Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Društvo

onstruktivan

saglasnosti

potvrduSavjet RTCG.

Pavićević je kazaoda je istina

da se Savjet mora saglasiti sa

onimštouugovorupišeiista-

kao da se nada da će postići

dogovor.

- Nadamse da će Javni servis

i Vlada naći zadovoljavajući

model koji će sačuvati inte-

gritet i nezavisnost ovogme-

dija, a da u isto vrijeme Vladi

bude omogućeno da prati di-

namiku i realizaciju sredsta-

va opredijeljenih budžetom

kako je to i tražila. Na na-

rednoj sjednici Savjeta

razgovaraćemo o ovom

ugovoru, anaravnoda jeza

našu medijsku kuću naj-

boljedaseštoprijepotpiše

i da svaka strana bude za-

dovoljna - kazao je Paviće-

vić.

On, međutim, nije mogao

da precizira kada će taj

ugovor biti sklopljen, ali je

naglasio da su sve što je do

njihuRTCGuradili.

K.J.

štovanje

abeznas“

menuti 'humani' pružiti“.

Oni su još jednompozvali jav-

nost na poštovanje principa

„Ništa o nama bez nas“, pod-

sjećajući da je invaliditet pita-

nje ljudskih prava i da se nji-

hovi osnovni principi krše

ovakvimpristupom.

- Usvojeno je zakonodavstvo

koje bi trebalo da spriječi ova-

kvu i slične akcije u kojima se

osobe s invaliditetom sata-

nizuju kao uzročnici stresa,

problema, sindroma sagorije-

vanja i iscrpljenosti – poručili

su izUMHCG.

NESPORAZUM

Koordinatorka projekta „Ču-

vamse–čuvamte“ idirektori-

ca NVO „Portret“ psihološki-

nja Branka Ćalasan objasnila

je za naš list da su kroz sarad-

nju sa različitim institucijama

i stručnim licima prepoznali

potrebu za realizacijom ova-

kvog projekta.

- Duboko žalim zbog tumače-

nja UMHCG ciljeva projekta

kao diskriminišućih i ugroža-

vajućih. Kao što samu prepis-

cimejlomsa članomoveorga-

n i z a c i j e n a p ome n u l a ,

sindromsagorijevanjanaradu

jeproblemsavremenogčovje-

ka - istakla jeĆalasan.

Objasnila je da ovaj sindrom

nastaje u profesionalnom od-

nosu i radu sa klijentima, od-

nosnobolesnicimaumedicin-

skim, socijalnimi obrazovnim

institucijama, posebno onima

kojesebavementalnimzdrav-

ljemljudi.

Premanjenimriječima, velika

imječastdarealizujeprojekat

koji će pružiti podršku onima

koji podršku pružaju, ovog

puta osobama sa invalidite-

tom.

-Nekomdrugomprilikomna-

damosedrugimstručnimlici-

ma. Što osnaženija budu

stručna lica, u humanom i

profesionalnom smislu, bolju

podršku će pružiti crnogor-

skom društvu, gdje je potreb-

na – smatraĆalasan.

J.B.

PODGORICA

-Ministar-

stvoprosvjeteobezbijedi-

lo je sredstva za isplatu

stipendija i studentskih

kredita za januar i februar

školske 2017/2018. godine

u iznosu348.634eura, sa-

opšteno je izovog resora.

Za isplatu studentskih kre-

dita za januar i februar

obezbijeđena su sredstva u

iznosu 286.740 eura. Rata

studentskog kredita, kako

pojašnjavaju, kreće se od 37

do 53 eura u zavisnosti od

godine studija i prosječne

ocjene iz prethodne godine

studija.

Studentski krediti isplaćuju

se prema početnom slovu

prezimena i to u filijalama

Sosijete ženeral (E, F, G, H,

I, J, K, L, LJ), Hipotekarne

(A, B, C, Č, Ć, D, Đ, DŽ) i

Atlas banke (M, N, NJ, O, P,

R, S, Š, T, U, V, Z, Ž).

- Sredstva suobezbijeđena i

za stipendijeza talentovane

učenike i najbolje studente

za januar i februar školske

2017/2018. godine u iznosu

61.894 eura. Iznos rate sti-

pendije za talentovane uče-

nike je 57 eura, a za najbolje

studente86eura.Stipendije

talentovanim učenicima i

najboljim studentima se

isplaćuju u filijalama Crno-

gorske komercijalne banke

–piše u saopštenju.

N. Đ.

Počela isplata stipendija

i studentskihkredita

Sjednica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije o predmetima članova Savjeta RTCG

Nemaju ingerencije

dapreispitujuodluke

Samo Nikola

Vukčević

podnio je tužbu

Upravnomsudu,

dok su ostali

prihvatili odluku

kao pravno

valjanu i zakonitu

i nijesu podnijeli

pravni lijek, pa su

one pravosnažne

LuiđŠkrelja

AndrijanaKadija

PODGORICA

- SavjetAgen-

cije za sprečavanjekorupcije

na sjednici, zatvorenoj za

javnost, juče jedonioodluku

ukojoj jenavedenodanema-

junadležnost u slučajevima

utvrđivanjaodgovornosti

članovaSavjetaJavnog ser-

visa zakoje jeAgencijadoni-

jela rješenjada suukonflik-

tu interesa, ali sunajavili da

ćeponovo razmatrati slučaj

NikoleVukčevića, nakon što

odluka sudaponjegovoj tuž-

bi budepravosnažna.

- Nemamo ingerencije da pre-

ispitujemo valjanost upravnih

odluka Agencije, odnosno ne-

mamonadležnost dapotvrđu-

jemo, poništavamo, niti ukida-

mo njene odluke – pojašnjeno

je u saopštenju tog tijela.

Vlada je prošlog petka dala

preporuku Savjetu da razmo-

tri djelovanje Agencije u po-

stupcimaukojima jeutvrđiva-

Direktor Agencije za spre-

čavanje korupcije Sreten

Radonjić i jedan poslanik

tražili su odmenadžmenta

Javnog servisa da imdostavi

informaciju da li je na RTCG,

u vrijeme dok je Nikola Vuk-

čević bio član Savjeta ove

medijske kuće, emitovan

njegov dokumentarni ilm

„Na putu ka Evropskoj uniji“.

- Taj ilm jeste emitovan

na Javnom servisu 9. maja

2016. godine, povodomobi-

lježavanja Dana pobjede nad

fašizmom i Dana Evrope.

Finansirali su ga Ministar-

stvo inostranih poslova i

evropskih integracija, kao i

Ambasada Velike Britanije u

Crnoj Gori i on je ustupljen

nama na besplatno emi-

tovanje - potvrdila je za

Pobjedu generalna direk-

Vukčevićevdokumentaracpodlupom

la da li su članovi Savjeta

RTCGprekršili zakon.

PortparolkaEvropskekomisi-

jeMaja Kocijančić pozdravila

jeovuodlukuVlade i naglasila

daEvropskaunijapomnopra-

ti razvoj događaja u vezi sa

svim slučajevima koji se tiču

članova Savjeta RTCG, uklju-

čujući i slučaj Vukčevića.

Savjet Agencije je nakon pre-

poruke Vlade odmah reago-

vao i od direktora Agencije

Sretena Radonjića tražio da

im dostavi kompletnu doku-

mentaciju i već juče održao

sjednicu.

U saopštenju dostavljenom

medijima pojasnili su da je

Agencija utvrdila da je sedam

članova Savjeta RTCG povri-

jediloZakonosprečavanjuko-

rupcije (oddevet članovakoli-

ko ih u Savjetu ima) i da je

samo Nikola Vukčević podnio

tužbuUpravnomsudu, dok su

ostali prihvatili odluku kao

pravno valjanu i zakonitu i ni-

jesu podnijeli pravni lijek, pa

suone pravosnažne.

- Obaveza Savjeta Agencije je

dazakažemo sjednicupopita-

njuVukčevića tekkadasudske

instancedonesukonačnupre-

sudu. Raspravićemo sve bitne

okolnosti u vezi sa postupa-

njem Agencije u njegovom

slučaju, nakon čega ćemo do-

nijeti adekvatne zaključke u

cilju unapređenja rada Agen-

cije, pri tome posebno vodeći

računa o njenomkredibilitetu

i potrebi očuvanja povjerenja

unjen rad - piše u saopštenju.

Kakosunaveli,slučajcrnogor-

skog režisera izazvao je veliku

medijsku pažnju, ali i pažnju

većeg dijela domaće i među-

narodne javnosti.

- Postupak nije okončan, nala-

zisepredsudomionimapunu

pravnu zaštitu pred sudskim

organima. Čin razrješenja

Vukčevića sa funkcije člana

Savjeta RTCG nije pravna po-

sljedica postupanja Agencije,

već rezultat nezavisnog po-

stupka, koji je vodila Skupšti-

na - zaključeno je u saopšte-

nju.

K.J.

torica RTCG Andrijana Kadija.

Ona je potvrdila da je zvaničan

odgovor uputila i Agenciji i

predsjedniku Administrativnog

odbora Skupštine Luiđu Škrelji.

Vukčević juče nije želio da

komentariše emitovanje ovog

ilma na RTCG za vrijeme dok

je bio u Savjetu ove kuće.

Ranije je na Administrativnom

odboru bilo riječi o ovom ilmu

i on je tada kazao da ga je bez

honorara ustupio Javnom

servisu. Koliko je novca dobila

„Galileo produkcija“, čiji je

jedan od osnivača Vukčević,

za ovaj dokumentarac nije

poznato.

Predsjednik Administrativnog

odbora Luiđ Škrelja juče nije

želio da komentariše ovaj

slučaj.

- Pitanje Nikole Vukčevića je

završeno jer je odluku donijelo

radno tijelo koje je zaduženo

za imenovanje i razrješenje

članova Savjeta RTCG, a

Administrativni odbor je

radio po zakonu - kazao je

Škrelja.

Agencija za sprečava-

nje korupcije ranije je

donijela odluku da je Vuk-

čević prekršio zakon jer je

dobio honorar od produkcij-

ske kuće „Galileo“ u iznosu

od 2.600 eura za simanje

ilma o uspješnimRomima.

Vukčević je na sjednici

Administrativnog odbora

rekao da je režirao taj ilm,

ali da on nikada nije pri-

kazan na Javnom servisu,

niti na drugim televizijama

zbog čega on nije u sukobu

interesa.

Zbog razrješenja je tužbu

podnio Upravnom sudu,

koji je donio presudu u

njegovu korist i naložio

Agenciji da ispravi nedostat-

ke u rješenju, nakon čega

je Agencija donijela novu

odluku kojom je potvrdila

razrješenje Vukčevića, ali su

pojasnili sporne dijelove na

koje im je ukazao Upravni

sud.

NikolaVukčević

Održana konferencija o implementaciji Pariskog sporazuma

Modernizovati industrijska

i energetskapostrojenja

PODGORICA

-Unapređe-

njeposlovanja energetskih

postrojenja jeključni stub

implementacijeobavezako-

jeCrnaGora imaukontek-

stuPariskog sporazuma, s

obziromna toda jeonoba-

vezujući dokument u smislu

smanjenja emisije gasova sa

efektomstaklenebašte, re-

čeno je jučenakonferenciji

uPodgorici.

UEU info centru organizova-

na jepromocijaovogsporazu-

ma, a šef Delegacije Evropske

unije u Crnoj Gori Aivo Orav

je, otvarajući konferenciju,

istakao da sve što radimo u

sektorima energetike, poljo-

privrede, šumarstva, tran-

sporta, zdravlja, ekonomije,

finansija i obrazovanja takođe

ima uticaj na klimu i damora-

ju da se uključe sve institucije

uimplementacijusporazuma.

Generalna direktorica Direk-

torata za životnu sredinu Iva-

naVojinovićpodsjetila jeda je

Pariski sporazum najznačaj-

niji aktuoblasti životne sredi-

ne, a da je od prošle godine

postao obavezujući za Crnu

Goru.

- On podrazumijeva konkret-

no za nas da do 2030. godine

smanjimo emisiju gasova sa

efektom staklene bašte za 30

odstouodnosunabaznurefe-

rentnu 1990. godinu. Mi smo

tu vrstu projekcije uradili za-

jedno sa kolegama iz Evrop-

skekomisije i onapodrazumi-

jeva značajno unapređenje i

modernizaciju tehnoloških

procesa u ključnim industrij-

skim i energetskim postroje-

njima u Crnoj Gori, koja na

neki način značajno doprino-

se emisiji gasova sa efektom

staklene bašte - kazala jeVoji-

nović.

Konkretno, kako je rečeno,

Kombinataluminijumajenaj-

veći emiter takozvanih sinte-

tičkih gasova, a zatim i Ter-

moelektranaPljevlja.

- Postojeći prvi blok Termoe-

lektrane je već počeo proces

ekološke rekonstrukcije i ubr-

zo će, u naredne dvije godine,

uokviru tehnološkog procesa

bitiugrađensistemzadesum-

porizaciju gasova, za elimini-

sanje prekomjerne emisije

azot oksida, što jedoprinos za

ispunjavanje obaveza iz Pari-

skog sporazuma - kazala je

Vojinović.

Ona ističe da je naša država

maliemitergasovasaefektom

staklene bašte na globalnom

nivou u poređenju sa velikim

industrijskim državama, ali

da smo, nažalost, imajući uvi-

du geografski položaj, ranjiva

teritorija u pogledu klimat-

skihpromjena.

- Sve naučne i stručne studije

su pokazale da će naša država

biti posebno ranjiva ekstre-

mnim klimatskim pojavama,

štopodrazumijevaekstremne

padavine, sauše, poplave - ka-

zala jeVojinović.

Poručila je da moramo da ra-

dimona štovećemkorišćenju

eksploatacije obnovljivih

izvora energije.

N.K.

Usvojeno je zakonod-

avstvo koje bi trebalo

da spriječi ovakvu i

slične akcije u kojima

se osobe s invalid-

itetomsatanizuju