Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Društvo

Okrugli sto o procjeni uticaja na životnu sredinu

Predsjednik Savjeta RTCG potvrdio da je sastanak sa predstavnicima Vlade bio

Postignut određeni niv

PODGORICA

–Predstav-

nici Vlade i Javnog servi-

sapostigli su„određeni

nivo saglasnosti“ ougovo-

ruopružanju javnihradi-

odifuznihuslugana sa-

stankuuponedjeljak, a

razgovor jebiokonstruk-

tivan, potvrdio jePobjedi

predsjednikSavjetaRa-

dio-TelevizijeCrneGore

VladimirPavićević, koji je

predvodio radnugrupu

Javnog servisa.

- Ono što je sada u fokusu je

dio u kome je Vlada iskazala

potrebu da ima osnova da

prati realizaciju finansijskih

transakcija koje su predviđe-

ne ugovorom i ja zaista i oče-

kujemda ćemo se dogovoriti

po ovom pitanju i da ćemo

naći rješenje - rekao je Pavi-

ćević zaPobjedu.

Četiri nevladineorganizacije

–Centarzarazvojnevladinih

organizacija, Centar za

građansko obrazovanje,

Inst i tut a l ternat iva i

Centar za monitoring i

istraživanja su u ponedje-

ljak optužile Vladu da blo-

kirapotpisivanjeugovorao

pružanju javnih radiodifu-

znih usluga, a Vlada je to

demantovalaiusaopštenju

navela da je ugovor usagla-

šen. Ove nevladine organi-

zacije, međutim, i u utorak

su se oglasile tvrdeći da ni-

je tačno da je ugovor usa-

glašen, jer za to mora dati

Vladimir Pavićević

Udruženjemladih sa hendikepomupozorava na kršenje ljudskih prava

Pozivajukolegenap

principa „ništaona

PODGORICA–Udruženje

mladih sahendikepomjuče

jeoštro reagovaloupozora-

vajući da jeNVO„Portret“

gruboprekršilanjihova

ljudskapravaorganizova-

njemseminara „Prevencija

sindroma sagorijevanjakod

stručnih licakoja rade sa

OSI“, koji ćebiti održanu

Baru.

Upozivu nevladine organiza-

cije „Portret“, koja organizuje

ovaj seminar u okviru projek-

ta „Čuvam se – čuvam te“, za

koji su novac dobili na kon-

kursu Ministarstva finansija

za raspodjelu dijela prihoda

od igara na sreću, napisano je,

između ostalog, da je „pozna-

to da su sva stručna lica, a po-

sebno ona koja se bave osoba-

ma s a i n v a l i d i t e t om ,

svakodnevno izložena preko-

mjernom stresu i prekomjer-

nom kako fizičkom, tako i in-

telektualnomnaporu“.

- Kako nema saznanja o mje-

rama koje stručna lica predu-

zimaju, radi zaštite od sagori-

UMHCG oštro je reagovao zbog seminara koji organizuje NVO „Portret“, a čelnica

ove organizacije Branka Ćalasan ističe da imnamjera nije bila diskriminacija ili

kršenje bilo čijih ljudskih prava, već obrnuto, podrška osobama sa invaliditetom

jevanja na poslu, niti o načinu

njihove primjene u instituci-

jamananivoudržave, realizu-

jemoprojekatkojijeusmjeren

na razvijanje opštih kompe-

tencija stručnih radnika/ca u

ustanovama koje pružaju us-

luge osobama sa invalidite-

tom–navedeno je upozivu.

Reakcija

Iz UMHCG su naglasili da je

„seminar ove vrste samo još

jedno tužno podsjećanje na

činjenicu da su osobe s invali-

ditetom, što u laičkoj, što u

stručnoj javnosti, prepoznate

kaopredmetibrige, nekokose

'zbrinjava', o kome se 'stara' i

ko treba da bude zahvalan na

mrvici pažnje koju će mu po-

Izvještaj ombudsmana biće predstavljen u petak u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

Pola zatvorenikamentalnooboljelo

PODGORICA

- Polovina

muške i trećina ženskepo-

pulacijeuZavoduza izvrše-

njekrivičnih sankcija

(ZIKS) imadva ili višedija-

gnostikovnihmentalnihpo-

remećaja, odkojih sunajče-

šći - poremećaj ličnosti i oni

uzrokovani upotrebompsi-

hoaktivnih supstanci.

To se, između ostalog, navodi

uizvještajuoostvarivanjupra-

vamentalnooboljelihlicališe-

nih slobode, smještenih u

ZIKS-u, koji je pripremio tim

zaštitnika ljudskih prava i slo-

boda Crne Gore – Nacionalni

mehanizamzaprevenciju tor-

ture.

Povod za izradu izvještaja bile

su pritužbe više mentalno

oboljelih osoba koje borave u

Zavodu, tvrdeći da su zapo-

stavljeni i nejednako tretirani

uodnosunadrugeosobe, kao i

medijski izvještaji koji su se

uglavnom odnosili na neade-

kvatnu terapiju, uslove i tre-

tman koji ove osobe imaju u

zatvoru.

Obilasci ZIKS-a u okviru

istraživanja za potrebe izvje-

štaja obavljeni su od 11. jula do

22. decembra prošle godine.

- Od 1.031 zatvorenika smje-

štenih u Zavodu registrovano

je 480 sa mentalnim poreme-

ćajima, što je 46,55 odsto od

ukupne zatvorske populacije

- piše u izvještaju.

Sl.R.

ZIKS

Saokruglog stola

Dosljednosprovoditi

zakonska rješenja

PODGORICA

-Uuslovima

niskih stopa rastaBDP-a, te-

žnjada sepodstaknu investi-

cije i otvorenova radnamje-

sta izdvajaju sekaoprioriteti,

pa sepotencijalni investitori

čestoglorifikujuod javne ad-

ministracije, a razvojni i pro-

storni planovi nerijetkopri-

lagođavajunjihovim

interesima– rečeno je jučena

okruglomstolukoji jeorgani-

zovalaNVO„Grinhoum“.

Istakli su da su najbolji primjeri

za ovakve slučajeve planiranje i

izgradnja u obalnompodručju.

Na okruglomstolu ,,Procjena uti-

caja i strateška procjena uticaja

na životnu sredinu kao instru

-

menti zaštite životne sredine“ re

-

čeno je i da su se u javnim institu

-

cijama, posebno od političkih

čelnika, nerijetkomogle čuti izja

-

ve kojima se na procjene uticaja i

proces planiranja uopšte gleda

kao na biznis barijeru.

- Od 2008. godine kada su stupili

na snagu zakoni o procjeni utica-

ja na životnu sredinu i strateškoj

procjeni, u Crnoj Gori je pripre-

mljen i odobren veliki broj ra-

zvojnih planova, programa i pro

-

jekata koji imaju ili će imati

značajne uticaje na životnu sredi

-

nu. Na osnovu dosadašnjih isku

-

stava postavlja se pitanje da li su

procjene uticaja u praksi zaista

instrumenti zaštite životne sredi

-

ne kako je to definisano važećim

zakonskim aktima - istakla je iz-

vršna direktorica „Grin houma“

Nataša Kovačević.

Ocijenila je da je podrška zaštiti

životne sredine više deklarativne

prirode nego što postoji stvarna

spremnost da se dosljedno spro-

vedu napredna zakonska rješenja

i strategije.

- Pokazalo se da su procjene uti-

caja nerijetko bile „žrtve“ ova

-

kvih okolnosti i da su pod priti

-

skom da se što prije omoguće i

realizuju određene investicije

one pretvarane u „advokate“ pla

-

nova, programa ili projekata, gu-

beći tako svoju primarnu funkci

-

ju prepoznavanja i kontrole

značajnih negativnih uticaja na

životnu sredinu i osiguravanja

održivog razvoja - kazala je Ko

-

vačević.

Rekla jeda jebilo i pozitivnihpri

-

mjera, ali da je čak i u slučajevi

-

ma kvalitetnih procjena u kojima

su utvrđene adekvatne mjere

ublažavanja, sprovođenje tih

mjera i praćenje stanja životne

sredine uglavnom bilo na neza-

dovoljavajućemnivou.

Raspostranjena korupcija, kako

je rekla Kovačević, jedan je od

faktora koji onemogućava do

-

sljednu i djelotvornu implemen-

taciju procjene uticaja.

- Kao što su pokazale nedavne

istrage i sudski procesi, prostorno

planiranje i upravljanje prirod-

nim resursima, odnosno izdava-

nje dozvola i odobrenja za izvo-

đenje projekata predstavljaju

pogodno tlo za korupciju, poseb-

no u područjima koja su atraktiv

-

na za razvoj. Uz koruptivne rad

-

nje, privatni interesi pojedinaca

stavljaju se iznad zahtjeva održi

-

vosti pa se samim tim prostor za

kvalitetnu primjenu procjena uti-

caja sužava - poručila je Kovače

-

vić.

Generalna direktorica Direktora-

ta za životnu sredinu Ivana Voji

-

novićpodsjetila jenahronologiju

donošenja zakona iz ove oblasti i

naglasila da je u proceduri izrada

novog zakona o procjeni uticaja

na životnu sredinu koji bi trebalo

da bude usvojen u drugom kvar-

talu ove godine.

- Tekst zakona je mnogo jasniji i

razumljiviji za javnost – rekla je

ona.

N.k.

UNHCR i ombudsman potpisali sporazum

Saradnjazabolju

primjenunovihzakona

PODGORICA

–Zaštitnik

ljudskihprava i sloboda

potpisao je juče sporazumo

tehničkoj saradnji saKome-

sarijatomUjedinjenihnaci-

ja za izbjeglice (UNHCR),

kojimsepredviđa realizo-

vanje zajedničkihaktivno-

sti uoblasti zaštite i unapre-

đenja ljudskihprava

tražilaca azila, izbjeglica,

raseljenih i osobabezdr-

žavljanstva.

Kako je saopšteno, sporazum

su jučepotpisali predstavnica

UNHCR u našoj zemlji Ro-

berta Monteveki i ombud-

sman Šućko Baković, a njime

se predviđa razmjenjivanje

informacija, kao što su „pri-

stup teritoriji i postupku azi-

la, poštovanje zakonskih pro-

pisa iz oblasti ljudskih prava,

međunarodnog humanitar-

nogpravaiizbjegličkogprava,

kao i uslovi prijema i socio-

ekonomska integracija izbje-

glica“.

Sporazumomje predviđena i,

kako je navedeno, razmjena

informacija u vezi sa odgova-

rajućim zakonskim propisi-

ma, kao i dostavljanjepodata-

ka za potrebe izvještavanja i

istraživanja.

- UNHCR i institucija om-

budsmana planiraju i zajed-

ničko učešće na obukama, sa-

stancima, konferencijama i

seminarima, a naročito na

polju izgradnje kapaciteta re-

levantnih državnih organa,

civilnog sektora i glavnih in-

teresnih grupa –najavljeno je

u saopštenju.

j.B.