Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Komisija za

procjenunepokretnosti u

državnoj svojini obradila je

lani 261 izvještaj oprocjeni

vrijednosti nepokretnosti.

Procijenjena jevriejdnost

6.054parcela i 94poslovna i

stambenaprostoraurazliči-

timkatastarskimopština-

ma. Nenavodi seprocijenje-

navrijednost ove imovine,

ali sekažeda jepotrebno

200hiljada eura za isplatu

procjenitelja. Uovoj godini

za tu svrhućebiti potrebno

60hiljada eura izbudžeta,

jerUprava zanekretnineni-

jepredvidjela ta sredstva.

Zbog povećanog obima posla

formirane su potkomisije u

Podgorici, Cetinju, Baru, Bud-

vi, Kotoru, Tivtu, Nikšiću, Bi-

jelomPolju,Beranama,Andri-

j ev i c i , He r c eg Novom,

Žabljaku, Danilovgradu, Ulci-

nju, Rožajama i Plavu.

- Komisija trenutno radi na

procjenivrijednostinepokret-

nostipozahtjevuMinistarstva

odbrane. Podaci iz tabelarnog

pregledavojnihnepokretnosti

ne slažu se sa podacima iz ka-

tastarske evidencije, za veći

dio poslovnih i stambenih

prostora nema kompletnih

podataka, odnosno ne mogu

se identifikovati. Za procjenu

stambenih i poslovnihprosto-

ra treba izvršiti etažnu razra-

du i upis u katastar nepokret-

n o s t i . Ka s a r n e n i j e s u

snimljene jer Vojska to nije

dozvoljavala - kaže se u izvje-

štaju.

Komisije su, kako se kaže, po-

stupale po zahtjevima za pro-

cjenuvrijednosti nepokretno-

sti u eksproprijacijama za

potrebe izgradnje autoputa,

dalekovoda, podmorskog ka-

bla, otkupa državnog zemlji-

šta, zakupa poljoprivrednog

zemljišta, izgradnje opštin-

skih saobraćajnica i drugih

infrastrukturnihprojekata.

-Pozahtjevimaukojimajedo-

kumentacija bila kompletira-

na, komisije su postupale u

najkraćem roku. Dio zahtjeva

još nije obrađen zbog nedo-

statka dokumentacije - kaže

se u dokumentu uz podsjeća-

nje da je Upravi za nekretnine

podnesen veliki broj zahtjeva

koji nijesu u njihovoj nadlež-

nosti.

Vlada je dala saglasnost na

planirane prihode pošte od

14,89 miliona eura za ovu go-

dinu. Plan je na nivou prihoda

iz prošle godine. Usvojen je i

programpodsticanja projekta

u vodoprivredi za ovu godinu,

kojim je predviđeno da se sa

milion eura finansira vodo-

snabdijevanjesela, problemiu

upravljanju vodama i unapre-

đuje međunarodna saradnja.

Za upravljanje vodnim resur-

sima predviđeno je 200.000

eura. Vlada je donijela i odlu-

ku za ovu godinu o davanju

šuma u državnoj svojini na

korišćenje prodajomdrveta.

M.P.M.

PODGORICA

-Crnogorskielektrodistributiv-

ni sistem(CEDIS) i kompanija Telemah potpi-

sali su ugovor o korišćenju CEDIS-ovih nisko-

naponskih stubova i optičke infrastrukture, što

jeuskladusapropisimaEUzabolji razvojmre-

žezabrzi prenospodataka, navodi se seusaop-

štenjuovihkompanija.

Iz Telemaha je rečeno da su pokrenuli novi in-

vesticioni ciklus, kako bi povećali dostupnost

svojihdigitalnihusluga,prijesvegaTRIOpake-

ta, koji čine internet, televizija i fiksna telefoni-

ja, uz već dostupni Total TV.

-ZahvaljujućitomeštojeCEDISdozvoliokori-

šćenje stubova, građani sada imaju veći izbor

operatora - objasnili su izTelemaha.

Iz CEDIS-a su kazali da njihova distributivna

infrastruktura stiže do svakog domaćinstva, a

da je cijena po kojoj iznajmljujuoptiku i stubo-

ve trenutnonajpovoljnija na tržištu.

S.P.

PODGORICA

– Agencija za sprečavanje korupcije nadležnim

sudovimapodnijelajezahtjevezapokretanjeprekršajnogpostup-

kaprotivAlternativeCG,SrpskestrankeiStrankesrpskihradikala

zbog nedostavljanja završnog računa i godišnjeg konsolidovanog

finansijskogizvještajaPoreskojupravi,Državnojrevizorskojinsti-

tuciji i Agenciji, saopšteno jePobjedi izAgencije.

-SudovizaprekršajesuizreklikaznuprotivSrpskestranke,doksu

postupci protiv Alternative i SSR u toku – objasnili su iz ASK, ali

nijesu naveli iznos izrečene kazne. Prema Zakonu o finansiranju

političkih subjekata i izbornih kampanja predviđena kazna je od

10.000 do 20.000 eura za stranku i do dvije hiljade eura za odgo-

vornolice. ProtivBošnjačkedemokratskezajednicenijepokrenut

postupak, jer jedostavila finansijski izvještaj Poreskoj upravi, dok

je Lista demokratskog saveza Albanaca prestala da postoji nepo-

srednonakonizbora2016,nakojimanijeosvojilamandate.

M.P.M.

PODGORICA

–Skupštinski odbor za turizam, prostorno

planiranje,ekologiju i poljoprivredupodržao jeprijedlog iz-

mjenaZakonao turizmu i ugostiteljstvu, i predložioparla-

mentuda gausvoji.

Predsjednikodboradr Petar Ivanović je kazaoda semorapreki-

nuti sa praksomdavanja amandmana uposljednji čas.

-Kadproijedlog izmjenestigneuposljednji časnemamovreme-

na da pogledamo kako utiče na ostale članove zakona - kazao je

Ivanović.

M.P.M.

PODGORICA

- Još nijesmo

pronašli feribot koji po teh-

ničkimkarakteristikama i

cijeni odgovarapotrebama

kompanije, saopštio jepred-

sjednikbordaBarskeplo-

vidbekapetanLjubomirKo-

čović.

-Ukolikoneuspijemopronaći

brod, ove godine ćemo nasto-

jatidaobezbijedimoprevozna

liniji Bar - Bari u saradnji sa

nekim poslovnim partnerom

-kazaojeKočović inaglasioda

je prirodno da prioritet ima

dosadašnji poslovni partner

Jadrolinija iz Splita.

- Nastojaćemo da postignemo

bolje komercijalne uslove ne-

go prošle godine, a otvoreni

smoza sadanju i sa ostalimza-

interesovanim stranama, koje

bi eventualno ponudile bolje

uslove - rekao jeKočović.

Brodu Sveti Stefan 2 je 3. de-

cembra 2016. godine ukinuta

klasa, pa je prodat za 1,25mili-

ona dolara i izrezan u u Tur-

skoj. Odpolovinemaja do kra-

ja novembra prošle godine

liniju Bar - Bari održavala je

Jadrolinija. Barskaplovidbaje

15.januaraotplatilaizsopstve-

nih sredstava kineskoj Eksim

banci zadnju ratu kamate od

474,3hiljadedolarazakupovi-

nu brodova ,,Bar“ i ,,Budva“,

dok 21. jula treba da plati prvu

ratu glavnice od dva miliona

dolara.

S. P.

bjekta

gradi salon

oj zoni

zapadu graniči sa neizgrađe-

nim prostorom sa borovom

šumom. Lokacija zauzima

ukupnupovršinuod4.585me-

tara kvadratnih i zahvata za-

ravljenplatonaTuškomputu.

Prema listu nepokretnosti

Uprave za nekretnine pravo

svojine nad ovom katastar-

skomparcelomimaglavnigrad

Podgorica, a pravo korišćenja

kompanijaZetagradnja.

Ova kompanija je dobila sagla-

snost i na idejna rješenja za iz-

gradnju dvoetažne podzemne

garaže ,,Faza 4S i stambeno-

poslovnog objekta E ,,Faza 3“

na placu nekadašnjeg duvan-

skog kombinata. Idejna rješe-

nja ovih objekata još uvijek ni-

j e su , ,oka č ena “ na s a j t

Ministarstvaodrživog razvoja.

S. P.

SPrespravi

pumpu

Ministarstvo održivog razvo-

ja izdalo je kompaniji ,,S

Press“ urbanističko-tehničke

uslove za izradu tehničke

dokumentacije za građenje

pumpne stanice, za snabdi-

jevanje motornih vozila gori-

vom. Stanica će se graditi u

zahvatu detaljnog urbani-

stičkog plana ,,Agroindustrij-

ska zona“ u Podgorici.

Jošnema

zamjene

za ,,Sveca“

Barska plovidba traga za odgovarajućim feribotom

LjubomirKočović

Predsjednik skupštinskog odbora za turizam

Nećeamandmane

uzadnji čas

Srpska stranka kažnjena zbog nedostavljanja

nansijskog izvještaja

Tri partije kod

sudije za prekršaje

Lani procijenjeno 6.054 parcela i 94 poslovna i stambena prostora u državnoj svojini

Ne slažusepodaci zavojne

stanove i poslovneprostore

Savjetupo

dokumentu

do2.500eura

Vlada je juče izmijenila

Odluku o imenovanju

Savjeta za reviziju planskih

dokumenata. U njemu se

kaže da Savjet ima pravo

na naknadu od 1.000 eura

do 2.500 eura, zavisno od

vrste i složenosti planskog

dokumenta čiju reviziju vrši.

O tome će, kako se navodi

odlučivati ministar održivog

razvoja i turizma.

Bogdanovićviše

nijeuMonteputu

Vlada je razriješila Aleksandra Bogdanovića (na lični zahtjev)

dužnosti člana Odbora direktora Monteputa.

Za pomoćnike direktora Uprave za inspekcijske poslove ime-

novani su Aida Čekić, Rada Marković i Zoran Magdelinić.

Raste konkurentnost telekomunikacionih operatera

CEDIS iznajmio

Telemahu

optiku i stubove

USD

1.22520

JPY 134.31000

GBP

0.87513

CHF

1.15550

AUD

1.56940

CAD

1.54020

Kursna lista

Agroindustrijskazona

Sa sjednice