Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Politika

Dugo smo, možda, čekali. Čak punih petnaest godina od Solun-

skog samita 2003. godine, kada nam je Evropska unija obećala

snažnu evropsku perspektivu, koja je podrazumijevala da ćemo

doći u poziciju da postanemo članice, ukoliko prestanemo da

se bijemo, dogovorimo se o granicama i uspješno provedemo

unutrašnje reforme.

Umeđuvremenu, i EU i mi smo preturili puno toga preko glave.

Na Balkanu, desili su se mnogi tektonski poremećaji, uključujući

nastanak tri nove države. Neko je reforme sprovodio brže, neko

sporije, ali balkanski brod se de initvno uputio ka luci Evropske

unije, što je planirano odredište za većinu populacije i predomi-

nantan dio vladajućih balkanskih političkih elita.

Sa druge strane, EU i zemlje članice su iskusile tešku ekonom-

sku krizu, prodor populističkih politika, migrantski talas i niz

institucionalnih potresa koji su iznutra i spolja teško ugrozili

same temelje evropskog jedinstva i njegove vrijednosti. Ukrat-

ko, od sopstvene šume problema nijesu baš imali ni snage, a

ni želje da se bave drvetomnaše integracije. I zato smo svi mi

koji se bavimo promocijom evropskih vrijednosti i njihovim

ukorjenjivanjemu balkanska društva, dugo i dovoljno iskazivali

razumijevanje za ,,umor od proširenja“ i domaćim javnostima

plasirali različita opravdanja za često, makar iz naše perspektive,

usporeni EU integrativni proces.

Možda je to bio i razlog za značajno viša očekivanja od objavlje-

nog rede inisanja pomenute Solunske evropske perspektive.

Nažalost, prezentovana Vjerodostojna perspektiva proširenja i

unaprijeđenog angažovanja Evropske unije na Zapadni Balkan

je, čini se, propustila da na adekvatan način započne rješavanje

niza izazova kojima je opterećen integrativni put naših zemalja,

ali i pozicioniranje interesa Evropske unije kada je ovaj region u

pitanju.

Od početka, ovaj dokumenat je upitan i po formi i po sadržaju,

ali i po samoj suštini određenih konstrukcija koje su u njemu

prezentovane. Tako se treba zapitati: da li je opšti stav autora

da se iznose samo kolektivne ocjene za sve zemlje regiona, da

se sve strpaju u isti koš i da se ne pravi nikakva distinkcija među

evidentnim različitostima svake od zemalja bio inicijalno korek-

tan pristup i sa akademske (analitičke) i sa političke strane, ali i

da li je bio objektivna re leksija onog što se dešava u pregovori-

ma?

Kada su već iznijete kolektivne ocjene za region, moralo se ići

i na pojedinačne ocjene za svaku od zemalja, što bi onda pred-

stavljalo dobar osnov za de inisanje još preciznije liste zadataka

za svaku od zemalja ponaosob.

Nadalje, u prezentovanomAkcionomplanu teško je naići na

inovativna rješenja i u najvećoj mjeri se može čitati samo kumu-

lativni spisak aktivnosti koje se već sprovode ili čije je sprovo-

đenje već planirano u sklopu redovnih aktivnosti u okviru EU

integracija.

Na moment, sam rječnik Perspektive je veoma neuobičajen za

EU dokumenta i čestomožemo naići na nejasnoće ili kontradik-

tornosti koje već sada (a već i jesu), a pogotovo u budućnosti,

mogu izazvati nerazumijevanja u komunikaciji između pojedi-

nih zemalja ZB, ali i na relaciji naših zemalja i Brisela. Primjer za

takve konstrukcije možemo naći u ocjenama poput ,,ekstremno

ambiciozne perspektive“ (pa da li onda ona uopšte i postoji?) ili

u ,,de initivnim i obavezujućim rješenjima“ bilateralnih sporova

(govori li se time da Srbija i Kosovo za sedamgodina moraju

naći de initivno rješenje za vjekovni problem?).

Na sve to treba dodati nedostatak relativnih vremenskih okvira

u ovomdokumentu, tako da je izbacivanje okvirnih godina za

pojedine značajne korake ka proširenju samo dodatno razvuklo

pomenutu perspektivu u kojoj bi trebalo sagledati kraj puta ka

Evropskoj uniji. Time se, za mnoge poznavaoce ovog procesa,

ova linija priključenja razliva poput fatamorgane na dalekom

horizontu, pod vrelim suncemnejasnih konstrukcija ovog Vjero-

dostojnog dokumenta.

Zbog toga, teško se oteti utisku da ovaj dokumenat pati od

značajnog nedostatka vizije, snage i jasnoće poruka, tako da ga

svi mogu čitati i interpretirati na svoj način. Posljedično, to neće

donijeti stalnost, stabilnost i unisonost rješenja ni za pojedinač-

ne zemlje, ni za region u cjelini, a samim tim, ni za odnose izme-

đu nas i Brisela. Iako su pres konferencije premijera Crne Gore i

Srbije prošle u optimističnim tonovima, čini se da ispod zvanič-

nog poklopca krčka nezadovoljstvo kod svih zemalja regiona,

ali i onih zemalja EU koje podržavaju našu bržu integraciju.

Tako je, na kraju, Solunska evropska perspektiva, sada malo

našminkana, postala Vjerodostojna perspektiva EU proširenja

za Zapadni Balkan. No, koliko je uistinu ova Perspektiva dostoj-

na naše vjere u nju?

Kako god, neodlučnost i slaba volja Brisela i zemalja članica EU

ne smije biti opravdanje za naš nerad. Svi moramo nastaviti pri-

tisak na naše političke elite da što snažnije nastave sa reforma-

ma i implementacijomEU standarda i vrijednosti.

Jedino tako vjerodostojnomožemo podići glas kada smatramo

da su naši evropski partneri napravili manje ili veće prestupe

u igri EU pristupanja. I vjerodostojno odlučivati što dalje sa EU

perspektivom, kada je, i ako je, jednom vjerodostojno budemo

ugledali.

(Autor je predsjednik Evropskogpokreta uCrnoj Gori)

PODGORICA

- Lideri tako-

zvane građanskeopozicije

na jučerašnjemneformal-

nomsastankudonijeli suod-

lukuo formiranju timova

koji ćepregovarati sapoten-

cijalnimpredsjedničkim

kandidatimaopozicijeMil-

komTadić-Mijović i Andri-

jomJovićevićem, saznaje

Pobjeda.

Više izvora našeg lista iz opo-

zicije je saopštilo da je Milku

Tadić-Mijović predložio dio

građanske opozicije, predvo-

đen SDP-om, dok je Andrija

Jovićević favorit Demokrat-

skog fronta.

-Sa Milkom Tadić-Mijović i

Andrijom Jovićevićem će se

narednihpardanapregovarati

o uslovima njihovih kandida-

tura. Dilema je da li da budu

kandidati svih stranakauopo-

ziciji ili da kao nestranačke

ličnosti uđu u predsjedničku

trkuuzpodrškucijeleopozici-

je- kazao je Pobjedi izvor iz

opozicije.

Sastankutakozvanegrađanske

opozicije juče u Podgorici pri-

sustvovali su lideri Demosa

Miodrag Lekić, SDP-a Ranko

Krivokapić, SNP-a Vladimir

Joković i GPURADritanAba-

zović,kaoipredstavnikDemo-

krata Danilo Šaranović. Pred-

sjednik Demokrata Aleksa

Bečić ranije je kazao da će po-

držati kandidata iza kojeg sta-

nunjegove kolege iz opozicije.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, na sastanku je predla-

ganaiVanjaĆalović-Marković,

alijetainicijativapredsjednika

SDP-a Ranka Krivokapića, od-

bačena, jer je izvršna direktor-

ka MANS-a još ranije javno

odbila takve ponude.

Izvori Pobjede iz opozicije ni-

jesu željeli da procjenjuju ko

od ta dva kandidata ima veće

šanse da bude zajednički kan-

didat.

- Još je rano, zavisiće i od lič-

nih ambicija i od uslova koji

budupostavljeni.Trebaobavi-

ti razgovore i vidjeti kakva su

njihova razmišljanja i stavovi,

zaključio je naš izvor. Pred-

sjednik Socijalističke narodne

partijeVladimir Joković i pot-

predsjednik GP URA Neđelj-

ko Rudović juče nijesu željeli

da otkrivajukartemedijima.

Joković je u srijedu ovlastilo

Predsjedništvo SNP-a, da sa

Demokratskim frontom pre-

govara o zajedničkom pred-

sjedničkomkandidatu.

N.Z.

BERANE

-Opštinska izbor-

nakomisija, na sinoćodrža-

noj sjednici, većinomglasova

odlučila jedaodbaci, kaone-

osnovane, prigovorekoalici-

je „Beranepobjeđuje–Milo

Đukanović –DPS, SD, BS“, u

kojima je istaknutoda suna

nekolikobiračkihmjesta to-

komlokalnih izborauBera-

nama zabilježene značajne

neregularnosti.

- Opštinska izborna komisija

odbacila je prigovore koje su

podnijeli predstavnici liste

„Berane pobjeđuje –Milo Đu-

kanović – DPS, SD, BS“ veći-

nom glasova - kazao je pred-

s j e d n i k O I K V l a d i m i r

Obradović.

Koalicija „Berane pobjeđuje –

Milo Đukanović – DPS, SD,

BS“ podnijela jeOpštinskoj iz-

bornoj komisiji prigovore na

preliminarne rezultate lokal-

nih izbora, održanih4. februa-

ra.

- Prigovori se, pored ostalog,

odnose na biračko mjesto 21 -

Zagorje, gdje je naša komisija

utvrdiladaubiračkommateri-

jalunemakovertesaglasačkim

listićimaDemokrata; na birač-

kom mjestu 13 Mašte jedan

glasač je glasao na osnovu po-

tvrdeMUP-a,iakonijebioupi-

san u birački spisak; na birač-

kom mjestu 51 Pešca I, u

biračkom spisku - knjizi za

glasanje putem pisma za više

osobakojesuglasalepotpisana

su druga lica; na biračkom

mjestu 27 Mezgale komisija

biračkog odbora prilikom gla-

sanja putem pisma nije isto

evidentirala u knjizi, a ni kon-

statovala u zapisniku iako je

bilo takvih birača. Takođe, na

biračkommjestu 48 Novo na-

selje I, u knjizi birača koji su

glasali putem pisma utvrđeno

je13potpisabirača,auzapisni-

ku je birački odbor konstato-

vao da je bilo 14 birača koji su

glasali izvan biračkog mjesta.

Na desetak biračkih mjesta

utvrdili smo da među nevaže-

ćim listićima postoje oni koji

moraju biti važeći, i svi pripa-

dajunašoj koaliciji, kazali su iz

koalicije „Berane pobjeđuje -

MiloĐukanovićDPS, SD, BS“.

Iztekoalicijejučejesaopšteno

dasunaOpštinskuizbornuko-

misiju pritisak vršili i visoki

funkcioneri SNP-a Neven Go-

šović i Milisav Ćorić da bi ,,za-

jedno pokušali da krivotvore

dokumentaciju sa izbornih

mjesta i time utiču na odluku

OIK“.

Predsjednik OIK-a Berane

Vladimir Obradović, među-

tim, kazao jeda jepotpunone-

tačnoda je ikovršiopritisakna

Opštinsku izbornu komisiju

,,po pitanju prigovora koji se

tiču regularnosti izbornog

procesa.

- Neven Gošović i Milisav Ćo-

rić seuopštenijesupojavljivali

u prostorijima Opštinske iz-

borne komisije - dodao je

Obradović.

V.J.

O strategiji EU

Perspektivau

fatamorgani

»

Piše:

MomčiloRADULOVIĆ

Takozvana građanska opozicija i Demokratski front počeli

konsultacije o zajedničkompredsjedničkomkandidatu

Slijedepregovori sa

MilkomTadić-Mijović i

AndrijomJovićevićem

SaMilkomTadić-Mijović i AndrijomJovićevićemće se narednih par dana

pregovarati o uslovima kandidature. Dilema je da li da budu kandidati svih

stranaka u opoziciji ili da kao nestranačke ličnosti uđu u predsjedničku trku

Obradović tvrdi daGošović i

Ćorićnijesuuticali na radOIK-a

Berane

Opštinska izborna komisija Berane odbacila prigovore koalicije „Berane pobjeđuje“

Pregovori koalicije Zdravo Berane i Demokratske Crne Gore

o formiranju lokalne vlasti počeli su kasno sinoć.

- Sastanak pregovaračkih timova je počeo sinoć nakon što

je OIK odbacio prigovore DPS-a. Intenziviranje pregovora

očekujemo nakon što budu de initivno potvrđeni rezulatati

- rekao je izvor Pobjede.

PočelipregovoriZdravo

BeraneiDemokrata

POTENCIJALNI KANDIDATI:

Andrija Jovićević iMilkaTadić-Mijović

KOMENTAR