Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

- Sveštenik

Crnogorskepravoslavne cr-

kveLavLajovićpodnio je ju-

čekrivičnuprijavupoliciji

zbogprijetnje smrćuna

Fejsbuku.

On jezaPobjedupotvrdioda je

u policiji dao izjavu, ali nije že-

lioništadakomentariše.Rekao

je da je uz prijavu, kao dokaz,

priložio skrinšotove sa svog

Fejsbukprofila.

Izvjesni Aleksa Milačić, ispod

posta u kojem je Lajović po-

zvao građane da potpišu peti-

ciju o vraćanju crkvene imovi-

ne državi, kritikujući enormne

prihode koje ostvaruje Srpska

pravoslavna crkva u Crnoj Go-

ri, postavio komentar: ,,Lajovi-

ća i sve slične njemu čeka om-

ča“.

U prijavi je Lajović, između

ostalog, naveo da je ove prijet-

nje shvatio krajnje ozbiljno jer

osobakojajepostavilaprijeteći

komentar na svom Fejsbuk

profilu ima fotografije na koji-

ma nosi uniformu , ,,a postoje i

neke sa nacističkim obiljež-

jem“.

Peticiju za ukidanje svih neza-

konitih upisa Srpske pravo-

slavne crkve nad crnogorskim

manastirima i crkvama i njiho-

vo vraćanje u vlasništvo državi

Crnoj Gori pokrenula je grupa

građana, a kasnije je podržala i

Crnogorskapravoslavnacrkva.

Iz Uprave policije juče se nije-

su oglašavali povodomLajovi-

ćeve prijave.

Sl.R.

PODGORICA

- Direktorica marketinga Radio-Televizije Crne

Gore Vanja Šipovac smijenjena je juče sa te funkcije – potvrdila

je za Pobjedu generalna direktorica te medijske kuće Andrijana

Kadija. Ona nije komentarisala zašto je razriješila Šipovac.

K. J.

PODGORICA

–KompanijaM-tel upozorila je juče svojeko-

risnikedaneodgovarajunapozivekoji dolaze sadestinacije

+675 (PapuaNewGuinea).

Kako su saopštili, ovih dana sa tog pozivnog broja detektovan je

veći broj poziva uM-telmreži.

-M-telapelujenasvesvojekorisnikedanikakoneodgovarajuna

pozive, niti uzvraćajupoziv, niti porukamaodgovarajunanepo-

znate brojeve.Molimo sve korisnike da bilo kakvu sumnjivu ak-

tivnost odmah prijave na broj korisničkog servisa 1600 koji je

dostupan24 sata –naveli suuupozorenju.

Ovaj slučaj, kako su upozorili, poznat je kaoWangiri fraud, gdje

korisnici dobijaju propuštene pozive sa nepoznatih inostranih

brojeva, sa namjeromda se odradi povratni poziv koji se napla-

ćuje korisniku i prije nego što se veza uspostavi.

Sl.R.

Potvrđeno da je ubijeni dječak početkom januara zbog povreda bio u Kliničkomcentru

Očuhupratnji komšije

policajcadoniobebu i

tvrdioda jedijetepalo

UDječiju bolnicumališana je početkom januara donio očuhNermin

Šišić, koji je tvrdio da je dijete palo iz kreveta i povrijedilo glavu. Nakon

urađenih pregleda beba nije zadržana na liječenju

PODGORICA

-Dječak

koji jebrutalnoubijen

prije četiri dana, bio jena

ljekarskompregleduu

Dječijoj bolnici, apotomi

uUrgentnomcentru, 6.

januara, zbogmodricau

predjeluglave (ispodoči-

ju) kada jenjegovočuh

NerminŠišić, koji ga je

donioubolnicu, upratnji

komšijepolicajca, ispri-

čaodoktorimada jedijete

palo sakreveta i povrije-

dilo se.

Nakon što ga je u Dječijoj

bolnici pregledao hirurg,

dječak je upućen u Urgen-

tni centar gdje je takođe

podvrgnut specijalističkim

pregledima i snimanjima, a

pošto nije bilo ozbiljnijih

povreda dijete nije zadrža-

nona liječenju.

Ljekari nijesuzaključili da

su povrede posljedica na-

silja, zbog čega nijesu ni

obavještavali policiju.

Pobjeda juče nije saznala

zašto jeupratnji Šišićabio i

njegovkomšijapolicajac,te

da li je, možda, on prijavio

svojim kolegama da sum-

nja na nasilje u kući svojih

komšija.

DržavljaninBosne iHerce-

govineNerminŠišić osum-

njičen jeda jebrutalnopre-

tukao petnaestomjesečnog

P. J, sina svoje nevjenčane

supruge Jelene Jovović, a

dijete je od posljedica bati-

na umrlo u Kliničkomcen-

truuponedjeljakujutro.

ANONIMNADOJAVA

Izvršna direktorica Centra

za ženska prava Maja Rai-

čević preksinoć je, nakon

protestne šetnje povodom

ubistva dječaka, saopštila

novinarima da su popodne

dobili anonimnuprijavuda

je dječak početkomove go-

dine zbog povreda bio zbrinut

u Kliničkom centru, a ovoj

NVO je i juče stigla još jedna

istovjetna anonimna informa-

cija. Direktorica Kliničkog

centra Zorica Kovačević od-

mah je juče ujutru reagovala i

poslala je dopis Višem držav-

nom tužilaštvu od kojeg je za-

tražila da istraži ovaj slučaj, a

dostavila im je, takođe, i medi-

cinsku dokumentaciju premi-

nulog dječaka.

-NapominjemodaKCCGstoji

na raspolaganju nadležnim

državnim institucijama za

utvrđivanje svih relevantnih

činjenica ovim povodom.

Ukoliko se utvrdi propust u

radu zaposlenih, biće sankci-

onisani u skladu sa zakonom

– saopšteno je iz Kliničkog

centra.

To je Kovačević, takođe, kako

saznajemo, saopštila i Mini-

starstvu zdravlja, koje je od

upraveKCCGjučehitnozatra-

žilo da ih detaljno informiše o

navodimadajedječakzbogpo-

vreda početkom januara bio

zbrinut u toj ustanovi.

-Ministarstvozdravljanijedo-

bilo nikakvu prijavu koja je u

vezi sa mogućim povređiva-

njemdjetetau januaru, azako-

je je tražena ljekarska pomoć –

saopšteno je juče iz tog resora.

Čelnica Kliničkog centra je, s

drugestrane,kakonezvanično

saznajemo, zamjerilaRaičević

što informaciju o dobijenoj

anonimnoj prijavi nije prvo

dostavila nadležnima nego je

odlučila da je nakon protesta

podijeli samedijima.

Raičević je, kako je i najavila,

zvanično juče poslala dopis

Kliničkom. U dokumentu je

zatražila od uprave da ispita

tvrdnjeozbrinjavanjudječaka

zbogpovredaupredjelu ispod

očiju 6. januara kada je pri-

mljenuDječijoj bolnici, izme-

đu21 i 22 sata.

- Ukoliko je izostala zakonom

propisana obaveza medicin-

skog osoblja da prijavi nasilje

nad djetetom, tražimo da, u

skladu sa Vašom nadležnošću,

preduzmete odgovarajuće

mjereda se takvopostupanje

najstrože sankcioniše –

napisala je ona.

ODGOVOR

Kovačević joj je, prema

našim nezvaničnim sazna-

njima, u odgovoru napisala

da im je žao što informaciju

nijesu proslijedili menad-

žmentu Kliničkog i nadlež-

nim pravosudnim instituci-

jama prije javnog saopštenja.

- Menadžment i nadležne

pravosudne institucije imaju

mehanizme da utvrde sve re-

levantne činjenice. Uvjerena

samdaćenadležnipravosud-

ni organi u najkraćemmogu-

ćemrokuutvrditi eventualnu

odgovornost svih subjekata

za smrtni ishod malodobnog

P. J. – istakla je Kovačević u

odgovoruRaičević.

Dječak od godinu i tri mjese-

capreminuo jeuponedjeljak

zamanjeod24satanakonšto

je dovezen uHitnu pomoć, a

odatleprevezenuDječjubol-

nicu i smješten na odjeljenje

Intenzivne njege.

Prema dosadašnjim sazna-

njima inspektora, dječaka je i

ranije zlostavljao njegov

očuhŠišić.

To je pred istražiteljima po-

tvrdila i dječakovamajka, ko-

ja je saopštila da je njen par-

tnermjesecima tukaonjenog

sina, kadgodbimuzasmetao

bebinplač.

Šišić je pred istražiteljima

negirao krivično djelo, ali su

istražitelji, prema informaci-

jama Pobjede, uvjereni da su

prikupili dovoljno dokaza

kojinespornopotvrđujudaje

na smrt pretukao dječaka.

Sumnjaju da je dječaka uda-

rao šakama po glavi i tijelu.

Djetetu su bili izbijeni zubi,

kakosesumnja, odbatinanja.

K. K./N. Đ./M. L.

Kako saznajemo, preli-

minarni nalaz obdukcije

potvrdio je da je dijete ubi-

jeno. Naš izvor je kazao da

će kompletna dokumen-

tacija istražiteljima, najvje-

rovatnije, biti dostavljena

do petka, u kojoj će biti

navedeni svi detalji, kao i

uzrok smrti djeteta.

Obdukcija

potvrdila

ubistvo

Jeleni Jovović (34) iz Podgo-

rice i njenomnevjenčanom

suprugu Nerminu Šišiću (28)

iz Bosne i Hercegovine, koji

se terete za smrt P. J. juče je

nakon saslušanja određen

pritvor do 30 dana.

Odluku je donio sudija za

istragu Višeg suda u Podgo-

rici Vladimir Novović.

Jovović se tereti za kršenje

porodičnih obaveza, ali će

istraga utvrditi da li je uče-

stvovala u ovom zločinu. Za

ovo krivično djelomaksimal-

na kazna je osamgodina.

Šišiću se na teret stavlja

krivično djelo teško ubistvo

za koje je maksimalna kazna

40 godina.

Više državno tužilaštvo juče

im je odredilo i advokate po

službenoj dužnosti. Iz ove

ustanove je potvrđeno da je

prethodnih dana više advo-

kata odbilo da pruži odbra-

nu osumnjičenima.

ŠišićiJovovićupritvorudo30dana

Sveštenik CPC Lav Lajović prijavio policiji prijetnje smrću

Zbogpeticijemuprijeteomčom

Šipovacvišenijedirektorica

marketingaRTCG

Upozorenje kompanijeM-tel

Neuzvraćati pozive sa

nepoznatih inostranihbrojeva

ZoricaKovačević

MajaRaičević

LavLajović

Milačićevkomentar naFejsbuku