Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

InaPejović, kćerka

biznismena i vlasnikakompanije

UnipromVeselinaPejovića, namje-

ravadapravi stambeno-poslovni

objekat u strogomcentruPodgori-

ce, naugluUlice slobode i Bulevara

IvanaCrnojevića. Pejović jena

idejno rješenje za izgradnju stam-

beno-poslovne zgradedobila sa-

glasnost v.d. glavnogdržavnog ar-

hitekteDušanaVuksanovića.

Objekat je planiran, prema idejnom

rješenjuCDS projekta, u zahvatu ur-

banističkog projekta ,,Nova varoš

-kvart B“ i sadrži pet nadzemniheta-

ža, visoko prizemlje, tri sprata i pot-

krovljei jednupodzemnuetažu–po-

drum. Glavni ulaz u zgradu je iz

Bulevara Ivana Crnojevića, a pristup

je omogućen i iz Ulice slobode. Or-

jentisan je prema ulicama kao i pre-

ma zatvorenomdvorišnomprostoru

- svjetlarniku.

Bruto građevinska površina pod

objektom, odnosno zauzetost parce-

le je 135 metara kvadratnih, dok je

bruto razvijena građevinska površi-

na nadzemnih spratova 728,75 kva-

drata.

Svi spratovi su vertikalno povezani

stepeništemi liftom. Prizemlje, gale-

rija i tri sprata su namijenjeni poslo-

vanju, a potkrovlje stanovanju. Idej-

nim rješenjem predložena je

organizacija poslovanja po spratovi-

ma i dvosobnog stana u potkrovlju.

Lokacija je gotovo u potpunosti zau-

zeta postojećim objektima, koji su

kao i katastarskeparcele3771, 3772/1

i 3772/2 u svojini InePejović. U idej-

nomrješenjusenavodidasupostoje-

ći objekti predviđeni za uklanjanje.

I Veselin Pejović je dobio saglasnost

glavnog arhitekte za izgradnju stam-

beno-poslovnog objekta u centru

Podgorice u Ulici Stanka Dragojevi-

ća, u blizini Crnogorskog narodnog

pozorišta. Prema idejnom rješenju

CDS projekta, Pejović može na mje-

stu prizemne porodične zgrade da

izgradiobjekat sapetnadzemniheta-

ža, odnosno visokim prizemljem, tri

sprata i potkrovljem, ukupne bruto

površine 1.030 kvadrata i jednom

podzemnometažom.PlanPejovićaje

da u prizemlju bude apoteka, na tri

sprata budu poslovni prostori po

principu „otvorenog prostora“, a u

potkrovlju stanod 175 kvadrata.

S.P.

V.d. glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović dao saglasnost za izgradnju još

jednog stambeno-poslovnog objekta u centru Podgorice

KćerkaVeselinaPejovića

ćegraditi petospratnicu

Objekat se naslanja na

zgraduHipotekarne

banke i na uglu

je Ulice slobode

i Bulevara Ivana

Crnojevića

PODGORICA

Bankene

naplaćuju dva puta na-

knadu za obradu kredita,

niti postoji prostor za to,

kazao je zaPobjedu gene-

ralni sekretar Udruženja

banakamr Bratislav Peja-

ković.

Bankarski ombudsman

HalilKalačjeranijekazao

Pobjedi da ima mišljenja

da banke dva puta obra-

čunavaju ovu naknadu -

jednom kroz aktivnu

efektivnukamatu, a drugi

putikaonaknaduzaobra-

du kreditnog zahtjeva.

Naknadezaobradukredi-

ta u ovdašnjim bankama

se kreću od jedan do 1,5

odstovisinekredita.Usu-

sjednoj Srbiji Apelacioni

sud je ništavnom progla-

sio naknadu za obradu

kredita.

Pejaković objašnjava da

se prilikom obračuna

efektivne kamatne stope

uzimaju u obzir samo

troškovi koji se mogu

predvidjeti u momentu

pregovaranja.

- Efektivna kamatna sto-

pa sadrži stvarne troško-

ve vezane za kredit ili

stvarni prinos koji nosi

depozit. Nominalna ka-

matna stopa, provizije ili

naknade, sama obrada

kreditnog zahtjeva kao

troškovi koje klijent plaća

banci zaodobravanjekre-

ditasuzajednoiskazaneu

efektivnoj kamatnoj sto-

pi, kao sveobuhvatnijem

prikazu troška za klijenta

kod uzimanja kredita –

objašnjava Pejaković ka-

ko se izračunava eks i isti-

če da se naknada ne

obračunava dva puta.

Troškovi koji nijesu veza-

ni direktno za bankarsku

uslugu, a potrebni su kao

dio dokumentacije, na

primjer kodhipotekarnih

kredita, ne prikazuju se

kao dio efektivne kamat-

ne stope.

- Efektivna kamatna sto-

pa je obrnuto proporcio-

nalna roku otplate kredi-

ta, tako da je manja što je

duži rok otplate. Obračun

eks je definisan i kroz za-

kon koji regulište zaštitu

korisnika potrošačkih

kredita, kao i pratećom

odlukom o jedinstvenom

načinu i obračunu eks –

kaže generalni sekretar

Udruženja banaka.

Iz Centralne banke ranije

su Pobjedi kazali da je

stvar suda eventualno

ukidanje naknade za

obradukredita.

M.P.M.

Udruženje banaka

o naplaćivanju

obrade kredita

Tvrdeda

naknadu

neuzimaju

dvaputa

PODGORICA

Gradnja

drugogblokaTEPljevljane

bi bila rentabilna, a za tom

investicijomnemapotrebe

ni zbog sigurnosti sistema,

kazao jedirektor Sekretari-

jataEnergetske zajednice

JanezKopačna sastanku sa

članovima skupštinskogOd-

bora za ekonomiju.

On je na sjednici Odbora ped-

stavio godišnji implementaci-

oni izvještaj Sekretarijata

Energetske zajednice za proš-

lu godinu, u dijelu koji se od-

nosi na CrnuGoru i istakao da

treba da ekološki saniramo

postojeći blokuPljevljima.

- Nema ekonomske računice

za gradnju drugog bloka, ali

neka se gradi ako se nađe neki

privatni investitor. Postojeći

blokmože,akoserekonstruiše

iekološkisanira,opstatinaivi-

ci rentabilnosti. Crna Gora,

uostalom, do 2021. mora po-

stojeći blok ili rekonstruisati

ili zatvoriti – ocijenio je Ko-

pač.

Podsjetio je da je Kosovo ne-

davno odlučilo da gradi novu

TEidanjihovaračunica poka-

zuje da će proizvodna cijena

biti 80 eura za megavatsat,

dokjetržišnacijenauSrednjoj

Evropi 40 eura.

- Nadamse da nećeKosovo ići

u tu investiciju sa državnim

garancijama jer će dovesti ze-

mlju u bakrot - rekao jeKopač

i naglasio da je Crna Gora da-

leko najbolja u preuzimanju

evropskih propisa iz energeti-

ke, ali da nam je struja skuplja

od Srbije, BiH, Kosova, jer ne-

ma dodatnih igrača na tržištu.

- Neophodno je napraviti ana-

lizu za privlačenje konkuren-

cije na maloprodajnom trži-

štu.UEZdalekonajvišecijene

struje ima Moldavija, dok je

najveći izvoznik Bugarska -

kazao jeKopač i dodaodaoče-

kuje da u narednom periodu

cijene struje buduniže.

Pohvalio jeRegulatornuagen-

cijuza energetiku i ocijenioda

je najnaprednija u EZ. Kopač

jekazaoda suzemljedužneda

naprave rezerve goriva za 90

danaipreporučiodaseodmah

krene u postizanje toga cilja

koji treba da bude dostignut

do 2023.

Predsjednik RAE Branislav

Prelević je kazao da su zemlje

obavezneda svojucijenuelek-

trične energije porede sa ne-

kom tržišnom. Tržišna cijena

je, kakoje istakao, jošznačajno

veća nego što se primjenuje u

Crnoj Gori.

M.P.M.

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice na sastanku sa članovima Odbora za ekonomiju

Kopač: Nije isplativa

gradnjadrugogbloka

Filip Vuković (DPS) je kazao da bi bio zadovolj-

niji da smo po ispunjavanju evropskih zahtjeva

najgori, ali da ne uvozimo struju, odnosno da

nijesmo energetski zavisni.

Kopač je odgovorio da nije loše biti uvoznik

struje i objasnio da će biti dana kad će nam,

kad se povežemo kablom sa Italijom, plaćati da

preuzmemo struju ili će cijena biti nula eura.

- Povezivanje podvodnim kablom sa Italijom će

donijeti brzu potrebu da se crnogorsko tržište

električne energije u nekompogledu integriše

sa nekimod susjednih. Samostalno ni najveći

u regiji ne mogu preživjeti na dugi rok - smatra

Kopač.

Bićedanakadćecijenastrujebitinula

Kopač je kazao da je suge-

risao da se izmijeni zakon u

dijelu koji reguliše obnovlji-

ve izvore.

- EU i EZ ide u primjenu

aukcija za obnovljive izvo-

re energije. Do sada su sve

države, kao i Crna Gora,

imale garantovanu cijenu

otkupa struje iz obnovljivih

izvora energije. Na posljed-

njoj aukciji u Njemačkoj

postignuta je cijena od

60 eura za megavatsat iz

obnovljivih izvora, što je

tačno polovina sadašnje

crnogorske cijene – naveo

je Kopač i naglasio da je

potrebno izmijeniti zakon

što prije i smanjiti podstica-

je za obnovljive izvore.

Ministarka ekonomije Dra-

gica Sekulić je kazala da je

Crna Gora u periodu 2014. i

2015. ostvarila udio obnov-

ljivih izvora u ukupnoj

potrošnji 31,7 odsto. Za

2016. i 2017. podaci će biti

dostupni ove godine.

UNjemačkoj

podsticaji

duplomanji

Sa sastanka

Budući izgledpetospratnice

Sadašnje stanje lokacije

BratislavPejaković