Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Društvo

jepraćenamalimbjelimtački-

cama (koplikove mrlje) koje

se javljajunasluzniciusnedu-

plje–objašnjavajuuInstitutu.

Oni savjetuju roditeljima da

ukoliko primijete ove simpto-

medijeteodvedukoddoktora,

ali da je neophodno posjetu

najaviti telefonskim putem i

odmah po dolasku u dom

zdravlja sestri na šalteruobja-

sniti da je dijete febrilno i da

ima osip.

Obuhvat djece koja su primila

MMRvakcinuprotivmorbila,

rubeola i zaušaka porastao je

nakon pojave prvog slučaja

morbila.

-Prvislučajvirusauticaojena

skok imunizacije. Obuhvat

generacije djece rođene 2015.

je sada 73,98odsto, a djece ro-

đene2016. jeuovomtrenutku

44,92 odsto - saopštio je Be-

gić, navodeći da je siguran da

će taj broj biti daleko veći do

maja kada će biti predstavljen

izvještaj o iminizaciji mališa-

na.

Begić je saopštio i da nijesmo

smjeli da dozvolimo da se ovo

desi, da bismo shvatili koliko

je vakcinacija važna.

- Štobudeveći nivoobolijeva-

nja, biće i većastopaobuhvata

vakcinacijama. Fokus je da

sva djeca na vrijeme budu za-

štićena, jer su male boginje

najopasnije u najranijem

uzrastu - rekao jeBegić.

Sl.R.

PODGORICA

–Osnovni sud

uPodgorici donio je rješenje

oprivremenojmjeri, kojom

nalažeda seGoranĐurović

vrati namjestočlanaSavjeta

RadioTelevizijeCrneGore

urokuodosamdana.

Kako piše u odluci, privreme-

na mjera će trajati do pravo-

snažnog okončanja parničnog

postupka.

Đurović je podnio tužbu pro-

tiv države i Skupštine jer je

smatrao da je odluka o njego-

vom razrješenju nezakonita,

zato što se, kako je naveo, ne

može utvrditi na osnovu čega

jedonijeta inijeutemeljenana

Zakonu o nacionalnom jav-

nomemiteru.

ADVOKAT

KrajemjanuaraĐurovićevad-

vokat Dalibor Tomović pod-

nio je Osnovnom sudu u Pod-

goriciurgencijuzaodlučivanje

o privremenojmjeri, kojomse

traži obustavljanje primjene

odluke Skupštine o razrješe-

njudo odluke suda.

Tomović je za Pobjedu rekao

dajeprivremenamjeravažnai

obavezujuća.

- Ova mjera je bitna jer ona

sprečava da Skupština izabere

drugog člana umjestoĐurovi-

ća,svedokseneokončapostu-

pak koji je pokrenuo pred Os-

novnim sudom. Po toj mjeri

Skupština je dužna da ga vrati

u Savjet RTCG, ali kako je to

privremenamjera ona ne pre-

judicira ishod sudskog spora

– rekao je kratkoTomović.

On smatra da niko, a pogotovo

ne Skupština, ne može da

ignoriše sudske odluke, pa

smatradanovi članSavjeta još

ne može biti izabran dok se

ovaj postupakne završi.

U odluci koju je donio sudija

Osnovnog sudaRadovanVlao-

vić piše da se ova privremena

mjera „izdaje na teret i rizik

predlagača obezbjeđenja i tra-

jaće do pravosnažnog okonča-

nja parničnog postupka“.

- Tačno je da je Agencija za

sprečavanje korupcije u odlu-

ci od 28. septembra prošle go-

dineutvrdiladajeĐurovićkao

javni funkcioner prekršio član

11 i 13 Zakona o sprečavanju

korupcije na način što je na-

kon isteka zakonom propisa-

nog roka, istovremeno sa jav-

nom funkcijom obavljao i

dužnost izvršnog direktora u

privrednom društvu „Natu-

re“, ali se i u ovoj odluci kon-

statuje da predlagač obezbje-

đenja nije lice za koga je

propisan zabrana iz člana 26

st. 1 tačka5Zakonaonacional-

nom javnom emiteru Radio i

Televizija Crne Gore, jer on

nije vlasnik privrednog druš-

tva čije obavljanje nije nespo-

jivo sa funkcijom koju vrši -

navedeno je u obrazloženju

presude.

ODBOR

Sud je smatrao da je osnovan

Đurovićevstavdamuje, izme-

đuostalog, razrješenjemnani-

jeta nenadoknadiva šteta.

- Naročito što je Skupština ras-

pisala konkurs za izbor novog

člana Savjeta RTCG prema ko-

me rok za dostavljanje doku-

mentacije za izbor kandidata za

novog člana ističe 13. februara -

navedeno jeuobrazloženju.

Predsjednik Administrativ-

nog odboraLuiđŠkrelja rekao

je juče Pobjedi da ga „ne doti-

če“ ova presuda jer su oni do-

nijeli odluku po Zakonu iza

koje stoje.

- Ova odluka me ne dotiče jer

smo po Zakonu radili kada

smogarazriješiliiuskorobira-

mo novog člana Savjeta, tu za

nas nema ništa sporno - rekao

je Škrelja.

Povodom presude Osnovnog

suda izAkcije za ljudskaprava

su poručili da je veoma ohra-

brujuće kad vladavina prava

politici uzvrati udarac.

- Nadamo se da je upravo ovo

slučaj gdje će svi razumjeti

značaj sudske kontrole parla-

mentaiznačajautonomiječla-

nova Savjeta Javnog servisa -

smatra izvršna direktorica

NVO Akcija za ljudska prava

TeaGorjanc-Prelević.

K. JANKOVIĆ

PODGORICA

–Naprijedlog

Inicijalnogodborakoji koor-

dinira akcijomprikupljanja

potpisa zapeticijuzaponi-

štenje svihnezakonitihupisa

Srpskepravoslavne crkve

nadcrnogorskimmanastiri-

ma i crkvama i njihovovraća-

njeuvlasništvodržavi Crnoj

Gori, juče jekonstituisanSa-

vjet zapraćenje aktivnosti u

vezi sapeticijom.

Kako je saopšteno, članovi Sa-

vjeta su: rediteljka Ana Vuko-

tić, koja je izabrana i za pred-

sjednicu ovog tijela, zatim

sveštenik Lav Lajović, prof. dr

Mato Laković, predsjednik

SUBNORAZuvdijaHodžić, dr

Stanko Jeknić, reditelj Blagota

Eraković, Anđe Kapičić, knji-

ževnik Milorad Popović, bivši

fudbalski reprezentativac An-

te Miročević, predsjednik

Udruženja Crnogoraca iz Hr-

vatske prof. dr Milorad Nikče-

vić,novinaripublicistaDragan

MitovĐurović, prim. dr Rado-

vanRacoMijanović, člandruš-

tva „Sv. Petar Cetinjski“ Đoka

Koljčaj, pravnikOrleRedžepa-

gić, dipl. inženjer kibernetike

Vesko Vujošević, akademik

DANU dr Zlatko Bulić, pred-

sjednikUdruženjaCrnogoraca

iz Kanade Vesko Karadžić,

predsjednik Udruženja Crno-

goraca izNjemačkeMarioĐu-

rović i publicista i književnik

Borislav Jovanović.

- Savjet je formirao strukturu

organizacije kako bi se u gra-

đanskom procesu dostigli za-

crtani ciljevi. Radi efikasnijeg i

operativnijeg rada, Savjet je

formirao tematske odbore sa-

stavljene od stručnjaka za po-

jedine oblasti i to: Odbor za

pravna pitanja koji će analizi-

rati svojinsko-pravna pitanja,

Odbor za pitanja zaštite spo-

menika kulture, Odbor za ko-

munikacionustrategijuiodno-

se sa javnošću i Operativni tim

za koordinaciju rada svih akti-

vista na prikupljanju potpisa –

navodi se u saopštenju.

Ponovili su da je osnovnamisi-

ja peticije da zaštiti kulturno

nasljeđe Crne Gore, podsjeća-

jući da je ovo inicijativa svih

građana i dijaspore, bez obzira

navjerskuinacionalnupripad-

nost.

-Ovapeticijaujedinilajesvedo-

bromisleće ljudekojima jeCrna

Gora na srcu i nije usmjerena ni

protiv koga, već je isključivo

motivisana osjećajem pravde i

pravičnosti i potrebe jačanja

vladavine prava i zakonitosti.

Peticijajestogaapelgrađanako-

ji ovo pitanje smatraju presud-

nimza zaokruživanje crnogor-

skog nacionalnog identiteta i

nezavisnosti koju smo obnovili

2006. godine – zaključuje se u

saopštenju.

K.K.

PODGORICA

–Sudzapre-

kršajeuPodgorici donio je

oslobađajućupresuduza

bivšekorisnicenaknade za

majke sa troje i višedjece–

ŽeljkuSavković, Rosandu

Peković,MajuJovović i Sne-

žanuMacanović, protivko-

jih jebilapodnešena tužba

da suu junuorganizovale

protest namjestukojenije

bilonavedenouprijaviUp-

ravi policije.

To je na jučerašnjoj pres kon-

ferenciji ispredSuda zaprekr-

šajekazalakoordinatorkapro-

t e s t a Že l j ka Sav kov i ć ,

precizirajući da im je suđeno

zbog protesta organizovanih

28. i 29. juna prošle godine.

Prema njenim riječima, sutki-

nja jeocijeniladamajkenijesu

krive.

- Kao i da majke, ali i svi u Cr-

nojGori, imajupravoda sebo-

re za neko svoje pravo, a da

policija, ako su protesti mirni,

mora da bude tolerantna, kao

što je i bila – istakla je Savko-

vić.

RosandaPekovićizBijelogPo-

lja, jedna od bivših korisnica

naknada za majke, rekla je da

je jučeršanji dan za njih jako

važan, jer jeoslobađajućapre-

sudadokazaladaništanasilno

ne rade.

Milosava Radulović kazala je

da prima nadoknadu, ali da je

rok ograničenna pet godina.

- Hoću svoje doživotno steče-

no pravo, koje mi je obećala

država,zakoniUstav.Napusti-

la sam radno mjesto zbog nji-

hoveriječiidanasprimam264

eura od svoje plate od 350 –

naglasila je ona.

Savković je juče najavila novi

protest, na godišnjicu prvog,

koji će biti organizovan 16. fe-

bruara.

J.B.

Sa sjednice

Konstituisan Savjet za praćenje aktivnosti u vezi sa peticijom

Građanska inicijativa za

zaštitukulturnognasljeđa

Ovamjera je bitna jer ona sprečava da

Skupština izabere drugog člana umjesto

Đurovića, sve dok se ne okonča postupak

koji je pokrenuo predOsnovnimsudom –

kazao je advokat Dalibor Tomović

Osnovni sud donio privremenumjeru u slučaju člana Savjeta RTCG

Naloženoda

Đurovićavrate

uJavni servis

NEĆEODUSTATI:

Sakonferencijezanovinare

Nijesukrivezapromjenu

rute tokomprotestne šetnje

Oslobađajuća presuda za četiri majke

U našimdomovima

zdravlja, prema riječima

dr Begića, koriste se vak-

cine koje su proizvedene

u Belgiji.

- Radi se o vakcinama

koje se koriste za vakci-

naciju djece u zemljama

Zapadne Evrope – kazao

je dr Begić.

Iz Instituta je ranije saop-

šteno da vakcina ima

dovoljno.

Vakcine

izBelgije

RTCG

Rješenje Osnovnog suda u Podgorici o određivanju privre-

mene mjere, kako je kazao za Pobjedu Goran Đurović, vraća

makar malu nadu da je u Crnoj Gori moguća zaštita zakoni-

tosti i ostvarivanje prava pred sudovima.

- Nadam se da će sud uskoro donijeti presudu u ovompred-

metu kojom će se potvrditi nezakonito djelovanje Skupštine

- rekao je on.

Istakao je da su ovaj sud i pojedine sudije i u ranijimpresuda-

ma u sličnim situacijama pokazali da imaju znanje i hrabrost

da donesu presude kojima će se osporiti političke odluke

državnih organa koje su bile suprotne zakonu.

- Vjerujemda se kroz ovaj proces stvara sudska praksa koja

će uspostaviti nova pravila zahvaljujući kojima će biti ograni-

čena moć Skupštine i poslanika koji se u kontinuitetu pona-

šaju neodgovorno, a vrlo često i kao bogovi. Siguran samda

je početak raspleta farse u vezi sa Javnim servisom rezultat

veoma snažnih reakcija domaće javnosti, prije svih nevladi-

nih organizacija, kao i uticaja Evropske komisije, međuna-

rodnih organizacija i ambasada - poručio je Đurović.

Đurovićsenada

novoj sudskojpraksi

Dr SenadBegić

GoranĐurović