Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Politika/Ekonomija

PODGORICA

- Zetagradnja

podgoričkogbiznismena

BlagoteRadovićanamjerava

da gradi izložbeno-prodajni

objekat sapodzemnomga-

ražomupodgoričkoj Agro-

industrijskoj zoni. Kompa-

nija jena svoje idejno

rješenje za izgradnjuovog

objektadobila saglasnost v.

d. glavnogdržavnog arhi-

tekteDušanaVuksanovića.

Objekat se sastoji od dvije

nadzemne i dvije podzemne

etaže, odnosno od dva podru-

ma, prizemlja i sprata. Uku-

pnabrutograđevinskapovrši-

na objekta je 6.336,7 metara

kvadratnih. Podzemne etaže

su znatno većih gabarita od

nadzemnih, tako da je bruto

površina nadzemnog dijela

2.397,7 kvadarata, a čini je pri-

zemlje kvadratnog oblika i

sprat galerijskog tipa, dok su

podzemneetažebrutopovrši-

ne 3.939 kvadrata.

Prizemlje je definisano kao

prostor izložbeno-prodajnog

karaktera, dok je sprat galerij-

skog tipa i sa administrativ-

nom funkcijom. Podrumi su

namijenjeni za garažiranje

vozila korisnika objekta, kao i

za tehničke prostorije i imaju

ukupno 106parkingmjesta.

Lokacija objekta zahvata kata-

starskuparcelu7904/3.Nasje-

vero-istočnoj strani graniči ga

put Podgorica-Tuzi, na sjeve-

ro-zapadnoj strani graniči se

sa izgrađenim prostorom na

kojem dominira objekat trgo-

vine, a na jugo-istoku i jugo-

HERCEGNOVI

–Uskladu

saplanomreorganizacije

„VektraBoka“ je trebada

isplati 520hiljada eura rad-

nicima, saopštio jebivši sin-

dikalac tekompoanijeVojin

Miljanić.

- Radi se o tri i po minimalca,

odnosno675eurazasvakogod

118radnikai24doprinosa-ka-

zao je Miljanić i podsjetio da

su to obaveze iz prvog isplat-

nog reda. Obaveza iz trećeg

isplatnog reda, koja se takođe

odnose na radnike, iznosi tri

miliona eura, a radi se o razlici

između minimalca i stvarne

plate i ostatkuduga za staž. Ta

bi potraživanja trebalo bi da

budu izmirena u četiri rate u

naredne četiri godine.

Predsjednik odbora direktora

,,VektraBoke“MilićPopovićje

kazao da će ovihdana da ispu-

ne obaveze prema radnicima,

adasuPoreskojuparviuplatili

700hiljada eura.

U junu 2015. Privredni sud je

uveo stečaj u ,,Vektra Boku“

zbog četiri miliona eura duga

CKB-u. Petogodišnji plan re-

organizacije usvojen je febru-

aru 2017. godine, a pšodrazu-

mijevao je i prodaju dijela

imovine kompanije. Do sada

su prodati autobuska stanica i

prodavnica u centruNovog za

ukupno 620 hiljada eura, a na

prodaju su i restoran „Galeb“,

moteli „Dubrava“ i „Borići“, te

placevi na Rosama i uNjivica-

ma.

Ž.K.

PODGORICA

–Ministarstvo finansija je juče

objavilo Pravce razvoja do 2021. koji predstav-

ljakrovni razvojnidokument.Procijenjenavri-

jednost investicija je četiri milijarde, od čega je

polamilijardevećuloženo.Zarealizaciju jepo-

trebno3,46milijardi eura, odčegapreko58od-

sto iz privatnih izvora, iz kredita 25 odsto,

budžeta 13 odsto, iz sredstva EU i 1,77, a od do-

nacija 1,66 odsto ukupno raspoloživih sredsta-

va.

Vlada je formiralaKoordinacioni timza praće-

nje realizacije ovog dokumenta.

M.P.M.

Zetagradnja dobila saglasnost državnog arhitekte za tri

BlagotaRadović

uAgroindustrijs

Dospjele obaveze za isplatu povjerilaca „Vektra Boke“

Radnicimapolamiliona

Našli investitore,

problemrestitucija

Popović kaže da ima više zainteresovanih investitora za

ulaganje u hotel Plažu i porušene hotele „Tamaris“ i „Igalo“,

ali je problem restitucija.

- Pitanje restitucije moramo riješiti u najkraćem roku sa

državom i nadležnim institucijama, jer investitori žele čiste

imovinsko-pravne odnose - kazao je Popović.

Objavljeni pravci razvoja do 2021.

Potrebnoulaganje3,4milijarde

Budući izložbenoprodajni salon

Radnici VektraBoke

arhIvskI snImak

PODGORICA

- Evropski ko-

mesar zaproširenje i susjed-

skupolitikuJohanesHan

obratiće sedanas uSkupšti-

ni CrneGore, članovimaOd-

bora za evropske integracije

iOdbora zameđunarodne

odnose i iseljenike.Hanće

prenijeti poruke izStrategi-

je „Vjerodostojnaperspekti-

vaproširenja i pojačana sa-

radnjaEUsaZapadnim

Balkanom“, koja jeprethod-

nopredstavljenanaplenar-

nomzasijedanju Evropskog

parlamentauStrazburu.

Evropski komesar za prošire-

nje i susjedsku politiku će se,

kako jeplanirao, sastati sapre-

mijerom Duškom Markovi-

ćem u Vili Gorica, ali neće

imati sastanak sa opozicijom.

IzHanovogkabinetapotvrdili

su Pobjedi da će se komesar

sastati sa Markovićem, i kako

navode, nadaju se da će biti

prilikeza susret saopozicijom

tokom njegovog boravka u

Skupštini.

Na sastanaksupozvani i pred-

stavnici klubova poslanika u

Skupštini Crne Gore, ministri

vanjskih i evropskihposlova u

Vladi Crne Gore, kao i pred-

stavnici relevantnih nevladi-

nihorganizacija.

Iz Demokratskog fronta je sa-

opšteno Portalu Analitika da

će poslanici Fronta Predrag

Bulatović, Slaven Radunović i

Branko Radulović prisustvo-

vati obraćanjuHana.

Na sastanak, međutim, neće

doći takozvana građanska

opozicija, koja trajnobojkotu-

je parlament.

LiderDemosa,MiodragLekić

kazao je da u toj stranci žale

štonećeučestvovatinasjedni-

cinakojojćegovoritiHan,čiju

funkciju i njega lično visoko

uvažavaju.

Opet će, dodaje Lekić, izostati

mogućnost da visokom gostu

prezentuju„ozbiljanprijedlog

opozicije o izlasku iz duboke

političko institucionalne kri-

ze, u interesu građana ove ze-

mlje, a koju vlast arogantno

ignoriše“.

J.ĐURIŠIĆ

Evropski komesar za proširenje pred članovima Odbora za

evropske integracije, obraćanju prisustvuju i predstavnici DF-a

Hansenada susretusa

opozicijomuparlamentu

Iz Hanovog

kabineta potvrdili

su Pobjedi da će

se komesar sastati

saMarkovićem

i, kako navode,

nadaju se da

će biti prilike

za susret sa

opozicijom tokom

njegovog boravka

u Skupštini

I Junker dolazi uCrnuGoru

Predsjednik Evropske komisije Žan klod Junker boraviće

u zvaničnoj posjeti ZapadnomBalkanu od 25. februra do 1.

marta, a tomprilikomdoći će i u Podgoricu. Posjeta pred-

sjednika Evropske komisije ZapadnomBalkanu najavljena

je još prošle godine, a u Briselu Junkerov dolazak vide kao

dio nastojanja EU da promoviše i podrži proces integracija

zemalja Zapadnog Balkana.

PODGORICA

–Predsjednik

Skupštine IvanBrajović je,

govoreći o integracionim

procesimanabrojnimsa-

stancimakoje je imaodru-

gogdanaposjeteSAD-u,

istakaoznačaj snažnije afir-

macije „principa regate“ ka-

kobi senapravi način sti-

mulisali pozitivni primjeri,

kao što je tobilou slučaju

prijemaCrneGoreuNATO.

Brajović se sastaosapredsjed-

nikomHelsinške komisije se-

natoromRodžeromVikerom,

predsjednikom i izvršnim di-

rektoromCentrazastrateške i

međunarodne studije (CSIS)

dr DžonomHamreom i pred-

sjednicomNjemačkogMarša-

lovog Fonda SAD dr Karen

Donfrid.PredsjednikSkupšti-

ne imao je sastanak i u Heri-

tidž fondaciji, aučestvovao je i

u dijelu aktivnosti organizo-

vanih u okviru 66. Nacional-

nogmolitvenog doručka.

Viker, predsjedavajući Hel-

sinške komisije i potpredsjed-

nikPSOEBS, ohrabrio jeCrnu

Goru da istraje na putu refor-

mi posebno u oblasti vladavi-

ne prava, dok jeHamre, koji je

bio i zamjenik 26. sekretara

odbrane SAD, ocijenio član-

stvo Crne Gore u NATO više-

struko značajnim.

Donfrid, koja je obavljala duž-

nost glavne savjetnice pred-

sjednika za Evropu u admini-

straciji predsjednika Obame,

kazala je da su prepoznati na-

pori koje je Crna Gora uložila

kako bi postala članicaNATO,

što je bilo u fokusu pažnje s

obje straneAtlantika.

Potpredsjednik Skupštine Cr-

ne Gore Branimir Gvozdeno-

vićimaojeodvojenesusretesa

senatorima Rojem Blantom i

DžoomMansinom, kao i kon-

gresmenimaMajkomDojlom,

Rendijem Haltgrenom i

RodžeromMaršalom.

R. P.

PODGORICA

-Vlada jena

jučerašnjoj sjednici, kojomje

predsjedavaoDuškoMarko-

vić, usvojila Izvještaj o reali-

zaciji Programapristupanja

CrneGoreEU2017 –2018, za

2017. godinu. UIzvještaju je

prikazan trenutni status rea-

lizacije svihplaniranihoba-

veza za 2017. godinuuokviru

pregovaračkihpoglavlja i

prema institucionalnoj nad-

ležnosti.

Od ukupno 413 obaveza, koli-

ko je planirano u prethodnoj

godini, ispunjeno je 308, od-

nosno75odsto,štopredstavlja

poboljšanje uodnosuna 2016.

godinu kada je stepen realiza-

cije bio 72 odsto.

Ocijenjeno je da obim i kvali-

tet urađenogposlaukazujuna

visoku institucionalnu i admi-

nistrativnu efikasnost i spo-

sobnostCrneGoreza ispunje-

nje evropskih ciljeva.

Predsjednik Skupštine nastavio zvaničnu posjetu SAD

Brajović istakaoznačaj

„principa regate“

Vlada usvojila Izvještaj

Efikasni u

ispunjenju

evropskih

ciljeva

JohanesHan