Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Ustavni sud

jedjelimičnousvojio inicija-

tivuUdruženjamanjinskih

akcionara ,,RadojaDakića“

zapokretanjepostupka za

ocjenuustavnosti člana 55.

Zakonao stečaju i odbacio

prijedlog zaobustavu izvr-

šenjaprimjeneosporenih

odredaba. Manjinski akcio-

nari smatrajuda suzbog čla-

na 55diskriminisani, jer su

njihovapotraživanjadovisi-

ne 24prosječnebrutozara-

deuprvomisplatnom redu,

apreostale 53plate, koliko je

pravosnažnompresudom

priznato, suu trećemisplat-

nomredu.

ČLAN55

Ustavni sud je donio rješenje

kojim se pokreće postupak za

ocjenu ustavnosti sporne

odredbe,kojaglasi,,itonajviše

do visine 24 prosječne bruto

zarade u Crnoj Gori na dan

otvaranja stečajnog postup-

ka“. U tački 1. člana 55. je pre-

cizirano da u prvi isplatni red

spadaju neisplaćene bruto za-

radeuiznosuosnovnihzarada

koje suostvarili kodposlodav-

ca i tonajvišedovisine24pro-

sječne bruto zarade u Crnoj

Gori na dan otvaranja stečaj-

nog postupka.

Ustavni sud navodi i da je po-

krenut postupak za ocjenu

ustavnosti stava2člana55, ko-

ji određuje da u drugi isplatni

red spadaju potraživanja po

osnovu doprinosa, koja nijesu

svrstana u prvi isplatni

red, kao i potraživanja po

osnovu svih javnih prihoda

prije otvaranja stečajnog po-

stupka. Sud će ocjenjivati i

stav3člana55udijelukojimje

precizirano da u treći isplatni

redspadajupotraživanjaosta-

lih povjerilaca, uključujući i

potraživanja povjerilaca pre-

ko iznosa iz stavova 1 i 2 spor-

nog člana.

DISKRIMINACIJA

U obrazloženju inicijative

Udruženja manjinskih akcio-

nara navodi se da su radnici

zbog člana 55 izloženi diskri-

minaciji,jersupotraživanjaza

doprinos u prvom i drugom, a

potraživanja radnika u prvom

itrećemisplatnomredu.Rani-

je su saopštili da to znači da će

se radnici kojima se duguju

samo 24 plate naplatiti od-

mah, dok će oni kojima nije

isplaćeno 77 plata za preosta-

lih 53 doći na red tek u trećem

isplatnomredu.Smatrajudaje

to neustavno i nije u skladu sa

međunarodnomregulativom.

Vlada je u novembru prošle

godine poslala Ustavnom su-

dumišljenjeukomenavodi da

ova inicijativa nije dobro pot-

krijepljena i predlaže Ustav-

nom sudu da je odbije kao ne-

osnovanu.

Stečaj u,, Dakića“ uveden je

2016. godine po zahtjevu Po-

reskeupravezbogdugaod10,7

miliona eura. Stečajni uprav-

nikMladenMarković priznao

je 80 miliona eura potraživa-

nja, od čega su u prvom isplat-

nomredu22milionazaisplatu

24 zarade, odnosno po 12.216

eura za 1.800 bivših radnika, a

preostali dug po zaradama je

svrstanu treći isplatni

red.Dr-

žava potražuje 23 miliona eu-

ra, a radnici imaju razlučno,

odnosno pravo da se prvi na-

mire, na osnovu 220 hiljada

kvadratazemljištabivše fabri-

ke, koje im je dodijeljeno pre-

ma odluci suda.

SuduStrazburujelani,potuž-

bi pet radnika ,,Dakića“, nalo-

žioVladi da imisplati komple-

tan dug po pravosnažnoj

presudi od 217,3 hiljade eura.

Advokati bivših radnika su u

novembruprošlegodinetraži-

li da Ustavni sud po istomkri-

terijumu donese presudu i za

ostale bivše radnike.

Na oglas za prodaju imovine

bivše fabrike po početnoj cije-

ni od 66,5 miliona eura nije

stigla nijedna ponuda.

S.P.

Ustavni sud djelimično usvojio inicijativumanjinskih akcionara ,,Radoja Dakića“

Pokrećupostupakzaocjenu

ustavnosti Zakonaostečaju

Sporni član

zakona predviđa

isplatu 28 bruto

zarada u prvom

isplatnom redu,

ostale neto

zarade u trećem,

a doprinose

u drugom

isplatnom redu

PODGORICA

CrnaGora je

uovoj godini zauzela68.

mjestood 178 rangiranihze-

maljapoekonomskimslo-

bodama, pokazujurezultati

novog Indeksa ekonomske

slobodekojegobjavljuje

američkaHeritidž fondaci-

ja. To jeuodnosunaprošlu

godinunapredakza 15mje-

sta.

Od zemalja regiona iza nas su

Srbija, koja je zauzela 80.

mjesto, BiH91. iHrvatska, ko-

ja je uprkos napretku od tri

mjesta u odnosu na prošlu go-

dinu, na92.mjestu. Isprednas

suMakedonija koja je zauzela

33.mjesto,Kosovo56,Sloveni-

ja 64. i Albanija 65.

Od evropskih zemalja najloši-

je je rangirana Grčka, koja je

ovegodinena115.mjestuusvi-

jetu. Prijatno iznenađenje je

Estonija na sedmoj poziciji u

svijetu, anadrugomuEU, Lit-

vanija je na 19, Češka na 24, a

Letonijana 28.mjestu. Rumu-

nijajeizbilana37.mjesto,Polj-

ska je na 45, Bugarska na 47,

Mađarska na 55, Slovačka na

59.

Prvo mjesto u svijetu po eko-

nomskim slobodama i u ovoj

godini držiHongKong, aslije-

de Singapur i Novi Zeland.

Najboljepozicioniranaevrop-

ska zemlja je Švajcarska na 4.

mjestu, a među članicama EU

Irska na 6.mjestuu svijetu.

R. E.

Lista ekonomskih sloboda Heritidž fondacije za ovu godinu

CrnaGorana68.mjestu

PODGORICA

Razvoj aerodro-

mapreduslov je zanapredak

ekonomije, industrije i turizmau

Crnoj Gori, ocijenjeno jena sa-

stankupremijeraDuškaMarko-

vića i predsjednika turskekom-

panijeTAVAirports Sanija

Senerala.

MarkovićjerekaodajeVladaopre-

dijeljena za stvaranje pretpostavki

za brzu valorizaciju i razvoj aero-

dromauPodgorici iTivtu, ali i revi-

talizaciju aerodroma u Beranama i

dodao da će taj posao biti u samom

vrhunjenihprioriteta.

TAV je investitor i operater velikih

i prometnih aerodroma na više

kontinenata.

R.E.

Aerodromi prioritetVlade

USD

1.23380

JPY 134.84000

Kursna lista

GBP 0.88675

CHF

1.16100

AUD

1.56840

CAD

1.54450

PODGORICA

Oki er grupa,

u čijem sastavu posluju

Elmag i Mag radio, i njen

osnivač i predsjednik Orhan

Hodžić dobitnici su nagrade

za doprinos razvoju predu-

zetništva u Srednjoj i Jugoi-

stočnoj Evropi „Stvaratelji za

stoljeća“, kaže se u saopšte-

nju grupacije.

O izboru je odlučivao žiri od

13 članova Međunarodnog

komiteta za dodjelu nagrada

i priznanja. Nagrada će biti

uručena početkommarta u

Dubrovniku na regionalnom

samitu 300 najboljih predu-

zetnika regiona.

S. P.

Nagrada

zaOki er

PODGORICA

Češka je zain-

teresovana za produbljivanje

ekonomskih veza sa Crnom

Gorom i jače prisustvo njenih

kompanija i investitora, saop-

šteno je na sastanku češkog

ambasadora Karela Urbana

i predsjednika Privredne

komore Vlastimira Golubovića.

Sagovornici su se saglasili da

ima prostora za bolju saradnju

u turizmu, a Urban je kazao

da češke kompanije Crnu

Goru prepoznaju kao veliku

poslovnu priliku.

S. P.

CrnaGora

dobra

poslovna

prilika

PODGORICA

Ministar-

stvo poljoprivrede i Upra-

va za bezbjednost hrane

pozvali su korisnike sred-

stava za zaštitu bilja da se

prijave za obuku za upo-

trebu tihsredstava. Prijave

se dostavljajudo 31.marta.

U skladu sa Nacionalnim

planomzaodrživuupotre-

bu sredstava za zaštitu bi-

lja, koji je Vlada usvojila

2016. godine, pesticide i

ostala sredstva za zaštitu

biljamoći ćeda kupe samo

osobe koje imaju legitima-

ciju da su prošle određenu

obuku.

Sertifikat je do sada dobilo

156 korisnika u opštinama

Podgorica, Ulcinj, Berane,

BijeloPolje i Nikšić.

R.E.

Obukaza

pesticide

PODGORICA

Ministarstvo

inansija objavilo je javni poziv

za prodaju 39 pokretnih stvari,

uglavnommašina i tri automo-

bila koji se nalaze u staroj fabrici

Duvanskog kombinata Podgo-

rica. Aukcija će se održati 28.

Februara. Na prodaju su, izme-

đu ostalog, mašina za izradu

cigareta Protos 70 za 262 hilja-

da eura, mašina za pakovanje

FOCKE za 262 hiljada, linija za

pripremu duvana LEGG za 211

hiljada, mašina za proizvodnju

ilter štapića ITM za 207 hiljada i

parni kotao za 119 hiljada.

S. P.

Prodaju

opremu

DKP-a

PODGORICA

Montenegro

erlajnz je u januaru prevezao

29,3 hiljade putnika, što pred-

stavlja rekordan rezultat u

posljednjih šest godina.

Iz kompanije su kazali da MA

van sezone sama pokriva više

od polovine destinacija koje

povezuju Crnu Goru sa Evro-

pom i šire, pored 11 drugih avio-

prevoznika. Najavili su da će

ove godine proširiti operativnu

mrežu na 28 destinacija.

R. E.

Januarski

rekordMA

PODGORICA

Promet na Mon-

tenegroberzi u prošloj godini

iznosio je 47,46miliona eura, 36

odsto više u odnosu na 2016.

Učešće u prometu od 71 odsto

imali su Jugopetrol, Primorje,

CGES, Telekom i Luka Bar,

M.P.M.

Promet 47,5

milionaeura

Sa sastanka

Bivši radnici ,,RadojaDakića“

ispredPrivrednog suda

ZgradaHeritidž

fondacije