Previous Page  2 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 60 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Politika

PODGORICA/VAŠIN

GTON

–Dvadokumenta

AmbasadeSADuPodgorici,

ukoje jePobjeda imalauvid,

detaljno izvještavajuVašin-

gtonda jeDemokratski

front uložioogromannovac

izRusijeuoglašavanje i pro-

mociju stranačkepolitike

prekomedijskogkoncerna

Vijesti, ali i detaljnoopisuju

korišćenje sofisticirane teh-

nologije i društvenihmreža

uželji dapropagandom

kompromitujeĐukanovićev

DPSali i da seutičenaopre-

djeljenje crnogorskihgrađa-

nana izborima 16. oktobra

2016. godine.

-DFkoristivisokutehnologiju

sa novom firmom za marke-

tinšku kampanju i velikimko-

ličinama novca - ističe se u

američkomizvještaju.

Amerikanci nemajudilemeda

Front barata ruskim novcem,

zato je jednopoglavlje naslov-

ljeno - ,,Rusijamilionima puni

kofereDF-a da bi uticala“.

MOĆTEHNIKE

Osim novcem, sudeći prema

izvještajuAmbasade,DFjebio

logistički podržan kroz pre-

nos tehnološkog znanja.

I to se uvezeno znanje obilato

koristilo. Prema izvještaju

Ambasade u Podgorici, Front

je bio umogućnosti da pošalje

čak60.000tekstualnihporuka

preko provajdera - Slovenač-

kogtelekomaT2-kaoreakciju

na početak kampanje Đuka-

novićevog DPS-a koja je kre-

nula saCetinja.

Očito su Amerikanci brižljivo

notirali detalje: na dan počet-

ka kapmanjeDPS-a brojni ko-

risnici sudobiliporukusljede-

će sadržine: „Još jednaMilova

prevara kreće sa uništenog

Cetinja.Mi

ili on. DF.“

Kao svojevsnu ,,navlakušu“ za

građane, dva dana prije ove

poruke preko slovenačkog T2

poslata je poruka –bez teksta.

Aron Šaviv, šef marketinške -

ali i političke - kampanje De-

mokratskog fronta vješto je

vodio agresivnu promociju

ove političke grupacije, koja je

osimtradicionalnihmedijabi-

la fokusirana i na drštvene

mreže.

Tako je tim Demokratskog

fronta tokom septembra i ok-

tobra emitovao niz, kako ocje-

njuju Amerikanci, ,,kontro-

verznih video materijala na

televiziji“, kanalu YouTube i

brojnimsajtovima.

-Ovi videomaterijali suprofe-

sionalno urađeni i fokusiraju

senaporukeprotivĐukanovi-

ćakojegapovezujusakorupci-

jomi krađom– zaključuje se u

izvještajuod 18. septembra.

IZBORNI DAN

Izvještaj koji je sačinjen dva

dana nakon parlamentarnih

izbora pedantno je selekto-

van: izbačeno jenekoliko stra-

na koje, izgleda, ne treba da

bududostupne javnosti.

Jedini preostali tragsunaslovi

odjeljaka kojima je izbrisan

sadržaj.Jedanodtihnaslovaje

indikativan (,,Izbori protekli

bez smetnji, ali je evidentan

spoljašnji uticaj“) i ukazuje da

američkianalitičarinijesuoci-

jenili da je bilo nekog ozbiljni-

jeg narušavanja regularnosti

VAŠINGTONSKI PAPIRI:

Kako su američke ambasade izvještavale o uticaju

Rusije na politička dešavanja u Crnoj Gori i nekimevropskimzemljama (2)

Moćcrnepropagande

PREDMETAMERIČKIHANALIZA:

Lideri Demokratskog frontana jednomodprotesta

Demokratski front, osimšto je opremao pristalice

uređajima visoke tehnologije, agresivno je

propagandno djelovao i šest mjeseci prije izbora

koristio so sticirano kompjutersko stručno

znanje koje je, ,,prevazilazilo kapacitete DF-a“

Povodom jučerašnjeg teksta Pobjede pojavio se, prvo na televiziji

Vijesti, a onda i na istoimenomportalu koncerna, nepotpisani tekst u

kojem se tvrdi da su neistiniti ili tendenciozni navodi koje Pobjeda pre-

nosi iz izvještaja Ambasade SAD u Podgorici.

U pokušaju demantija se, između ostalog, kaže da je ,,…fake news pro-

paganda još jednompokazala svoje pravo lice ne prezajući da za svoje

opskurne ciljeve zloupotrijebi američku ambasadu a time i američku

vladu što čudi s obziromda se šef DPS i pomenute propagande kune u

partnerstvo sa zvaničnimVašingtonom. U poznatompropagandnom

maniru „Pobjeda“ zlonamjernim tumačenjemnekih papira US amba-

sade pokušava da poentira i diskredituje Vijesti „obogaćujući“ izvještaj

neimenovanog diplomate svojim komentarima, polurečenicama,

tumačenjima i opremom teksta…“

Kako u nijesu uspjeli, uprkos kolektivnom trudu, da pronađu laži ili

ostrašćenosti u tekstu Pobjede, autor ili autori pribjegli su fantazma-

goričnimpričama o ,,zlonamjernim tumačenjima“ i ,,obogaćivanjima“

izvještaja Ambasade SAD.

Pa, dobro. Za čitaoce Pobjede prenijećemo dio teksta koji se tiče Vije-

sti, u prevodu ovlašćenog sudskog prevodioca, poštujući original, sa

zamračenjima kada se identi ikuju ličnosti i izvori:

,,(SBU) Najvidljivija potvrda da DF sjedi na ogromnim sumama novo-

pridošlog prihoda je njegova velika štampana i online reklamna

kampanja. Kkkkkkkkkkk je naveo da je DF kupio oglasni prostor za

700,000 eura u anti-vladinomdnevnom listu Vijesti. Kkkkkkkkkkk je

prenio ambasadoru da je DF-ova prva rata Vijestima iznosila ukupno

500,000 eura. Međutim, Kkkkkkkkkkk je informisao ambasadinog

službenika za javne poslove da je ugovor za oglašavanje sa DF-om

vrijedan 250,000 do 300,000 eura i otvoreno se podsmijavao ci iri

od 700,000 eura. Takođe je naveo da je DF najviše potrošio na Vijesti

u tri poslednja izborna ciklusa zbog njegovog interesa za čitanost/

gledanost Vijesti. Bez obzira da li oglašavanje u štampi košta 250,000

ili 700,000 eura, ovo je izuzetno visoka suma novca za samo jedan

medij oglašavanja i ne uključuje cijenu štampanja i postavljanja brojnih

bilborda širom zemlje. Svi službenici ambasade su primijetili veliki broj

DF-ovih bilborda u poređenju sa drugimpartijama, uključujući DPS.“

(Engleska verzija dokumenta prikazana je na slici uz ovaj tekst)

Ostavljamo čitaocima da procijene: hoće li vjerovati njima na golu riječ

ljudima iz Vijesti, ili onome što vide svojimočima. Na engleskom ili

crnogorskom, svejedno.

D.Đ.

,,Fejkdemanti“ Vijesti

kod same procedure glasanja.

U izvještaju se, međutim, opi-

suje situacija sa emitovanjem

ogromnekoličineporukakoje

je ekipa izDF-a slala crnogor-

skimgrađanima, što je i dove-

lo do odluke Agencije za elek-

tronske komunikacije i

poštanske komunikacije

(EKIP) da privremeno sus-

penduje aplikacije Viber i

What’sApp.

- Na dan izbora, ogroman broj

građana, uključujući osoblje

ambasade, su dobili spam tek-

stualne poruke iz nekoliko dr-

žava, uključujućiVelikuBrita-

niju i Kinu. U tekstualnim

porukamajenavedenodaDPS

sprovodi prevarne radnje na

dan glasanja, kao što je kupo-

vinaglasova, navodi seu izvje-

štaju uz konstataciju da je

EKIP na 90 minuta blokirao

aplikacije Viber i What’s App

– ističuAmbasadi SAD.

To je, tvrde Amerikanci, ura-

đenoda bi se zaustavilo „bom-

bardovanje“ spam tekstual-

nimporukama, ali i navode da

je Akcija za ljudska prava

ustvrdila da je takva odluka

Agencije nezakonita i u su-

protnostisaustavomCrneGo-

re i slobodomštampe. Istovre-

meno, navodi se da je Viber

,,pristao da sarađuje sa nevla-

dinom organizacijom CDT,

kako bi se pojasnile i utvrdile

standardneprocedure iproto-

koli, ako bi se isti događaj po-

novio“.

Ambasada SAD notira i ogro-

manbroj sajber napada na no-

vinske portale (CDM), sajtove

nekih nevladinih organizacija

koje prate izbore (CDT) ali i

učestale pokušaje obaranja

sajta DPS-a tokom izbornog

dana.

,,PRAZNASTRANA“

OHAPŠENJU

O akciji crnogorske policije i

Specijalnog tužilaštva za or-

ganizovani kriminal - hapše-

njudvadesetaksrpskihdržav-

ljanaosumnjičenihzapokušaj

terorizma – u izvještaju Am-

basade SAD je posvećena pa-

žnja.

Tekst je, međutim, nedostu-

pan široj publici koja nema

autorizaciju,jerje,očito,sadr-

žajocijenjenkaostrogopovje-

ljiv. Ostao je samo naslov

odjeljka: ,,Dvadeset Srba po-

kušali napad na Skupštinu –

opozicija to naziva državnim

udarom“.

Mnogi sudetalji ostali zamra-

čeni i mnoge su ocjene ame-

ričkihanalitičaranedostupne.

Ipak, ono što je dostupno u

dva izvještaja Ambasade SAD

oslikava dešavanja u Crnoj

Gori tokom turbuletne 2016.

godine; razotkrivene su šeme

ruskog uticaja, kao i metode

djelovanja nekih političkih

aktera...

Ta šema je, imimo izbora, pri-

mjenjivana i u drugim drža-

vamaEvrope, očemusutako-

đe pedantno izvještavala

američka diplomatsko-kon-

zularna predstavništva.

DraškoĐURANOVIĆ

(Sjutra: KakoMoskvaplaća

,,prijatelje“)

RAZOTKRIVANJEŠEME

RUSKOGUTICAJA:

AmbasadaSADuPodgorici