Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 8. februar 2018.

Politika

Pregovori koalicije „Zdravo Berane“ i Demokratske Crne Gore počinju danas, ishod neizvjestan

Teškododogovoraako

Bečićbude tražiopreviše

PODGORICA

- Pregovori

koalicije „ZdravoBerane“ i

DemokratskeCrneGoreo

formiranju lokalnevlasti u

Beranama trebalobi dapoč-

nudanas popodne, saznaje

Pobjedaodviše izvora.

Prema nezvaničnim infor-

macijamanašeg lista, konačan

ishod pregovora je neizvjes-

tan zbog različitih početnih

pozicija koalicije „Zdravo Be-

rane“iDemokratskeCrneGo-

re.

- Tražićemo da odnos podjele

vlasti bude po principu 7:7:4

koji je jedinorealanipravedan

- rekao je Pobjedi izvor iz

opozicije.

MANDATI

Na završenim lokalnim iz-

borima koalicija ,,Zdravo Be-

rane“ je osvojila 14 mandata,

Demokrate četiri, a DPS 17. U

okviru koalicije „Zdravo Be-

rane“, SNP ima šest mandata,

Nova srpska demokratija pet

mandata, PZP iDNPpo jedan.

Jedan mandat je osvojila i

Srpska stranka. Bez mandata

je ostala Ujedinjena Crna Go-

ra Gorana Danilovića, kojoj je

bio namijenjen 18. Mandate

unutar koalicije.

Izvor Pobjede iz opozicije je

saopštioda jepočetnapregov-

aračka pozicija koalicije

„Zdravo Berane“ takva da

U izjavi za Pobjedu, koju

je dao u utorak, Dragoslav

Šćekić nije konkretno

odgovorio da li će biti kan-

didat za gradonačelnika,

ali je poručio da očekuje

da će se dogovor o funk-

cijama i formiranju vlasti

lako postići.

- Najbitnije u ovom tre-

nutku je da je opozicija

sačuvala vlast u Berana-

ma i da je DPS ostvarila

značajan pad. O detaljima

naše koalicione saradnje

razgovaraćemo vrlo brzo,

na našim zajedničkim

sastancima. Očekujem

da ćemo bez problema

postići dogovor o formi-

ranju vlasti – kazao je tada

Šćekić.

Šćekićne

otkrivakarte

PODGORICA

-Koordinator

Socijaldemokrata zaPri-

morjeDaniloOrlandićka-

zao jeda je izuzetnozado-

voljanuspjehomkoji je ta

partijapostiglana izborima

održanimunedjelju.

- Imajući u vidu činjenicu da

smo ostvarili više nego duplo

bolji rezultat uodnosuna onaj

sa parlamentarnih izbora

2016. godineuUlcinju, odnos-

noubrojkama - sa451 glasana

1001 glas, naravno damoramo

bitiizuzetnozadovoljni.Nataj

načinsenastavljanašizuzetan

niz uspješnih rezultata na lo-

kalnim izborima, koji je kre-

nuo od Tivta - kazao je Orlan-

dić.

Orlandićjeposebnoistakaoda

je odličan rezultat Socijalde-

mokrata posljedica iskrenog

odnosa prema građanima, jas-

nog i realno ostvarivog izbor-

nogprograma, kredibilnihlju-

di koji su garant njegove

uspješne realizacije, kao i ide-

jegrađanskedržave iočuvanja

multinacionalnog i multikon-

fesionalnog sklada, koji je du-

bokoukorijenjenupolitičkom

djelovanjuSocijaldemokrata.

- Važnije od svega je činjenica

da je ideja socijaldemokratije,

pored Tivta, Budve, Kotora i

Herceg Novog, sačuvana i u

Ulcinju,imajućiuvidudasmo,

za razliku od proklamovanih

navedenihgrađanskihpartijai

partijica, jedini u svakoj od tih

opština ostvarili parlamentar-

ni status i stvorili realne osno-

ve za naš dalji nezaustavljivi

politički rast. I na ovimizbori-

masmodokazalidasmo jedini

predstavnik izvornih socijal-

demokratskih ideja i vrijed-

nosti. Ovakav trend će se sa-

svimsigurnonastavitiiuBaru,

čime će socijaldemokratska

misija dobiti čvrsto utemel-

jenje na cijelom Primorju, jer

bez nje nema prosperiteta ni

Primorja ni čitaveCrneGore -

zaključio jeOrlandić.

R.P.

funkcija predsjednika opštine

pripada pojedinačno najjačoj

političkojgrupaciji,atojenos-

iocu liste koalicije Dragoslavu

Šćekiću, koji se smatra na-

jzaslužnijim za pobjedu u Be-

ranama.

Izvor Pobjede je kazao da ih je

z b u n i l a n a j av a l i d e r a

Demokrata Alekse Bečića o

„neophodnimpromjenama“u

novoj opštinskoj adminis-

traciji.

-Onaj komisli da semoženas-

tavitinadosadašnjinačin, grd-

no se vara. Naša obaveza je da

odgovorimonapovjerenjene-

zadovoljnihgrađana, štoznači

i da obezbijedimo temeljne

promjene. Tako da ko hoće

pošteno sa nama, možemo se

dogovoriti kao u Herceg No-

vom za 15 minuta. Ko hoće

nešto drugačije, mi mu nijes-

mosagovornici.Nekasedogo-

varaju sa nekim drugim – ka-

zao jeBečić zaDan.

PROMJENE

Prema riječima izvora Pob-

jede, ako to znači promjenu

predsjednika opštine onda će

teškopostići dogovor.

Drugi izvorblizakDemokrata-

ma jesaopštiodaćeBečićnajv-

jerovatnije tražiti promjenu

svih sekretara u opštini koji,

prema njihovom mišljenju,

nijesuobaviliposaokakotreba.

-Promjenemoraju ići odvrha.

Samo tako možemo obezbi-

jediti kvalitetan rad lokalne

samouprave - rekao je izvor

Pobjede.

N.Z.

Ministar evropskih poslova u Strazburu

SD zadovoljne rezultatom

Kalačnajavio

kandidaturuza

predsjednika

CrneGore

PODGORICA

- Predsjednik

Strankepravde i pomirenja

HazbijaKalačbićekandidat

napredstojećimpredsjed-

ničkimizborimauCrnoj Go-

ri, najavljeno jenapres kon-

ferenciji tepartije.

Kalač jekazaodavjerujeutezu

multietničnosti Crne Gore,

imajući uviduda su, kako je re-

kao, manjinski narodi dali ve-

liki doprinos u stvaranju „Crne

Gore ovakve kakva jeste“.

-Našeuvjerenje i nada jesteda

ćeCrnaGorapodržati ovaj naš

politički iskorak i da će i u

praktičnom smislu pokazati

da je ovo država svih naroda,

da je ovo multietnička država,

da je ovo država koja je blizu

ostvarenjatogdruštveno-poli-

tičkogidealagrađanskogdruš-

tva-poručiojeKalačuPRcen-

tru.

R.P.

Orlandić:

Postigli

smouspjeh

Pejović: CrnaGora

najvišeodmaklau

procesuproširenja

PODGORICA

-CrnaGora je

najvišeodmaklauprocesu

proširenjaEvropskeunijena

Zapadni Balkan i njena evro-

pskaperspektiva jeneupit-

na, poruka je sa sastanaka

koje jeministar evropskih

poslovaAleksandarAndrija

Pejović imaouStrazburu to-

kompredstavljanjaStrategi-

jeEvropskekomisije.

On je istakao da je Vlada Crne

Goreprepoznala oblasti ukoj-

ima je potrebno uložiti dodat-

ne napore i da će, uz podršku

institucijaEUi državačlanica,

nastaviti s vidljivim reforma-

ma i unapređenjemstanja.

- Nalazi iz dokumenta za nas

nijesunovinaiupravozbogto-

ga u kontinuitetu radimo na

unapređenju stanja u identifi-

kovanimključnimoblastima -

kazao je Pejović i dodao da se

nadada će seEUi unarednom

periodu fokusirati na region i

nastaviti da vrednuje pojedi-

načne rezultate.

Prema njegovim riječima, Cr-

naGoraćeuraditi svekakobiu

planiranimrokovimaefikasno

i kvalitetno odgovorila zahtje-

vima pristupnog procesa.

- Europoslanici su kazali da

Strategija koju su u Evrop-

skom parlamentu predstavili

visoka predstavnica EU Mo-

gerini i komesarHan, pokazu-

je da Unija ima jasan plan u

vezi s integrisanjem Zapad-

nog Balkana - navodi se u sao-

pštenju Mnistarstva evrop-

skihposlova.

IakosuočekivanjaodStrategi-

je bila veća, oni su poručili da

su ovim dokumentom sve dr-

žave regiona ohrabrenedana-

stavesdobrimrezultatima ida

će se napredak u pristupanju

temeljiti na individualnimpo-

stignućima svake oddržava.

- Europoslanici očekuju da će

Crna Gora, kao država koja je

na čelu procesa i koja bilježi

najbolje rezultate u integri-

sanju,nastavitisdobromdina-

mikom otvaranja i zatvaranja

poglavlja, što će omogućiti da

pregovorezavršiiprijeindika-

tivno postavljenih rokova - sa-

opšteno je iz ovog resora.

Oni su, kako je saopšteno, raz-

govarali o tome kako Strate-

giju proširenja iskoristiti za

postizanje napretka svake od

država regiona.

- Kroz zahtjevne reformske

procese tokom posljednje de-

cenije, koji su prevashodno

podstaknuti evropskom per-

spektivomZapadnogBalkana,

države regiona napravile su

značajaniskorakudemokrati-

ji - kaže se u saopštenju.

UStrazburu je poručeno da je

važno osnažiti prisustvo EU u

regionukakobisetransforma-

tivni uticaj procesa evropske

integracije nastavio, a region i

Unija pripremili za nova pro-

širenja.

R.P.

Lokalni izbori uUlcinju:

DIK usvojio prigovor Bošnjačke stranke

BSušlauparlament, Forca

ostalabez jednogmandata

ULCINJ

-Državna izborna

komisijausvojila je jučepri-

govorBošnjačke stranke, pa

jeOpštinska izbornakomisi-

jaUlcinj donijelaodlukuda

se toj partiji, kaomanjinskoj

listi koja jeučestvovalana

lokalnimizborima, dodijeli

mandat uulcinjskomparla-

mentu.

Kako je posljednji mandat u

preraspodjeli po Dontovoj

formuli pripao Forci, to znači

da će ova stranka u Skupštini

opštine Ulcinj imati osam

odbornika, umjesto devet ko-

liko je prvobitno saopšteno da

je osvojila na lokalnim izbori-

ma održanimunedjelju.

Sekretarka Opštinske izborne

komisijeUlcinjVesnaGačević

potvrdila je u izjavu za Pobje-

du da je donešena odluka o

dodjeli mandata Bošnjačkoj

stranci na osnovu prigovora

koji supodnijeli iz ove partije.

Gačević je kazala i da je OIK

p r imi l a dva p r i g ovo r a

DemokratskeCrneGore.

-Demokratetražeponavljanje

izboranadvabiračkamjesta, o

čemu će OIK odlučiti nared-

nih dana, a u zakonom pred-

viđenomroku.

U OIK očekuju prigovore

D e m o k r a t a i S o c i -

jaldemokratske partije oko

neregularnosti na nedjeljnim

izborima, pa je moguće

ponavljanje izbora na neko-

liko glasačkihmjesta

.

Bošnjačkastrankajenaizbori-

Predsjednik OO DPS u Ulcinju Ljoro Nrekić negirao je juče

navode medija da je više desetina listića prepravljano nakon

glasanja, koji su odlukama biračkih odbora proglašeni neva-

žećim. Na ovimglasačkim listićima, navodno, prije nego što

su proglašeni nevažećimbio je zaokružen SDP.

- Takve optužbe ne stoje i to nije tačno. Mi još nijesmo imali

uvid u biračke spiskove i listiće, tako da o tome treba da

odluči Opštinska izborna komisija, a ne opozicija - rekao je

Nrekić za Pobjedu.

Nrekić:NekaodlučiOIK,

aneopozicija

ma u nedjelju osvojila 339

glasova, aForca 2.859.

DPS je za sada ostao na devet

mandata, Forcanaosam, koal-

icija oko Demokratske partije

na sedam, Demokratska unija

Albanaca i Socijaldemokrate

osvojili su po tri, a Ura dva

mandata.

Ukoliko izbori buduponovlje-

ni na nekim mjestima po

prigovorima nekih partija,

postoji mogućnost da mandat

uzme i SDP, kome je, prema

nezvaničnim informacijama,

falilo samo nekoliko glasova

za mandat. Ulcinjski parla-

ment broji 33 odbornika. U

vlasti su do sada bili DPS,

Forca, koalicija okoDP i DUA,

koji suukoaliciji i na republič-

komnivou.

J.

ĐURIŠIĆ

Ulcinj

DragoslavŠćekić

Berane