Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 9. februar 2018.

Hronika

Osumnjičeni za krijumčaranje azilanata saslušan kod sudije za istragu

Nezirajupritvor zbog

opasnosti odbjekstva

PODGORICA

–Viktoru

Neziraju (21) izPeći –Ko-

sovo, nastanjenomuBud-

vi osumnjičenomzakri-

jumčarenjemigranata i

nedozvoljenprelazakdr-

žavne granice juče jena-

kon saslušanjaodređen

pritvor do30dana.

KakoPobjedasaznaje,Nezi-

raju je pritvor doređen zbog

opasnosti odbjekstva.

Odluku je donio sudija za

istragu Osnovnog suda u

KotoruŠpiroPavićević.

Neziraj je uhapšen u utorak

zbogsumnjeda jekrijumča-

rio migrante koji su prihva-

ćeni 30. januara u luci Zeleni-

ka.

Policija je protiv Neziraja pri-

kupilamnoštvodokaza – iska-

zi migranata, koji su ga direk-

tno označili da je organizovao

nelegalni prelazak za određe-

nu sumu novca, ali istražitelji

imaju i iskaz taksiste koji je

potvrdio da ga je osumnjičeni

angažovao za prevoz Sirijaca.

Nezirajje,kakosesumnja,radi

sticanja novčane dobiti orga-

nizovao nabavljanje čamca i

neophodne opreme za plovid-

bu (pojasevi za spasavanje, ve-

sla, kompas itd), a zatimorga-

nizovao prevoz lica kao i

određivanje lokacije, plaža

„Jaz“ Budva, sa koje je grupa

po instrukcijama osumnjiče-

nog isplovila 29. januara pre-

ma vodama Italije.

Onse tereti i da jedoveouopa-

snost živote ovih ljudi koji su

usljed potapanja čamca mogli

izgubiti živote, jer jeorganizo-

vao krijumčarenje i omogućio

isplovljavanječamcemkoji ni-

je adekvatan za plovidbu toli-

kog broja osoba – navodi se u

saopštenjupolicije.

Italijanska ribarica ,,Erika“

(,,Erica“) sa 17 izbjeglica, ve-

ćinomizSirije, uplovila je 30.

januaraoko 10 sati u lukuZe-

lenika u pratnji Granične po-

licije Crne Gore, nakon što je

posada broda zatražila po-

moć za pristanak u crnogor-

sku luku. Među izbjeglicama

su bile tri žene i četvoro dje-

ce.

M.L.

RibaricaErikauZelenici

Vijeće Višeg suda zakazalo razmatranje optužnog akta u slučaju Carine

OptužnicaprotivMugoše

na razmatranju 19. februara

HERCEGNOVI

- Z. K. (34) iz

HercegNovog zaposlenau

Upravi zanekretnineuhap-

šena je juče zbog sumnjeda

jeprimilamito, saopšteno je

izUpravepolicije.

Kakosunaveli, istragaukazuje

da je osumnjičena krivično

djelopočinila 2016. godine.

Z. K. je bila zadužena za vođe-

nje upravnog postupka u Up-

ravi za nekretnine.

-Sumnjasedajeodjunadono-

vembra 2016. godine tražila

novac od više osoba kako bi iz-

vršila službenu radnju koja se

odnosi na podnijete zahtjeve

koje su stranke vodile kod

Uprave za nekretnine PJ Her-

ceg Novi. Od jedne stranke u

predmetu je, kako se sumnja,

primila mito od 200 eura - sa-

opštili su iz policije.

Osumnjičena će uz krivičnu

prijavu, biti privedena držav-

nom tužiocu u Višem držav-

nomtužilaštvuuPodgorici.

M.L.

Uhapšena tridesetčetvorogodišnja Novljanka

Zaposlena izUprave

zanekretnine tereti

sezaprimanjemita

PODGORICA

–Netačno je

da jenačelnikStanicekrimi-

nalističkepolicijeCentrabe-

zbjednosti PljevljaMiodrag

Bujišićputemdruštvene

mrežeFejsbukuputioprijet-

nje građaninuMilićuDespo-

toviću– reagovali su izUpra-

vepolicijena tekst objavljen

jučeuDanupodnaslovom

„Narkomančino, nemoj da la-

ješ, da tenebi gu...i“

Kako su pojasnili, nepoznata

osoba, načijemse identifikova-

nju radi, otvorila je lažni profil

naFejsbukuzloupotrebljavaju-

ći podatke i fotografiju sa pra-

vog profilaBujišića.

-Bujišićjeosvemuupoznaotu-

žioca, što se odnosi i na prijet-

nje koje je Bujišić dobio nakon

upućivanja prijetnji Despoto-

viću sa lažnog profila sa ime-

nomBujišića, čime se stiču ele-

menti bića krivičnog djela

ugrožavanjesigurnostinaštetu

Bujišića – saopšteno je.

Dodaje se da je u tekstu na koji

reaguju navedeno da je Bujišić

prijavljen Odjeljenju za unu-

trašnju kontrolu rada policije

zbog prijetnji upućenihMiliću

DespotovićuputemFejsbuka,a

povodomteksta objavljenog na

Pljevaljskomportalu pod nazi-

vom „Kažnjavaju bez milosti –

uz kaznu ni saučešće ne izjav-

ljuju“, od 02.02.2018. godine sa

objavomu20:32 sata.

- U pitanju je međutim lažni

profil koji je na Fejsbuku otvo-

rilo za sada nepoznato lice a

pod imenom „Miodrag Buji-

sic“. Ovo lice je postavilo foto-

grafiju sa pravog profila kolege

Bujišića i u više navrata uputilo

komentare uvredljive i prijete-

će sadržine na pomenuti tekst,

nakon čega je više lica, prepo-

znajući fotografiju i ime

Miodraga Bujišića na lažnom

profilu, odgovorilo na te

komentare u negativnom

kontekstu – pojašnjeno je iz

policije.

Dodaje se da je nakon toga, ne-

poznata osoba koja koristi ovaj

lažni profil odgovarala na ko-

mentare upućujući uvrede i

prijetnje licima koja su ostavila

svoje komentare na navedeni

tekst na Fejsbuk zidu Pljevalj-

skog portala.

Bujišić je 2. februara obavije-

stio Nacionalni CIRT, odnosno

Vladin timza odgovor na raču-

narske incidente o ovomdoga-

đaju, a nakon toga i Osnovno

državno tužilaštvo u Pljevlji-

ma, kao i Odsjek za borbu pro-

tiv organizovanog kriminalite-

ta – Grupu za suzbijanje

krivičnih djela visoko-tehno-

loškog kriminala Uprave poli-

cije, kako bi se spriječila dalja

zloupotrebaimenaiugledaBu-

jišića i utvrdilo ko je osoba koja

je prijetila Despotoviću, pred-

stavljajući se kaoBujišić.

C.H.

Tužilaštvo ispituje ko je otvorio lažni pro l pod

imenomnačelnika pljevaljskog CB

Policija: KolegaBujišić

nijeprijetiograđaninu

PODGORICA

- SuđenjeZoranuBoljeviću (62) izPodgori-

ce, optuženomzaubistvo stricaSlavkaBoljevića i ranjava-

njebratanićaAlekse 22. avgusta 2016. godineupodgorič-

komnaseljuGornjaGorica juče jeodgođenoza 22.mart.

Pretres je odgođen jer je vještakMiodrag Šoć obavijestio sud

da ne može prisustvovati zbog saobraćajne nezgode koju je

imaouHrvatskoj.

Premanavodimaoptužnice, Boljević je22. avgusta2016. godi-

ne oko 17.30 sati u neposrednoj blizini svoje kuće u Nikšićkoj

uliciuPodgorici, nakonsvađe, izpištolja, ispaliohitacuSlavka

Boljevića, a zatimi uAleksuBoljevića. SlavkoBoljević je pod-

legaopovredama.

M.L.

Odgođeno suđenje optuženomza ubistvo strica i ranjavanje bratanića

Vještak imaosaobraćajni udes

CETINJE

- Službenici Odjeljenja

bezbjednosti Cetinje su pretre-

som kuće jedne osobe pronašli

oružje, dok su kontrolomdvije

bezbjednosno interesantne

osobe pronašli marihuanu.

Pretresomporodične kuće

i drugih prostorija u naselju

Humci koje koristi V. N. (45) iz

Cetinja pronađeni su: pištolj

„klot magnum 357“ M 8394 u

ilegalnomposjedu, vazdušna

puška „CZ“ oštećenog fabrič-

kog broja i vojnički bajonet sa

futrolom.

Osimoružja pretresom je pro-

nađen i kosijer. Cetinjski poli-

cajci su, uz podršku službenika

Posebne jedinice kontrolisali

bezbjednosno interesantne

osobe K. P (22) i M. M. (22) iz

Cetinja u Ulici Baja Pivljanina

u Cetinju. Kod K. P. pronašli su

drobilicu za narkotike i pakova-

nje rizli, a kod M. M. su pronašli

pvc zamotuljak sa materijom za

koju se sumnja da je marihuana

kao i pakovanje rizli.

O tome je upoznat tužilac koji

se izjasnio da u radnjama K. P.

i M. M. nema elemenata bića

krivičnog djela.

A.G.

Kontrole na Cetinju

Oduzeto

oružje i

marihuana

PODGORICA

– V. V. iz Pod-

gorice, koji je automobilom

„fiat bravo“ sletio na obalu

Ronioci iz Bijele pretraživali Moraču

Automobil nestalogvozača

vještačenuDanilovgradu

Morače u srijedu oko 16.20

sati nije pronađen.

Ronioci iz Bijele juče su pre-

Viši sud

Miomir

Mugoša

prodaji opštinskog zemljišta

iz 2007. godine. Na javnoj lici-

taciji ponuđeno je više od 13

miliona eura za zemljište, ali

je posebnompogodbomkup-

ca i prodavca prodato za dva i

pomiliona.

Nakontogauslijedilajeodluka

Vrhovnog suda kojom je nalo-

ženo da „Carine“ vrate zemlji-

šteod15.205kvadratnihmeta-

ra, a glavni grad kompaniji

„Carine“ 2.508.825 eura, koli-

kojeplaćenospornozemljište.

Nakonšto jezemljištevraćeno

u vlasništvo glavnog grada,

Mugoša jekrajem2011. godine

donio odluku o ponovnom

prenosu zemljišta na „Carine“

itopocijeniod165eurazakva-

dratni metar (ukupno dva i po

miliona) - kao i 2007. godine,

kada su prvi put sklopljeni

sporni ugovori.

Podsjećamo, bivši gradona-

čelnik Podgorice je početkom

septembradaoizjavutužiocu,

ali je tada u svojstvu građani-

na objasnio kako je došlo do

ugovora opštine sa „Carina-

ma“.

B.R.

PODGORICA

–Vijećevišeg

suda za 19. februar zakazalo je

razmatranjeoptužniceprotiv

bivšeggradonačelnikaPod-

gorice i doskorašnjeg amba-

sadoraCrneGoreuSloveniji

MiomiraMugoše, zbog sum-

njeda jeu slučaju„Carine“

oštetiobudžet zavišemilion-

ski iznos.

Specijalno tužilaštvo je provje-

ravalougovoreop-

štine i firme „Carine“ čiji je

vlasnik Čedomir Popović iz

2007. godine. Istražitelji sum-

njajuda je u tomposlubudžet

Podgorice oštećen za skoro

sedammiliona.

Mugoša se, prema navodima

iz optužnog akta, tereti da je

2007. godine zloupotrijebio

položaj tako što je omogućio

prodaju vrijednog zemljišta

od 15.205 kvadrata na Starom

aerodromu, bez odluke Skup-

štine.

Umeđuvremenu, 2010. godi-

ne, Osnovni sud u Podgorici

poništio je ugovor op-

štine i kompanije

„Carine“ o

traživali rijeku Moraču, ali

nijesuuspjelidapronađuV.V.

Automobil jeposlatnavješta-

čenje kako bi se utvrdila

ispravnost.

Tokom uviđaja, policajci su

zatekli otvorena zadnja vrata

i ključeve ubravi.

Vozačsekretaomagistralnim

putem Podgorica – Cetinje, i

iz neutvrđenih razloga sletio

sa puta u blizini restorana

„Internacional“.

A. G.