Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

CrnomGorom

Predsjednik opštine Budva o pukotinama zbog kojih je zatvoren dioMediteranske ulice

Krapović: Oštećenjaće

procijeniti stručnjaci

Nećemo uznemiravati investitore kao ni građane, ali

preliminarne procjene pokazuju da bi trebalo ozbiljno da

se pozabavimo problemom – kazao je Dragan Krapović

BUDVA

–Saobraćaj udijelu

MediteranskeodUlice 13.

juladoUliceMilaMilunovi-

ća iUliceS 16- 16bićedo

daljnjegobustavljenza sve

vrstavozila. Otvorićemo je

kada stručnjaci procijeneda

jeprolazbezbjedanza sve

građane–kazao jepredsjed-

nikopštineDraganKrapo-

vić.

Ulica jezatvorenaodsrijedeu

18 sati, kada je Sekretarijat za

komunalno-stambene poslo-

ve donio rješenje.

OBJEKTI

Krapović je juče obišao loka-

cijunakojojsupokotineuoče-

ne prije nekoliko mjeseci. O

uzrocima i stepenu oštećenja

ulice,najaviojeon,višećemo-

ći da kaže nakon što dobije iz-

vještaj tima sa Građevinskog

fakulteta.

- Stručnjaci će utvrditii uzro-

ke oštećenja, uraditi procjenu

ugroženosti ulice i okolnih

objekata, jer seublizini nalazi

vrtić. Nećemo uznemiravati

investitore koji tu grade, kao

ni građane, ali imamoprelimi-

Dvije pukotine dužine

30metara pojavile su

se sredinomkolovoza

na dijeluMediteranske

ulice, ublizini gradilišta

objekta „PortoBudva“

narne procjene da bi trebalo

ozbiljnodasepozabavimotim

problemom. Ukoliko nalazi

pokažu da je sve u redu, da je

ovo samo bilo slijeganje tla, ili

se može otkloniti određenim

mjerama, po tome ćemo i po-

stupiti.Neželimoništadapre-

pustimo slučaju – kaže odluč-

no p r v i čov j ek Budve .

Onjedodaodasuuputilidopi-

se i direktoru Direktorata za

vanredne situacije Mirsadu

Mulićuiministruodrživogra-

zvoja i turizma Pavlu Radulo-

viću,kojijenadležanzagrađe-

vinsku inspekciju.

Dvije pukotine dužine 30me-

tara pojavile su se sredinom

kolovozanadijeluMediteran-

ske ulice, u neposrednoj blizi-

ni gradilišta objekta „Porto

Budva“ investitora„Alartcen-

tar CG“ Budva. Široke su ne-

koliko centimetara a duboke

oko 20.

UPOZORENJA

Građani sunanjihupozorava-

li još prije mjesec. Krapović

kaže da su pokušavali da zau-

stave gradnju.

- Godinama, ovo je poznato

kao trusno područje, ispod je

voda i pijesak. Zato je lokalna

uprava pokušavala da spriječi

gradnju na području gdje su

zgrade u blizini, koje od po-

četka imaju problematične

temelje, i za koje građani po-

minju da se krive. Očigledno

jemoralo da se desi ovako ne-

što… Predstoji nam ozbiljan

posao koji ćemo dovesti do

kraja – kazao je Krapović.

Dok je ulica zatvorena, put-

nički automobili mogu kori-

stiti Ulicu Slovenska obala od

hotela,,Park“doStaroggrada,

dok će se saobraćaj iz central-

ne zone odvijati Lovćenskom

ulicom. Početna stanica jav-

nog gradskog i prigradskog

prevoza biće kod Crvene

zgrade.

I.T.

SLIJEGANJETLAILIOZBILJANPROBLEM:

Pukotinenamagistrali

PODGORICA – Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijom

u više opština. Zbog toga

potrošači u pojedinimnase-

ljima po nekoliko sati neće

imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do

14:30 sati Peovac, Kuti i dale-

kovod ,,Konjuhe“.

BERANE:

od 9 do 14:30 sati

Lokve i kratkotrajno daleko-

vod „Luge“.

Bijelo Polje: od 9 do 15 sati

Ujniče, Ponikvice, Mioče,

Cerovo i Poda.

Budva: od 9 do 14 sati Lap-

čići, Pobori, Gornji Pobori,

Duletići, Stanišići i Brajići.

CETINJE:

od 10 do 15 sati

Belvederska, Islandska,

Vučedolska i Petrovgrad-

ska ulica; od 9 do 15 sati

Lipovik, Dujeva, Čukovići i

Zaječina; od 7 do 16:30 sati

Žabljak Crnojevića, Dodoši,

Kraće Do, Šinđon, Meterizi,

Kokošice, Dobrska Župa,

Đalci, Češljari, Gospoštine,

Pipac, Cerov Pod, Jankovića

Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka,

Karuč i Bobija.

GUSINJE:

od 9 do 14:30 sati

kratkotrajno - dalekovod

,,Gusinje“ (Grebaja, Kačanik

i Dolja).

Herceg Novi: od 9 do 14

sati Zelenika (dio područja

kodmosta); od 9 do 13 sati

Kamenari.

KOLAŠIN:

od 9 do 14 sati

Jasenova, Ocka Gora, Cero-

vica, Duboko, Međurečje,

Duboko, Bulje, Gornja Rovca

i Trmanje; od 8:30 do 14:30

sati Lugovi.

KOTOR:

od 10 do 13 sati

Krivošije (Ledenice); od 10

do 12 sati mogući povre-

meni prekidi korisnika koji

se napajaju sa trafostanice

„Školski centar“.

Mojkovac: od 9 do 13:30 sati

Donje Selo (Podbišće).

NIKŠIĆ:

od 10 do 15 sati

Ozrinići i Bršno.

PLAV:

od 9 do 14:30 sati

ulica Šabovića i Ribarska.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Biševo, Kačapore, Kurbardo-

vići, Bać, Murići, Jablanica,

Đuđevići i Repetitor, kao i

Kajevići, Pripeč, Dračenovac,

Crnča, Malindubrava i Vuča.

I.T.

CEDIS: Dio

Rožaja bez

struje od

9 do 14:30

BAR

– Odbornici su sa 27

glasa za i jednimprotiv

usvojili prijedlogodlukeo

socijalnoj i dječjoj zaštiti za

2017. godinu. Premaodluci,

jednokratnanovčanapomoć

iznosi 120eura, amože se

ostvariti najvišedvaputa

godišnje. Pod izuzetnim

uslovimamože seostvariti u

visini četvorostrukog izno-

sa. Naknada zanovorođeno

dijete iznosi 100eura.

Opština će, predviđeno je čla-

nom 12, pomoći u nabavci

udžbenika za učenike prvog

razreda.

U poglavlju usluge navedena

je usluga pomoć u kući. Obe-

zbjeđuje se licima koja usljed

starosti, hronične bolesti ili

invaliditeta imaju ograničene

fizičke i psihičke sposobnosti

da zadovolje svakodnevne

osnovne lične i životne potre-

be.

Predstavniciopozicijeocijeni-

li su da je riječ o vrlo važnom

dokumentu te da ga je potreb-

no izmijeniti i dopuniti. Pred-

lagali su da naknada za novo-

rođenče iznosi 120 eura, a da

se za novorođeno dijete čiji su

roditelji u stanju socijalne po-

trebe, ili su bez zaposlenja,

isplaćuje jednokratna pomoć

u iznosuod 350 eura.

U nastavku sjednice bez ras-

pavedata je saglasnost odboru

direktora Vodovod i kanaliza-

cijaza izmjenestatuta togpre-

duzeća, usvojena informacija

o radumjesnihzajednica...

V.K.V.

VAŽANDOKUMENT:

Sa sjedniceSO

BAR:

Skupština usvojila odluku o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Jednokratnapomoćdo 120eura

PLJEVLJA

-Čopor od tri-

desetakpasa lutalicanapao

je stadoovacaporodiceTa-

baš iz selaRabitlje. Jedna

ovca je zaklana.

Slobodan Tabaš kaže da im je

pričinjena velika šteta

.

- U srijedu oko 16 časova, moj

otac je čuvao ovce kad su psi

lutalice napali stado. Jutros

smonašli jednustrvinu, a dvi-

jeovce i troje jagnjadinijesmo

mogliuopštedanađemo.Toje

šteta od 600, 700 eura najma-

nje –kažeTabaš

.

On dodaje da su psi lutalice

česta pojava u selu i okolini i

danijeprvi put daprave štetu.

Napuštene životinje posljed-

njih mjeseci postaju sve veći

problemu okolnimselima, ali

i u gradu, i predstavljaju opa-

snost kako za druge životinje

tako i za ljude. U pljevaljski

azil može da bude smješteno

100 pasa, što je nedovoljno za

smještaj lutalica čiji se broj

PLJEVLJA:

Čopori životinja zadaju brige žiteljima Rabitlje

VUKOVINIJESUNAJVEĆIPROBLEM:

Zaklanaovca

svakodnevno uvećava. Kako

bi broj pasa na ulici trebaloda

se smanjuje nakon tretmana i

izlaskaizazila,postojisumnja

dasedovozeiizdrugihgrado-

va i ostavljaju na teritoriji

pljevaljske opštine.

Takođe, ne postoji ni registar

pasa, pa se ne mogu evidenti-

rati neodgovorni vlasnici koji

ostavljaju životinje.

A.S.

DraganKrapović

Mediteranskaulica

Psi lutalicenapali stado

ovacaporodiceTabaš