Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Institut za

javnozdravljepotvrdio je još

dva slučajaobolijevanjaod

malihboginjauCrnoj Gori.

Radi seobračnomparu (že-

na45 imuž49godina) koji je

prošlogmjesecaboraviou

Beogradu.

Oni su, kako jesaopšteno izove

zdravstvene ustanove, zbog

kliničke slike, razvoja kompli-

kacija, kao i prevencije smje-

šteni u kotorsku bolnicu i za

sada su stabilnih vitalnih para-

metara.

Epidemiolog u Institutu dr Se-

nad Begić kazao je na konfe-

renciji za novinare damuž nije

vakcinisan, jer suMMR vakci-

ne počele od 1971. gidine, dok

za ženu ne postoji zdravstveni

karton koji bi potvrdio da je

primila vakcinu.

DrBegićjeistakaoidajepojava

novih slučajeva očekavana si-

tuacija i poručio da nema mje-

sta panici.

NADZOR

-Nemapotrebezabilokakvom

panikom, identifikovali smo

sve osobe sa kojima su bili u

kontaktu u periodu zaraznosti

i one se stavljaju pod intenzi-

van epidemiološki nadzor to-

kom perioda inkubacije - na-

glasio je dr Begić.

Na pitanje novinara da li i kada

se prijavljuje epidemija, on je

naveoda se topitanje razmatra

akoeventualnodođedoširenja

međupopulacijomuCrnojGo-

ri.

- Još nemamo širenje obolije-

vanja na našoj teritoriji, već se

radi o uvozu slučajeva iz okru-

ženja i ako eventualno dođe do

širenja među populacijom u

Crnoj Gori, tada će se razma-

trati kada i da li će se proglasiti

epidemija - istakao je dr Begić.

On je naglasio da sumeđu naj-

kritičnijom odraslom popula-

cijim oni koji su zaposleni kao

zdravstveni radnici, zatimvas-

pitači u vrtićima, odnosno, ge-

neralnoprosvjetari.

Prvi slučaj malih boginja regi-

strovan je prošlog mjeseca. Ri-

ječ je o četrnaestomjesečnoj

djevojčici iz Srbije koja je sa

porodicom došla u Podgoricu

kod rodbine. Ona se oporavila.

SIMPTOMI

Iz Instituta za javno zdravlje

ranije su pojasnili da se prvi

simptomi infekcije virusom

morbila javljaju obično sedam

do 18 dana nakon kontakta sa

zaraznomosobom.

- Bolest u početku liči na obič-

nu prehladu sa curenjem iz

nosa i blago povišenom tjele-

snom temperaturom. Oči mo-

gupostaticrveneiosjetljivena

svjetlo. Kako bolest napredu-

je, obično tri do sedam dana

nakon početka, tjelesna tem-

peratura može da poraste i do

39 - 40 stepeni Celzijusa. Jav-

lja se ospa koja obično počinje

na licu, iza ušiju, a odate se širi

po cijelom tijelu. Ospa traje

četiridosedamdanainajčešće

PODGORICA

- Studenti Fakultetavizuelnihumjetnosti

UniverzitetaMediteranoslikali sumuralimaDječjubolnicu

uPodgorici kakobi semališani osjećali prijatnije.

Kako je kazala profesorica na tomfakultetuMarijaDžoganović

željeli suda umanje stres koji djeca proživljavaju.

DirektoricaInstitutazabolestidjeceSonjaMilašinovićjeistakla

da će murali unijeti malo radosti, te da se umjetnost pretače u

plemenitost.

Direktorica Kliničkog centra Zorica Kovačević uručila je za-

hvalnice rektoru Univerziteta Mediteran Janku Raduloviću i

prof. Mariji Džoganović, a medicinska direktorica Kliničkog

centra SnežanaRaspopović studentima.

U ime studenata Denis Nogović izrazio je zadovoljstvo realizo-

vanimprojektom.

-Nadamseda smouspjeli barmalodaovoj djeci olakšamobora-

vakuovoj bolnici - kazao jeNogović.

Sl.R.

PODGORICA

-Vlada jepri-

hvatilaugovor odonaciji za

opremanjeKlinike zapsihi-

jatriju izmeđuKliničkog

centra i RukakoFujihiraKo-

sović.

Fujihira Kosović je udovica

psihijatra drDušanaKosovića

i ona je Kliničkom centru po-

nudila donaciju u iznosu od

200.000 dolara za opremanje

nove Klinike za psihijatriju u

okviruKliničkog centra.

-Namjerag-đeRukakoFujihi-

ra Kosović je da se sredstva

iskoriste za opremanje odje-

ljenjaupomenutoj klinici, kao

i za osavremenjavanje biblio-

teke koja će biti sastavni dio

oveklinike.Utomcilju, zarea-

lizaciju ove donacije, Klinički

centar Crne Gore otvorio je

devizni račun kod Sosijete že-

neral banke sa partijom 01-

518-0000009.0 sa IBAN-om

ME 25550015180000009024

–navodi se udokumentu.

Akademik Dušan Kosović ro-

đen je 1926. godine u Gornjim

TrepčimakodNikšića.Osnov-

nu školu završio je u rodnom

mjestu, a gimnazijuuNikšiću.

Medicinski fakultet završio je

u Beogradu, gdje je i specijali-

zirao neuropsihijatriju. Tri

godine kasnije odazvao se po-

zivu Medicinskog centra pri

Njujorškomuniverzitetu,gdje

je proveo dvije godine na spe-

cijalizaciji.

Po povratku u domovinu,

osnovao je psihijatrijsko-neu-

rološku službu u Crnoj Gori

kojadotadanijepostojala.Na

-

kon toga, ubrzo opet odlazi u

SAD, gdje i provodi veći dio

života, radeći kao neuropsihi-

jatar uNjujorku.

Prije nekoliko godina, vratio se

u Crnu Goru, tačnije u Herceg

Novi, gdje je i umro 28. juna

2015. godine u89. godini.

Sl.R.

PODGORICA

-Vlada je juče

usvojilapregovaračkupozi-

cijuzapoglavlje 27 –zaštita

životne sredine i klimatske

promjene, koja ćebiti prosli-

jeđenabugarskompredsjed-

ništvu.

Ministar evropskih poslova

Aleksandar Andrija Pejović

objasniojedaBugarskapokre-

će proceduru i da je sve na

Evropskoj komisiji koja bi tre-

balo da preda svoju pregova-

račkupoziciju.

- I onda će 28 država članica

Evropske unije u toku nared-

nih mjeseci razmotriti našu i

pregovaračku poziciju EU -

rekao je Pejović na konferen-

ciji za novinare nakon sjedni-

ceVlade.

Pejović je kazao da se nada da

će Crna Gora za vrijeme bu-

garskog predsjedavanja EU

otvoriti poglavlje 27, odnosno

do kraja juna.

-Alitojesadaurukamadržava

članica i vidjećemo kakav će

one tempo imati u razmatra-

nju ovog dokumenta - zaklju-

čio jePejović.

Poglavlje 27 jedno je od naj-

skupljih i najtežih pregova-

račkih poglavlja, a za njega će,

prema ranijim navodima biti

potrebno 1,4milijarde eura.

Evropska komisija je general-

nopohvalila finalniNacrt pre-

govaračke pozicije za Poglav-

lje 27, koji joj je Crna Gora

dostavila 22. januara.

Zaštita vazduha, otpadne vo-

de, upravljanje otpadom, kli-

matske promjene, industrij-

s k o z a g a đ e n j e s u

najzahtjevniji segmenti po-

glavlja 27. Zato je i najkom-

pleksnije sa kojim se zemlja-

ma u pregovaračkomprocesu

saEUsuočavaju.

Generalna direktorica Direk-

torata za životnu sredinu Iva-

na Vojinović u Ministarstvu

održivog razvoja i turizmane-

davno je izjavila da će Crnoj

Goribitipotrebno17godinada

u potpunosti uskladi čitav si-

stemživotnesredinesaevrop-

skimstandardima.

Najveći finansijski teret, od

841 milion eura, odnosi na

oblasti kvaliteta voda.

Da bi sistemupravljanja otpa-

domfunkcionisaokaoiudrža-

vama članicama EU potebno

je ulaganja od 368miliona eu-

ra. Za dostizanje standarda

kvaliteta vazduha trebalo bi

investirati 130miliona.

U zaštitu prirode predviđeno

je ulaganja od33miliona eura,

koje se u najvećem dijelu ve-

zuje za uspostavljanje mreže

Natura 2020.

N.K.

PODGORICA

– Crveni krst

počinje sa podjelom humani-

tarnepomoćizasocijalnonaju-

groženije u našoj državi, odno-

snodoniraće pakete sa hranom

i higijenom za 2.000 porodica

iz svih opština, saopšteno je ju-

če iz ove organizacije.

Kakojenavedenousaopštenju,

pomoć će biti distribuirana

ovog mjeseca, a precizirano je

da paketi sa hranom sadrže

osnovne životne namirnice –

25 kilograma brašna, četiri ki-

lograma tjestenine, dva kilo-

grama pasulja, po kilogram

šećera i pirinča, kao i četiri litra

ulja.

- Dok su u higijenskim paketi-

ma deterdžent za pranje veša,

tečnost za pranje suđa i šam-

pon – kazali su iz Crvenog kr-

sta.

Sredstva za ovu vrijednu dona-

ciju, istakli su, obezbijedila je

porodicaGlendžo,kojajeCrve-

nom krstu pružila podršku za

realizaciju slične donacije i to-

komprošle godine.

- Ovo nijesu jedine humanitar-

ne inicijative ove porodice, već

su oni i u prethodnomperiodu

u više navrata pomagali ugro-

ženim stanovnicima u našoj

zemlji –naglasili suizoveorga-

nizacije.

J.B.

Potvrđena još dva slučajamalih boginja

Begić: Nema

mjestapanici

Još nemamo širenje obolijevanja na našoj teritoriji,

već se radi o uvozu slučajeva iz okruženja i ako

eventualno dođe do širenjameđu populacijomu

Crnoj Gori, tada će se razmatrati kada i da li će se

proglasiti epidemija - istakao je dr Senad Begić

Klinici zapsihijatrijuna

dar 200.000dolaraod

udovicedrKosovića

PODGORICA

–Generalna

direktoricaJavnog servisa

AndrijanaKadijapotvrdila

jePobjedi daplaniradana

mjesto rukovodiocamarke-

tingapostaviMladenaVuk-

čevića.

Ona jeusrijedusmijenilaVa-

njuŠipovac koja je rukovodi-

la tim sektorom, ali nije ko-

mentarisala zbog čega je to

uradila.

-Planirano jedaMladenVuk-

čević dođe na njeno mjesto,

ali se čeka ispunjenje pravne

proceduredabionmogaopo-

četi da radi na toj poziciji - ka-

zala jeKadija zaPobjedu.

Savjet Radio Televizije Crne

Gore jena sjednicamakrajem

prošle godine bio nezadovo-

ljan zbog poslovanja marke-

tinga. Godišnji plan za 2017.

godinu bio je projektovan na

1,5 miliona eura, ali on nije ni

približno ostvaren.

Rebalansom je plan smanjen

na milion eura, a na kraju go-

dine prihodi od marketinga

su iznosili manje od 900.000

eura.

Predsjednik Savjeta RTCG,

rekao je tada da Šipovac Sa-

vjetu mora objasniti zašto se

to dešava, a ona je rekla da je,

između ostalog, „za to kriv

pad gledanosti Javnog servi-

sa“, kao i da je problem u to-

meštojepromijenjencjenov-

nik.

K.J.

Kadrovske promjene u RTCG

Vukčeviććebiti na

čelumarketinga

Studentimuralima

uljepšali Dječju

bolnicuKCCG-a

Novimurali

AleksandarAndrijaPejović

Usvojena pregovaračka pozicija za zaštitu životne sredine

Otvorićepoglavlje

27dokraja juna

Na pitanje novinara kakve su preporuke Instituta za javno

zdravlje za turiste na graničnimprijelazima, kao i za one sa

hroničnimbolestima koji često prelaze granicu, dr Begić

kaže da nema smjernica, te da je bitno samo da građani

budu dobro informisani.

- Morbili nijesu ništa novo, već bolest o kojoj znamo sve

epidemiološke karakteristike. Male boginje nijesu SARS ili

neki novi mutirani soj virusa gripa koji prati mnoštvo nepo-

znanica. Stoga, nema potrebe prekidari promet ljudi, roba i

usluga – kazao je dr Begić.

Vanrednemjerena

granicinećeseuvoditi

Crveni krst počinje

sa podjelom

humanitarne pomoći

Paketi sa

hranomi

higijenom

za2.000

porodica