo-

rila jednomodnajvećih izazo-

va savremene medicine, uvo-

đenjem transplantacionog

programa,kojijekrunasvakog

zdravstvenog sistema.

Nasastanku je istaknuto i da je

transplantacija jedini spas za

bolesnike kojima su teško ili

nepovratno oboljeli pojedini

organi, a sapozitivnimstavom

prema tomviduliječenja, obe-

zbjeđuje se budućnost svojoj

porodici, djeci i unucima.

- Samo sa društvenom odgo-

vornošću i visokim stepenom

građanske solidarnosti može-

mopovećatibrojkadaveričnih

transplantacija, što je jedanod

preduslova za uspjeh tran-

splantacionogprograma-piše

u saopštenju.

Sl.R.

PODGORICA

–Vlada je

preporučilaVrhovnomdr-

žavnomtužilaštvudapreis-

pita efikasnost i djelotvor-

nost svih istraganapadana

novinare i imovinumedija

koje suunjihovoj nadležno-

sti i zadužilaUpravupolicije

dapreispitapostupanje svo-

jih službenikau timistraga-

ma.

Potpredsjednik Vlade Zoran

Pažin kazao je da je na juče-

rašnjoj sjedniciusvojenčetvr-

ti sumarni izvještaj oraduKo-

misije za praćenje postupaka

nadležnih organa u istragama

slučajevaprijetnjiinasiljanad

novinarima, ubistava novina-

ra i napada na imovinumedi-

ja. Rad Komisije za medije je

podržan, a iskazana je spre-

mnost da se ispune i njihove

preporuke.

- Razumijemo zabrinutost

Komisije zamedije u pogledu

predmeta kojima prijeti opa-

snost zastare. Ne smijemo biti

indiferentni na tu činjenicu, a

da senijesmouvjerili da suor-

gani uradili sve da se do kraja

istraži svaki slučaj pojedinač-

no - poručio jePažin.

Prema njegovim riječima,

Vlada je preporučila Vrhov-

nom državnom tužilaštvu da,

imajući u vidu nalaze iz izvje-

štaja komisije, intenzivira ak-

tivnosti i preispita efikasnost i

djelotvornost svih istraga na-

pada na novinare i imovinu

medija koje su bile ili jesu u

nadležnosti tužilaštava.

- Tužilaštvu je preporučeno

daopreduzetimaktivnostima

obavijesti Vladu u roku od 30

dana, saposebnimosvrtomna

predmetezakojeopasnostza-

stareprijeti tokomove godine

– rekao je on.

On je rekao da je Komisija

problematizovala pitanje za-

tamnjenjaličnihpodatakaida

postoji različita praksa izme-

đu Uprave policije i Tužilaš-

tva. Policija slijedi smjernice

Agencije za zaštitu ličnih po-

dataka, dok Tužilaštvo ne za-

tamnjuje lične podatke.

- Uputili smo preporuku

Agencijidapreispitasvojesta-

vove vezano za ovo pitanje i

preispitamogućnost pristupa

članova Komisije podacima o

ličnosti samo u onom dijelu

koji seodnosinaradKomisije,

a u skladu sa važećimpropisi-

ma - rekao jePažin.

Vlada je pozitivno riješila i pi-

tanje naknade za rad članovi-

maKomisije.

K.J.

PODGORICA

-Nalazob-

dukcijeouzroku smrti

petnaestomjesečnebebe

P. J, kako saznajemo, da-

nas bi trebalodabudedo-

stavljenTužilaštvu. Kako

jePobjedavećobjavila,

nedvosmisleno jeutvrđe-

noda jedječakubijen, au

dokumentaciji kojadanas

budepredata tužiocubiće

navedeni svi detalji opo-

vredamadjeteta.

P. J. je, kako se sumnja, ubio

muškarac koji je živio sa

njegovommajkomJelenom

Jovović, državljaninBosne i

Hercegovine Nermin Šišić.

Pretpostavlja se da je bru-

talno pretukao dječka, a di-

jete je od posljedica batina

umrlouKliničkomcentruu

ponedjeljakujutro.

Direktorica Kliničkog cen-

tra Zorica Kovačević saop-

štila je jučeda jeubijenipet-

naestomjesečni dječak prvi

put u Dječju bolnicu zbog

povrdabioprimljen6. janu-

rakada suonjemudvadana

brinula tri ljekara.

Ona je, odgovarajući na pi-

tanja novinara u Podgorici,

ponovila da će ljekari biti

rigorozno sankcionisani

ukoliko se dokaže da je u

ovomslučaju bilo propusta.

Kovačević nije željela da

PODGORICA

– Komelove

utičnice ne mogu da izazovu

požar, kako je to navedeno na

sajtu

potrošač.me

i potpuno

su bezbjedne za upotrebu

i jedini im je nedostatak što

nemaju zaštitne zatvarače –

saopštio je Ivan Milošević iz

kompanije Komel – Orbiko.

Na sajtu o opasnimproizvodi-

ma navedeno je da trostruka

prenosna utičnica proizvođa-

ča Komel koja je proizvedena

2010. godine, može da izazo-

ve požar ili strujni udar.

- Oznaka je L = 5m, 16A/250V,

max. 3500W, uređaj je zapa-

kovan u providnu kesu sa

kartonskom etiketomna vrhu

pakovanja - navedeno je na

tomportalu.

Milošević kaže da je Zakon

iz 2010. godine promijenjen

i da tada utičnica uvezena

Direktorica Kliničkog centra potvrdila da je dječak, nepunmjesec prije ubistva, bio hospitalizovan

Mališandvadana

proveoubolnici

Počasni predsjednik Društva sociologa Crne Gore prof. dr

Slobodan Vukićević u otvorenompismu predsjedniku Vlade

Dušku Markoviću, koje je dostavio i Pobjedi, upozorio je da

niko ne kontroliše koliko je profesionalna struktura službi

koje su zadužene za rješavanje problema iz domena poro-

dičnog nasilja i drugih vidova socijalne patologije usklađena

sa strukturomposlova koje imaju u svomprogramu.

- Nevjerovatno je da, na primjer, centri za socijalni rad nema-

ju u svojoj kadrovskoj strukturi sociologe – naglasio je on.

Slučaj roditeljskog nasilja, ubistva petnaestomjesečnog

dječaka, kako je napisao, izazvao je ogorčenje cjelokupne

javnosti.

- Međutim, isključivo pitanje u opštem reagovanju je bilo:

zašto niko iz porodice, komšija, službi socijalnog rada, zdrav-

stvenih službi nije prijavio nasilje. Niko ne postavlja pitanje,

ili, pitanja: zašto niko nije „prijavio uzroke“ porodičnog

nasilja; zašto se niko na profesionalan način ne bavi uzroci-

ma porodičnog nasilja, nasilja u radu, školi, na ulici, nasilja

u društvu uopšte; zašto u centrima za socijalni rad, Mini-

starstvu rada i socijalnog stranja, službama zaštite ljudskih

prava i drugimodgovarajućim službama, nema sociologa.

Sve ove službe u svojimprogramima rada imaju prioritetno

sadržan fenomen nasilja u porodici, društvu i druge zna-

čajne društvene fenomene, ali nema sociologa kao jedinih

profesionalaca za izučavanje društvenih fenomena. Zbog

toga reagovanja ostaju na dnevnom iskazivanju pažnje, for-

malnim konstatacijama, a uzroci nasilja i drugih vidova soci-

jalne patologije ostaju kao „crne tačke“ u svom slobodnom

tamnomdjelovanju – naveo je on.

Naglasio je da se angažovanjem sociologa u stručnim služ-

bama ne dovodi u pitanje potreba za socijalnim radnicima,

već se upravo snaži profesionalna djelatnost centara za

socijalni rad.

- Učešće sociologa bi samo ojačalo profesionalni rad tih

službi i doprinijelo otkrivanju suštinskih uzroka brojnih soci-

jalno-patoloških pojava u društvu. Troškovi za jačanje ovih

službi sociolozima bili bi minimalni, u odnosu na troškove

koje društvo ima saniranjemposljedica – navodi Vukićević u

otvorenompismu.

Stručneslužbedabudu

pojačanesociolozima

iznosi detalje o tadašnjimpo-

vredama kod dječaka, navo-

deći da je sva medicinska do-

k um e n t a c i j a p r e d a t a

Vrhovnomdržavnom tužilaš-

tvu.

- Dijete je primilo adekvatnu

zdravstvenunjegu. Sve jesada

u rukamaTužilaštva– rekla je

ona.

VišedržavnotužilaštvouPod-

gorici ispituje da li je bilo pro-

pusta ljekara uovomslučaju.

Izvršna direktorica Centra za

ženska prava Maja Raičević

saopštila jeuutorakvečeda je

njena NVO dobila anonimnu

prijavu u kojoj se navodi da je

dječakbioprimljenubolnicui

početkom januara, te da je

imaovidnepovrede.Usrijedu

je dobila još jednu istovjetnu

informaciju, takođe anoni-

mnu.

Dječaka, koji je imaomodrice

u predjelu glave, odnosno is-

pod očiju, tada je doveo očuh

NerminŠišić, upratnji komši-

je policajca, te je ispričaodok-

torimada jedijetepalo sa kre-

veta i povrijedilo se. Ne zna se

zašto je u pratnji Šišića bio i

njegov komšija policajac.

Prema dosadašnjim saznanji-

ma inspektora, dječaka je i ra-

nije zlostavljao njegov očuh

Šišić. To je pred istražiteljima

potvrdila i dječakova majka,

koja jesaopštilada jenjenpar-

tner mjesecima tukao nje-

nog sina, kad god bi mu za-

smetao bebinplač.

Šišić je pred istražiteljima

negirao krivično djelo, ali su

istražiteljiuvjerenidasupri-

kupili dovoljno dokaza koji

nesporno potvrđuju da je na

smrt pretukaodječaka.

N. Đ./K. K.

Kovačević je poručila da će ljekari biti rigorozno sankcionisani

ukoliko se dokaže da je u ovomslučaju bilo propusta

ZoricaKovačević

Dječijabolnica

Obnovljen sporazumsa Hrvatima

Povećati svijest

građanaoznačaju

doniranjaorgana

Sa sastankauMinistarstvuzdravlja

Na Vladi razmotren četvrti sumarni izvještaj o radu Komisije zamedije

Pažin: Ispitati efikasnost

istraganapadananovinare

ZoranPažin

Reagovanje kompanije Komel – Orbik

Utičnice zadovoljavaju standarde

u zemlju nije morala da ima

zaštitni poklopac.

- Prema izvještaju Tržišne

inspekcije navedeni produžni

kabal proizveden je 2010.

godine, te je u trenutku stav-

ljanja na tržište zadovoljavao

sve važeće propise - navede-

no je u odgovoru.

K. J.